De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductiebijeenkomst OC’s 14 oktober 2011 Programma: Introductie Organisatie UvA en faculteit FGW Taken en rol Opleidingscommissies Casussen W.v.t.t.k.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductiebijeenkomst OC’s 14 oktober 2011 Programma: Introductie Organisatie UvA en faculteit FGW Taken en rol Opleidingscommissies Casussen W.v.t.t.k."— Transcript van de presentatie:

1 Introductiebijeenkomst OC’s 14 oktober 2011 Programma: Introductie Organisatie UvA en faculteit FGW Taken en rol Opleidingscommissies Casussen W.v.t.t.k. Eva Overman, afdeling Onderwijs & communicatie. Mail: e.m.overman@uva.nl

2 1. Profiel FGw Een brede, klassieke faculteit met wortels in de stad en internationale ambities 7000 studenten Ruim 1200 medewerkers 27 bachelor- en 49 masteropleidingen, ondergebracht in zes departementen

3 Organisatie-puzzel Ken je je universiteit en faculteit?

4 Universiteit van Amsterdam College van Bestuur (CvB) Karel van der Toorn Dymph van den Boom Paul Doop Minister OC&W 7 faculteiten - Decaan Maatschappij – en Gedragswetenschappen (FMG) Geesteswetenschappen (FGW) Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) Rechtsgeleerdheid (FdR) Geneeskunde (AMC) Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEB) Tandheelkunde (ACTA) Graduate School / College Directeur Onderzoekinstituten (Directeur) Opleidingen (opleidingsdirecteuren) Examencommissie Centrale Studentenraad (CSR) Facultaire Studentenraad (FSR) Opleidingscommissies (OC) Facultaire Ondernemingsraad (OR) ISOLSVb Raad van Toezicht (RvT) Centrale Ondernemingsraad (COR) Hogeschool van Amsterdam (HvA) Afdelingen (afdelingsvoorzitter) Onderwijsadministratie Studieadviseurs Opleidingscoördinator Onderwijsbalie Bestuursstaf en Audit (BsA) Audit Academische Zaken Personeel en Organisatie Communicatie Financiën ICT & Informatiebeleid Bestuursondersteuning Documentaire informatievoorziening Juridische Zaken Universitaire Instituten Amsterdam University College Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) ASVA Studentenunie Gemeenschappelijke Dienstverlenende Eenheden Universiteitsbibliotheek Arbo- & Milieudienst Informatiseringcentrum Facilitair Centrum Administratief Centrum Studenten Services E.v.a. Gelieerde instellingen, o.a. Folia Civitatis CREA UvA Holding BV Universitair Sportcentrum Ombudsman NVAO en VBI’s MT/BO studenten Gezamenlijke Vergadering (GV) Sorbon Adviserende organen: Senaat Universitaire Commissie Onderwijs (UCO) Universitaire Onderzoekscommissie (UOC) Algemene Instellingsgebonden Ethische Commissie (AIEC) Centraal Bestuurlijk Overleg (CBO)

5 Faculteit Geesteswetenschappen Decaan Vice-decaan en directeur Graduate School for Humanities Directeur College of Humanities Directeur bedrijfsvoering Student-lid Dagelijks Bestuur Bestuurssecretaris Hoofd Onderwijs (=opleidingsdirecteur) Opleidingen Examencommissie Facultaire Studentenraad (FSR) Opleidingscommissies (OC) Facultaire Ondernemingsraad (OR) Afdelingen (afdelingsvoorzitters) Stafmedewerker Onderwijs Organisatie (SOO) (programma’s, roosters, studiegids) Studieadviseur (studentenbegeleiding) Onderwijsadministratie (baliefunctie voor studenten) Programmateams (docenten; adviseren hoofd onderwijs en coördineren toelating/selectie studenten) Departementen GARS KRC Mediastudies Neerlandistiek Taal en Letterkunde Wijsbegeerte

6 2. Dagelijks Bestuur Decaan Vice-decaan en directeur Graduate School for Humanities Directeur College of Humanities Directeur bedrijfsvoering Student-lid Dagelijks Bestuur Bestuurssecretaris

7 Dagelijks Bestuur van de Faculteit FGw Waarnemend Decaan prof. dr. Jan Willem van Henten Tijdelijk Directeur GSH Directeur CoH prof. dr. Ieme van der Poel drs. Liduine Bremer Directeur Bedrijsvoering Student-lid Anna Veltkamp drs. Agaath Bronkhorst - Homminga Secretaris prof. dr. Kees Hengeveld

8 Geschiedenis, Archeologie en regiostudies (GARS) Kunst-, religie en cultuurwetenschappen (KRC) Mediastudies Neerlandistiek Taal en Letterkunde (L&T) Wijsbegeerte 3. Departementen

9 De onderwijsdirecteuren De hoofden onderwijs dr. Hans van Rossum GARS KRC dr. Arno Witte Mediastudies dr. Jaap Kooijman Neerlandisitiek dr. José Plug T&L dr. Ineke Vedder Wijsbegeerte dr. Jacques Bos

10 Structuur departementen Bestuur: Afdelingsvoorzitter en Hoofd Onderwijs Stafmedewerker Onderwijs Organisatie (SOO) (programma’s, roosters, studiegids) Studieadviseur (studentenbegeleiding) Onderwijsadministratie (baliefunctie voor studenten) Programmateams (docenten; adviseren hoofd onderwijs en coördineren toelating/selectie studenten) Opleidingscommissies Examencommissie (examenreglement, fraudezaken, vrijstellingen, etc.)

11 4. Facultaire medezeggenschapsorganen Ondernemingsraad (OR): voorzitter dr. Jonneke Bekkenkamp Studentenraad (FSR): voorzitter Jaap Oosterwijk

12 OR & FSR Adviseren decaan over o.a.: onderwijs- en examenregelingen begroting benoemingen bestuurders Zie www.hum.uva.nl/or en www.studentenraad.nl/fgwwww.hum.uva.nl/or www.studentenraad.nl/fgw

13 5. Opleidingscommissie Advies- en kwaliteitszorgorgaan op opleidingsniveau: docenten en studenten Adviseert het hoofd onderwijs en de decaan Eén OC voor elke bachelor- en aansluitende masteropleiding Alle duale- en onderzoeksmasters hebben een eigen OC

14 Bestaansreden Opleidingscommissie “Bij een grote autonomie van de instellingen is de aanwezigheid van actieve direct betrokkenen belangrijk. Zij vormen gezamenlijk de academische wereld en kunnen zo nodig ook functioneren als tegenkrachten die de instellingen scherp houden. “

15 Taak Opleidingscommissie Adviseren over de kwaliteit van het onderwijs Ervaringsdeskundigheid Belangenbehartiging Gesprekspartner van hoofd onderwijs of decaan Maar ook Opleidingscoördinator, hoogleraren, etc.

16 Samenstelling en benoeming OC Alle leden benoemd en gedechargeerd door decaan Aantal docent- en studentleden (met stemrecht) is gelijk Minimaal 4 leden, maximaal 8 Voorzitter en vicevoorzitter Docentleden benoemd voor 2 jaar, studentleden voor 1 jaar

17 6. Taken opleidingscommissies volgens de Wet Hoger Onderwijs Artikel 9.18. Opleidingscommissies 1.Voor elke opleiding of groep van opleidingen wordt een opleidingscommissie ingesteld. De commissie heeft tot taak: a. advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13, b. het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling, en c. het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan het bestuur van de opleiding, bedoeld in artikel 9.17, eerste lid, en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding De commissie zendt de adviezen, bedoeld onder a en c, ter kennisneming aan de faculteitsraad. 2. Op een advies als bedoeld in het eerste lid, is artikel 9.35, aanhef en onderdelen b en c, vanartikel 9.35 overeenkomstige toepassing. 3. In het faculteitsreglement worden regels van procedurele aard met betrekking tot de toepassing van het eerste lid gesteld en wordt de wijze van benoeming en samenstelling van opleidingscommissie geregeld, met dien verstande dat de helft van het totaal aantal leden van de commissie voortkomt uit de voor de desbetreffende opleiding ingeschreven studenten. Zie: http://wetten.overheid.nl

18 Huishoudelijk Reglement Aangeleverd vanuit centraal Gemarkeerde tekst mag worden gewijzigd OC stelt document vast Verstuur naar e.m.overman@uva.nle.m.overman@uva.nl Vergaderrooster en jaarverslag. Publicatie op www.student.uva.nl/fgw_oc

19 6. Taken opleidingscommissies het HR art. 6 1.De OC brengt jaarlijks advies uit aan de decaan over de Onderwijs- en Examenregeling. 2.De OC beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de Onderwijs- en Examenregeling. 3.De OC kan gevraagd en ongevraagd adviseren over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding. 4.De OC adviseert en ondersteunt de directeur van het College of de Graduate School betreffende de coördinatie van de onderwijsprogramma’s en de beleidsvorming binnen het College en de Graduate School; 5.De OC bewaakt de kwaliteit van toegelaten en gediplomeerde studenten; 6.De OC bewaakt de kwaliteit van de studiebegeleiding; 7.De OC bewaakt de aansluiting van bacheloropleidingen op daartoe aangewezen aansluitende masteropleidingen. 8.De OC adviseert over de studiegids 9.De OC adviseert over toetsroosters

20 OC-adviezen Stel ze altijd op schrift, ook als de OC zonder opmerkingen positief adviseert Wees concreet en specifiek en geef argumenten Ongevraagd advies kan ook Let op de termijnen Als een advies van de OC niet wordt overgenomen, wordt dit onderbouwd met argumenten

21 Onderwijs- en examenregeling Bevat de belangrijkste regels over de opleiding Bestaat uit een algemeen deel (facultaire regels) en een opleidingsspecifieke bijlage (studieprogramma, ingangseisen, eindtermen) 17 november: OER 2012-2013 15 december: opleidingsspecifieke bijlagen naar FSR en OR: voor die tijd input OC’s via hoofden onderwijs OC-advies via hoofd onderwijs naar decaan

22 Onderwijs- en examenregeling 1.Het instellingsbestuur stelt voor elke door de instelling aanboden opleiding of groep van opleidingen een onderwijs- en examenregeling vast. 2. In de Onderwijs- en Examenregeling worden, onverminderd het overigens in deze wet ter zake bepaalde, ten minste geregeld: a)de inhoud van de opleiding en van de daaraan verbonden examens, b)de inhoud van de afstudeerrichtingen binnen een opleiding en, wat de opleidingen op het gebied van de kunst en de lerarenopleidingen op het gebied van de kunst betreft, de inhoud van de binnen een opleiding voorkomende differentiaties, c)kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student zich bij beëindiging van de studie moet hebben verworven, d)waar nodig, de inrichting van de praktische oefeningen, e)de studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende onderwijseenheden. f)de nadere regels, bedoeld in de artikelen 7.8b, zesde lid, en 7.9, vijfde lid, g)ten aanzien van welke opleidingen toepassing is gegeven aan artikel 7.4, zevende lid, en artikel 7.8a, eerste lid, h)het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens alsmede de momenten waarop deze afgelegd kunnen worden, i)de voltijdse, deeltijdse of duale inrichting van de opleiding, j)waar nodig, de volgorde waarin, de tijdvakken waarbinnen en het aantal malen per studiejaar dat de gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van de tentamens en examens, k)waar nodig, de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie die geldigheidsduur te verlengen, l)of de tentamens mondeling, schriftelijk of op een andere wijze worden afgelegd, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie in bijzondere gevallen anders te bepalen, m)de wijze waarop lichamelijk of anderszins gehandicapte studenten redelijkerwijs in de gelegenheid worden gesteld de tentamens af te leggen, n)de openbaarheid van mondeling af te nemen tentamens, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie in bijzondere gevallen anders te bepalen, o)de termijn waarbinnen de uitslag van een tentamen bekend wordt gemaakt alsmede of en op welke wijze van de termijn kan worden afgeweken, p)de wijze waarop en de termijn gedurende welke degene die een schriftelijk tentamen heeft afgelegd, inzage verkrijgt in zijn beoordeelde werk, q)de wijze waarop en de termijn gedurende welke kennis genomen kan worden van vragen en opdrachten, gesteld of gegeven in het kader van een schriftelijk afgenomen tentamen en van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden, r)de gronden waarop de examencommissie voor eerder met goed gevolg afgelegde tentamens of examens in het hoger onderwijs, dan wel voor buiten het hoger onderwijs opgedane kennis of vaardigheden, vrijstelling kan verlenen van het afleggen van een of meer tentamens, s)waar nodig, dat het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens voorwaarde is voor de toelating tot het afleggen van andere tentamens, t)waar nodig, de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen met het oog op de toelating tot het afleggen van het desbetreffende tentamen, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie vrijstelling van die verplichting te verlenen, al dan niet onder oplegging van vervangende eisen, u)de bewaking van studievoortgang en de individuele studiebegeleiding, en v)de wijze van beoordeling door het instellingsbestuur van gevallen als bedoeld in artikel 7.31a, derde lid.”

23 Onderwijs- en examenregeling Inhoud van opleidingen en examens Afstudeerrichtingen Eindtermen Inrichting praktische oefeningen Studielast opleiding en onderdelen

24 Onderwijs- en examenregeling Aantal en volgtijdelijkheid Herkansingen Vorm Verplichte deelname aan praktische oefeningen Ingangseisen tentamens

25 Onderwijs- en examenregeling f) De nadere regels bedoeld in artikelen 7.8 b zesde lid en 7.9 vijfde lid Deze nadere regels hebben betrekking op: Studieresultaten Voorzieningen goede studievoortgang Termijnwaarschuwing

26 Onderwijs- en examenregeling Bewaking studievoortgang en –begeleiding Voorzieningen gehandicapten Voltijds, deeltijds en duale opleidingen

27 Studiegids Digitale gids met algemene informatie over de opleidingen en de vakbeschrijvingen Let op helderheid en volledigheid van informatie, en zijn adviezen van vorig jaar opgevolgd? maart www.studiegids.uva.nl

28 Studiehandleiding Specifieke informatie over leerdoelen, werkvormen literatuur en toetsing OC brengt advies uit over de volledigheid en helderheid van de informatie in de studiehandleidingen op de punten voorwaarden voor deelname en feedback Juni

29 Vakevaluaties Het hoofd onderwijs is verantwoordelijk voor vakevaluaties De OC adviseert het hoofd onderwijs over het onderwijs n.a.v. de uitkomsten van de evaluaties De OC kan het hoofd onderwijs adviseren bepaalde vakken te laten evalueren september/oktober en maart/april

30 Casussen Bekijk de vijf casussen Bespreek hoe en wanneer je hier over adviseert: –Bij vaststellen OER –Voor OER, studiegids of studiehandleiding –Bij evaluatie (= uitvoering OER) –Als eigen initiatief

31 Onderwijsvisitatie Externe beoordeling van de opleiding en landelijke vergelijking Beoordelingscriteria: beoogde eindkwalificaties, programma opbouw, toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties Gekoppeld aan accreditatie (overheidskeurmerk), dus zeer belangrijk OC is gesprekspartner visitatiecommissie Zie ook www.nvao.netwww.nvao.net

32 Studiesucces Vanaf september 2012 1.Voorlichting, intake en introductie 2.Versterkt tutoraat en voortgezette studiebegeleiding 3.Het programmeerkader 4.Doorstroomregeling propedeuse/compensatoir toetsen

33 Voorzieningen voor OC’s Postvakje bij de opleiding Secretariële ondersteuning OC-handleiding OC-maillist (oc-naamopleiding- fgw@uva.nl)oc-naamopleiding- fgw@uva.nl Bestuursbeurs voor studenten

34 Bestuursbeurs UvA Aanvragen na afloop zittingsjaar 1 bestuursjaar staat voor 2 maanden studiefinanciering Bij aanvraag verklaring van lidmaatschap vereist: wordt toegezonden na afloop van het zittingsjaar. Vergeet niet adreswijzigingen door te geven aan e.m.overman@uva.nl! Meer informatie:www.student.uva.nl/a- z/extrafinancieleondersteuning.cfmwww.student.uva.nl/a- z/extrafinancieleondersteuning.cfm

35 Facultaire OC-bijeenkomsten 3 x per jaar Georganiseerd door Onderwijs & communicatie eventueel in overleg met studentlid DB en afvaardiging FSR Doel: - onderling uitwisselen ervaringen - bespreken van actuele onderwijsthema’s met decaan, Hoofden Onderwijs, FSR, andere OC’s Overleg voor vergaderpunten kan via linkedin groep OC’s. Eerstvolgende bijeenkomst: 16 november 2011.13 - 15 uur. Bungehuis, zaal 1.01. Eerste agendapunt: uitleg OC Handleiding

36 (Nog) Meer informatie OC-handleiding www.student.uva.nl/fgw_oc en volg ons op facebook en linkedin: OC FGw UvAwww.student.uva.nl/fgw_oc Bekijk het archief van je eigen OC: vergadernotulen, adviezen, etc. Vraag de meest recente zelfstudie/visitatierapport van je opleiding op


Download ppt "Introductiebijeenkomst OC’s 14 oktober 2011 Programma: Introductie Organisatie UvA en faculteit FGW Taken en rol Opleidingscommissies Casussen W.v.t.t.k."

Verwante presentaties


Ads door Google