De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM Startbijeenkomst onderzoekstraject bestuurlijke verzelfstandiging Plateau.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM Startbijeenkomst onderzoekstraject bestuurlijke verzelfstandiging Plateau."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM Startbijeenkomst onderzoekstraject bestuurlijke verzelfstandiging Plateau

2 Even voorstellen Paul Moltmaker Algemeen Directeur Plateau Jan Littink Procesbegeleider Leeuwendaal VOS/ABB Ron van der Raaij Procesbegeleider financieel Leeuwendaal VOS/ABB Jorinde Dries-Talman Bestuurlijk juridisch medewerker Onderwijs Gemeente Assen, Projectleider

3 Inhoud presentatie 1.Aanleiding 2.Onderzoeksopdracht en uitgangspunten 3.Projectstructuur 4.Onderzoeksopzet

4 Aanleiding Financiële en organisatorische ontvlechting Verzoek bestuurscommissie Bestuursopdracht

5 Onderzoeksopdracht ‘Breng alle consequenties van de mogelijke bestuurlijke verzelfstandiging in beeld en geef op basis daarvan aanbevelingen voor het al dan niet verzelfstandigen van Plateau’

6 Uitgangspunten onderzoekstraject Gezamenlijke projectgroep en stuurgroep Alleen gezonde organisatie verzelfstandigen Geen ‘heilig moeten’, indien onaanvaardbare consequenties opnieuw overleg Gemeenteraad wordt meegenomen in het traject

7 De projectstructuur Gemeenteraad B&W Bestuurscie Projectgroep Stuurgroep OR GMR

8 ProjectgroepStuurgroep - Jorinde Dries – Talman - Paul Moltmaker - Arend Klinkhamer - Guido Visser - Licette Hanenberg - Johan Hoeksema - Roelina Dik - Maurice Hoogeveen - Willem Hulshof Adviseurs - Jorinde Dries – Talman - Paul Moltmaker ProcesbegeleidersExtern voorzitter - Jan Littink - Ron van der Raaij - Jan Littink

9 Opzet onderzoek 1.Oriëntatiefase 2.Intentiefase 3.Onderzoeksfase 4.Besluitvormingsfase 5.Implementatiefase (afhankelijk van besluit Raad)

10 Oriëntatie- en Intentiefase Oriëntatiefase -Nut & Noodzaak -Startnotitie Intentiefase -Bestuursopdracht college -Plan van Aanpak -Communicatieplan

11 Onderzoeksfase Stap 1: Financiële analyse Planning & Control Analyse ontwikkelingen in buurtgemeenten Stap 2: Personeelszaken & kwaliteit van de organisatie Stap 3: Onderwijs en Medezeggenschap Stap 4: Bestuurlijke inrichting

12 Onderzoeksfase: Stap 1 Financiële analyse: - Prognose aantal leerlingen - Exploitatie - Personeel - Huisvesting - Meerjareninvesterings- plannen - Balans & weerstandsvermogen - Kosten van administratie, beheer en bestuur (ABB) - Analyse onderhoudsvoorzieningen - Staat van de reserves - Eventuele frictiekosten

13 Stap 1: vervolg Frictiekosten? Planning en control Analyse ontwikkelingen in buurtgemeenten? Een belangrijk onderdeel binnen financiën is het op de juiste wijze toelichten en communiceren van de uitkomsten.

14 Onderzoeksfase: Stap 2 Personeel -Onderwijspersoneel (CAO PO) -Personeel stafbureau

15 Onderzoeksfase: Stap 3 Onderwijs en medezeggenschap -Consequenties van bestuurlijke verzelfstandiging voor kwaliteit van het onderwijs -(on)mogelijkheden voor de scholen -Vormgeving medezeggenschap -Onderwijsgerelateerde onderwerpen (WSNS e.d.)

16 Onderzoeksfase: Stap 4 Bestuurlijke inrichting -Visie en missie van de organisatie -Bestuursvorm, filosofie en samenstelling -Beoogde managementstructuur, incl. ondersteuning -Concept statuten en bestuursreglement

17 Besluitvormingsfase: wat wordt opgeleverd? Projectgroep levert rapport op met: -Kansen van een verzelfstandiging -Risico’s van een verzelfstandiging -Consequenties van een verzelfstandiging -Aanbevelingen over al dan niet verzelfstandigen

18 Besluitvormingsfase: betrokken actoren 1.Stuurgroep neemt besluit over voorstellen projectgroep 2.Voorgenomen besluit wordt voorgelegd aan GMR/OR 3.Bestuurscommissie/college nemen besluit over voorstellen projectgroep 4.De Gemeenteraad besluit definitief over het al dan niet verzelfstandigen van Plateau

19 Implementatiefase Is afhankelijk van besluit in besluitvormingsfase Indien positief besluit, in ieder geval aandacht voor: -Bestuursleden werven en benoemen (blijven dezelfde bestuursleden?) -Civielrechtelijke overdracht -Administratieve handelingen -Afspraken borging planning & control

20 Globale planning FasePlanning OriëntatiefaseOktober – november 2011 OnderzoeksfaseNovember 2011 – mei 2012 BesluitvormingsfaseMei – september 2012 Evt. ImplementatiefaseOktober - december 2012 Evt. Nieuwe situatie1 januari 2013

21 Communicatie U wordt op de hoogte gehouden over de voortgang via: -Startbijeenkomsten -(nieuws)brieven -Website Plateau www.plateau-assen.nl www.plateau-assen.nl -Raadsleden via Digitale Raadkamer

22


Download ppt "WELKOM Startbijeenkomst onderzoekstraject bestuurlijke verzelfstandiging Plateau."

Verwante presentaties


Ads door Google