De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klik hier om ondertitel te maken Klik hier om een titel te maken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klik hier om ondertitel te maken Klik hier om een titel te maken."— Transcript van de presentatie:

1 Klik hier om ondertitel te maken Klik hier om een titel te maken

2 Job Morsink Yvonne Leeman Pedagogische kwaliteit van onderzoeksbegeleiding

3 Job Morsink Yvonne Leeman (presentatie Annoesjka Boersma) Pedagogische kwaliteit van onderzoeksbegeleiding

4 Onderzoeksvraag Wat kenmerkt het denken en handelen van docenten, die geïnspireerd door pedagogische kwaliteit, praktijkgericht onderzoek van hun studenten begeleiden?

5 Pedagogische kwaliteit Doelgericht aan persoonlijke ontwikkeling werken -Betekenisvolle inhouden -Binnen- en buitenschoolse participatiemogelijkheden -Dialogische onderwijsvormen -Reflectie gericht op autonomie en verbinding met anderen en de wereld -Aandacht voor de pedagogische relatie met studenten/leerlingen

6 Doel van praktijkgericht onderzoek Instrument om vorm te geven aan de onderzoekende houding, als in ‘inquiry as a stance’ (Cochran-Smith & Lytle, 2009) Drie samenhangende aspecten (Leeman & Wardekker, 2010): -De vaardigheid om onderzoek te doen -Een positieve houding t.o.v. onderzoek -Vanuit je (pedagogische) idealen op een nadenkende, kritische manier kijken naar je onderwijs.

7 Dus in onderzoeksbegeleiding: naast de technische kwaliteit van onderzoek aandacht voor de aard en inhoud van de onderzoeksvraag in verbinding met een visie op de kwaliteit van het onderwijs en voor de waardenvolle professionele ontwikkeling van de student

8 Bekend -Onderzoek sterk middel voor kritisch reflectieve professionele ontwikkeling -Studenten ervaren onderzoek doen als moeilijk; een verplichte klus; niet verbonden met hun professionele ontwikkeling -Lerarenopleiders zijn nog onvoldoende bedreven in het begeleiden van praktijkonderzoek van studenten -Lerarenopleidingen neigen te kiezen voor de zekerheid van de instrumentele benadering van onderzoek door studenten

9 Beoordelingsformat Pabo Windesheim BEOORDELINGSCRITERIA PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK (1/3) GOED (OMVAT OOK DE CRITERIA BIJ VOLDOENDE) VOLDOENDE NEEDS WORK INLEIDING Onderzoeks- vragen De student formuleert een onderzoeksvraag en deelvragen die aansluiten bij de doelstelling. Alle vragen zijn neutraal en helder geformuleerd en zijn onderzoekbaar. Alle deelvragen zijn relevant en dragen bij aan de beantwoording van de onderzoeksvraag. De student formuleert een onderzoeksvraag en deelvragen die aansluiten bij de doelstelling. De meeste vragen zijn neutraal en helder geformuleerd en zijn onderzoekbaar. De meeste deelvragen zijn relevant en dragen bij aan de beantwoording van de onderzoeksvraag. THEORETISCH KADER Toepassing literatuur De student beschrijft verschillende bronnen in samenhang met elkaar en analyseert verschillende perspectieven. Een internationaal perspectief is expliciet in de analyse opgenomen. De analyse leidt tot onderbouwde keuzes die leidend zijn voor het vervolg van het onderzoek. De student presenteert het theoretisch kader voornamelijk als een lopend verhaal, waarin de centrale begrippen vanuit de literatuur gedefinieerd worden. De student beschrijft verschillende perspectieven en gebruikt daarbij verschillende bronnen, waardoor het theoretisch kader een voldoende basis is voor het vervolg van het onderzoek.

10 Onderzoeksvraag Wat kenmerkt het denken en handelen van docenten, die geïnspireerd door pedagogische kwaliteit, praktijkgericht onderzoek van hun studenten begeleiden?

11 Methode Selectie van begeleiders -affiniteit hebben met de concretisering van principes van pedagogische kwaliteit voor de onderzoeksbegeleiding -die betrokken zijn bij een lectoraat, onderwijscommissie en/of hoofddocent zijn Semigestructureerde interviews -Begeleider als waardenvol professional -Aspecten van pedagogische kwaliteit -Context waarin de begeleiding plaatsvindt

12 Resultaten Concrete voorbeelden van onderzoeksbegeleiding met pedagogische kwaliteit, o.a.: -Schenken van vertrouwen en ondersteuning, bieden van veiligheid -Zelf onderzoekende houding laten zien -Verbinding en betrokkenheid vanuit passie voor (vak)onderwijs -In beginfase student tot nadenken bewegen, gesprekken met anders denkenden, onderwijsdilemma’s expliciteren, aandacht voor onzekerheid en verwarring -Bemoediging, stimuleren van zelfvertrouwen, eigen keuzes laten verantwoorden -Duidelijk beeld van de leerkracht die ze willen afleveren -Studenten met kinderen in gesprek laten gaan

13 Resultaten Knelpunten in de begeleiding met pedagogische kwaliteit, o.a.: -Te weinig tijd in curriculum voor begeleiden persoonlijke ontwikkeling door o.a. begeleidingsformat, plek binnen curriculum -Focus beoordeling ligt op product en niet ook op proces dat studenten doormaken -begeleiding en beoordeling vindt gescheiden van elkaar en door verschillende personen plaats

14 Discussie 1.over de condities waaronder begeleiding moet plaatsvinden 2.over de wenselijkheid om naast het eindproduct ook het onderzoeksproces te beoordelen 3.over de wenselijkheid de begeleiding en beoordeling van studentonderzoek gescheiden te houden

15 Concreet resultaat Voorstel tot aanpassing beoordelingsformat Toevoegen: -relevantie onderzoeksvraag voor vakontwikkeling, pedagogische doelen, verbetering pedagogische kwaliteit van de praktijk - Bij onderzoeksopzet: kwaliteit afweging van kennisdoel en mogelijke complicaties in gegevensverzameling -bijdrage aan professionele ontwikkeling student (visie, waarden...) -kwaliteit van communicatie met de begeleider -kwaliteit samenwerking met de praktijk

16 Specifiekere vragen? Mail Job: J.Morsink@windesheim.nl


Download ppt "Klik hier om ondertitel te maken Klik hier om een titel te maken."

Verwante presentaties


Ads door Google