De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 25 augustus 2013 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 25 augustus 2013 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 25 augustus 2013 morgendienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger: ds. H. de Bruijne
Ouderling: Jacob Rink Organist: Krijn van Veen

3 Zo ver en hoog de hemel reikt
Psalm 68: 8b+9a Psalm 68: 11 en 12 Psalm 87 Gezang 214: 3 en 5 Voorwaarts, christenstrijders Psalm 68: 25 – 36

4 Spreuk van de week: “Almaar onvervulde hoop maakt ziek, vervuld verlangen is een levensboom.” (Spreuken 13: 12)

5 Welkom en mededelingen

6 Zo ver en hoog de hemel reikt
Bron: “Poëzie om te zingen” Tekst: Ad den Besten Melodie: gezang 431 LB

7 Zo ver en hoog de hemel reikt: 1, 2 en 3
vervult uw licht de sferen, vervult de wereld en gelijkt uw eigen wezen, Here! Daarom in deze morgenstond opent voor U zich hart en mond en zingen we U ter ere.

8 Zo ver en hoog de hemel reikt: 1, 2 en 3
Laat dan uw licht tot in de grond ook van ons leven dringen, de dood waarmee het zich verbond, de nacht tot aftocht dwingen. Dan wordt de bodem toebereid voor ’t zaad, uw woord van eeuwigheid, en al uw zegeningen.

9 Zo ver en hoog de hemel reikt: 1, 2 en 3
Gij doet ons leven in uw licht, uw licht wil in ons werken, – zo heft tot U zich ons gezicht en laat Ge U in ons merken. In uw licht zien wij licht; de dag van Christus, die geen nacht vermag te storen of beperken.

10 Stil gebed Votum en groet Stil gebed Votum en groet

11 Uw feeststoet zal men zien, o Heer, mijn Koning, in uw wederkeer,
Psalm 68: 8b+9a Uw feeststoet zal men zien, o Heer, mijn Koning, in uw wederkeer, uw tempel en uw tuinen. Muziek zal U ter zijde gaan, ik hoor de tamboerijnen slaan, weerklinken de bazuinen.

12 God is de bron, de klare wel, springader voor heel Israël,
Psalm 68: 8b+9a God is de bron, de klare wel, springader voor heel Israël, uit Hem vloeit louter zegen. Zijn lof ontspringt als een fontein, zijn volk zal louter vreugde zijn, komend van allerwege.

13 Tien geboden Tien geboden

14 Ook zelfs het land der duisternis zal weten wat uw luister is,
Psalm 68: 11 en 12 Ook zelfs het land der duisternis zal weten wat uw luister is, Egypte zal U eren. Het morgenland strekt als een bruid de handen haastig naar U uit, ook daar zult Gij regeren.

15 De wereld brengt U huldeblijk, want heel de wereld is uw Rijk,
Psalm 68: 11 en 12 De wereld brengt U huldeblijk, want heel de wereld is uw Rijk, Jeruzalem het midden; koningen overal vandaan komen met schatting voor U staan, elk land zal tot U bidden.

16 Gij mogendheden zingt een lied, zingt Hem die koninklijk gebiedt,
Psalm 68: 11 en 12 Gij mogendheden zingt een lied, zingt Hem die koninklijk gebiedt, hier en in alle landen. Hij heft zijn stem, een stem van macht – uw sterkte zij Hem toegebracht, strekt tot Hem uit uw handen.

17 Zijn heerlijkheid en hoog bevel staan wakend over Israël,
Psalm 68: 11 en 12 Zijn heerlijkheid en hoog bevel staan wakend over Israël, geen wankeling gedogend. Doorluchtig is uw majesteit, geef aan uw volk standvastigheid, o Here God hoogmogend.

18 Gebed Gebed

19 We lezen uit de Nieuwe bijbelvertaling Psalm 68: 25 – 36.

20 25 Een schouwspel is uw stoet, o God,
Psalm 68: 25 – 36 25 Een schouwspel is uw stoet, o God, de stoet van mijn God, mijn koning, naar zijn heiligdom: 26 voorop zangers, daarachter snarenspelers, omstuwd door meisjes met tamboerijnen. 27 Prijs God wanneer u samenkomt, prijs de heer, u die aan Israëls bron bent ontsprongen.

21 28 Daar is Benjamin, de jongste, hij opent de rij,
Psalm 68: 25 – 36 28 Daar is Benjamin, de jongste, hij opent de rij, daar zijn de vorsten van Juda, uitbundig bijeen, de vorsten van Zebulon, de vorsten van Naftali. 29 Ontplooi uw macht, o God, de macht die u, God, ons altijd toonde, 30 vanuit uw tempel die boven Jeruzalem oprijst. Laten koningen u schatting brengen.

22 31 Vaar uit tegen het gedierte in het riet,
Psalm 68: 25 – 36 31 Vaar uit tegen het gedierte in het riet, die troep stieren, die kalveren van volken. Vertrap wie zilver begeren, verstrooi de volken die belust zijn op strijd. 32 Laten de gezanten uit Egypte zich aandienen, de Nubiërs met geschenken zich haasten naar God.

23 33 Koninkrijken der aarde, zing voor God,
Psalm 68: 25 – 36 33 Koninkrijken der aarde, zing voor God, zing een lied voor de Heer, sela 34 voor hem die rijdt door de hoogste, eeuwige hemel. Hoor, zijn stem is een machtige stem.

24 zijn majesteit heerst over Israël,
Psalm 68: 25 – 36 35 Erken Gods macht: zijn majesteit heerst over Israël, zijn macht reikt tot boven de wolken. 36 Ontzagwekkend bent u, God, in uw heiligdom. De God van Israël, hij geeft macht en nieuwe kracht aan zijn volk. Geprezen zij God!

25 Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.
Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 Op Sions berg sticht God zijn heilge stede. Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: door uwe poort zal ieder binnentreden.

26 Rahab en Babel zullen U behoren.
Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 Rahab en Babel zullen U behoren. Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer en ieder land erkent Hem als de Heer. O moederstad, uit u is elk geboren!

27 God zal hen zelf bevestigen en schragen
Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 God zal hen zelf bevestigen en schragen en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, hen tellen, als in Isrel ingelijfd, en doen de naam van Sions kindren dragen.

28 Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen, dansend de harpen en cymbalen slaan, en onder fluitspel in het ronde gaan, zingend: “In u zijn al onze fonteinen.”

29 De kinderen mogen nu naar de bijbelklas.
Er zal verteld worden over Salomo die de tempel bouwt. (1 Koningen 5 en 6)

30 Preek Preek

31 Preek

32 Preek

33 Preek

34 Preek

35 Preek

36 Preek

37 Preek

38 Preek

39 Preek

40 Preek

41 Preek

42 Preek

43 Preek Preek

44 O, nu ik mocht aanschouwen, uw overwinningsfeest,
Gezang 214: 3 en 5 O, nu ik mocht aanschouwen, uw overwinningsfeest, kan mij niet meer benauwen het duister van mijn geest. Ik zal vol goede moed behouden ’t kostbaar goed, dat mij verworven heeft de Heer die eeuwig leeft.

45 Nu leidt de weg naar boven. Ik volg Hem op de voet.
Gezang 214: 3 en 5 Nu leidt de weg naar boven. Ik volg Hem op de voet. Geen vijand kan mij roven uit zijn verkoren stoet. Woede wat woeden kan, de Heer dekt man voor man. Gij die mij schaden wilt, mijn Heiland is mijn schild!

46 Voorbede en dankzegging

47 Als de kinderen terug zijn uit de bijbelklas zal er gecollecteerd worden voor:
Red een Kind kerk

48 Voorwaarts, christenstrijders
Bron: Hymns, ancient and modern nr. 391. Tekst: S. Baring-Gould Vertaling: C.S. Adama van Scheltema Melodie: “Onward, Christian Soldiers” + “St. Gertrude”

49 Voorwaarts, christenstrijders: 1, 2, 3, 4 en 5
volg het rechte spoor! Met zijn heilge kruisvaan gaat ons Jezus voor. Wees voor zijn bevelen, wat ook dreigt, nooit doof; toon, hoe bang ’t ook worden kan steeds moed door uw geloof!

50 Voorwaarts, christenstrijders: 1, 2, 3, 4 en 5
Volgt uws konings spoor! Met zijn heilge kruisvaan gaat ons Jezus voor.

51 Voorwaarts, christenstrijders: 1, 2, 3, 4 en 5
Op dit triomfteken vlucht de satanstroep. Kom op dan, soldaten, let op Jezus’ roep. ’t Fundament van ’t dodenrijk beeft bij lof aan God. Broeders, zusters, prijst zijn naam, luid zingen is gebod.

52 Voorwaarts, christenstrijders: 1, 2, 3, 4 en 5
Volgt uws konings spoor! Met zijn heilge kruisvaan gaat ons Jezus voor.

53 Voorwaarts, christenstrijders: 1, 2, 3, 4 en 5
Als een machtig leger rukt Gods kerk snel op; broeders, zusters, samen, één banier in top. In het spoor der heiligen één van ziel en geest, eensgezind en met één doel, zo gaan zij, onbevreesd.

54 Voorwaarts, christenstrijders: 1, 2, 3, 4 en 5
Volgt uws konings spoor! Met zijn heilge kruisvaan gaat ons Jezus voor.

55 Voorwaarts, christenstrijders: 1, 2, 3, 4 en 5
Kronen, tronen, staten, rijzen en vergaan, maar de kerk van Jezus blijft altijd bestaan. Poorten van het dodenrijk zijn haar niet te sterk; Christus heeft het zelf belo-oofd: Ik volbreng mijn werk.

56 Voorwaarts, christenstrijders: 1, 2, 3, 4 en 5
Volgt uws konings spoor! Met zijn heilge kruisvaan gaat ons Jezus voor.

57 Voorwaarts, christenstrijders: 1, 2, 3, 4 en 5
Kom op, mensen, wees present, voeg je er maar bij, blaas je toon mee in de band, krachtig, vol en blij. Glorie, lof en ere zij Christus die regeert. Eng’len, mensen, alle eeuwen, zij uw Naam geëerd!

58 Voorwaarts, christenstrijders: 1, 2, 3, 4 en 5
Volgt uws konings spoor! Mat zijn heilge kruisvaan gaat ons Jezus voor.

59 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

60 Vanmiddag is er een gezamenlijke dienst met de NGK in dit kerkgebouw
Vanmiddag is er een gezamenlijke dienst met de NGK in dit kerkgebouw. De dienst begint om uur.


Download ppt "Zondag 25 augustus 2013 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google