De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lied: “Een grote hogepriester” Gezang 336 (Ev. Liedbundel)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lied: “Een grote hogepriester” Gezang 336 (Ev. Liedbundel)"— Transcript van de presentatie:

1 Lied: “Een grote hogepriester” Gezang 336 (Ev. Liedbundel)
Hemelvaartsdag, 9 mei 2013 Psalm 97 : 1, 6 Psalm 47 Lied: “Een grote hogepriester” Gezang 336 (Ev. Liedbundel) Psalm 68 : 6, 12 Schriftlezing I : Hebreeën 2 : 10-18 Schriftlezing II: Hebreeën 4 : 14-16

2 Vandaag zijn de collecten voor: Stichting “Red een kind” Kerk

3 Welkom in deze dienst op Hemelvaartsdag
Voorganger: Ds. H. de Bruijne

4 Welkom en mededelingen

5 Psalm 97 : 1, 6 Groot Koning is de HEER. Volken bewijst Hem eer, breek uit in jubel, aarde, nu Hij de macht aanvaardde. De landen wijd en zijd zijn in zijn naam verblijd. Op recht en op gericht heeft Hij zijn troon gesticht in de verborgenheid.

6 Psalm 97 : 1, 6 Gods heil, Gods glorie staat licht als de dageraad reeds voor het oog te gloren van wie Hem toebehoren. En vreugde van de HEER stroomt in hun harten neer. Gij die rechtvaardig zijt, weest in de HEER verblijd. Zijn naam zij lof en eer!

7 Stil gebed, votum, groet

8 Psalm 47 : 1, 2, 3 Volken weest verheugd, / jubelt, toont uw vreugd, prijst met handgeklap / 's HEREN koningschap. Ja, Hij is de Heer, / volken slaat Hij neer, zijn geduchte kracht / geeft z' in onze macht. Met zijn eigen hand / meet Hij Jakob 't land, die daar woont met trots, / als beminde Gods.

9 Psalm 47 : 1, 2, 3 God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon. Luid bazuingeschal / meldt het overal. Zingt Gods eer, heft aan, / 's Konings eer, heft aan. Heel de aarde hoort / naar des Heren woord, is zijn rijksgebied. / Zingt een kroningslied! Die de volken leidt / troont in heiligheid.

10 Psalm 47 : 1, 2, 3 Maakt het dan bekend: / Godes regiment houdt de volken saam, / geeft hun rang en naam. Eedlen treden aan / om op wacht te staan. Abrahams geslacht, / het betrekt de wacht. Hem, die 't aards geweld / paal en perken stelt, Hem zij lof en eer, / den verheven Heer.

11 Gebed

12 We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling Schriftlezing I : Hebreeën 2 : 10 – 18 Schriftlezing II : Hebreeën 4 : 14 – 16

13 Hebreeën 2 : 10 – 18 10 Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. 11 Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben een en dezelfde oorsprong, en daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen 12 wanneer hij zegt: ‘Ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters, u loven in de kring van mijn volk.’

14 13 Zo zegt hij ook: ‘Ik zal steeds op hem vertrouwen,’ en verder: ‘Hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft.’ 14 Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, 15 en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood.

15 16 Het moge duidelijk zijn: hij is niet begaan met het lot van engelen, hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham. 17 Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden. 18 Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan.

16 Hebreeën 4 : 14 – 16 14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. 15 Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde.

17 16 Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

18 Lied: “Een grote hogepriester” : 1, 2, 3
Een grote hogepriester de hemel doorgegaan, is voor de troon gaan staan en offert al zijn liefde. Hij heeft zichzelf gegeven, Hij plengt zijn eigen bloed; gelooft het vast, houdt moed: zijn dood belooft u leven!

19 Lied: “Een grote hogepriester” : 1, 2, 3
Hij is geen harde priester die niet van zwakheid weet; dit lam draagt al het leed der wereld met zich mede. Getrouw is Hij bevonden, in de woestijn geweest, verzocht, beproefd – Gods Geest behoedde Hem voor zonde.

20 Lied: “Een grote hogepriester” : 1, 2, 3
Laat ons dan zeer vrijmoedig de weg gaan tot de troon – God is om Hem, de Zoon, genadig en lankmoedig; alwie zijn hulp verlangen zullen te Zijner tijd, als Hij als priester pleit barmhartigheid ontvangen.

21 De kinderen van 4-12 jaar kunnen nu naar de bijbelklas.

22 Een dubbele Hemelvaartsopwekking:
Verkondiging Een dubbele Hemelvaartsopwekking: Laten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Laten we naderen tot de troon van de Genadige.

23 Evangelisch Liedbundel gezang 366
Geprezen zij God op Zijn heilige troon voor hetgeen Hij ons gaf in zijn enige Zoon, die kwam als het Godslam en droeg onze schuld, die de eis van Gods wet aan het kruis heeft vervuld.

24 Evangelisch Liedbundel gezang 366
Refrein: Prijst de Heer, prijst de Heer, alles zing' nu zijn eer! Stem en klank, stem en klank juub'len luid onze dank! Door 't bloed van het Lam gaan wij vrij tot Gods troon, brengt daarom de glorie aan Vader en Zoon.

25 Evangelisch Liedbundel gezang 366
O, welk een verlossing schonk God in het bloed, de enige losprijs die voor Hem voldoet. Geen zondaar te snood en geen zonde te groot, het bloed van Gods Zoon redt van d' eeuwige dood.

26 Evangelisch Liedbundel gezang 366
Refrein: Prijst de Heer, prijst de Heer, alles zing' nu zijn eer! Stem en klank, stem en klank juub'len luid onze dank! Door 't bloed van het Lam gaan wij vrij tot Gods troon, brengt daarom de glorie aan Vader en Zoon.

27 Evangelisch Liedbundel gezang 366
O, ziet nu het Godslam, geslacht ook voor u; het draagt al uw zonden, gelooft dit toch nu; Zijn bloed schenkt vergeving, 't koopt slaven weer vrij, het heiligt en reinigt, 't maakt zalig en blij.

28 Evangelisch Liedbundel gezang 366
Refrein: Prijst de Heer, prijst de Heer, alles zing' nu zijn eer! Stem en klank, stem en klank juub'len luid onze dank! Door 't bloed van het Lam gaan wij vrij tot Gods troon, brengt daarom de glorie aan Vader en Zoon.

29 Gebeden

30 Vandaag zijn de collecten voor: Stichting “Red een kind” Kerk

31 Psalm 68 : 6, 12 O stoet van wie het heil bevocht en grote overwinningstocht, o Heer, die zijt geprezen! Gij God, die duizend- duizendmaal aanbeden wordt in elke taal, almachtig Opperwezen! …

32 Psalm 68 : 6, 12 … Zie hoe de Heer ten hemel vaart, vurige wagen, vurig paard, wolk die den Heer verhulde. Gevangen de gevangenis! Hij die ons hoogst verlangen is ontvangt de hoogste hulde.

33 Psalm 68 : 6, 12 Gij mogendheden, zingt een lied, zingt Hem die koninklijk gebiedt, hier en in alle landen. Hij heft zijn stem, een stem van macht - uw sterkte zij Hem toegebracht, strekt tot Hem uit uw handen. …

34 Psalm 68 : 6, 12 … Zijn heerlijkheid en hoog bevel staan wakend over Israël, geen wankeling gedogend. Doorluchtig is uw majesteit, geef aan uw volk standvastigheid, o Here God hoogmogend.

35 Zegen Te beantwoorden met:


Download ppt "Lied: “Een grote hogepriester” Gezang 336 (Ev. Liedbundel)"

Verwante presentaties


Ads door Google