De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda aanstaande week 1/2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda aanstaande week 1/2"— Transcript van de presentatie:

1 Agenda aanstaande week 1/2
Zondag 7 december Ophalen zusters: M. v/d Bos 09:30 Kerkdienst: br. P. Zuidema (Leek) 14:00 Kerkdienst: br. I. van Apeldoorn 14:00 Kind in Kerk (Onderbouw) – Jubal Donderdag 11 december 19:45 Gemeenteavond

2 Agenda aanstaande week 2/2
Vrijdag 12 december 21:00 Soos voor iedereen vanaf 12 jaar! Zondag 14 december Ophalen zusters: P. Mulder 09:30 Kerkdienst: ds. Krijgsheld (Ureterp) - Heilig Avondmaal 10:30 Koffiedrinken na de dienst 14:00 Kerkdienst: br. F.H. Folkerts (Assen-West) 14:00 Kind in Kerk (Bovenbouw) - Vrije keus 19:00 Lofprijs-aanbiddingsdienst

3 Lofprijs-aanbiddingsdienst
Interkerkelijke Lofprijs-aanbiddingsdienst in de Kruiskerk Wanneer : D.V. Zondagavond 14-Dec Tijdstip : uur Locatie : Kruiskerk Adres : Valckeniersweg 3 Haulerwijk Thema : “Stille nacht” Muziek : Muziekband “Anders” Drachten M.m.v. : Duo Tonnie en Ans Organisatie : / Protestantse gemeente / Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) / Baptistengemeente

4 Jarigen aanstaande week
8 dec zr. W. van der Vaart 10 dec Riekje Baron 13 dec zr. I. de Boer-Haarsma De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

5

6 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: br. P. Zuidema Organist: br. <naam organist> Beamiste: zr. S. Spriensma-Welfing Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een naar:

7

8 Adventmoment - Intro

9 Adventmoment – Psalm 80: 1, 8, 10 1 O herder, die uw volk wilt leiden, als schapen Israël wilt weiden, die Jozef als uw kudde hoedt, verhoor ons, HERE, wees ons goed. Gij, die uw troon op cherubs sticht, verschijn ons in uw blinkend licht.

10 Adventmoment – Psalm 80: 1, 8, 10 8 Keer weer, o God der legerscharen. Aanschouw wat ons is wedervaren. Herstel uw wijnstok door uw hand, de stek die Gij eens hebt geplant. Gedenk de zoon die Gij bemint en grootbracht als uw eigen kind.

11 Adventmoment – Psalm 80: 1, 8, 10 10 Doe ons uw kracht ten leven blijken, dan zullen wij van U niet wijken. Dan wordt uw naam door ons geëerd, o HEER, die alle ding regeert. Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht.

12 Adventmoment - Afsluiting

13

14 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

15

16 Psalm 96: 1, 2 1 Zingt een nieuw lied voor God de HERE. Zing, aarde, zing zijn naam ter ere. Zingt voor de HEER met diep ontzag, boodschapt zijn heil van dag tot dag, opdat elk volk die lofzang lere.

17 Psalm 96: 1, 2 2 Leer ieder volk zijn glorie prijzen, leer al de naties eer bewijzen aan Hem die wonderen volbracht. Groot is de HEER, geducht in kracht. Laat dan voor Hem uw lofzang rijzen.

18

19 Psalm 96: 5, 8 5 Buigt, buigt u neer voor God de HERE in heilge feestdos, Hem ter ere. Beef, aarde, voor zijn aangezicht. De HERE, die de volken richt, is koning, Hem moet ieder eren.

20 Psalm 96: 5, 8 8 Het juiche al voor God de HERE, want Hij die alles zal regeren, komt richten in gerechtigheid. Hij komt in trouw en majesteit, om ieder volk zijn recht te leren.

21

22 Maleachi 2: 17 – 3: 12 17 Met jullie gepraat vallen jullie de HEER lastig, en dan vragen jullie: ‘Hoezo vallen wij hem lastig?’ Door te zeggen: ‘Iedereen die kwaad doet, doet wat goed is in de ogen van de HEER, zulke mensen bevallen hem.’ Of: ‘Waar is nu de God die rechtspreekt?’ 3-1 Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij – zegt de HEER van de hemelse machten. 2 Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser.

23 Maleachi 2: 17 – 3: 12 3 Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de HEER. 4 De offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in de dagen van weleer. 5 Ik zal naar jullie toe komen om recht te spreken, en ik zal niet aarzelen te getuigen tegen tovenaars en echtbrekers, tegen mensen die meineed plegen en mensen die hun dagloners uitbuiten, en tegen allen die weduwen en wezen onderdrukken en vreemdelingen geen plaats gunnen, want geen van allen hebben zij ontzag voor mij – zegt de HEER van de hemelse machten.

24 Maleachi 2: 17 – 3: 12 6 Ik, de HEER, ben niet veranderd, en jullie gedragen je nog altijd als nakomelingen van Jakob. 7 Jullie voorouders hielden zich al niet aan mijn geboden, en ook jullie doen dat niet. Keer terug naar mij – zegt de HEER van de hemelse machten –, dan zal ik naar jullie terugkeren; en jullie zeggen: ‘Hoezo moeten we terugkeren?’ 8 Vinden jullie dat een mens God mag bestelen? Toch bestelen jullie mij, en zeggen dan: ‘Hoezo bestelen we u?’ Door de tienden en de heffingen achter te houden! 9 Jullie zijn vervloekt en nogmaals vervloekt, en toch blijft het hele volk mij bestelen.

25 Maleachi 2: 17 – 3: 12 10 Stel mij maar eens op de proef – zegt de HEER van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen. 11 Ik zal de sprinkhaan onschadelijk maken zodat hij de opbrengst van de aarde niet meer kan verwoesten, en de druiventros zal niet meer verdorren in de wijngaarden – zegt de HEER van de hemelse machten. 12 Alle volken zullen jullie gelukkig prijzen, want jullie zullen wonen in een heerlijk land – zegt de HEER van de hemelse machten.

26

27 Psalm 66: 3, 5, 7 3 Doe onze God uw loflied horen, gij volken, zingt alom op aard, looft Hem door wie wij zijn herboren, die ons voor wanklen heeft bewaard. Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, zoals men erts tot zilver smelt. Gij die ons, aan het vuur ontheven, gelouterd voor uw ogen stelt.

28 Psalm 66: 3, 5, 7 5 Ik kom met gaven in mijn handen. Zie, tot uw tempel treedt uw knecht en brengt U, Heer, de offeranden, U in benauwdheid toegezegd. Brandoffers wil ik U bereiden en zoete geuren op doen gaan. Ik wil U heel mijn leven wijden: aanvaard het, neem mijn offer aan.

29 Psalm 66: 3, 5, 7 7 De naam des Heren zij geprezen! Hij, die getrouw is en nabij, heeft mijn gebed niet afgewezen. De Heer is goed geweest voor mij.

30

31 Maleachi 3: 1-5 3-1 Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij – zegt de HEER van de hemelse machten. 2 Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser. 3 Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de HEER.

32 Maleachi 3: 1-5 4 De offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in de dagen van weleer. 5 Ik zal naar jullie toe komen om recht te spreken, en ik zal niet aarzelen te getuigen tegen tovenaars en echtbrekers, tegen mensen die meineed plegen en mensen die hun dagloners uitbuiten, en tegen allen die weduwen en wezen onderdrukken en vreemdelingen geen plaats gunnen, want geen van allen hebben zij ontzag voor mij – zegt de HEER van de hemelse machten.

33

34 Preek

35

36 Gezang 78: 1, 4 1 Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet, Gij, 's werelds hoogst verlangen, des stervlings zaligst goed? Dat ons uw Geest verlichte! Houd zelf de fakkel bij, die, Heer, ons onderrichte wat U behaaglijk zij.

37 Gezang 78: 1, 4 4 Nog eenmaal zal hij komen als richter van 't heelal, die dan het hoofd der vromen voor eeuwig kronen zal. Nog is die dag verborgen, wacht hem gelovig af, terwijl de grote morgen reeds schemert boven 't graf.

38

39 Collecte 1e collecte: Beheer en administratie 2e collecte: Rente en aflossing

40

41 Lied 126: 1, 2, 3 1 Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven; ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart.

42 Lied 126: 1, 2, 3 2 Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan; wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan. Hij komt, bekeer u nu, verhoog de dalen, effen de hoogten die zich heffen tussen uw Heer en u.

43 Lied 126: 1, 2, 3 3 Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer, maar op een hart vol hoogmoed ziet Hij in gramschap neer. Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken, in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God.

44

45 Amen A - men, a - men, a - men.

46

47 Wij hopen u de volgende dienst weer te zien.
Tot ziens Wij hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Agenda aanstaande week 1/2"

Verwante presentaties


Ads door Google