De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toetsen bij de opleiding verpleegkunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toetsen bij de opleiding verpleegkunde"— Transcript van de presentatie:

1 Toetsen bij de opleiding verpleegkunde
Joop Bouwman (Voorzitter examencommissie o.a.) Tip: lees de folder voordat je de presentatie geeft.

2 Programma Algemene opmerkingen Regels tijdens toetsen Toetsrooster
Inschrijven Toetsinzage Vrijstellingen OER Fraude

3 Regels bij toetsafname
artikel 5.6 Praktische gang van zaken bij tentamens en toetsen De student dient zich te kunnen legitimeren door middel van zijn collegekaart. De aanwijzingen van de examinator of surveillant moeten worden opgevolgd. Het gebruik van andere hulpmiddelen dan schrijfgerei en het ter plekke uitgereikte materiaal is uitsluitend toegestaan als dit uitdrukkelijk is aangegeven. Informatie- en communicatiemiddelen (zoals mobiele telefoons, draagbare computers, pda's enz.) dienen vóór de aanvang te worden uitgezet en te worden weg­geborgen. Het gebruik van dergelijke hulpmiddelen is niet toegestaan, tenzij toestemming voor gebruik is gegeven op de wijze zoals beschreven in het vorige lid. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de examinator of surveillant te communiceren met andere personen in of buiten het lokaal waar het tentamen of de toets wordt afgenomen.

4 Art. 5.6 Vervolg De examinator en de surveillant zijn bevoegd passende maatregelen te nemen indien de orde en rust wordt verstoord. Bij inlevering van het werk dient op de presentielijst te worden aangetekend dat het werk is ingeleverd (paraaf). Degene die als gevolg van overmacht meer dan 20 minuten te laat arriveert, kan de toegang worden geweigerd. Het is niet toegestaan om gedurende de eerste 30 minuten het lokaal te verlaten. Aan studenten met een functiebeperking kan de examencommissie een verlenging van de standaardduur van de toetsing en/of het gebruik van hulpmiddelen toestaan, naast de bevoegdheid bepaald in artikel 5.1 voor studenten met een functiebeperking de toetsvorm nog verder aan te passen aan de mogelijkheden van de betrokken student.

5 Bijzondere omstandigheden
In geval van bijzondere omstandigheden wordt studenten met toetstijdverlenging verzocht achterin de zaal te gaan zitten, zodat zij zo min mogelijk last hebben van vertrekkers. B.O: dyslectie, Nederlands (woordenboek) als tweede taal e.d. Via decanaat (D1)

6 Toetsrooster Via lesrooster Via intranet: https://intra.ashp.hva.nl/content/0910/roosters/toetsrooster-verpleegkund-1/ Let op onderscheid duaal en regulier

7 Inschrijven voor Herkansingen
Voor de eerste standaard toets wordt collectief ingeschreven In geval van herkansing dien je je in te schrijven via intranet/groepengids/inschrijven/herkansingsgroep: https://intra.ashp.hva.nl/content/0910/groepengids/inschrijven/index.xml?groepstype=Herkansingsgroep De inschrijftermijn sluit 2 weken voor afname van de toets. Dit i.v.m. organisatie toetsruimte/surveillanten/toetsexemplaren. N.B. Nadat de inschrijftermijn is verstreken, vervalt de mogelijkheid. Dus: schrijf je in geval van twijfel in: uitschrijven kan altijd.

8 Toetsinzage artikel 5.14 Inzage van tentamens en toetsen
Gedurende vier weken na het bekendmaken van de uitslag van een schriftelijk tentamen of schriftelijke toets krijgt de student desgevraagd inzage in het tentamen en de door de student gegeven antwoorden. Tevens wordt de student in de gelegenheid gesteld een kopie van de gegeven antwoorden te maken. Gedurende de termijn genoemd in het eerste lid kan elke student van de opleiding kennis nemen van de vragen en opdrachten van het betreffende tentamen of de betreffende toets, alsmede van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden en de daarbij behorende standaardnormering. Binnen de termijn genoemd in het eerste lid wordt het gemaakte werk door de examinator individueel of groepsgewijs met de student(en) besproken. De examencommissie kan bepalen, dat de inzage en de bespreking geschieden op een vaste plaats en op een vast tijdstip.

9 Vrijstellingen Het aanvragen van vrijstellingen dient te gebeuren voor aanvang van het betreffende onderwijs (behalve in blok 1.1) Houd er rekening mee dat het een aantal weken duurt voor de aanvraag is verwerkt De vakdocent beoordeelt inhoudelijk, op grond van bewijsmateriaal De aanvraag gaat naar de examencommissie voor een definitieve beslissing De examencommissie stuurt bericht (per mail), ook in geval van afwijzing De aanvraag geldt voor de toets. Bij toestemming ben je vrij de lessen wel of niet te volgen (Formulier te verkrijgen bij het frontoffice)

10 Opleiding en examenreglement
BAS-regeling Minimaal 40 studiepunten Positieve attitude beoordeling stage/SLB Na 2 jaar van inschrijving moet propedeuse behaald zijn. Herexamens Per studieonderdeel 2 pogingen per jaar Behalve: rekenen (onbeperkt, zo vaak als wordt aangeboden)

11

12 Fraude Onder fraude wordt verstaan (artikel 5.16)
Spieken, afkijken e.d. Het gebruik maken van andermans werk zonder bronvermelding Het gebruik maken van werk van medestudent(en) Procedure De docent meldt ‘vermoeden’ van fraude bij student en examencommissie De examencommissie doet onderzoek op basis van hoor en wederhoor De examencommissie doet uitspraak

13 Klachten/verzoeken Klacht/verzoek aan de examencommissie via ‘formulier examencommissie’ op intranet: https://intra.ashp.hva.nl/content/0910/verpleegkunde/organisatie/examen-commissie/index.xml Behalve: Vrijstellingen aanvraag (via frontoffice) Rectificatie cijfer )via frontoffice)

14 Kwaliteitszorg Het toetsontwerp wordt beoordeeld door de toetscommissie De toetscommissie geeft feedback aan ontwerper Feedback wordt verwerkt en de toets gaat naar het toetsbureau Daar wordt de toets klaar gemaakt voor gebruik De examencommissie heeft de laatste toetscontrole (is eindverantwoordelijk) Klachten over de toets of toets omgeving: Altijd naar de examencommissie!

15 Vragen??


Download ppt "Toetsen bij de opleiding verpleegkunde"

Verwante presentaties


Ads door Google