De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 15 maart 2015 Middagdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 15 maart 2015 Middagdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 15 maart 2015 Middagdienst

2 Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. J.F. Eginza (NGK Westbroek)
Pianist: Nanne Kamerbeek

3 Psalm 122: 1,2 en 3 Gezang 472: 1,5 en 6 Gezang 292: 1 en 2 Psalm 98: 1,2 en 4 Gezang 192: 1,2 en 6 Mattheüs 27: 51-54 Hebreeën 10: 19-21 Vraag en antwoord 116 (HSV)

4 1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
Psalm 122:1,2 en 3 1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, toen men mij zeide: “Gord u aan om naar des HEREN huis te gaan! Kom ga met ons en doe als wij!” Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in, u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!

5 Jeruzalem, van ver aanschouwd, wel saamgevoegd en welgebouwd,
Psalm 122:1,2 en 3 Jeruzalem, van ver aanschouwd, wel saamgevoegd en welgebouwd, o schone stede, die wij groeten.

6 2 Hoe zijn de stammen opgegaan! Hier gingen ons de voeten voor
Psalm 122:1,2 en 3 2 Hoe zijn de stammen opgegaan! Hier gingen ons de voeten voor der pelgrims, die de HEER verkoor, hier, waar uw heilge muren staan! Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in naar 's HEREN woord, om zijns naams ere!

7 Zo is het Israël gezegd: hier zijn de zetels van het recht,
Psalm 122:1,2 en 3 Zo is het Israël gezegd: hier zijn de zetels van het recht, de troon, waar David zal regeren!

8 3 Bidt heil toe aan dit Vredesoord: dat die u mint bevredigd zij,
Psalm 122:1,2 en 3 3 Bidt heil toe aan dit Vredesoord: dat die u mint bevredigd zij, dat vrede in uw wallen zij, gezegend zij uw muur en poort! Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in om u met vrede te ontmoeten!

9 Om al mijn broeders binnen u, om 's HEREN tempel wil ik u,
Psalm 122:1,2 en 3 Om al mijn broeders binnen u, om 's HEREN tempel wil ik u, o stad van God, met vrede groeten.

10 Stil gebed Votum en groet Stil gebed Votum en groet

11 1 Door uwe donk're sluier heen zoekt U mijn hart met zijn gebeên,
Gezang 472: 1, 5 en 6 1 Door uwe donk're sluier heen zoekt U mijn hart met zijn gebeên, o eeuw'ge bron van al wat is, o groot, o diep geheimenis.

12 5 De draad, die in de donkerheid mij door des doolhofs gangen leidt,
Gezang 472: 1, 5 en 6 5 De draad, die in de donkerheid mij door des doolhofs gangen leidt, brengt mij tot U, Gij trekt, Gij spant: want 't einde is in uwe hand.

13 6 In 's levens droom en schemerschijn laat mij in U geborgen zijn,
Gezang 472: 1, 5 en 6 6 In 's levens droom en schemerschijn laat mij in U geborgen zijn, wees in de schaduw van de tijd mijn licht, o liefdes werk'lijkheid!

14 Gebed Gebed

15

16 We lezen uit de bijbel: Mattheüs 27: 51-54 Hebreeën 10: 19-21
Vraag en antwoord 116 (HSV) Gebed

17 Mattheüs 27: 51-54 51 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden; 52 ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt;

18 Mattheüs 27: 51-54 53 en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. 54 En toen de hoofdman over honderd en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: Werkelijk, Dit was Gods Zoon!

19 De belijdenis vasthouden
Hebreeën 10: 19-21 De belijdenis vasthouden 19 Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, 20 langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, 21 en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God.

20 Vraag en antwoord 116 (HSV)
Zondag 45 Vraag 116: Waarom hebben de christenen het gebed nodig?

21 Vraag en antwoord 116 (HSV)
Omdat het gebed het voornaamste deel is van de dankbaarheid die God van ons eist, en omdat God zijn genade en zijn Heilige Geest alleen wil geven aan hen die Hem met hartelijk verlangen zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken.

22 1 Wegen Gods, hoe duister zijt gij, maar w’ omvleug'len ons het hoofd
Gezang 292: 1 en 2 1 Wegen Gods, hoe duister zijt gij, maar w’ omvleug'len ons het hoofd voor 't verblindend licht der toekomst, die 't verrukte hart gelooft! Blijve 't middel ons verholen, God maakt ons zijn doel gewis door d’ onfeil'bre profetieën van zijn vast getuigenis.

23 2 Aan de eindpaal van de tijden ziet ons oog de geest van 't kwaad,
Gezang 292: 1 en 2 2 Aan de eindpaal van de tijden ziet ons oog de geest van 't kwaad, moe geworsteld en ontwapend, tot geen afval meer in staat. Als de Here God in allen, en in allen alles is, zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, licht uit licht en duisternis.

24 Preek Preek

25 1 Zingt een nieuw lied voor God den Here,
Psalm 98: 1,2 en 4 1 Zingt een nieuw lied voor God den Here, want Hij bracht wonderen tot stand. Wij zien Hem heerlijk triomferen met opgeheven rechterhand. Zingt voor den Heer, Hij openbaarde bevrijdend heil en bindend recht voor alle volkeren op aarde. Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

26 2 Ja Hij is ons getrouw gebleven, Hij heeft in goedertierenheid,
Psalm 98: 1,2 en 4 2 Ja Hij is ons getrouw gebleven, Hij heeft in goedertierenheid, naar de belofte eens gegeven, het huis van Israël bevrijd. Zijn volk is veilig in zijn handen. Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. Zo werd tot in de verste landen het heil van onze God aanschouwd.

27 4 Laat alle zeeën, alle landen Hem prijzen met een blij geluid.
Psalm 98: 1,2 en 4 4 Laat alle zeeën, alle landen Hem prijzen met een blij geluid. Rivieren klappen in de handen, de bergen jubelen het uit. Hij komt, Hij komt de aarde richten, Hij komt, o volken weest verblijd, Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, zijn heil en zijn gerechtigheid.

28 Dankgebed en voorbeden
Preek

29

30 Er zal nu gecollecteerd worden voor: 1)Werelddiaconaat 2) Kerk
Dankzegging en voorbedenDe kinderen komen terug uit de bijbelklas.Er zal een korte uitleg gegeven worden over het paasproject.

31 Gelezen geloofsbelijdenis
Dankzegging en voorbedenDe kinderen komen terug uit de bijbelklas.Er zal een korte uitleg gegeven worden over het paasproject.

32 1 O kostbaar kruis, o wonder Gods, waaraan de Prins der glorie stierf;
Gezang 192: 1,2 en 6 1 O kostbaar kruis, o wonder Gods, waaraan de Prins der glorie stierf; ik wil om U zijn zonder trots, ik acht verlies wat ik verwierf.

33 2 Bewaar mij dat ik roemen zou dan in mijn Heren Christi dood.
Gezang 192: 1,2 en 6 2 Bewaar mij dat ik roemen zou dan in mijn Heren Christi dood. Al wat ik anders noemen zou is niets bij dit mysterie groot.

34 6 De aarde zelf is veel te klein voor wie U waarlijk loven wil.
Gezang 192: 1,2 en 6 6 De aarde zelf is veel te klein voor wie U waarlijk loven wil. Uw liefde is een groot geheim, zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

35 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:


Download ppt "Zondag 15 maart 2015 Middagdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google