De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom informatieavond “schooltijden” Voorlichtingsbijeenkomst ouders 13 november 2013 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom informatieavond “schooltijden” Voorlichtingsbijeenkomst ouders 13 november 2013 1."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom informatieavond “schooltijden” Voorlichtingsbijeenkomst ouders 13 november 2013 1

2 Agenda Inleiding & doel van deze avond Begripsverheldering Schooltijden Schooltijden – diverse modellen Vervolgtraject ‘schooltijden’ Vragen – gedachten – meningen – tips – opmerkingen……… 2

3 Voorstellen Werkgroep schooltijden: Harold Jessurun – lid (o)mr – ouders Rianne Cageling – lid (p)mr – team Gé Koedijk – directie/bestuur Info/voorlichting gegeven aan de diverse geledingen (or/mr/team/bestuur). 3

4 Aanleiding - 1 Nieuwe en bestaande ouders vragen naar andere schooltijden Alle Oldenzaalse basisscholen werken volgend schooljaar met “andere tijden” Signalen van steeds meer ouders (o.a. resultaten vragenlijst april 2013 !!) De dagindeling op school past niet/minder met indeling van werk en zorg 4

5 Aanleiding - 2 Meer kinderen in tussenschoolse opvang zorgt voor druk tussenschoolse opvang Groei van 2 en werkende alleenstaande ouders die participeren op de arbeidsmarkt Huidige schooltijden dateren uit 1901 Verbeteren en optimalisering van het onderwijs; op korte maar ook op de langere termijn 5

6 Doel van deze avond: Inventariseren welke vragen / gedachten / meningen er leven betreffende schooltijden en dit voorleggen aan: De school-bevoegd gezag De MR Zoeken naar draagvlak bij alle betrokken partijen. 6

7 Agenda Inleiding & doel van deze avond Begripsverheldering Schooltijden Schooltijden – diverse modellen Vervolgtraject ‘schooltijden’ Vragen – gedachten – meningen – tips – opmerkingen……… 7

8 Begripsverheldering: Huidige schooltijden: 8.30-12.00 en 13.30-15.30 Wo 8.30-12.15 Groep 1 niet op di-mi Groep 1 t/m 4 niet op vr-mi Kinderen blijven over of eten thuis Kinderen onderbouw maken minder uren 8

9 Begripsverheldering: Schooltijdenwet-regeling (ingevoerd per 2006): 8 schooljaren minimaal 7520 uur Onderbouw minimaal 3520 uur Bovenbouw tenminste 3760 uur Resterende 240 uur mag verdeeld worden Huidige schooltijden dateren uit 1901; het gezin at warm tussen de middag. 9

10 Begripsverheldering: Arbeidstijdenwet: Dag max. 9 uur/Week max. 45 uur Langer werken dan 5 ½ uur – minimaal 30 minuten aaneengesloten pauze Werktijdenregeling: Afspraken over rustpauzes, aanwezigheid bij vergaderingen/lessen en voor- en nawerk Personeel MR heeft instemmingsrecht 10

11 Begripsverheldering: Ouderbetrokkenheid: Schooltijden kunnen niet gewijzigd worden zonder de ouders erbij te betrekken Oudergeleding MR heeft instemmingsrecht Voorafgaand aan vaststelling of wijziging van de schooltijden worden ouders hierover geraadpleegd 11

12 Agenda Inleiding & doel van deze avond Begripsverheldering Schooltijden Schooltijden – diverse modellen Vervolgtraject ‘schooltijden’ Vragen – gedachten – meningen – tips – opmerkingen……… 12

13 Ambitie werkgroep Bij ontwikkelen van eventuele “andere tijden” staat kind centraal Gaan voor zoveel mogelijk draagvlak onder ouders en personeel Eventuele andere schooltijden moeten meer rust en regelmaat tijdens de schooldag bieden 13

14 Verschillende modellen Vijf gelijke dagen rooster Continu rooster Combinatie rooster (bioritme-model) (7 tot 7-model of integraal kindcentrum) Alleen bovenste 3 voor ons in beeld 14

15 Vijf gelijke dagen rooster ( identieke schooldagen ma t/m vr van 08.30 uur tot 14.15 uur) Karakteristieken: Geen vrije woensdag en vrijdagmiddag Korte lunchpauze met leerkrachten in de klas, geen aparte overblijfvoorziening (TSO) Eventuele BSO sluit elke dag direct aan op de lessen Leerkrachten gebruiken lange middagen voor overleg, lesvoorbereiding, bijscholing Gelijke schooltijden onder- en bovenbouw 15

16 Continu rooster (ma/di/do/vr groepen van 8.30 tot 14.15 naar school; op woensdag tot 12.15) Karakteristieken: Vier identieke schooldagen met korte pauze voor de hele school Vrije woensdagmiddag blijft voor de hele school. Geen aparte overblijfvoorziening (TSO) Leerkrachten lunchen met kinderen in de klas en gebruiken langere middagen voor…. Gelijke schooltijden voor onder- en bovenbouw 16

17 Combinatie rooster (ma t/m vr van 8.30 tot 14.00 naar school; groep 1 en 2 op wo en vr van 08.30 tot 12.30) Karakteristieken: Geen vrije woensdag en vrijdagmiddag voor groep 3-8, wel voor de “jongsten” in 1 en 2 Geen aparte overblijfvoorziening (TSO) Leerkrachten lunchen met kinderen in de klas Leerkrachten gebruiken langere middagen voor… Veel gelijke schooltijden kleuter- en rest… 17

18 De leerling Voordelen:Nadelen: Meer structuur, rustGeen lange middagpauze Per dag meestal 1 vertrouwd aanspreekpunt Kinderen zien ouders niet tussen de middag Minder deelname in drukke momenten verkeer Mogelijk meer variatie in opvang na schooltijd Gelijkheid/alle kinderen eten op school Meer vrije tijd 18

19 De ouder: Voordelen:Nadelen: Alle kinderen tegelijk naar schoolNa school eerder oppas nodig 1 breng en 1 haalmomentNiet samen eten ouder/opa/oma… Geen dubbele oppas meer nodigEventueel werktijden aanpassen Geen TSO regelenMeer BSO (hogere kosten) 19

20 De leerkracht: Voordelen:Nadelen: Rust en structuur in de groep1 voorbereidingsmoment voor de hele dag Per dag minder aanspreekmomentenKortere pauze Pedagogische band tussen leerkracht en leerling versterkt door informele sfeer tussen de middag Nakijkwerk alleen na school Opgestarte activiteiten hoeven niet langdurig onderbroken te worden, concentratie wordt beter vastgehouden Minder tijd voor jezelf tijdens middagpauze Meer overlegtijd na schooltijdSchoolteam: minder ontmoetingsmogelijkheden tussen de middag 20

21 Agenda Inleiding & doel van deze avond Begripsverheldering Schooltijden Schooltijden – diverse modellen Vervolgtraject ‘schooltijden’ Vragen – gedachten – meningen – tips – opmerkingen……… 21

22 Hoe verder..? Ouders die nog (extra) vragen hebben kunnen dit bij voorkeur melden via: dir@nutsschool-oldenzaal.nl dir@nutsschool-oldenzaal.nl Ouderpeiling/enquête betreffende andere schooltijden: Ook voor toekomstige ouders Enquête wordt meegeven/verzonden op 21-11 en het verzoek is om deze in te leveren tijdens praatavonden op 25-11 en 26-11 22

23 Na de ouderpeiling Communicatie van resultaten begin december en voorbereiden van voorstel Directie/Bestuur komt n.a.v. ouderpeiling en na overleg met de Werkgroep Schooltijden met voorgenomen besluit en in december stemt de MR (omr en pmr) wel of niet in. Via nieuwsbrief en website worden ouders op de hoogte gebracht. 23

24 (Geen)Instemming betekent…! Indien realiseerbaar vanaf schooljaar 2014- 2015 “andere tijden” Plannen worden verder uitgewerkt door werkgroep en team Beleggen van vervolg-informatieavond voor ouders Geen instemming betekent…(voorlopig) geen andere schooltijden en directie/bestuur doet eventueel nieuw aangepast voorstel 24

25 Agenda Inleiding & doel van deze avond Begripsverheldering Schooltijden Schooltijden – diverse modellen Vervolgtraject ‘schooltijden’ Vragen – gedachten – meningen – tips – opmerkingen……… 25

26 Jullie…..?...! 26


Download ppt "Welkom informatieavond “schooltijden” Voorlichtingsbijeenkomst ouders 13 november 2013 1."

Verwante presentaties


Ads door Google