De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet- en regelgeving De zakelijke kant van het verhaal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet- en regelgeving De zakelijke kant van het verhaal"— Transcript van de presentatie:

1 Wet- en regelgeving De zakelijke kant van het verhaal
Kanker en werk Wet- en regelgeving De zakelijke kant van het verhaal Wet en regelgeving, dan hier ook op ingaan!

2 Kanker en werkbehoud Waarom werkbehoud?
Wettelijke kaders veranderen van WAO naar WIA Samenwerking met UWV is succesvol geweest Kracht nu door te investeren in werkbehoud WAO is al lang gepasseerd, van arbeid ongeschikt naar geschikt, WIA = Wil arbeid (;-) ) Samenwerking UWV succesvol, wat word hier bedoeld? Kracht door nu te investeren in werkbehoud, wat houd dit in?

3 Aspecten van werkbehoud
Werknemer Werkgever Financieel Financieel Zingeving Inzet personeel Herstel Wettelijk verplicht Wn heeft ook wettelijke verplichtingen! Wg ook kostenbesparing

4 Het belang van werk Bij ziekte kan loon gekort worden naar 70% (in het 1e jaar mag dit niet lager zijn dan het minimumloon) Bij ziekteverlof vervallen vergoedingen zoals reiskosten, onkosten, telefoon Na 2 jaar ziekte kan/mag een werknemer ontslagen worden Werk is onderdeel van herstel Hierbij kun je toelichten dat het handig is te letten op: Dat als je ziek bent, je ook echt ziek gemeld wordt. Gebeurt dit niet, dan heb je bv geen recht op uitkering als je contract niet verlengd wordt Dat als je hersteld bent, je ook echt hersteld wordt gemeld. Gebeurt dit niet dan loopt 2 jaar ziekteduur van WIA door en kan je na 2 jaar ziekte ontslagen worden (WIA sluiproute) Je kunt dit checken bij het UWV met je burgerservicenummer (BSN, voorheen sofienummer). Het UWV registreert namelijk of je op dit moment een uitkering krijgt. In dat geval ben je ziek gemeld. En ook Werk is onderdeel van herstel. Het biedt zingeving, structuur, sociale contacten, afleiding. Het kan je er ook weer bovenop helpen Geen communicatie geen re-integratie! Hoe langer absent van de werkvloer hoe moeizamer(onmogelijk) de re-integratie wordt. (verdringing)

5 Wat moet? Werken aan werkhervatting Wet verbetering poortwachter
WIA keuring: WGA: werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten IVA: inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten Werkgever én werknemer aan zet! Geef aan dat je hier kort de kern van de twee wetten uitlegt. En dat de digitale handleiding ‘Wat en hoe bij kanker en werk’ dieper op deze wetgeving ingaat (gedateerd!) Wet verbetering poortwachter Werkgever en werknemer zijn samen aan zet om werknemer aan het werk te houden Focus op werkhervatting in eigen functie (eerste spoor) Als dat niet lukt: andere werkgever (tweede spoor) Wet is hulpmiddel voor werkhervatting Na 42 weken ziekmelding Poortwachter melding bij het UWV WIA, wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Betreft inkomen tijdens ziekte Na 2 jaar ziekte komt WIA keuring in beeld (NB er zijn plannen om de WIA keuring te vervroegen na 1 jaar ziekte. Check voor meest actuele info: TIP OP VOOR WERKNEMERS: ga goed voorbereid het WIA gesprek in, de WIA keuring heeft gevolgen voor je verdere inkomenssituatie Mogelijke uitkomsten WIA keuring: WGA: werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten – ezelsbruggetje WilGraagArbeid – aanzetten tot werk IVA: Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten Bij geen uitzicht op herstel: vervroegde WIA aanvraag mogelijk

6 Ik word ziek en dan…. Wet doorbetaling loon bij ziekte – Ziektewet
Na 42 weken Poortwachter melding – UWV Na 52 weken UWV – Ziektewet Na 2 jaar WW / WIA / WWB LET OP: voor flexwerkers geldt NIET wet doorbetaling loon bij ziekte – deze groep groeit. Nieuw uitgangspunt gangbare arbeid Invullen door Jan Roelevink(let op snelle veranderingen; informeer jezelf ) De Ziektewet (ZW) is een Nederlandse wet die regelt dat zieke werknemers, in gevallen waarbij de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever bij ziekte niet van toepassing is, recht hebben op een uitkering. Beroep op de ZW staat open voor werknemers die: (1)geen werkgever (meer) hebben, zoals zieke WW-gerechtigden, zieke uitzendkrachten en zieke werknemers van wie hun dienstverband afloopt tijdens ziekte. (2)een werkgever hebben maar een – gepercipieerd – hoog ziekterisico hebben (no-riskpolis, orgaandonoren en zwangere vrouwen). Omdat deze groepen onder de werkingssfeer vallen van het vangnet van de ZW worden zij ook wel vangnetters genoemd.[1] De term 'ziektewet' wordt ook nog wel eens gebruikt in de oude betekenis van het woord, die dus feitelijk niet meer juist is. Vroeger kreeg men een ziektewetuitkering vanaf het moment dat men ziek werd (er was dus geen loondoorbetaling). Zo kan "ik loop in de ziektewet" ook nog betekenen: ik werk niet, maar mijn loon wordt wel doorbetaald (zie loondoorbetaling bij ziekte). De aanvraag van de Ziektewet wordt getoetst door het UWV. De Ziektewet is onder andere van toepassing op oproepkrachten zonder arbeidsovereenkomst en uitzendkrachten. Bovendien kunnen mensen wier tijdelijke contract afloopt tijdens ziekte recht hebben op een uitkering. Wet loondoorbetaling bij Ziekte In Nederland bepaalt artikel 629 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dat een werknemer gedurende 104 weken recht heeft op 70% van het loon, maar de eerste 52 weken ten minste het voor hem geldende wettelijke minimumloon, indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling daartoe verhinderd was. Voor gevallen waarbij deze bepaling niet van toepassing is is er daarnaast ook nog de Ziektewet. Voor het geval van langere ongeschiktheid is er tevens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Wet Werk en inkomen naar Arbeidsvermogen De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een Nederlandse wet die op 29 december 2005 in werking is getreden en is de opvolger van de WAO. De wet regelt een uitkering voor de periode na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 104 weken. De WIA is een werknemersverzekering. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Degenen die voor die datum al arbeidsongeschikt waren, blijven onder de WAO vallen Werkeloosheid Wet De Werkloosheidswet of WW is een Nederlandse wet, en een werknemersverzekering die daarin wordt geregeld, die werkloze werknemers, met voldoende arbeidsverleden (voldoen aan de weken-eis) en beschikbaar voor arbeid, een werkloosheidsuitkering biedt. De uitvoering geschiedt door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De WW wordt gefinancierd met de premies die sinds 2009 uitsluitend door de werkgevers worden betaald. [1] Volgens het Regeerakkoord 2012 gaan de premies omhoog als verrekening van het financiële voordeel dat werkgevers hebben door de hervorming van het ontslagrecht. Overzicht veranderingen WW Tabel veranderingen WW Hoe is het? Hoe wordt het? Duur: maximaal 38 maanden Maximaal 24 maanden + cao-aanvulling Hoogte: 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon Blijft gelijk, dus: 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon Opbouw: 1 jaar arbeidsverleden = 1 maand WW e 10 jaar: 1 jaar = 1 maand WW en daarna elk jaar arbeidsverleden = ½ maand WW Na 1 jaar is alle arbeid passend Na ½ jaar is alle arbeid passend Urenverrekening en voor kleine groep na 1 jaar inkomensverrekening Inkomensverrekening vanaf 1e WW-dag Wetsvoorstel Wet Werk en zekerheid De maatregelen zijn een onderdeel van het wetsvoorstel 'Wet Werk en zekerheid'. Het wetsvoorstel is op 18 februari 2014 door de Tweede Kamer aangenomen. Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het voorstel aangenomen. De nieuwe regels gaan niet gelden voor mensen die voor invoering van de wet al een WW-uitkering hebben. Het wetsvoorstel bevat ook aanpassingen voor flexwerkers, ontslag en de IOAW en IOW    Wet Werk en Bijstand De Wet van 9 oktober 2003, houdende vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten of Wet werk en bijstand (WWB) is de wet die in Nederland de ondersteuning bij arbeidsinschakeling en bijstand regelt voor mensen die weinig of geen ander inkomen (waaronder andere uitkeringen) hebben en ook weinig of geen vermogen. Doel van de WWB is ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten. Werk gaat voor inkomen: oogmerk is om mensen op de kortste weg naar betaald werk te kunnen zetten; daartoe moet men ingeschreven staan bij het UWV. De gemeenten voeren de wet uit en bepalen, binnen de wettelijke grenzen, hun eigen beleid. Tegenover minder regels van het rijk en meer eigen autonomie staan (sinds 2004) een financiële verantwoordelijkheid voor de gemeenten, daarom is het voor hen van belang de instroom te beperken en de uitstroom te bevorderen. Recent; klik hier

7 Trends/Ontwikkelingen
Werk gaat voor Inkomen Passend naar Gangbaar 36 maand naar 24 maand Kosten delernorm Ontslag aanpassingen Ww aanpassingen Etc…

8 Artikel 7:611 BW De werkgever en werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en goed werknemer te gedragen. Wet- en regelgeving zijn onderhavig aan interpretatie en veranderen regelmatig. Laten we stil staan waar het eigenlijk om gaat. Reflectievraag: Wat is goed gedrag voor een werkgever? Wat is goed gedrag voor een werknemer?


Download ppt "Wet- en regelgeving De zakelijke kant van het verhaal"

Verwante presentaties


Ads door Google