De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De werkgever samen met het UWV Nijmegen, 5 oktober 2010 Henriëtte Sterken, Accountmanager.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De werkgever samen met het UWV Nijmegen, 5 oktober 2010 Henriëtte Sterken, Accountmanager."— Transcript van de presentatie:

1 De werkgever samen met het UWV Nijmegen, 5 oktober 2010 Henriëtte Sterken, Accountmanager

2 Onderwerpen Re-integratieverslag Preventief ziekteverzuimbeleid Loonsanctie Arbeidsconflicten Deskundigenoordelen Ontslag en arbeids(on)geschiktheid

3 Het re-integratieverslag

4 Beoordeling inhoud van het RIV Uitgangspunten: Resultaat telt * Redelijkheid Kansen gemist? * 3 voorwaarden … Beoordeling op: Voorschriften van WvP en Regeling procesgang 1e en 2e ziektejaar Spanningsveld werkgever-UWV Medische aspecten wel/niet GBM, urenbeperking Arbeidsdeskundige aspecten Wel/geen passend werk aanwezig Inzet tweede spoor tijdig

5 Geen loonsanctie als… Het resultaat van de re-integratie voldoet aan 3 voorwaarden: 1. Structurele hervatting in passend werk. 2. Loonwaarde in dit werk tenminste 65% van oorspronkelijke loon. 3. Met toestemming met de zieke werknemer.

6 Casus

7 Casus Gijs Donkevoort anno 2005 … Docent techniek/handvaardigheid op een middelbare school. 38 jaar, volledig dienstverband, al 10 jaar werkzaam. Uitval wegens psychische klachten (burnout). Werkgever, wat doet u?

8 Preventief beleid

9 Werkdruk en werkstress Inhoud en organisatie van het werk Interne arbeids- verhoudingen Arbeidsvoorwaarden WerkdrukWerkstress -Kwaliteitsverlies -Ziekte -Maatschappelijke kosten Verwerkings- vermogen

10 10 Werkdruk arbeidssituatie waarin werknemer niet of slechts met grote moeite voldoet aan (te hoge) eisen. kwantitatief en kwalitatief onvoldoende eigen regel- of sturingsmogelijkheden. vaak in combinatie met werkcultuur en -organisatie: geen of onvoldoende communicatie (hiërarchisch, collegiaal, klant) gebrek aan steun van collega en leidinggevende

11 11 Werkstress Oorzaak: tgv ervaren werkdruk maar ook tgv interne arbeidsverhoudingen,- voorwaarden en combinatie werk en privé.Gevolg: kenmerkende lichamelijke én geestelijke toestand, gekoppeld aan bepaald gedrag. leidt bij onvoldoende herstelmogelijkheden tot ziekte en aoh. sterk afhankelijk van verwerkingsvermogen werknemer.

12 12 Verwerkingsvermogen Persoonskenmerken werknemer om effectief om te gaan met arbeidsbelasting. Regelmogelijkheden om arbeidstaak en -omgeving bij te sturen Risicovolle persoonskenmerken: geringe flexibiliteit Laag vermogen tot zelfreflectie perfectionisme en hoge (onrealistische) verwachtingen ‘voelend’, dienstverlenend type Te verhogen door: Trainingen, bv. stress- en timemanagement, sova organisatie gerichte aanpak, bv werk en rusttijden, teamsamenstelling,

13 13 Voorkomen is beter … Primair: breng stressoren binnen de organisatie en werkomgeving in kaart dmv: RI&E Onderzoek naar werkbeleving, werkdruk, tevredenheid Voorlichting Secundair: vergroot verwerkingsvermogen medewerker Maatwerkinterventies Coaching Werkplekonderzoek Werksituatieonderzoek Tertiair: verzuimspreekuur BA, fysiotherapeut, etc.

14 14 Casus Gijs Donkevoort anno 2005..2007 Docent techniek/handvaardigheid op een middelbare school. 38 jaar, volledig dienstverband, al 10 jaar werkzaam. Uitval wegens psychische klachten (burnout). Ongeveer 2 jaren later … Actueel oordeel BA: nog steeds urenbeperking voor eigen werk. werkt 50% in eigen werk (conform urenbeperking). kan dit maar net aan. Stel, u werkt bij UWV en beoordeelt deze casus. Wat doet u?

15 LOONSANCTIE

16 16 UWV heeft in deze casus een sanctie opgelegd, want er zijn re-integratiekansen gemist, dus … Repareren dus! Wie doet wat…? In welke richting…?

17 17 Gijs Donkevoort anno 2010 … Omgeschoold tot etaleur. Inmiddels 3 jaren in (nu vaste) dienst bij Koperwiek BV, specialist in etalage- en winkelinrichting. Werkgever wil van hem af wegens disfunctioneren, bood een ontbindingsovereenkomst aan, waarna Gijs zich ziek heeft gemeld. Partijen hebben nu al tijden geen rechtstreeks contact meer… Werkgever Koperwiek, wat doet u?

18 Arbeidsconflicten

19 19 Signalering arbeidsconflict (1) onderkenning van het conflict (de kwestie…) stap 1: onderkenning van het conflict (de kwestie…). Individueel demotivatie, psychische en psychosomatische klachten. Organisatie hoge werkdruk, hoog verzuim op afdeling, veel wisselingen van personeel, slechte samenwerking terwijl sprake van onderlinge afhankelijkheid.

20 20 Signalering arbeidsconflict (2) snelle beoordeling situatie. stap 2: snelle beoordeling situatie. Voorkeur om werkgever eerst zelf conflict met werknemer te bespreken. Bij niet-(h)erkenning probleem inzet BA: treffen van juiste maatregel om verzuim te voorkomen/ te beperken 2 diagnoses: wel/geen medische beperkingen en conflict Hoe langer uw werknemer niet werkt ten gevolge van het conflict, hoe moeilijker om te re-integreren.

21 21 Rol BA bij arbeidsconflict (1) Art. 7:629, lid 1 BW: Art. 7:629, lid 1 BW: BA verplicht tot uitspraak over vraag of uw werknemer ivm ao- heid tgv ziekte verhinderd is bedongen arbeid te verrichten. BA mag dit niet in het midden laten, ook niet tijdelijk! ‘voordeel van twijfel’ Als ‘voordeel van twijfel’ aan werknemer op 1 e spreekuur, dan later geen ruimte voor ‘arbeidsgeschikt met terugwerkende kracht’.

22 22 Rol BA bij arbeidsconflict (2) BA dient 2 vragen te beantwoorden: 1. Zijn er nu medische beperkingen om bedongen arbeid uit te voeren? 2. Als neen, is dan te verwachten dat bij hervatting zeer waarschijnlijk en onmiddellijk significante beperkingen optreden? ja: Als 1 of 2 ja: wel ao-heid ten gevolge van ziekte! neen: Als 1 en 2 neen: niet ao-heid tgv ziekte: snelle interventie ivm aanspraak loon/ ontslag wegens werkweigering.

23 23 Interventieperiode (1) Korte periode waarin uw werknemer met behoud van loon en arbeidsvoorwaarden wegblijft van het werk, zonder dat dit als ziekte of vakantie wordt aangemerkt. Doel: even afstand nemen van het conflict verdere escalatie voorkomen tijd en ruimte bieden voor begin van interventie Zéér terughoudend mee omgaan en alléén met voorwaarden…

24 24 Interventieperiode (2) Voorwaarden: Geen regel maar uitzondering! U als werkgever moet het hier nadrukkelijk mee eens zijn, het gaat immers om betaald verlof. Maximaal 2 weken, zo mogelijk korter. In de interventieperiode 1e gesprek tussen partijen of in elk geval hiertoe een afspraak gemaakt. Een concrete datum (voor start interventieperiode) waarop geen medische beperkingen meer aanwezig zijn.

25 25 Ziekmelding direct gevolg van conflict (1) Zoek naar een niet-medische oplossing: geen discussie laten bestaan over ziek/ niet ziek. Bij korte aanloopperiode conflict waarbij uw werknemer goed functioneerde: ziekmelding vaak bewuste keus en sprake van ‘normale’ stressreactie. Bij lange aanloopperiode en toename ernst klachten en controleverlies sneller diagnose richting overspanning.

26 26 Ziekmelding direct gevolg van conflict (2) ‘situatief arbeidsongeschikt’ Term ‘situatief arbeidsongeschikt’ leidt meestal niet tot actieve aanpak probleem! Mediation: Pas dan aan de orde als partijen er zelf niet uit komen (dus eerst sturen op zelfwerkzaamheid)! De Stecr richtlijn arbeidsconflicten

27 Deskundigenoordelen

28 28 Gijs Donkevoort anno 2010 … Omgeschoold tot etaleur. Inmiddels 3 jaren in (nu vaste) dienst bij Koperwiek BV, specialist in etalage- en winkelinrichting. Werkgever wil van hem af wegens disfunctioneren, bood ontbindingsovereenkomst aan, waarna Gijs zich ziek heeft gemeld. Partijen hebben nu al weken geen rechtstreeks contact meer… Gijs vraagt een DO aan bij UWV: Kan ik mijn eigen werk doen? Werkgever ook: Doet mijn werknemer genoeg aan re-integratie? Stel u werkt bij UWV en u behandelt beide DO’s. Wat doet u?

29 29 Deskundigenoordeel UWV (DO) stagnatie Bedoeld om stagnatie in re-integratie vlot te trekken. onafhankelijk oordeel Een onafhankelijk oordeel over de stand van zaken, dus géén advies! Advocaat arbeidsrecht: DO is ‘toegangskaartje voor de zaak’ (voorwaarde bij vordering).

30 30 Deskundigenoordeel UWV Uitslag niet bindend, DO heeft geen juridische status. Weegt wel mee bij beoordeling RIV. Hoor en wederhoor. Werkgever en werknemer worden beiden van de uitslag op de hoogte gesteld; aanvrager hoort dit vooraf van UWV.

31 31 Deskundigenoordeel UWV Geen beschikking, dus ook geen bezwaar/ beroep mogelijk. is Partij is niet gehoord … Klachtrecht en mogelijke gevolgen voelt Partij voelt zich niet gehoord …

32 1. Arbeids(on)geschiktheid werknemer eigen Alléén als het over het eigen werk gaat. Partijen zijn het niet met elkaar eens. Onderzoek naar belastbaarheid van uw werknemer in relatie tot de functiebelasting. Als u dit DO heeft aangevraagd, hoeft uw werknemer hieraan niet mee te werken. (UWV wijst uw werknemer wel op mogelijke consequenties)

33 2. Passendheid van werk U biedt een concrete functie aan die uw werknemer niet als passend beschouwd. U biedt geen passend werk aan, terwijl uw werknemer daar wel mogelijkheden toe ziet (concrete functie). Passend: Passend: qua krachten, bekwaamheden en billijkheid… wg: grootte bedrijf, belasting andere medewerkers, kosten aanpassing, risico’s bedrijfsvoering. wn: affiniteiten, reistijd, functieniveau, vroegere arbeid, arbeidspatroon.

34 3. Re-integratie-inspanningen werkgever Aanvraag door werkgever of werknemer (veelal door uzelf aangevraagd na 1,5 jaar ziekte …) Conform beoordelingskader Poortwachter géén advies! Momentopname, géén advies! Beoogd resultaat reëel? Deugdelijke gronden (hoor en wederhoor)

35 4. Re-integratie-inspanningen werknemer Als u aanvrager bent, hoeft uw medewerker hieraan niet mee te werken. (dan ook geen oordeel door UWV …) Zich houden aan voorschriften. Werkt uw werknemer voldoende mee aan bevordering van het eigen herstel (onderzoek/behandeling/interventies) en re- integratie? Aanvaarden van passende arbeid. Deugdelijke gronden (hoor en wederhoor).

36 Ontslag en arbeidsongeschiktheid

37 Ontslagroutes Wederzijds goedvinden, (vaststellings of beëindigingsovereenkomst) Ontbinding via de kantonrechter (ontbindingsbeschikking) Opzegging via UWV Werkbedrijf (ontslagvergunning)

38 Ontslaggronden via UWV werkbedrijf Langdurige arbeidsongeschiktheid Opzegverbod eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid Veelvuldig ziekteverzuim Opzegverbod geldt alleen tijdens ziekteperiodes Verwijtbaar niet meewerken aan re-integratie Opzegverbond vervalt onder voorwaarden

39 Opzegverbod bij niet meewerken Drie wettelijke plichten werknemer (7:660a BW) Meewerken aan redelijk voorschrift werkgever/deskundige Meewerken aan opstellen, bijstellen of evalueren van plan van aanpak Passende arbeid verrichten bij de eigen of een andere werkgever Consequentie bij overtreding: opzegverbod tijdens ziekte is niet van toepassing Wat toetst het UWV? Heeft de werknemer een deugdelijke grond voor zijn weigering? Wat mag in redelijkheid van de werkgever verwacht worden? Is opschorting of stopzetting van het loon niet voldoende? Kan een deskundigenoordeel de impasse doorbreken?

40 Deeltijdontslag bij arbeidsongeschiktheid Werknemer hervat in minder uren in aangepaste functie of andere passende functie Een “beetje ontslag” kan niet. De arbeidsovereenkomst is ondeelbaar Is ontslag mogelijk? Wederzijds goedvinden kan Opzegging, UWV mag geen ontslagvergunning afgeven Ontbinding, meeste kantonrechters werken daar niet aan mee

41 Tot Slot Meer informatie: de nieuwe werkgevers website van UWV www.UWV.nl Richtlijnen www.stecr.nl Artikel de Gelderlander 29-09-21010 Een arbeidsconflict. En dan? Hans Melissen, jurist


Download ppt "De werkgever samen met het UWV Nijmegen, 5 oktober 2010 Henriëtte Sterken, Accountmanager."

Verwante presentaties


Ads door Google