De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

21-6-2014Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst Expert-module 1 26 jan. 2012 Onderwijskundige Dienst DAAD Onderwijsadvies Helma Vlas.

Verwante presentaties


Presentatie over: "21-6-2014Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst Expert-module 1 26 jan. 2012 Onderwijskundige Dienst DAAD Onderwijsadvies Helma Vlas."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst Expert-module 1 26 jan Onderwijskundige Dienst DAAD Onderwijsadvies Helma Vlas (OD) & Joke Oosterhuis (DAAD)

2 Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst Expert-module 1 26 jan Programma 1) Kennismaken + leervragen 2) Nieuwe rol o.b.v. WHW / accreditatie 3) UT- Toetskader en toetsbeleid Pauze 4) Kwaliteitsborging: hoe? 5) Resterende vragen 6) Actiepunten 7) Afsluiting / evaluatie Helma Vlas (OD) & Joke Oosterhuis (DAAD)

3 Nieuwe verantwoordelijkheden van examencommissies Met “toetsing” wordt in deze presentatie bedoeld => schriftelijke of mondelinge tentamens, opdrachten, papers… alle mogelijke vormen van toetsing. Even vooraf Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD)

4 Rol, taken en verantwoordelijkheden UT-onderwijsomgeving Onderwijsomgeving opleiding Rol, taken en Verantwoorde- lijkheden Excie WHW accreditatie Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD)

5 Wat zegt de WHW? Versterking positie Excie - meer accent op inhoudelijke taken => kwaliteitsborging toetsing - nadruk op onafhankelijkheid en deskundigheid Iedere (groep) opleiding(en) heeft een examencommissie. De examencommissie bepaalt objectief en deskundig of de student voldoet aan het eindniveau en… zorgt er voor dat dat eindniveau gewaarborgd is. WHW Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD)

6 Wat zegt de WHW? Onafhankelijkheid (samenstelling)  zonder druk en invloed van het management (* geen financieel verantwoordelijke in Excie)  externe leden toegestaan (wordt aangemoedigd)  samenstelling: minimaal 1 lid als docent verbonden aan de opleiding (niet geregeld: # leden, zittingsduur, ondersteuning…)  benoeming door decaan (hoort en benoemt)  geen ontslagbepaling, maar leden kunnen door decaan geschorst bij niet functioneren  een excie-lid oordeelt niet over ‘eigen’ studenten WHW Excie handelt binnen grenzen van WHW en OER Onafhankelijk en deskundig Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD)

7 Wat zegt de WHW? Deskundig >WHW: deskundig op het terrein van de opleiding (groep opleidingen) Vertaalslag: deskundig functioneren impliceert kennis van o.a.:  WHW  OER  opleiding (+ werkveld)  kwaliteit toetsing kunnen waarborgen / kennis van toetsing en beoordeling  kunnen meedenken en adviseren t.a.v. toetsbeleid en OER WHW Onafhankelijk en deskundig Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD)

8 Wat zegt de WHW? WHW NB. Excie gezaghebbend orgaan. Inst.bestuur/decaan wel eindverantwoordelijk voor kwaliteit onderwijs en graadverlening. Vertaalt zich in: zorg voor onafhankelijk en deskundig functioneren. Decaan hoort en benoemt leden. Tip: profielschets voor interne en externe leden Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD)

9 WHW: rol, taken en verantwoordelijkheden uitreiking diploma’s / getuigschriften: Excie verantwoordelijk voor het vaststellen of een student het gewenst eindniveau heeft behaald en reikt diploma uit. (NB. Het instellingsbestuur / decaan is verantwoordelijk voor verlening van de graad (ba/ma). Praktijk: verantwoordelijkheid wordt gemandateerd aan de excie.) vrijstellingen en EVC’s (o.b.v. gronden in OER) ‘afwijkende’ programma’s beoordelen en af- of goedkeuren oordelen en maatregelen bij fraude * klachtenafhandeling / bezwaarzaken Rol, taken en Verantwoorde- lijkheden Excie Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD)

10 aanwijzing examinatoren (en beëindiging aanwijzing) (ook externen) WHW: examinatoren moeten de excie desgevraagd voorzien van materialen om de kwaliteit van toetsing en beoordeling te kunnen vaststellen. Belangrijke waarborg voor kwaliteit toetsing: deskundigheid op het gebied van toetsing en beoordeling => kies deskundige examinatoren verantwoording afleggen / Jaarverslag - besluiten goed vastleggen (incl, s e.d.) - huishoudelijk reglement - jaarverslag voor decaan Rol, taken en Verantwoorde- lijkheden Excie WHW: rol, taken en verantwoordelijkheden Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD)

11 11 Toelichting 6/21/2014DAAD onderwijsadvies /Presentatie Expertmodule 1 Ecxamencommissies11 Examencommissies zijn functionele organen Voor zo’n functie is in het algemeen vereist: • dossiers: ondertekening voorzitter en/of secretaris • archivering formele stukken; besluiten moeten terug te vinden zijn • voorzichtig zijn met telefonische- en contacten Huishoudelijk reglement? Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD)

12 Huishoudelijk reglement • samenstelling Excie samenstelling Excie • profielschetsen leden profielschetsen leden • vergaderschema en besluitvormingswijze vergaderschema en besluitvormingswijze • mandateringen (bijv. bij dringende zaken van … aard mogen vz + secr besluiten nemen) mandateringen (bijv. bij dringende zaken van … aard mogen vz + secr besluiten nemen) • rol toetscommissie rol toetscommissie • registratie handtekeningen registratie handtekeningen • regelingen voor administratie van alle stukken regelingen voor administratie van alle stukken • ???? ???? Jaarverslag Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD)

13 Jaarverslag Doelen: •verantwoorden van de werkwijzeverantwoorden van de werkwijze •een overzicht bieden van en verantwoording afleggen voor uitgevoerde activiteiteneen overzicht bieden van en verantwoording afleggen voor uitgevoerde activiteiten •bewijsdocumentatie (voor genomen besluiten)bewijsdocumentatie (voor genomen besluiten) •reflectie op en eventuele bijstelling van eigen functionerenreflectie op en eventuele bijstelling van eigen functioneren •plannen aangeven voor het komend jaarplannen aangeven voor het komend jaar (Zie map voor een voorbeeld-format) Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD)

14 de excie stelt regels vast over de uitvoering van taken en bevoegdheden en maatregelen m.b.t. Dus niet alleen uitvoering geven aan, maar ook regels en procedures vaststellen ! Rol, taken en Verantwoorde- lijkheden Excie WHW: rol, taken en verantwoordelijkheden Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD) kwaliteitsborging toetsing het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om de uitslag van toetsing te beoordelen het toestemming verlenen voor een door een student samengesteld programma en bepaling van de opleiding waartoe dat programma dan behoort het verlenen van vrijstellingen fraude

15 Dat was de WHW … en dan komen er ook nog eens de accreditatievereisten bij! accreditatie WHW: rol, taken en verantwoordelijkheden Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD)

16 Het nieuwe accreditatiestelsel Beperkte opleidingsaccreditatie Leidende vragen: Standaarden: Beoordeling: onvoldoende, voldoende, goed, excellent Wat beoogt de opleiding?1) Beoogde eindkwalificaties Hoe realiseert zij dit? Worden de dsn bereikt? 2) Onderwijsleeromgeving 3) Toetsing en gerealiseerd eindniveau Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD)

17 Het nieuwe accreditatiestelsel Hoe toon je dat aan? NVAO Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD)

18 Het nieuwe accreditatiestelsel Standaard 5: Organisatie- en beslissingsstructuur Leidende vraag: wie is waarvoor verantwoordelijk? De instelling heeft een effectieve organisatie- en beslissingstructuur met betrekking tot de kwaliteit van haar opleidingen, waarin de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk zijn afgebakend en waarvan de inspraak van studenten en medewerkers deel uitmaakt. Uitvoering ‘audit trails’ – PDCA verificatie (steekproef opleidingen) bv.: het functioneren van Examencommissies bv.: visie en beleid: Hoe is het UT-Toetskader ingevoerd Instellingstoets Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD)

19 accreditatie Vragen overDocumentatie visie op toetsingonderwijsbeleidsplan; zelfstudie; toetsbeleidplan toetsbeleidtoetsbeleidplan (kwaliteitszorgplan) eindtermen (indien niet adequaat) OER, studiegids, zelfstudie (domeinspecifiek referentiekader) realisering eindniveauonderwijs- en toetsplan op curriculumniveau; Kwaliteit afstudeerwerken; WO-monitor; werkveld-panels organisatie van toetsingtoetsbeleidsplan; OER; communicatie naar studenten Accreditatie : rol excie Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD)

20 accreditatie Accreditatie : rol excie Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD) Een toetsplan op curriculumniveau geeft een overzicht van onderwijseenheden en toetsvormen en de wijze waarop deze onderwijseenheden en toetsvormen als geheel de eindtermen afdekken.

21 accreditatie Vragen overDocumentatie vorm en kwaliteit van toetsen sec (incl. afstudeerwerk) + beoordelingswijze screeningsverslagen; vakevaluaties; onderzoeksrapport (VBI zal ook toetsen en beoordelingen bekijken + afstudeerwerken en beoordelingen) borgingswijze kwaliteit van toetsing en beoordeling, regelgeving en richtlijnen toetsbeleidsplan (procedures, systeem) + instrumentarium (beoordelingsrichtlijnen e.a.) + uitvoering, Jaarverslag rol en functioneren van de Excie (deskundigheid, positionering, taakstelling, reglement e.d.) verslagen van overleg; jaarverslag; Huishoudelijk reglement Accreditatie : rol excie Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD)

22 Toetsbeleid(splan) UT-onderwijsomgeving Onderwijsomgeving opleiding Rol, taken en Verantwoorde- lijkheden Excie WHW accreditatie Toetsbeleid op Opleidingsniveau (Toetsbeleidsplan) UT-kader Toetsbeleid Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD)

23 Toetsbeleid(splan) Toetsbeleid: een samenhangend stelsel van maatregelen en voorzieningen die je als opleiding (faculteit) treft om de kwaliteit van je toetsing en examinering te bewaken en te bevorderen Toetsbeleidsplan of -document: totaal overzicht + verantwoording + plan van aanpak implementatie toetsbeleid Toetsbeleid op Opleidingsniveau (Toetsbeleidsplan) Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD)

24 Toetsbeleid(splan) Het voorhanden zijn van een toetsbeleid(splan) maakt het leven van een Excie eenvoudiger! Co-creatie met het onderwijs- management e.a. direct betrokkenen. Uitgangspunt: UT-kader en ‘checklist’ (zie map) Toetsbeleid op Opleidingsniveau (Toetsbeleidsplan) Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD)

25 Hulp nodig? Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD) Cursussen Inzet gede- tacheerde OD-ers Externen (CITO) Leren van elkaar (GP’s)

26 Vragen of onduidelijkheden? UT-onderwijsomgeving Onderwijsomgeving opleiding Rol, taken en Verantwoorde- lijkheden Excie WHW accreditatie Toetsbeleid op opleidingsniveau (Toetsbeleidsplan) UT-kader Toetsbeleid Module 1 - Nieuwe verantwoordelijkheden (OD / DAAD)


Download ppt "21-6-2014Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst Expert-module 1 26 jan. 2012 Onderwijskundige Dienst DAAD Onderwijsadvies Helma Vlas."

Verwante presentaties


Ads door Google