De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ziekte, bevalling, adoptie/pleegvoogdij en aanverwante verloven Moederschapsbescherming en profylactische maatregelen Basisopleiding schoolsecretariaten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ziekte, bevalling, adoptie/pleegvoogdij en aanverwante verloven Moederschapsbescherming en profylactische maatregelen Basisopleiding schoolsecretariaten."— Transcript van de presentatie:

1 Ziekte, bevalling, adoptie/pleegvoogdij en aanverwante verloven Moederschapsbescherming en profylactische maatregelen Basisopleiding schoolsecretariaten schooljaar

2 Inhoud Ziekteverlof en anders werken Bevallingsverlof Adoptie en pleegvoogdij Verloven bij bevalling en adoptie/pleegvoogdij Bedreiging beroepsziekte tijdens de zwangerschap en moederschapsbescherming Profylactisch verlof

3 Doelstelling Dossierbeheerders hebben notie van de dienstonderbrekingen en weten welke documenten/attesten noodzakelijk zijn. Dossierbeheerders weten hoe de elektronische zendingen moeten gebeuren.

4 Ziekteverlof Zie ook cursus schoolsecretariaten

5 Ziekteverlof - meldingen
Personeelslid kan niet gaan werken omwille van ziekte: Aan school melding 1ste uur afwezigheid/schooluur en melding verblijfplaats (omwille controle) toezending ‘afwezigheidsattest’ (niet voor ééndagsziekte) bij verlenging melden op de vooravond Aan controleorgaan (Mensura) toezending ‘medisch attest’ met vermelding verblijfplaats (niet voor ééndagsziekte) melding nieuwe verblijfplaats indien wijziging tijdens de ziekte toezending nieuw ‘medisch attest’ indien hospitalisatie tijdens de ziekte Aan ziekenfonds tijdelijke personeelsleden moeten steeds aangifte doen aan de hand van een “getuigschrift van arbeidsongeschiktheid” om hun rechten op uitkering te behouden

6 Ziekteverlof - meldingen
Personeelslid wordt ziek tijdens het werk: Aan school Melding Geen verplicht doktersattest voor die dag nodig Personeelslid wenst vrijwillig vervroegd te hernemen: Melding de dag voordien Personeelslid wenst naar het buitenland te gaan voor meer dan 1 dag tijdens de periode vermeld op het medisch attest: Aan controleorgaan (Mensura) aanvraag toestemming 4 dagen vooraf via het “medisch attest”

7 Ziekteverlof - meldingen
De school meldt de afwezigheid zo snel mogelijk met RL : alle ééndagsziekte alle ziektedagen zoals vermeld op het ‘afwezigheidsattest’ (dus ook feestdagen, weekends, verloven en vakanties). uitgezonderd: feestdagen, weekends, …, tussen twee ziekteperioden in waarvoor geen afwezigheidsattest, worden nooit doorgezonden maar mogelijk wel aangerekend als ziekte. het werk aanvatten maar verlaten omwille van ziekte is een arbeidsdag en mag niet gemeld worden als ziekte. Bij vervroegde diensthervatting: annulatie van de oorspronkelijke ziekteperiode RL zending correcte RL RL3 met als opmerking “vervroegde diensthervatting” Mensura verwittigen van de vervroegde diensthervatting

8 Ziekteverlof - controle
Aanvraag controle bij Mensura door werkgever: Telefonisch: (steeds schriftelijke bevestiging), schriftelijk via ‘aanvraag medische controle’ (Fax , of post) Vergeet niet te vermelden de (vermoedelijke) duur van de afwezigheid en verblijfplaats waar de controle moet gebeuren. Ieder personeelslid is verplicht zich te onderwerpen aan de controle (kan op alle dagen van 8:00 tot 21:00) thuis (verplichting om 1ste dag thuis te blijven tenzij om medische redenen) bij de controlegeneesheer (eerstvolgende spreekuur) (n.v.t. bij ééndagsziekte) controlecentrum van Mensura Resultaat onderzoek wordt door Mensura gemeld aan school en WS

9 Ziekteverlof - controle
Beslissingen controlearts (attest ter kennisname aan personeelslid): gerechtvaardigd niet of niet langer gerechtvaardigd: controle bij een ééndagsziekte: verplicht om onmiddellijk die dag nog te hernemen controle ingeval een langdurige ziekte: bij akkoord hernemen eerstvolgende dag tenzij anders bepaald niet akkoord Overleg met eigen arts arts is akkoord met beslissing dan gevolg geven aan beslissing arts is niet akkoord met de beslissing dan onmiddellijk overleg met de controlegeneesheer ten laatste de dag voordien het verplicht hernemen indien gezamenlijk akkoord dan gevolg geven aan dat akkoord (personeelslid informeert bij eigen arts naar deze eindbeslissing) indien geen akkoord dan beroepsprocedure via arts-scheidsrechter betrokkene blijft verder ziek tot onderzoek door arts-scheidsrechter. Deze neemt een definitieve eindbeslissing waartegen geen verhaal meer mogelijk is gedurende de duur van het oorspronkelijke attest.

10 Ziekteverlof - controle
Personeelsleden die zich niet onderwerpen aan de controle of geen gevolg geven aan de beslissingen van de controlegeneesheer/arts-scheidsrechter Mogelijkheid tot beslissing ‘ongewettigde afwezigheid’ en inhouding van het salaris voor de niet gerechtvaardigde periode van afwezigheid: artikel 21 van het BVR betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte van 08/12/1993 … niet naleven van de bepalingen van [[de artikelen 5, 6, 7, 8, § 3, 15, § 1, 15bis en 18]] van dit besluit tot gevolg dat het betrokken personeelslid onwettig afwezig is en het recht op wedde of weddetoelage voor de duur van de afwezigheid verliest Opvolging resultaten is een verantwoordelijkheid van de school maar zal ook gebeuren door het werkstation. Indien een ontoereikende verantwoording dan: inhouding salaris na onderzoek door het werkstation of uitspraak ongewettigde afwezigheid na onderzoek door werkgever

11 Ziekteverlof - aanrekening
Elke melding van ziekte vanuit het niet-tertiair onderwijs wordt aangerekend voor een volledige dag Als men zich ziek meldt in het dagonderwijs en gaat werken in het volwassenonderwijs wordt toch een volledige dag aangerekend. Het werk aanvatten maar verlaten omwille van ziekte is een arbeidsdag en voor deze dag mag dan ook geen enkele school een zending ziekte doen. Enkel die ziektedagen worden aangerekend gemeld in de periode van: 01/09 tot 31/08 voor vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden zonder UB 01/09 tot 30/06 voor tijdelijke personeelsleden met UB (ook TADD) Meldingen van ziekte in het hoger onderwijs wordt enkel in rekening gebracht bij de berekening van het ziekterecht

12 Ziekteverlof - aanrekening
afwezigheid wegens ziekte voor een feestdag, weekend of vakantie en afwezig wegens ziekte na een feestdag, weekend of vakantie (≠ zomervakantie) dan wordt de feestdag, weekend of vakantie eveneens aangerekend als een afwezigheid wegens ziekte. afwezigheid wegens ziekte gedurende minimum 10 kalenderdagen in een periode van 15 kalenderdagen voor de zomervakantie en tevens afwezig wegens ziekte gedurende minimum 10 kalenderdagen in een periode van 15 kalenderdagen na de zomervakantie, dan wordt de zomervakantie aangerekend als een afwezigheid wegens ziekte. enkel vaste personeelsleden

13 Ziekteverlof - aanrekening
Indien de tweede ziekteperiode geen verband houdt met de eerste ziekteperiode, dan geen aanrekening ziekte van de feestdag, weekend of verlof (ook van toepassing op de zomervakantie 01/07 – 31/08). Hiertoe verzoekt het personeelslid aan het controleorgaan (Mensura) om op basis van de medische attesten aan hen bezorgd, het WS ervan op de hoogte te brengen dat beide afwezigheden geen verband houden met elkaar. Indien men daadwerkelijk gewerkt heeft op de feestdag of in het weekend of vakantieperiode, mag er evenmin een aanrekening ziekte van die gewerkte dagen (vb. tewerkstelling op zaterdag in het CVO). Hiervoor is een bewijs nodig van de directie.

14 Ziekteverlof – overschrijden ziekterecht
De berekening van het ziekterecht gebeurt in de werkstations en is verschillend naargelang een tijdelijke of een vaste opdracht. Tijdelijke principes één dag per reeks van tien dagen (met een maximum van 300 dagen per schooljaar) waarvoor een salaris door onderwijs als tijdelijk personeelslid werd verstrekt verminderd met het al genoten/aangerekend bezoldigd ziekteverlof tijdens de aanstelling als tijdelijke. dertig kalenderdagen voor het schooljaar indien onmiddellijk aangesteld voor een volledig schooljaar en dit gunstiger is dan de 1/10 regeling op de 1ste dag van ziekte in dat schooljaar. Vaste principes Dertig dagen per twaalf maanden sociale anciënniteit, verminderd met het al genoten/aangerekend bezoldigd ziekteverlof in de periode meetellend voor de berekening van die sociale anciënniteit. (SA = alle overheidsdiensten die in aanmerking kunnen komen voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit). op de dag van uitputting wordt opnieuw de SA berekend, waardoor mogelijk nog extra recht

15 Ziekteverlof – overschrijden ziekterecht
Bij uitputting van het ziekterecht: Tijdelijke personeelsleden hebben geen recht meer op een salaris(toelage) maar ontvangen een uitkering van het ziekenfonds. Tijdelijke personeelsleden die omwille van ziekte hun opdracht niet daadwerkelijk opnamen hebben evenmin recht op een salaris(toelage) maar ontvangen een uitkering van het ziekenfonds. WS bezorgt het personeelslid een attest voor het ziekenfonds. Vaste personeelsleden worden ter beschikking gesteld wegens ziekte (TBSWZ en ontvangen van Onderwijs een wachtgeld(toelage) tussen de 50% (minimum) en 75% (maximum) van het laatste bruto activiteitssalaris. De toekenning van 50/75% berust op basis van de geldelijke anciënniteit (5jx5% + 5jx4%+restjx2%). WS deelt dit mee aan de school, die op zijn beurt het personeelslid hiervan op de hoogte brengt.

16 Ziekteverlof – overschrijden ziekterecht
Een vast personeelslid, TBSWZ, wordt opgeroepen door Medex voor onderzoek en beslissing omtrent de aandoening indien een ernstige en langdurige ziekte van al tenminste 6 maanden ⇒ recht op een wachtgeld(toelage) van 100% vanaf aanvang TBSWZ. geschiktheid geschikt, tijdelijk ongeschikt tijdelijk ongeschikt maar geschikt om wederaanpassing met ½ dagtaak bepaalde duur definitief ongeschikt maar geschikt voor andere tewerkstelling tijdelijk pensioen, definitief pensioen De beslissing wordt na onderzoek aan betrokkene aangetekend verstuurd. De definitieve beslissing wordt, na de beroepstermijn van 30 dagen of na de beroepsprocedure, ook verstuurd naar het werkstation (niet naar de school).

17 Ziekteverlof – anders werken
Verlof voor minderde prestaties wegens ziekte (Mensura) voor tijdelijke en vaste personeelsleden Voorwaarden ten minste 50% aangesteld in het niet-tertiair onderwijs het recht op ziekteverlof noch als tijdelijke noch als vaste hebben uitgeput moet aansluiten op een afwezigheid wegens ziekte of op verminderde prestatie wegens ziekte/arbeidsongeval Aanvraag op verzoek personeelslid/arts opmaak “medisch attest” opmaak “plan” aanvang (tijdens of aansluitend ziekteverlof) wanneer kan de oorspronkelijke opdracht opnieuw opgenomen worden nog te presteren(tussen de 50% en 99% van een volledige opdracht) Afspraak maken bij Mensura om controle door controlearts controle en goedkeuring door controlegeneesheer alvorens te starten goedkeuring maximaal per 2 maanden (resultaat naar school en WS) hercontrole op de laatste woensdag voor het einde

18 Ziekteverlof – anders werken
Dienstonderbreking codes RL1 - code 158 “VVP wegens ziekte %” wordt gebruikt voor een hervattingspercentage tussen 50 en 74 % en wordt aangerekend voor een halve dag ziekteverlof. RL1 - code 159 VVP wegens ziekte >=75 % wordt gebruikt voor een hervattingspercentage van >= 75 % en wordt aangerekend voor 1/4de dag ziekteverlof Opschorting Een ziekteperiode en andere dienstonderbrekingen tijdens de goedgekeurde periode schort de VVP ziekte op. Betrokkene kan nadien wel hervatten in het stelsel van de VVP ziekte, binnen de goedgekeurde periode. Einde wanneer het personeelslid geen recht meer heeft op bezoldigd ziekteverlof wanneer het hervattingspercentage wijzigt indien geen goedkeuring meer vanwege Mensura. Bezoldiging: Behoud salaris(toelage)

19 Ziekteverlof – anders werken
Langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen (Mensura) voor vast benoemden Voorwaarden ten minste 50% vast benoemd in het niet-tertiair onderwijs ten minste 30 dagen ziekte en/of TBSWZ en/of wederaanpassing ½ dagtaak en/of VVP arbeidsongeval nog 50% tewerkstelling bij een dienstonderbreking omwille medische redenen (geen VVPziekte) Aanvraag op verzoek personeelslid/geneesheer-specialist Opmaak “medisch attest” Opmaak “aanvraag langdurig VVP medische redenen” + geneeskundig verslag aanvang (tijdens of aansluitend ziekte/TBSWZ/wederaanpassing ½ dagtaak of VVP arbeidsongeval/dienstonderbreking voor het volledige schooljaar (→31/08) (1ste aanvraag tot einde volgende schooljaar) nog te presteren (tussen de 50% en 75% van een volledige opdracht) Afspraak maken bij Mensura om controle door controlearts controle en goedkeuring door controlegeneesheer alvorens te starten resultaat naar school en WS

20 Ziekteverlof – anders werken
Zending RL1 – code 189 “langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen” en enkel op de vaste uren Einde wanneer het hervattingspercentage wijzigt geen goedkeuring meer vanwege Mensura bij nieuwe aanvraag Bezoldiging 100% salaris voor de nog geleverde prestaties 60% salaris voor de niet-verrichte prestaties waarvoor een langdurig VVP medische redenen geen recht op salaris voor de niet-verrichte prestaties die een ambt met volledige prestaties overschrijden Opschorting een dienstonderbreking met recht op een salaris of wachtgeld schort het langdurig VVP medische redenen niet op Salaris of wachtgeld berekend op het laatste activiteitsalaris (100% + 60%) Een dienstonderbreking zonder recht op salaris of wachtgeld maakt een einde aan het langdurig VVP medische redenen. Betrokkene kan nadien wel hervatten in het stelsel tot het einde van de goedgekeurde periode.

21 Ziekteverlof – anders werken
Herinschakeling in het kader van een Re-integratie (preventieadviseur-arbeidsgeneesheer) voor vaste personeelsleden Voorwaarden vast benoemd voor het ambt van arbeidsongeschiktheid niet TBSWZ Aanvraag op verzoek personeelslid/arts attest vaststelling definitieve arbeidsongeschiktheid door arts aangetekend verzoek aan de inrichtende macht om onderzoek door preventieadviseur-arbeidsgeneesheer goedkeuring door preventieadviseur-arbeidsgeneesheer na voorafgaand overleg overeenkomst met de werkgever omtrent de vorm van tewerkstelling Tewerkstelling: aangepaste functiebeschrijving inperking draagwijdte van de vaste benoeming (ook afdwingbaar bij andere schoolbesturen) ander ambt proefperiode (6-12 maanden) bij positieve evaluatie dan nieuwe vaste benoeming

22 Ziekteverlof – anders werken
Melding en zendingen bij: Inperking vaste benoeming RL-3 specificatie vakken advies preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Ander ambt RL-1 code 191 “herinschakeling na definitieve arbeidsongeschiktheid …re-integratieprocedure” tijdens de proefperiode Bezoldiging: behoud salaris vaste benoeming ingeval nieuw vaste benoeming dan salaris nieuwe ambt Einde: indien geen overeenkomst geen nieuwe vaste benoeming dan verder ziek of ander verlofstelsel

23 Ziekteverlof – anders werken
Wederaanpassing met halve dagtaak (Medex) voor vast benoemden Voorwaarden: TBSWZ maximaal 90 dagen / 10 jaar Toekenning: voorstel van Medex indien geen gevolg door personeelslid dan verder ziek Zending: aanvang de eerste werkdag na betekening en akkoord personeelslid RL1- “VVP Pensioencommissie” code 116 enkel op de vaste uren Opschorting: ziektedag schort op en geeft recht tot toevoegen aan de toegekende periode ziekte > 14 kalenderdagen (schort op en beëindigt) Bekomt een salaris

24 Ziekteverlof – anders werken
Herinschakeling na beslissing definitief ongeschikt maar geschikt voor een specifieke functie (Medex) voor vast benoemden Voorwaarden: TBSWZ voorafgaand overleg over de mogelijkheid tot tewerkstelling na een arbeidsongeschiktheid Toekenning: Het ongeschikt personeelslid wenst een andere tewerkstelling Overeenkomst met de werkgever omtrent de vorm van tewerkstelling Tewerkstelling: aangepaste functiebeschrijving inperking draagwijdte van de vaste benoeming (ook afdwingbaar bij andere schoolbesturen) ander ambt proefperiode (6-12 maanden) bij positieve evaluatie dan nieuwe vaste benoeming uiterlijk voor het verstrijken van de termijn van 12 maanden na de beslissing van Medex

25 Ziekteverlof – anders werken
Melding en zendingen bij: Inperking vaste benoeming RL-3 specificatie vakken Ander ambt RL-1 code 190 “herinschakeling na definitieve arbeidsongeschiktheid …Medex” tijdens de proefperiode Bezoldiging: behoud salaris vaste benoeming ingeval nieuwe vaste benoeming dan salaris nieuwe ambt Einde: het ongeschikt personeelslid wenst geen andere tewerkstelling indien geen overeenkomst geen nieuwe vaste benoeming Het personeelslid is verder ziek en moet ambtshalve op pensioen de eerste van de maand na het verstrijken van de termijn van 12 maanden sinds de beslissing van MEDEX

26 Ziekteverlof – anders werken
Deeltijdse werkhervatting (adviserende geneesheer ziekenfonds) voor tijdelijke personeelsleden Voorwaarden: Onbezoldigd ziekte als tijdelijke Zending = geen wettelijk kader: Einde ziekte TBSPA voor de niet gepresteerde tijdelijke uren ontslag voor de niet gepresteerde tijdelijke uren Bezoldiging: volgens de nog gepresteerde opdracht uitkering ziekenfonds voor de resterende uren

27 Ziekteverlof – anders werken
De werkgever die een persoon met een arbeidshandicap tewerkstelt, kan in aanmerking komen voor die premie, die tot 60% van de loonkost kan bedragen ter compensatie van het rendementsverlies van het personeelslid. Aanvraag en informatie op de website van de VDAB over de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) Werknemer blijft volledig bezoldigd Vervanger wordt in dienst gemeld als vacant met kenmerk PWB (personeel ten laste van het werkingsbudget)

28 Ziekteverlof – ambtshalve pensioen
Uitspraak Medex bij TBSWZ vast benoemden: tijdelijk pensioen RL2 – “tijdelijk rustpensioen” code 095 definitief pensioen RL2 – “rustpensioen” code 062 Definitief ongeschikt maar geschikt voor een andere tewerkstelling: personeelslid wenst of heeft geen andere tewerkstelling in ander ambt, dan definitief pensioen na 12 maanden Indien 60 jaar, vast benoemd en ziek dan: ambtshalve pensioen op P-datum indien TBSWZ en 30 dienstjaren in aanmerking voor de berekening rustpensioen voor de overheidssector ambtshalve pensioen na 365 ziektedagen vanaf de leeftijd 60 jaar

29 Ziekteverlof versus ongeval
Arbeidsongeval: bij niet erkenning of niet meer aanvaarding arbeidsongeval ⇒ omzetten naar ziekte Buitendienstongeval fout derde: zending ziekte indien terugbetaling van een afwezigheidsperiode door de verzekering derde: tijdelijk personeelslid aangerekende ziektedagen worden bij de volgende ziekteberekening teruggegeven geen zending nodig vast personeelslid zending annulatie ziektedagen zending “ongeval buiten dienstverband” code 056

30 Contractuelen Bedienden met een contract > 3 maanden of onbepaald
Gewaarborgd salaris 100% tijdens de eerste 30 dagen Tijdelijk Werklieden Personeel Bedienden met een contract < 3 maanden gewaarborgd salaris tijdens de eerste 30 dagen eerste 7 dagen aan 100% daarna verminderd en met tussenkomst ziekenfonds vanaf de 15de dag echter geen bezoldiging tijdens de eerste maand dienst na 30 dagen mogelijkheid tot anders werken, mits toestemming van het ziekenfonds VVPziekte Langdurige VVP medische redenen

31

32 Bevallingsverlof Zie ook cursus schoolsecretariaten

33 BV - basisregelgeving Prenataal verlof: Postnataal verlof:
Het bevallingsverlof moet verplicht 7 kalenderdagen voor de vermoedelijke bevallingsdatum aanvangen, ook indien het personeelslid op dat ogenblik in verlof of arbeidsongeschikt is. Het bevallingsverlof mag starten vanaf de 6de week (= 42 kalenderdagen) voor de vermoedelijke bevallingsdatum 8ste week = 56 kalenderdagen ingeval een meerling. Postnataal verlof: Het personeelslid mag gedurende 9 weken (= 63 kalenderdagen), de dag van bevalling inbegrepen, geen arbeid verrichten.

34 Bevallingsverlof – melding
Personeelslid: aan school de vermoedelijke bevallingsdatum via een “medisch attest” ten laatste 7 weken (9 weken indien een meerling) voor de vermoedelijke bevallingsdatum terzelfdertijd of later de melding van de aanvang van het bevallingsverlof aan controleorgaan (Mensura) Toezending ‘medisch attest’ met aanvang bevallingsverlof aan ziekenfonds Tijdelijke personeelsleden moeten steeds aangifte doen aan de hand van een “medisch attest” om hun rechten op een moederschapsuitkering te verzekeren.

35 Bevallingsverlof – melding
School: Zodra de aanvang gekend is wordt dit gemeld met een RL2 “bevallingsverlof” code met de begindatum bevallingsverlof vermoedelijke bevallingsdatum aantal te verwachte kinderen fictieve einddatum = 105 dagen (133 dagen bij een meerling) Een zending voor tijdelijke personeelsleden kan steeds over de aanstelling heen. Op het ogenblik van de bevalling zal de juiste einddatum moeten berekend worden. Alle gebeurtenissen in de 6 weken (8 weken indien een meerling) voor de werkelijke bevallingsdatum hebben een invloed op de duur van het postnatale verlof.

36 Bevallingsverlof – bevallen
Het personeelslid mag gedurende 9 weken (= 63 kalenderdagen), de dag van bevalling inbegrepen, geen arbeid verrichten. Het verplichte postnataal verlof kan uitgebreid worden met: de gewerkte en gelijkgestelde dagen vanaf de 6de week (8ste week bij een meerling) voor de werkelijke bevallingsdatum met uitsluiting van de laatste 7 dagen. Zijn geen gewerkte dagen en mogen niet overgedragen worden: het al genoten prenataal verlof elke periode van arbeidsongeschiktheid: ziekte, arbeidsongevallen, beroepsziekte, deeltijdse en voltijdse perioden van BBZ en MB elke periode van voltijdse dienstonderbrekingen: TBSPA, LBO, staking, schorsing … 1 week ingevolge ziekte of ongeval in de volledige periode van 6 weken (8 weken bij een meerling) voor de werkelijke bevallingsdatum. max. 2 weken op verzoek van het personeelslid ingeval een meerling 1 dag indien nog gewerkt op de dag van bevalling

37 Bevallingsverlof – bevallen
Na de bevalling stuur je een RL2 “ aanvullend bevallingsverlof” code waarin de werkelijke bevallingsdatum de correcte einddatum bevallingsverlof (63 dagen + overdracht) aan de vermoedelijke bevallingsdatum, begindatum bevallingsverlof en aantal kinderen wijzigt er niets Melding “aanvullend bevallingsrust” overschrijft melding “bevallingsrust”. De controle van de duur bevallingsrust gebeurt in het werkstation. Een rechtzetting van de einddatum gebeurt door een nieuwe zending “aanvullend bevallingsrust” code Ingeval een vroeggeboorte vooraleer het bevallingsverlof zijn aanvang nam, is de begindatum bevallingsverlof = dag van vroeggeboorte. De melding hiervan doe je door: eventueel een annulatie van het ingezonden bevallingsverlof RL2 “bevallingsverlof” code waarin ook de werkelijke bevallingsdatum vermeld wordt als betrokkene de dag van bevalling nog gewerkt heeft meld je dit met 1 extra dag via een RL2 “verlenging bevallingsverlof 1 dag” code 150, aansluitend aan het bevallingsverlof

38 Bevallingsverlof – miskraam
Een miskraam na de 180ste dag zwangerschap geeft recht op bevallingsverlof. Het bewijs hiervan wordt geleverd door een speciale akte opgemaakt door de burgerlijke stand. Je stuurt een RL2 “bevallingsverlof” of “aanvullend bevallingsverlof” met melding juiste duur van het bevallingsverlof aantal te verwachte kinderen datum miskraam aantal dagen zwanger (minstens 181 dagen) Een afwezigheid ingevolge miskraam voor de 181ste dag zwangerschap = ziekteverlof Elke geboorte voor de 181ste dag zwangerschap = bevallingsverlof

39 Bevallingsverlof – simulatie

40 Bevallingsverlof – hospitalisatie kind
Een ononderbroken opname van het kind, na de eerste 7 dagen, in een verpleeginstelling geeft recht op een verlenging van het bevallingsverlof. Personeelslid: bezorgt de school een attest hospitalisatie kind tijdelijken melden dit ook aan het ziekenfonds School: aansluitend het bevallingsverlof stuur je een RL2 “Verlenging beval-hospitalisatie kind” code 118 maximaal duur 24 weken Opmerkingen: een heropname van het kind na thuiskomst telt niet meer geen optelling van de opnames bij een meerling

41 Bevallingsverlof – uitstel
Wanneer het verplichte postnatale verlof van 63 dagen met tenminste 14 dagen kan worden verlengd mag het personeelslid verzoeken om hiervan 2 weken later op te nemen = verlofweken postnatale rust. Personeelslid: schriftelijk te melden aan de werkgever binnen de 5 weken na bevalling planning van opname omzetting steeds met 2x 7 volledige kalenderdagen, niet noodzakelijk aaneensluitend te nemen binnen de 8 weken na de vervroegde diensthervatting tijdelijken melden dit ook aan het ziekenfonds School: inkorting zending “aanvullende bevallingsrust of hospitalisatie kind” met tenminste14 dagen je stuurt een RL2 “Verlofweken van postnatale rust” code 145 (1x 14dagen ofwel 2x 7dagen) opmaak van de nodige documenten ten behoeve het ziekenfonds ingeval tijdelijke

42 Bevallingsverlof – bezoldiging
Bevallingsverlof, verlofweken postnatale rust en verlof hospitalisatie kind: Vaste opdracht = salaris(toelage) Tijdelijke opdracht = moederschapsuitkering door ziekenfonds wel recht op uitgestelde bezoldiging, vakantiegeld en eindejaarstoelage De periode van ziekte in de 6 (8) weken voor de effectieve bevallingsdatum zonder werkhervatting worden ambtshalve omgezet in bevallingsverlof Bevallingsverlof schorst op een: verlof verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen of afwezigheid verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden TBSWZ het personeelslid bekomt een salaris of moederschapsuitkering voor de volledige aanstelling

43

44 Adoptie en pleegvoogdij
Zie ook cursus schoolsecretariaten

45 Adoptie en pleegvoogdij
Een bezoldigd opvangverlof kan toegekend worden aan die personeelsleden die effectief een kind jonger dan tien jaar opnemen in hun gezin met de bedoeling dit kind te adopteren of er de pleegvoogdij op uit te oefenen. Terminologie: Adoptie = het kind wordt definitief, via de adoptieprocedure, opgenomen in het gezin Pleegvoogdij = juridisch instaan voor het onderhoud en opvoeding van iemand anders zijn minderjarige kind Pleegzorg = tijdelijke opname in het gezin en geeft geen recht op opvangverlof. Duur: maximum zes ononderbroken weken als het opgenomen kind nog geen drie jaar is bij de aanvang van het opvangverlof maximum vier ononderbroken weken als het opgenomen kind drie jaar of ouder is bij de aanvang van het opvangverlof Indien het opgenomen kind mindervalide is dan wordt de maximumduur van het opvangverlof verdubbeld. Er is eveneens recht op dienstvrijstelling voor het volgen van het noodzakelijke voorbereidingsprogramma bij adoptie.

46 Opvangverlof - melding
Personeelslid adoptie: bewijs opname kind in het gezin middels een getuigschrift van domiciliëring bewijs van adoptie (verzoekschrift tot adoptie) melding aanvang Binnen de vier maanden waarop het kind effectief in het gezin werd opgenomen De dag van afreis naar het buitenland ingeval een buitenlandse adoptie pleegvoogdij: akte van pleegvoogdij School RL2 “dienstvrijstelling in het kader ,,, voorbereidingsprogramma ,,,” code 157 (indien reglementaire vervanging) RL2 “adoptieverlof” code 007 voor alle opdrachten in alle scholen

47

48 Overige verloven Zie ook cursus schoolsecretariaten

49 Geboorteverlof Overzetting van het resterende postnataal bevallingsverlof van de moeder naar de vader of partner in geval van langdurige hospitalisatie of overlijden van de moeder na de geboorte van het kind. Meldingen: personeelslid geen procedure voorzien School Vader of partner RL2 “geboorteverlof” code 163 voor alle opdrachten in alle scholen Moeder overlijden ofwel ziekte voor de duur van de hospitalisatie. Indien daarna nog recht dan opnieuw bevallingsverlof i.p.v. van geboorteverlof vader of partner, Bezoldiging geboorteverlof: als bevallingsverlof

50 Omstandigheidsverlof bevalling
Toekenning van 10 werkdagen omstandigheidsverlof (waarvan vijf werkdagen aaneensluitend) aan de vader of samenwonende partner. Meldingen personeelslid bewijs geboorte wijze van opname binnen de 4 maanden vanaf de bevalling school RL2 “omstandigheidsverlof n.a.v. de geboorte” code 119 (enkel bij aanstelling van een vervanger) zending mag over een weekend heen Bezoldigd

51 Onbezoldigd ouderschapsverlof
Beide ouders kunnen bij geboorte of adoptie een onbezoldigd ouderschapsverlof aanvragen van maximaal 3 ononderbroken maanden. Meldingen: personeelslid bewijs geboorte of adoptie aanvang binnen het jaar na de geboorte of deel uitmakend van het gezin verlies saldo bij opname minder dan 3 maanden school RL2 “onbezoldigd ouderschapsverlof” code 143 voor alle opdrachten in alle scholen vervroegde beëindiging mogelijk Bezoldiging onbezoldigd recht op vakantiegeld en eindejaarstoelage geen recht op uitgestelde bezoldiging

52 Ouderschapsverlof loopbaanonderbreking
Beide ouders kunnen bij geboorte of adoptie per kind een loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof aanvragen. Meldingen: personeelslid bewijs geboorte of adoptie aanvang ten laatste op de vooravond dat het kind 12 jaar wordt bij een ongeschiktheid van 66% is de leeftijdsgrens 21 jaar opname en duur per kind ononderbroken volledige loopbaanonderbreking - maximaal 4 maanden ononderbroken halftijdse loopbaanonderbreking - maximaal 8 maanden ononderbroken 1/5 loopbaanonderbreking (volledige opdracht) – maximaal 20 maanden verlies saldo indien geen volledige opname in welbepaalde gevallen opsplitsing mogelijk (indien opname voor 01/09/2012 of maar maximaal 1 maand voor de zomervakantie)

53 Ouderschapsverlof loopbaanonderbreking
school RL2 “Ouderschapsverlof lbo” code 097 RL1 bij “Ouderschapsverlof deeltijdse LBO” code 122 RL1 bij “Ouderschapsverlof GLBO met 1/5de” code 154 vervroegde beëindiging mogelijk opmaak documenten ten behoeve de RVA Bezoldiging Uitkering RVA voor de niet meer gepresteerde uren

54

55 Bedreiging beroepsziekte tijdens de zwangerschap en moederschapsbescherming
Zie ook cursus schoolsecretariaten

56 BBZ / MB – risico’s Onder voorwaarden kan een aanpassing van werkomstandigheden, het aanbieden andere betrekking of een vrijstelling van arbeid worden verleent aan zwangere vrouwen of ter bescherming van vrouwen die borstvoeding geven en tewerkgesteld zijn in een risico functie als beschreven in de risico-evaluatie. Bedreiging beroepsziekte Blootstelling aan infectieziekten: personeelsleden buitengewoon secundair onderwijs leerkrachten stage verpleegkunde/verzorging leerkrachten dierenzorg leerkrachten Nederlands voor nieuwkomers Blootstelling aan Chemische stoffen Leerkrachten chemie, grafische technieken, agrarische technieken Moederschapsbescherming Agressief gedrag van jongeren en tillen lasten Personeelsleden buitengewoon secundair onderwijs Moederschapsbescherming lactatie Blootstelling aan infectieziekten

57 BBZ / MB – meldingen Personeelslid
Onmiddellijk melding van zwangerschap bij risicofunctie Directeur preventieve verwijdering opmaak nodige aangifteformulier (BBZ ofwel MB) doorverwijzing personeelslid naar de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer beslissing al of niet verwijdering op het aangifteformulier verwijdering voor welke opdracht indien verwijdering noodzakelijk aanpassing arbeidsomstandigheden aangepast werk vrijstelling van arbeid beslissing op aangifteformulier School aangifteformulier overmaken aan het werkstation behalve bij vrijstelling van arbeid omwille BBZ (naar MEDEX) en de nodige zendingen

58 BBZ / MB – zendingen Aanpassing van werkomstandigheden nihil
Aanbieden andere betrekking nieuw opdrachtenpakket (TAO bij VB tenzij binnen draagwijdte VB) Vrijstelling van arbeid RL1 “Melding bedreigd door een beroepsziekte” code 109 RL1 “Melding moederschapsbescherming” code 113 Aanvang vrijstelling onmiddellijk 1ste risicodag na melding zwangerschap aansluitend op het bevallingsverlof indien borstvoeding Einde vrijstelling indien er geen risico meer is bij het begin van de 6 weken (8weken indien een meerling) voorafgaand de vermoedelijke bevallingsdatum (dan verplicht met bevallingsverlof) indien risico 5 maanden te tellen vanaf de effectieve bevallingsdatum bij lactatie

59 BBZ / MB – bezoldiging Bij aanpassing werkomstandigheden
doorbetaling van het salaris Bij aangepast werk salaris volgens de nieuwe aanstelling Bij vrijstelling van arbeid Vaste opdracht Doorbetaling salaris zowel bij BBZ als MB Tijdelijke opdracht Doorbetaling salaris bij BBZ of 90% van het salaris bij nieuwe aanstelling bij dezelfde werkgever in dezelfde risicofunctie Uitkering van het ziekenfonds bij MB. Wel recht op UB, VG en EJT

60

61 Profylactisch verlof

62 Profylactisch verlof - meldingen
Besmettelijke ziekte van een inwonend familielid Personeelslid Aanvraag bij Mensura via het “medisch attest “ + ziekteattest van zieke familielid Melding aan school School RL2 “profylactische maatregelen” code 047 Bezoldigd

63 Profylactisch verlof - meldingen
Tijdelijke infectieziekte in de school (varicella, rubella, mazelen, bof) School Melding aan CLB Zwangere vrouwen, niet vrijgesteld van arbeid omwille BBZ, doorverwijzen naar preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Beslissing al of niet verwijdering gedurende de duur van de infectie in de school RL2 “profylactische maatregelen” code 047 Bezoldigd

64


Download ppt "Ziekte, bevalling, adoptie/pleegvoogdij en aanverwante verloven Moederschapsbescherming en profylactische maatregelen Basisopleiding schoolsecretariaten."

Verwante presentaties


Ads door Google