De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KANSEN (ON)MOGELIJKHEDEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "KANSEN (ON)MOGELIJKHEDEN"— Transcript van de presentatie:

1 KANSEN (ON)MOGELIJKHEDEN
CONTINUROOSTER KANSEN (ON)MOGELIJKHEDEN

2 Achtergrondinformatie over schooltijden
primair onderwijs Basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs hebben sinds 1 augustus 2006 meer ruimte om zelf de schooltijden in te delen. Het maximum van 5,5 uur per dag onderwijs is vervallen. Ook het verschil in het aantal lesuren tussen de onderbouw en de bovenbouw mag worden losgelaten. Leerlingen in de groepen 3 t/m 8 gaan in principe vijf dagen per week naar school.

3 Schoolbesturen moeten zich houden aan de bepalingen over de inrichting van de onderwijstijd in de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de expertisecentra (WEC) en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 (WMO). Informatie over de schooltijden wordt gepubliceerd in de schoolgids, zodat ouders weten hoe de schooltijden zijn ingedeeld. Ook zijn schoolbesturen verplicht om de ouders te betrekken bij het vaststellen van schooltijden.

4 Uitgangspunten bij het vaststellen van de schooltijden
Scholen krijgen meer autonomie. Daarbij past ook meer ruimte om zelf de schooltijden in te delen. De nieuwe bepalingen voor het vaststellen van de schooltijden gelden voor scholen voor basisonderwijs, speciale scholen voor basisonderwijs en scholen en instellingen voor speciaal (voortgezet) onderwijs. De uitgangspunten waarmee schoolbesturen rekening moeten houden hebben betrekking op het aantal uren per jaar, het aantal dagen per week en de noodzaak om ouders te betrekken bij het vaststellen van de schooltijden. Voor het speciaal onderwijs gelden nog enkele specifieke regels.

5 Aantal uren per jaar Het wettelijke voorschrift dat scholen niet langer dan 5,5 uur per dag les mogen geven is vervallen Scholen moeten wel zorgen voor een evenwichtige verdeling van activiteiten over de dag. De onderwijstijd over acht schooljaren is – net als voorheen – minimaal 7520 uur. Scholen mogen het verschil in het aantal uren tussen de onderbouw en de bovenbouw laten vervallen. Voorheen kregen de groepen 1 t/m 4 minimaal 3520 uur les in de eerste vier schooljaren, terwijl de groepen 5 t/m 8 minimaal 4000 uur les kregen. De school kan alle groepen in principe hetzelfde aantal uren per jaar lesgeven. De groepen 1 en 2 krijgen in de meeste gevallen minder uren onderwijs dan de groepen 3 t/m 8. Alle leerlingen krijgen in dit geval over acht schooljaren gemiddeld 940 uur per jaar onderwijs (het zogenoemde ‘Hoorns model’).

6 Als een school kiest voor een verschillend aantal uren in de onder- en de bovenbouw geldt dat leerlingen in de eerste vier leerjaren ten minste 3520 uur les krijgen (gemiddeld 880 uur per schooljaar) en in de laatste vier jaren ten minste 3760 uur (gemiddeld 940 uur per schooljaar). De resterende 240 uur kan door scholen worden ondergebracht bij ofwel de leerjaren 1 t/m 4, ofwel de leerjaren 5 t/m 8, ofwel gedeeltelijk de leerjaren 1 t/m 4 en gedeeltelijk de leerjaren 5 t/m 8. Schoolbesturen moeten erop letten dat de invoering van een andere verdeling van de schooltijden zorgvuldig en stapsgewijs plaatsvindt. Dit is nodig om te garanderen dat alle leerlingen in acht schooljaren de vereiste 7520 uren onderwijs krijgen.

7 Aantal dagen per week Een schoolweek telt volgens de wet vijf dagen. De vijfdaagse schoolweek is niet verplicht voor de groepen 1 en 2. Voor de groepen 3 tot en met 8 mogen scholen maximaal 7 keer per jaar een vierdaagse in plaats van een vijfdaagse schoolweek inroosteren. Weken die al vierdaags zijn omdat er een algemene vrije dag (bijvoorbeeld Tweede Pinksterdag) in valt, tellen hierbij niet mee. Scholen moeten in de schoolgids aangeven in welke weken slechts vier dagen wordt lesgegeven, zodat ouders al voor het begin van het schooljaar hiervan op de hoogte zijn. Uiteraard worden ook de schoolvakanties in de schoolgids vermeld.

8 Ouderbetrokkenheid Het schoolbestuur dient de ouders te betrekken bij het vaststellen van de onderwijstijd: De oudergeleding in de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van de schooltijden. Voorafgaand aan de vaststelling (of wijziging) van de schooltijden in de medezeggenschapsraad worden alle ouders hierover geraadpleegd. Een wijziging kan pas plaatsvinden als de meningen van de ouders zijn gepeild. Dit om te voorkomen dat ouders en kinderen onvoorziene problemen krijgen door veranderingen in de schooltijden.

9 Toezicht op de schooltijden
De inspectie van het onderwijs ziet erop toe dat de scholen zich houden aan de onderwijstijden. De inspectie toetst aan de hand van de schoolgids welke onderwijstijden de school hanteert. De gang van zaken in het toezicht is als volgt: Bij de (marginale) toetsing van de schoolgidsen kijkt de inspectie hoeveel vierdaagse schoolweken de school in de groepen 3 tot en met 8 heeft ingepland. De inspectie betrekt dit aspect in het reguliere toezicht. Als de school meer dan 7 vierdaagse schoolweken heeft ingeroosterd, wordt de school hierop aangesproken. Scholen die ervoor kiezen om zowel in de onder- als in de bovenbouw 3760 uren onderwijs te geven (dus gemiddeld 940 uur per leerjaar), moeten ervoor zorgen dat leerlingen over acht achtereenvolgende leerjaren in totaal 7520 uur onderwijs krijgen. De invoering van een dergelijk model kan alleen stapsgewijs plaatsvinden, omdat anders een risico bestaat dat groepen leerlingen over acht achtereenvolgende jaren niet aan de vereiste 7520 uren onderwijs komen. Bij de (marginale) toetsing van de schoolgidsen gaat de inspectie na of een school gebruik maakt van de nieuwe mogelijkheden. Als uit de schoolgids blijkt dat dit het geval is, bekijkt de inspecteur tijdens het inspectiebezoek of bij de invoering van het nieuwe rooster het vereiste aantal uren onderwijs wordt gerealiseerd. Van scholen wordt verwacht dat ze bijhouden hoeveel uren onderwijs een groep (leerlingencohort) in de achterliggende jaren heeft ontvangen. Zo is altijd vast te stellen hoeveel uren onderwijs nog gegeven moeten worden om aan het minimum van 7520 uur over acht leerjaren te komen.

10 Vierjarigen die in de loop van een schooljaar instromen
Leerlingen van 4 jaar die voor het eerst naar de basisschool gaan, komen op verschillende momenten in het schooljaar de school binnen. Dit betekent dat hun eerste schooljaar geen volledig schooljaar is. Voor veel van deze leerlingen begint de eigenlijke periode van acht aaneensluitende jaren basisonderwijs pas bij aanvang van het eerste volledige schooljaar dat zij zullen meemaken. De extra onderwijsuren in de periode voorafgaand aan de acht jaar basisonderwijs voor deze leerlingen tellen dus niet mee voor het berekenen van de onderwijstijd. Omdat niet alle leerlingen instromen aan het begin van een nieuw schooljaar, zullen er individuele leerlingen zijn die meer of minder dan de minimaal vereiste 7520 uren onderwijs over acht leerjaren krijgen. Dit geldt ook voor leerlingen die een klas overslaan of een jaar doubleren. Voor 4-jarigen die in het eerste schooljaar nog niet de volledige schoolweek volgen (omdat zij dat nog niet aan kunnen), geldt eveneens dat zij over acht leerjaren geen 7520 uur onderwijs krijgen. Omdat zij pas vanaf 5 jaar leerplichtig zijn, zal de inspectie ook op dit punt niet naar individuele leerlingen kijken. De school hoeft de onderwijstijd niet voor alle leerlingen afzonderlijk bij te houden. Het toezicht van de inspectie richt zich op groepen/cohorten leerlingen. De inspectie controleert op deze manier of de school aan alle leerlingen over acht aaneensluitende leerjaren ten minste 7520 uur onderwijs aanbiedt. Leerlingen die een klas overslaan gaan over naar het voorafgaande cohort. Leerlingen die blijven zitten, komen terecht in een cohort dat een jaar later is begonnen.

11 Wat zijn de voordelen van een continurooster
Wat zijn de voordelen van een continurooster? Een continurooster heeft, mits goed geregeld, een aantal voordelen, zoals: · Kinderen hoeven in plaats van vier keer maar twee keer door het drukke verkeer, het is dus veiliger · Het biedt de ouders het voordeel dat ze maar een keer per dag hun kind hoeven te halen en te brengen · Ouders kunnen eenvoudiger hun werktijden afstemmen op de schooltijden · Het is rustiger voor de kinderen, geen race tegen de klok · De opvang is over het algemeen beter geregeld omdat het alle kinderen betreft Welke pauze moet ik in acht nemen? Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de doelstelling van het continurooster. Bedenk hierbij dat hoe korter de middagpauze, hoe relatief eenvoudiger de opvang is. Kinderen hebben minder kans zich te gaan vervelen. Hoelang moeten de leerkrachten pauze hebben? De Arbeidstijdenwet geeft de volgende relevante zaken aan: - Als er langer gewerkt wordt dan 5½ uur moet een personeelslid 30 minuten aaneengesloten pauze hebben - Als langer gewerkt wordt dan 8 uur moet een werknemer 45 minuten pauze hebben, waarvan 30 minuten aaneengesloten - Leerkrachten moeten tussen en uur een half uur pauzeren (mag ook 2 x15 min.) U kunt uw leerkrachten dus niet inschakelen bij de opvang van de leerlingen, tenzij u een pauze van een uur inlast en een rooster maakt van twee keer een half uur. Een andere oplossing is te werken met vrijwilligers, overblijfkrachten of een professionele organisatie, mogelijk dezelfde organisatie die voor uw school ook de voor- en naschoolse opvang verzorgd. Komen leerkrachten niet in de problemen met hun lesvoorbereiding? Ongetwijfeld zal het even wennen zijn om de lessen voor de hele dag voor te bereiden, maar er staat tegenover dat de leerkracht ’s middags eerder toekomt aan de voorbereiding voor de volgende dag en daar ook meer tijd voor heeft. Gebeurt het eten in lestijd of valt dat onder de pauze? Je kunt met de kinderen eten onder schooltijd, dan zou het kunnen vallen onder sociale vaardigheden. Het is dan lestijd en de kinderen eten onder leiding van hun eigen leerkracht in hun eigen klas. Het kan ook vallen in de pauze en dan zijn er meer mogelijkheden. De kinderen kunnen dan eten onder begeleiding van een vrijwilliger, overblijfkracht of professional. Het is dan ook mogelijk om elke ‘bouw’ op een ander tijdstip te laten eten. Kun je ouders verplichten hun kind tussen de middag op school te laten? Het staat ouders in principe vrij hun kind in de pauze mee naar huis te nemen. In de praktijk zal blijken dat kinderen liever op school blijven. Anders voelen ze zich een buitenbeentje en dat vind geen kind plezierig. Wanneer u het eten onderdeel van het lesrooster maakt, is het continurooster verplicht en zult u het overblijven gratis moeten aanbieden.


Download ppt "KANSEN (ON)MOGELIJKHEDEN"

Verwante presentaties


Ads door Google