De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijskundige Dienst DAAD Onderwijsadvies

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijskundige Dienst DAAD Onderwijsadvies"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijskundige Dienst DAAD Onderwijsadvies
Expert-module jan. 2012 Nieuwe verantwoordelijkheden van examencommissies Onderwijskundige Dienst DAAD Onderwijsadvies Helma Vlas (OD) & Joke Oosterhuis (DAAD) Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst Module 1 - Nieuwe verantwoordleijkheden (OD / DAAD) - 26 jan. 2012

2 Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst
Expert-module jan. 2012 Programma 1) Kennismaken + leervragen 2) Nieuwe rol o.b.v. WHW / accreditatie 3) UT- Toetskader en toetsbeleid Pauze ) Kwaliteitsborging: hoe? ) Resterende vragen 6) Actiepunten 7) Afsluiting / evaluatie Helma Vlas (OD) & Joke Oosterhuis (DAAD) Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst

3 Nieuwe verantwoordelijkheden van examencommissies
Even vooraf Met “toetsing” wordt in deze presentatie bedoeld => schriftelijke of mondelinge tentamens, opdrachten, papers… alle mogelijke vormen van toetsing. Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD) 3 Module 1 - Nieuwe verantwoordleijkheden (OD / DAAD) - 26 jan. 2012

4 Rol, taken en verantwoordelijkheden
UT-onderwijsomgeving WHW accreditatie Onderwijsomgeving opleiding Rol, taken en Verantwoorde- lijkheden Excie Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD) 4

5 Wat zegt de WHW? Versterking positie Excie
- meer accent op inhoudelijke taken => kwaliteitsborging toetsing - nadruk op onafhankelijkheid en deskundigheid Iedere (groep) opleiding(en) heeft een examencommissie. De examencommissie bepaalt objectief en deskundig of de student voldoet aan het eindniveau en… zorgt er voor dat dat eindniveau gewaarborgd is. Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD) 5 Module 1 - Nieuwe verantwoordleijkheden (OD / DAAD) - 26 jan. 2012

6 Wat zegt de WHW? Onafhankelijk en deskundig
Onafhankelijkheid (samenstelling) zonder druk en invloed van het management (* geen financieel verantwoordelijke in Excie) externe leden toegestaan (wordt aangemoedigd) samenstelling: minimaal 1 lid als docent verbonden aan de opleiding (niet geregeld: # leden, zittingsduur, ondersteuning…) benoeming door decaan (hoort en benoemt) geen ontslagbepaling, maar leden kunnen door decaan geschorst bij niet functioneren een excie-lid oordeelt niet over ‘eigen’ studenten Excie handelt binnen grenzen van WHW en OER Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD) 6 Module 1 - Nieuwe verantwoordleijkheden (OD / DAAD) - 26 jan. 2012

7 Wat zegt de WHW? Onafhankelijk en deskundig Deskundig
> WHW: deskundig op het terrein van de opleiding (groep opleidingen) Vertaalslag: deskundig functioneren impliceert kennis van o.a.: WHW OER opleiding (+ werkveld) kwaliteit toetsing kunnen waarborgen / kennis van toetsing en beoordeling kunnen meedenken en adviseren t.a.v. toetsbeleid en OER Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD) 7

8 WHW Wat zegt de WHW? NB. Excie gezaghebbend orgaan. Inst.bestuur/decaan wel eindverantwoordelijk voor kwaliteit onderwijs en graadverlening. Vertaalt zich in: zorg voor onafhankelijk en deskundig functioneren. Decaan hoort en benoemt leden. Tip: profielschets voor interne en externe leden Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD) 8

9 WHW: rol, taken en verantwoordelijkheden
Excie WHW: rol, taken en verantwoordelijkheden uitreiking diploma’s / getuigschriften: Excie verantwoordelijk voor het vaststellen of een student het gewenst eindniveau heeft behaald en reikt diploma uit. (NB. Het instellingsbestuur / decaan is verantwoordelijk voor verlening van de graad (ba/ma). Praktijk: verantwoordelijkheid wordt gemandateerd aan de excie.) vrijstellingen en EVC’s (o.b.v. gronden in OER) ‘afwijkende’ programma’s beoordelen en af- of goedkeuren oordelen en maatregelen bij fraude * klachtenafhandeling / bezwaarzaken Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD) 9 Module 1 - Nieuwe verantwoordleijkheden (OD / DAAD) - 26 jan. 2012

10 Verantwoorde- lijkheden
Rol, taken en Verantwoorde- lijkheden Excie WHW: rol, taken en verantwoordelijkheden aanwijzing examinatoren (en beëindiging aanwijzing) (ook externen) WHW: examinatoren moeten de excie desgevraagd voorzien van materialen om de kwaliteit van toetsing en beoordeling te kunnen vaststellen. Belangrijke waarborg voor kwaliteit toetsing: deskundigheid op het gebied van toetsing en beoordeling => kies deskundige examinatoren verantwoording afleggen / Jaarverslag - besluiten goed vastleggen (incl, s e.d.) - huishoudelijk reglement - jaarverslag voor decaan Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD) 10 Module 1 - Nieuwe verantwoordleijkheden (OD / DAAD) - 26 jan. 2012

11 DAAD onderwijsadvies /Presentatie Expertmodule 1 Ecxamencommissies
Toelichting Examencommissies zijn functionele organen Voor zo’n functie is in het algemeen vereist: dossiers: ondertekening voorzitter en/of secretaris archivering formele stukken; besluiten moeten terug te vinden zijn voorzichtig zijn met telefonische- en contacten Huishoudelijk reglement? Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD) 4/2/2017 DAAD onderwijsadvies /Presentatie Expertmodule 1 Ecxamencommissies 11

12 Huishoudelijk reglement
samenstelling Excie profielschetsen leden vergaderschema en besluitvormingswijze mandateringen (bijv. bij dringende zaken van … aard mogen vz + secr besluiten nemen) rol toetscommissie registratie handtekeningen regelingen voor administratie van alle stukken ???? Jaarverslag Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD) 12

13 Jaarverslag Doelen: verantwoorden van de werkwijze
een overzicht bieden van en verantwoording afleggen voor uitgevoerde activiteiten bewijsdocumentatie (voor genomen besluiten) reflectie op en eventuele bijstelling van eigen functioneren plannen aangeven voor het komend jaar (Zie map voor een voorbeeld-format) Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD) 13

14 Verantwoorde- lijkheden
Rol, taken en Verantwoorde- lijkheden Excie WHW: rol, taken en verantwoordelijkheden de excie stelt regels vast over de uitvoering van taken en bevoegdheden en maatregelen m.b.t. kwaliteitsborging toetsing het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om de uitslag van toetsing te beoordelen het toestemming verlenen voor een door een student samengesteld programma en bepaling van de opleiding waartoe dat programma dan behoort het verlenen van vrijstellingen fraude Dus niet alleen uitvoering geven aan, maar ook regels en procedures vaststellen! Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD) 14

15 accreditatie WHW: rol, taken en verantwoordelijkheden Dat was de WHW … en dan komen er ook nog eens de accreditatievereisten bij! Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD) 15

16 Het nieuwe accreditatiestelsel
Beperkte opleidingsaccreditatie Leidende vragen: Standaarden: Wat beoogt de opleiding? 1) Beoogde eindkwalificaties Hoe realiseert zij dit? 2) Onderwijsleeromgeving Worden de dsn bereikt? 3) Toetsing en gerealiseerd eindniveau Beoordeling: onvoldoende, voldoende, goed, excellent Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD) 16 Module 1 - Nieuwe verantwoordleijkheden (OD / DAAD) - 26 jan. 2012

17 Het nieuwe accreditatiestelsel
Hoe toon je dat aan? NVAO Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD) 17 Module 1 - Nieuwe verantwoordleijkheden (OD / DAAD) - 26 jan. 2012

18 Het nieuwe accreditatiestelsel
Instellingstoets Standaard 5: Organisatie- en beslissingsstructuur Leidende vraag: wie is waarvoor verantwoordelijk? De instelling heeft een effectieve organisatie- en beslissingstructuur met betrekking tot de kwaliteit van haar opleidingen, waarin de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk zijn afgebakend en waarvan de inspraak van studenten en medewerkers deel uitmaakt. Uitvoering ‘audit trails’ – PDCA verificatie (steekproef opleidingen) bv.: het functioneren van Examencommissies bv.: visie en beleid: Hoe is het UT-Toetskader ingevoerd Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD) 18 Module 1 - Nieuwe verantwoordleijkheden (OD / DAAD) - 26 jan. 2012

19 Accreditatie: rol excie
Vragen over Documentatie visie op toetsing onderwijsbeleidsplan; zelfstudie; toetsbeleidplan toetsbeleid toetsbeleidplan (kwaliteitszorgplan) eindtermen (indien niet adequaat) OER, studiegids, zelfstudie (domeinspecifiek referentiekader) realisering eindniveau onderwijs- en toetsplan op curriculumniveau; Kwaliteit afstudeerwerken; WO-monitor; werkveld-panels organisatie van toetsing toetsbeleidsplan; OER; communicatie naar studenten Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD) 19 Module 1 - Nieuwe verantwoordleijkheden (OD / DAAD) - 26 jan. 2012

20 Accreditatie: rol excie
Een toetsplan op curriculumniveau geeft een overzicht van onderwijseenheden en toetsvormen en de wijze waarop deze onderwijseenheden en toetsvormen als geheel de eindtermen afdekken. Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD) 20 Module 1 - Nieuwe verantwoordleijkheden (OD / DAAD) - 26 jan. 2012

21 Accreditatie: rol excie
Vragen over Documentatie vorm en kwaliteit van toetsen sec (incl. afstudeerwerk) + beoordelingswijze screeningsverslagen; vakevaluaties; onderzoeksrapport (VBI zal ook toetsen en beoordelingen bekijken + afstudeerwerken en beoordelingen) borgingswijze kwaliteit van toetsing en beoordeling, regelgeving en richtlijnen toetsbeleidsplan (procedures, systeem) + instrumentarium (beoordelingsrichtlijnen e.a.) + uitvoering, Jaarverslag rol en functioneren van de Excie (deskundigheid, positionering, taakstelling, reglement e.d.) verslagen van overleg; jaarverslag; Huishoudelijk reglement Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD) 21 Module 1 - Nieuwe verantwoordleijkheden (OD / DAAD) - 26 jan. 2012

22 Toetsbeleid(splan) accreditatie WHW UT-kader Toetsbeleid Rol, taken en
UT-onderwijsomgeving UT-kader Toetsbeleid Onderwijsomgeving opleiding Rol, taken en Verantwoorde- lijkheden Excie Toetsbeleid op Opleidingsniveau (Toetsbeleidsplan) Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD) 22

23 Toetsbeleid(splan) Toetsbeleid:
Toetsbeleid op Opleidingsniveau (Toetsbeleidsplan) Toetsbeleid: een samenhangend stelsel van maatregelen en voorzieningen die je als opleiding (faculteit) treft om de kwaliteit van je toetsing en examinering te bewaken en te bevorderen Toetsbeleidsplan of -document: totaal overzicht + verantwoording + plan van aanpak implementatie toetsbeleid Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD) 23

24 Uitgangspunt: UT-kader en ‘checklist’
Toetsbeleid(splan) Toetsbeleid op Opleidingsniveau (Toetsbeleidsplan) Het voorhanden zijn van een toetsbeleid(splan) maakt het leven van een Excie eenvoudiger! Co-creatie met het onderwijs- management e.a. direct betrokkenen. Uitgangspunt: UT-kader en ‘checklist’ (zie map) Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD) 24

25 Hulp nodig? http://www.utwente.nl/toetsing Cursussen
Inzet gede-tacheerde OD-ers Externen (CITO) Leren van elkaar (GP’s) Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD) 25

26 Vragen of onduidelijkheden?
UT-onderwijsomgeving Onderwijsomgeving opleiding Rol, taken en Verantwoorde- lijkheden Excie WHW accreditatie Toetsbeleid op opleidingsniveau (Toetsbeleidsplan) UT-kader Toetsbeleid Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD) 26


Download ppt "Onderwijskundige Dienst DAAD Onderwijsadvies"

Verwante presentaties


Ads door Google