De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 23 maart 2014 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 23 maart 2014 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 23 maart 2014 morgendienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger: ds. H.P. Brandsma uit Hoorn
Ouderling: Wilhelm van Eeken Organist: Krijn van Veen

3 Gezang 446: 1 – 7 Psalm 108: 1 en 2 (ob) Psalm 119: 5 Gezang 328: 1, 2 en 3 Gezang 481: 1 en 2 Psalm 68: 9 Lucas 5: 27 – 32 (Herziene Statenvertaling)

4 Welkom en mededelingen

5 1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor,
Gezang 446: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor, uw naam die mij geloven doet: Gij gaat mij reddend voor;

6 2 uw naam die onze wonden heelt en ons met manna spijst,
Gezang 446: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 2 uw naam die onze wonden heelt en ons met manna spijst, die onze dood en zonde deelt en onze vrees verdrijft.

7 3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, mijn koning en profeet,
Gezang 446: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, mijn koning en profeet, mijn priester die mijn schuld ontbindt, mijn weg waarop ik treed;

8 4 al wat ik doe, al wat ik wil, het is te zwak, te koud,
Gezang 446: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 4 al wat ik doe, al wat ik wil, het is te zwak, te koud, maar sterk en vurig wordt de ziel wanneer zij U aanschouwt.

9 5 Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, een zon diep in de nacht,
Gezang 446: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 5 Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, een zon diep in de nacht, roep ik uw nadering reeds uit omdat ik U verwacht.

10 6 O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor,
Gezang 446: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 6 O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor, als ik van alles scheiden moet gaat nog die naam mij voor.

11 7 O naam, eeuwige ademtocht, een sterveling ben ik,
Gezang 446: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 7 O naam, eeuwige ademtocht, een sterveling ben ik, als eens mijn eigen adem stokt dan draagt mij uw muziek.

12 Stil gebed Votum en groet Stil gebed Votum en groet

13 1 Mijn hart, o Hemelmajesteit, Is tot Uw dienst en lof bereid;
Psalm 108: 1 en 2 1 Mijn hart, o Hemelmajesteit, Is tot Uw dienst en lof bereid; 'k Zal zingen voor den Opperheer, 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. Gij , zachte harp, gij schelle luit, Waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 'k Zal in den dageraad ontwaken En met gezang mijn God genaken.

14 2 Ik zal, o Heer, Uw wonderdaân, Uw roem den volken doen verstaan;
Psalm 108: 1 en 2 2 Ik zal, o Heer, Uw wonderdaân, Uw roem den volken doen verstaan; Want Uwe goedertierenheid Is tot de heem'len uitgebreid. Uw waarheid heeft noch paal noch perk, Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. Verhef U boven 's hemels kringen, En leer al d' aard' Uw grootheid zingen.

15 Tien geboden Tien geboden

16 5 Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord,
Psalm 119: 5 5 Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord, opdat geen zonde daar kan binnendringen. Geprezen zijt Gij, Heer, aan ieder oord. Leid mij in 't licht van uw verordeningen. Dan zal ik zo dat iedereen het hoort het hoge recht van uw verbond bezingen.

17 Gebed Gebed

18 We lezen uit de Herziene Statenvertaling:
Lucas 5: 27 – 32 De lezing wordt verzorgd door Françoise van der Maas.

19 28 En hij stond op, liet alles achter en volgde Hem.
Lucas 5: 27 – 32 De roeping van Levi 27 En hierna ging Hij weg, en Hij zag een tollenaar, van wie de naam Levi was, in het tolhuis zitten en Hij zei tegen hem: Volg Mij! 28 En hij stond op, liet alles achter en volgde Hem. 29 En Levi bereidde voor Hem een grote maaltijd in zijn huis en er was een grote menigte van tollenaars en van anderen die met hen aanlagen.

20 Lucas 5: 27 – 32 30 En hun schriftgeleerden en de Farizeeën morden tegen Zijn discipelen en zeiden: Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? 31 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. 32 Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

21 zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort
Gezang 328: 1, 2 en 3 1 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

22 2 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
Gezang 328: 1, 2 en 3 2 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

23 3 O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren,
Gezang 328: 1, 2 en 3 3 O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.

24 De kinderen mogen nu naar de bijbelklas.
Er zal verteld worden over Getsemane en de gevangenneming van Jezus (Mattheüs 26: 36 – 53).

25 Preek Preek

26 1 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven,
Gezang 481: 1 en 2 1 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

27 2 Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede,
Gezang 481: 1 en 2 2 Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede, dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

28 Dankzegging en voorbeden De kinderen komen terug uit de bijbelklas.
Er zal een korte uitleg gegeven worden over het paasproject. Dankzegging en voorbedenDe kinderen komen terug uit de bijbelklas.Er zal een korte uitleg gegeven worden over het paasproject.

29 Er zal nu gecolleceerd worden voor:
Theologische Universiteit Kerk

30 9 God is de bron, de klare wel, springader voor heel Israël,
Psalm 68: 9 9 God is de bron, de klare wel, springader voor heel Israël, uit Hem vloeit louter zegen. Zijn lof ontspringt als een fontein, zijn volk zal louter vreugde zijn, komend van allerwege.

31 God, onze sterke bondgenoot, toon ons uw macht, uw krachten groot;
Psalm 68: 9 God, onze sterke bondgenoot, toon ons uw macht, uw krachten groot; Gij zult uw stad gedenken. Vorsten van verre bieden Hem ter wille van Jeruzalem hun eerbied, hun geschenken.

32 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

33 Nu zal de verkiezing van ambsdragers plaatsvinden.
Vanmiddag begint de dienst om uur. In deze dienst gaat dominee K.T. de Jonge uit Nieuwegein voor.


Download ppt "Zondag 23 maart 2014 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google