De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Facultaire Opleidingscommissie Informatica TouW-symposium 13 november 2010 Michallis Pashidis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Facultaire Opleidingscommissie Informatica TouW-symposium 13 november 2010 Michallis Pashidis."— Transcript van de presentatie:

1 Facultaire Opleidingscommissie Informatica TouW-symposium 13 november 2010 Michallis Pashidis

2 Facultaire Opleidingscommissie Informatica De Facultaire Opleidingscommissie Wat is een opleidingscommissie? Wat doet de opleidingscommissie Informatica binnen de Open Universiteit en de OER-regeling Kwaliteitszorg Voorbeelden van behaalde resultaten

3 Facultaire Opleidingscommissie Informatica Wat is een Opleidingscommissie -De OC is de “bewaker“ van de opleiding en houdt zich primair bezig met een drietal zaken : -Advies uitbrengen over de OER -Beoordelen en toetsen hoe de opleiding deze OER in praktijk brengt -Gevraagd en ongevraagd advies geven over het onderwijs en de uitvoeringsregeling van de OER

4 Facultaire Opleidingscommissie Informatica Advies over de onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling –Geeft weer hoe de opleiding er uit ziet en omvat al de regelingen die er gelden (uitvoeringsregelingen) : ingangseisen, tentamenkansen,... –Wordt binnen elke opleiding ieder jaar herzien Adviseren over de OER –Advies over wijziging uitspreken –Inbreng over de OER-uitvoeringsregeling

5 Facultaire Opleidingscommissie Informatica Beoordelen hoe de opleiding de OER in praktijk brengt OLE evaluaties zijn van groot belang voor uw opleidingscommissie! –Tevredenheid van de cursus –Relevantie module binnen opleiding –Inhoud tentamens –Krijgen de studenten echt genoeg tentamenkansen? –Zijn 3 beschikbare voorbeeldtentamens voldoende? –… Docenten worden betrokken bij de evaluaties Richtlijn voor de kwaliteit van de opleiding

6 Facultaire Opleidingscommissie Informatica Gevraagd en ongevraagd advies De OC kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de OER. Optimale benutting van dit recht door er actief en creatief mee om te gaan Contact met de achterban Verbeteringsvoorstellen aanbrengen

7 Facultaire Opleidingscommissie Informatica Onderwijs- en examenregeling (OER) –De inhoud van de opleiding en de daaraan verbonden examens –De inhoud van de afstudeerrichtingen binnen een opleiding –De kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student bij beëindiging van de opleiding moet hebben verworven –De inrichting van praktische oefeningen

8 Facultaire Opleidingscommissie Informatica Onderwijs- en examenregeling (OER) vervolg –De studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende onderwijseenheden –Het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens alsmede de momenten waarop deze afgelegd kunnen worden –Waar nodig, de volgorde waarin, de tijdvakken waarbinnen en het aantal malen per studiejaar dat de gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van de tentamens en examens –Waar nodig, de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens –Of de tentamens mondeling, schriftelijk of op andere wijze worden afgelegd

9 Facultaire Opleidingscommissie Informatica Onderwijs- en examenregeling (OER) vervolg –De termijn waarbinnen de uitslag van een tentamen bekend wordt gemaakt alsmede of en op welke wijze van deze termijn kan worden afgeweken –De wijze waarop en de termijn gedurende welke degene die een schriftelijk tentamen heeft afgelegd inzage krijgt in zijn beoordeelde werk –De bewaking van studievoortgang en de individuele studiebegeleiding –…

10 Facultaire Opleidingscommissie Informatica Kwaliteitszorg = het toetsen van verschillende aspecten van de opleiding : 1. Uitvoering van het onderwijs. 2. Het onderwijsprogramma 3. De onderwijsvoorzieningen 4. Aansluiting op de arbeidsmarkt

11 Facultaire Opleidingscommissie Informatica Wat is de rol van de OC binnen de kwaliteitszorg? De primaire taak van een OC is het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Dit kan alleen als je weet hoe de kwaliteit van je opleiding ervaren wordt. De toetsing (oa. Olé evaluaties) geeft een OC dus een overzicht van de sterke punten en de knelpunten van de opleiding. Aan de hand van deze wapenfeiten, krijgt de opleidingscommissie inzicht in de knelpunten van de opleiding waarna deze bespreekbaar kunnen gemaakt worden om ze te verhelpen.

12 Facultaire Opleidingscommissie Informatica Voorbeelden van behaalde resultaten van de OC Worden samenstelling, volgorde en samenhang van vakken in de opleiding beter op elkaar afgestemd (bijv opname van XML: theorie en toepassing in de verplichte ruimte en het verschuiven van het ontwikkelpracticum naar de propedeuse) Meer aandacht voor begeleiding bij CW Meer mogelijkheden om vrijstellingen in te brengen door master-opleidingen op elkaar af te stemmen (SE en CS) Adviseren in nieuwe ontwikkelingen in StOER project door concreet de resultaten te toetsen

13 Facultaire Opleidingscommissie Informatica Bedankt voor jullie aandacht ! Samenstelling opleidingscommissie : Informatica stafleden: Karel Lemmen (voorzitter) Henk Frederiks (ambtelijke secretaris) Koos Baas, Bart Pauw Studentleden: Leida van Oene, Lars Oosterloo, Lex Hegt en Michallis Pashidis


Download ppt "Facultaire Opleidingscommissie Informatica TouW-symposium 13 november 2010 Michallis Pashidis."

Verwante presentaties


Ads door Google