De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MWD Hva 18-06-2012 JUNI 2012 Een antwoord van de of een opleiding op alle zinvolle bijdragen is niet zo snel te geven. Graag wil ik u eerst meenemen naar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MWD Hva 18-06-2012 JUNI 2012 Een antwoord van de of een opleiding op alle zinvolle bijdragen is niet zo snel te geven. Graag wil ik u eerst meenemen naar."— Transcript van de presentatie:

1 MWD Hva JUNI 2012 Een antwoord van de of een opleiding op alle zinvolle bijdragen is niet zo snel te geven. Graag wil ik u eerst meenemen naar de context waarin opleidingen, zoals de opleiding MWD van de HvA, opereren in relatie tot vragen van de brancheorganisaties en werkgevers, in Nederland. Opleidingen verkeren in de dynamiek van de dagelijkse omgeving met vele eisenstellende partijen over aansturing, kwaliteit en inhoud waaraan zij moeten en kunnen voldoen.

2 Kaders waarbinnen Een OPLEIDING opereert
Bestuurlijk / Juridisch WHW, wet op het hoger onderwijs Bestuursreglement van de hogeschool; procuratieregeling (wie is bevoegd tot wat) Onderwijs examenregeling/ procedures /reglementen, statuten, voorzieningen (decaan). Financieel Resultaatafspraken van je hogeschool met OC&W / bekostiging en doorvertaling naar opleiding Eisen kwaliteit OC & W, beleid aangaande onderwijs en onderzoek (HOOP) Inspectie Nederlands Vlaams Accreditatie-orgaan (NVAO), operationaliseringen van visterende organen Handreiking examencommissie Profiel hogeschool, eisen van het college van bestuur, eisen van het domein/de faculteit Landelijk profiel, landelijk werkveld Regionaal werkveld Studenten; lectoren, docenten Het publiek. Kaders waarbinnen een opleiding opereert, of waarbinnen feitelijk alle opleidingen opereren heb ik op een dia bijeengezet. Dit zijn de hoofdlijnen van de kaders. De hoofdlijnen van de kaders heb ik uiteengezet in bestuurlijke en juridische kaders; financiële kaders en eisen ten aanzien van didactische kwaliteit waaronder niveau en toetsing; inhoudelijke kwaliteit, waaronder de eis je te verhouden tot het landelijke opleidingsprofiel van de opleiding waartoe jouw opleiding hoort. En andere kaders, bepaald door het ministerie van OC & W, de onderwijsinspectie, het accrediterende orgaan dat zesjaarlijks het kwaliteitskeurmerk afgeeft, maar ook bepaalt of er nog studenten binnengelaten mogen worden. Enzomeer. Ik vind dat u dit moet weten om te weten dat er vele eisende partijen zijn, waaronder werkgevers.

3 Eisen stellende partijen
MWD WHW bestuursreglement procuratieregeling OER Procedures Reglementen Statuten Voorzieningen Bekostiging OC&W HOOP Inspectie NVAO Hobéon Handreikingen College van bestuur Domein/factulteit Profiel hogeschool Branche organisaties Landelijk profiel Regionale werkgevers Studenten Lectoren Docenten Publiek Op deze dia heb ik alleen de eisenstellende partijen elk een plaats gegeven in een eenvoudige radiaal diagram, zodat het u duidelijk is dat de landelijke brancheorganisaties en de regionale werkgevers rondom een opleiding behoren tot de eisenstellende partijen. Wij, als opleidingen, zijn met deze partijen in gesprek. In de volgende dia laat ik u graag zien dat onderzoek en afstemming al hebben geleid tot enorme veranderingen in de beroepenstructuur en onderwijsarrangementen in het sociaal agogisch domein.

4 Ontwikkeling van een opleidingsprofiel
Toekomstverkenning zorg en welzijn 2004 Klaar voor de toekomst beroepenstructuur 2005 Competentieprofiel maatschappelijk Werker NIZW 2005 Beroepsprofiel maatschappelijk werker NVMW 2006 HSAO Vele takken een stam, basis opleidingsprofielen 2008 Opleidingsprofiel MWD (ook SPH/CMV en andere HSAO) 2010 Actieplan professionalisering welzijn & maatschappelijke dienstverlening 2012 Nieuw profiel voor sociale professional? In 2004 werd de toekomstverkenning zorg en welzijn uitgevoerd, onder meer door Dr. Katja van Vliet, Prof. dr. Jan Willem Duyvendak, Nanne Boonstra, Drs. Esther Plemper Verwey-Jonker Instituut. In 2005 werd klaar voor de toekomst, een nieuwe beroepenstructuur in zorg en welzijn door NIZW beroepsontwikkeling uitgebracht, daaraan schreven: Paul Vlaar, Marion van Hattum, Corrie van Dam en Ria Broeken, het werknemers, werkgevers en opleidingen zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van deze beroepenstructuur en competentieprofielen die daar onderdeel van waren. Het competentieprofiel van de maatschappelijk werker binnen die beroepenstructuur werd door Margot Scholte ontwikkeld in 2005 In 2005 en 2006 schreef onder meer Nel Jagt aan het beroepsprofiel van de maatschappelijk werker. Het kwam in januari 2006 uit. De hogere sociaal agogische opleidingen, waaronder pedagogiek, SPH, CMV, MWD en CT en GPW gaven een antwoord op de beroepenstructuur met het document vele takken, een stam, schrijvers onder andere Nico de Boer, Ton Flierman en Laura Koeter. Dit was in 2008. Op basis van dit document heeft elke opleiding die behoorde tot het sociale domein weer wijn eigen landelijk opleidingsprofiel geschreven. Nu, nu alle opleidingen hun curriculum vernieuwen is het duidelijk dat het opleiden en het uitvoerend werk in het kader van de WMO, toch op andere wijze gestalte gaat krijgen.

5 Opleidingsprofielen en onderwijsarrangementen
Klaar voor de toekomst beroepenstructuur 2005 Minor werken in gedwongen kaders 2007 HSAO Vele takken een stam, basis opleidingsprofielen 2008 Opleidingsprofiel MWD (ook SPH/CMV en andere HSAO) 2010 Uitstroomprofiel jeugdzorgwerker Onderwijsarrangement gehandicaptenzorg 2012 Actieplan professionalisering welzijn & maatschappelijke dienstverlening 2012 Nieuw profiel voor sociale professional? arrangement? Onderwijs Onderwijsarrangement GGz Werkgevers weten dat opleidingen breed, generalistisch opleiden en hebben inmiddels verzocht om eigen meer specialistische onderwijsarrangementen in de hbo bachelor. De werkgevers en opleidingen hebben niet stil gezeten. In 2005 startten wij, enkele hogescholen met Reclassering en de Raad met het ontwikkelen van een onderwijsarrangement; de landelijke minor werken in gedwongen kaders, die vanaf 2007 werd aangeboden. In 2007 startte het actieplan professionalisering in de jeugdzorg, dat in 2010 leidde tot het onderwijsarrangement uitstroomprofiel jeugdzorgwerker (Merlijn Snel, Laura Koeter, Ineke Jansen). In 2011 vroeg de gehandicaptensector om een onderwijsarrangement in het kader van gehandicaptenzorg, dat is momenteel in ontwikkeling. In mei 2011 werd tevens de eerste invitational conference gehouden met opleidingen en belangenpartijen over een mogelijk nieuw/ander profiel voor de sociale professional, het 8 jarige actieplan professionalisering van W&MD welzijn en maatschappelijke dienstverlening is in ontwikkeling. Inmiddels starten ook de gesprekken op hogescholen naar aanleiding van het nieuwe profiel van de GGZ-agoog en een passend onderwijsarrangement daarvoor. Opleidingen zitten, zoals je ziet, niet stil, zijn in overleg met werkgevers/branchepartijen en ontwikkelen actuele onderwijsarrangementen. Dit zijn wel belangrijke, maar niet de enige voorbeelden waarbij de opleidingen in overleg met het werkveld onderwijsarrangementen ontwikkelen, of hun curricula veranderen.

6 Nieuw profiel voor de sociale professional, uitstroomprofiel / onderwijsarrangement?
Wat willen we graag? Gezamenlijk opleiden door werkveld en hogeschool (hogescholen) en studierichtingen van: typen studenten,…. waarbij persoonlijkheid, lerend vermogend en kennisniveau een grotere rol spelen dan de gekozen studierichting; die kunnen schakelen tussen het individu en de sociale omgeving; gericht op WMO-prestatievelden en doelen en bereiken m.b.t. maatschappelijke participatie. Als het nieuwe, andere of gewijzigde profiel van de sociale professional zoals de MO-groep W&MD dat ontwikkelt een meer expliciet en duurzaam karakter krijgt, dan weten we zeker dat dit profiel zich verhoudt tot welzijn nieuwe stijl en de prestatievelden van de WMO en het gaat daarbij om Prestatieveld 1; leefbaarheid en sociale samenhang Prestatieveld 2; preventieve ondersteuning jeugd Prestatieveld 3; informatie, advies en cliëntondersteuning Prestatieveld 4 ; mantelzorg en vrijwilligers Prestatieveld 5 en 6 ; participatie van - en individuele voorzieningen voor mensen met een beperking, een chronisch psychisch probleem of psychosociaal probleem Prestatieveld 7, 8 en 9; maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingsbeleid (ook wel samengevat als 'maatschappelijke zorg') en de aanpak van huiselijk geweld Dan neem ik aan dat ook nieuwe regionaal en landelijk nieuwe onderwijsarrangementen worden ontwikkeld, zoals dat nu ook al het geval is, neem een minor ‘outreachend werken’. Of dat onderwijsarrangement persé een brede bachelor social work is, dat weet ik niet, dat is meer een structuurdiscussie. Ik sluit me aan bij de inhoudsdiscussies, bij ons sluit tot nu toe het idee het meeste aan dat het gaat om typen studenten, die heel ondernemend zijn, waarbij persoonlijkheid, lerend vermogend en kennisniveau een grotere rol spelen dan de gekozen studierichting; Die makkelijk schakelen tussen het hele individuele en de sociale omgeving, de straat, buurt en wijk, die kunnen werken t.b.v. de prestatievelden van de Wmo en die weten dat maatschappelijke participatie, naar vermogen, het doel is.

7 Nieuw onderwijsarrangement, Wat te gebruiken?
Bovenal samen opleiden. Gebruik eigen minoren, waaronder minor outreachend werken Uitkomsten van onderzoek en onderwijs vanuit de WMO ‘werkplaatsen’ Wij denken ook dat het niet zo ingewikkeld is om onderwijs in het kader van welzijn nieuwe stijl en de Wmo prestatievelden te actualiseren. Er is al enig onderzoek gedaan en er is de afgelopen jaren onderwijs ontwikkeld dat al is uitgeserveerd aan het werkveld en waar opleidingen gebruik van kunnen maken. Dit betreft uitkomsten van onderzoek en onderwijs uit de WMO werkplaatsen die het land al kent. Vele hogescholen hebben al zeer actuele en Wmo-gerichte onderwijsarrangementen ontwikkeld, zoals outreachend werken. Bovenal denken wij, moeten we regionaal samen opleiden. De student kan maar zo’n goede werknemer zijn in de toekomst, als de opleidingen én het werkveld, waar de student totaal meer dan een jaar stage loopt echt klaar zijn voor de Wmo en de student gezamenlijk vormen tot een zeer gewenste startende professional. Ik dank u voor uw aandacht.

8 Curriculum MWD Leerlijn Theorie & Methodiek Maatschappelijk Werk
Leerlijn Onderzoek & Organisatie Leerlijn Studieloopbaanbegeleiding & Kernreflectie Leerlijn Praktijk & Integratie Individuele profilering

9 Zwaarte leerlijnen voor studenten

10 Zwaarte leerlijnen voor Docenten
Hoe leiden wij studenten op?


Download ppt "MWD Hva 18-06-2012 JUNI 2012 Een antwoord van de of een opleiding op alle zinvolle bijdragen is niet zo snel te geven. Graag wil ik u eerst meenemen naar."

Verwante presentaties


Ads door Google