De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NIET: waarom moest Christus sterven? Om op te kunnen staan en zó de dood te overwinnen! 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NIET: waarom moest Christus sterven? Om op te kunnen staan en zó de dood te overwinnen! 2."— Transcript van de presentatie:

1

2 NIET: waarom moest Christus sterven? Om op te kunnen staan en zó de dood te overwinnen! 2

3 … opdat Hij DOOR zijn dood hem, die de macht van de dood had, de duivel, zou onttronen… Hebreeën 2:14 3

4 Lucas 24:20 Omdat de overpriesters en oversten van het volk dit wilden. 1 4

5 Omdat Pilatus bang was voor het volk en voor zijn positie als stadhouder. 2 5

6 Omdat Jezus het had voorzegd. 3 Herinnert u, hoe Hij, toen Hij nog in Galilea was, tot u gesproken heeft, zeggend, dat de Zoon des mensen… Lucas 24:6 6

7 Omdat Jezus het had voorzegd. 3 MOEST en GEKRUISIGD worden … MOEST overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en GEKRUISIGD worden en ten derden dage opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden… Lucas 24:7 7

8 Omdat het naar Gods bepaalde raad was. 4 naar de BEPAALDE RAAD … deze (=Jezus), naar de BEPAALDE RAAD en voorkennis van God uitgeleverd, hebt GIJ door de handen van wetteloze mensen aan het KRUIS genageld en gedood… Handelingen 2:23 8

9 Omdat het naar Gods bepaalde raad was. 4 … GOD evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeen van de dood… Handelingen 2:24 9

10 Omdat het “tevoren was geschreven”. 5 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben… Lucas 24:25 10

11 Omdat het “tevoren was geschreven”. 5 MOEST MOEST de Christus dit (lett. deze dingen) niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? Lucas 24:26 11

12 Omdat het “tevoren was geschreven”. 5 En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had… Lucas 24:27 12

13 13

14 Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten… Psalm 22:1 14

15 Allen die mij zien, bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd. Wentel het op de HERE; laat die hem verlossen, hem redden, Hij heeft immers welgevallen aan hem… Psalm 22:7,8 15

16 mijn handen en voeten doorboren Want honden (> heidenen!*) hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren… Psalm 22:16 * Matteüs 15:26 16

17 17

18 … het heeft de ganse volheid (=van God) behaagd in Hem (= de Zoon van Gods liefde) woning te maken… Kolosse 1:19 18

19 … en door Hem het al tot Zich te verzoenen (vrede makende DOOR HET bloed van zijn KRUIS)… Kolosse 1:20 19

20 … door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart… Kolosse 1:20,21 20

21 Het kruis brengt VERZOENING tot stand. VERZOENING = VREDE maken, de vijandschap teniet doen. Door het kruis VERZOENT God een vijandige wereld TOT ZICH. Door het kruis wordt ALLE vijandschap teniet gedaan. “… hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.” 21

22 22

23 … indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen*. Romeinen 12:20 23 * = zijn vijandschap beschamen

24 Jozef, de geliefde zoon - Genesis 45 24

25 Ik ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar weest nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt… Genesis 45:5 25

26 … want om u in het leven te behouden heeft God mij voor u uit gezonden om u een voortbestaan te verzekeren op aarde, en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Genesis 45:7 26

27 De wereld is hongerig en dorstig. (> niet in staat in leven te blijven). God geeft de wereld ‘eten en drinken’ (=LEVEN), d.m.v Hem die zij gekruisigd heeft. 1 3 2 Zó beschaamd God alle vijandschap en maakt Hij vrede! 27

28 28

29 ja, tot de dood van het kruis En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich VERNEDERD en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis… Filippi 2:8 29

30 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken… Filippi 2:9 30

31 … opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn… Filippi 2:10 31

32 … en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader! Filippi 2:11 32


Download ppt "NIET: waarom moest Christus sterven? Om op te kunnen staan en zó de dood te overwinnen! 2."

Verwante presentaties


Ads door Google