De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 ARBEIDSRECHT HRM-DT 1 e jaar LES 4 Mr. Eppo van Koldam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 ARBEIDSRECHT HRM-DT 1 e jaar LES 4 Mr. Eppo van Koldam."— Transcript van de presentatie:

1 1 ARBEIDSRECHT HRM-DT 1 e jaar LES 4 Mr. Eppo van Koldam

2 2 Doorstroom  Instroom –Hoe gaan we vacatures vervullen?  Doorstroom –Welke verplichtingen hebben werkgever en werknemer tegenover elkaar?  Uitstroom –Hoe kan de arbeids- overeenkomst worden beëindigd? Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd Proeftijd Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Deeltijdwerk Uitzendkrachten Oproepkrachten Thuiswerk Zich als goed werkgever gedragen Zich als goed werknemer gedragen Loon Belastingvrije vergoedingen Verlof Doorbetaling loon bij ziekte Arbeidsongeschiktheid Arbeidsomstandigheden Beëindiging met wederzijds goedvinden Opzegging Ontbinding door kantonrechter Ontslag op staande voet Collectief ontslag Rol van het CWI

3 3 Arbeidsovereenkomst l Mag mondeling en schriftelijk worden aangegaan l Binnen een maand na aanvang schriftelijke opgave groot aantal punten l Veel punten zullen opgenomen zijn in cao. In arbeidsovereenkomst kan verwezen worden naar cao l Aandacht voor een aantal bijzondere bedingen: –Proeftijd –Concurrentiebeding –Wijzigingsbeding –Geheimhoudingsbeding

4 4 Bedingen: proeftijd l Schriftelijk (kan ook via van toepassing verklaren cao) l Korter dan 2 jaar ao: 1 maand (3/4 dwingend) l Langer dan 2 jaar of vast: 2 maanden l ’Ijzeren proeftijd’ => te lange proeftijd = geen proeftijd (nietig) l Opzegverboden niet van toepassing; wel verbod discriminatie l Proeftijd loopt door bij ziekte l Geen proeftijd bij opvolgend contract na ao bepaalde tijd of uitzend-inzet art.7:652 art.7:652 (en 676)BW:676

5 5 Bedingen: concurrentie l Schriftelijk (lid 1) l Meerderjarig (lid 1) l Gedurende bepaalde tijd (1 of 2 jaar) l In een bepaalde kring (geografisch gebied) l Concurrerende werkzaamheden verrichten l Gevolgen functiewijziging (bv bij fusie bedrijven) l Aanpassing tijdens “de rit” art.7:653 BW:

6 6 Bedingen: eenzijdige wijziging l Schriftelijk l Zwaarwichtig belang Art.7:613 BW

7 7 Goed werkgeverschap en goed werknemerschap Toespitsing op arbeidsovereenkomst Artikel 7:611 BW De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen. Algemene bepaling overeenkomsten Artikel 6:248, lid 1 BW Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien.

8 8 Concretisering art. 7:611 in de jurisprudentie l Ander werk l Recht op tewerkstelling l Gedeeltelijk werken na arbeidsongeschiktheid Wat is jurisprudentie. Welke instanties? Rechtsbron?

9 9 Gedeeltelijk werken na arbeidsongeschiktheid l Ja, oordeelt HR = eis 7:611 BW l Werkgever moet bewijzen dat passend werk niet mogelijk is l Arbeidsongeschiktheid door het werk ontstaan of niet Na twee jaar ziekte komt een werknemer in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). WIA kent mogelijkheid gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Kan werknemer nu weer gedeeltelijk aan het werk?

10 10 Loon l Loonstrookje l Inhouding en afdracht premies werknemersverzekeringen en loonheffing (loonbelasting en premies volksverzekeringen) l Zwart werken l Minimumloon (= publiekrecht) l Twee jaar aanspraak op loon bij ziekte

11 11 Bedrijfsongeval (7:658 BW) 1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. 2. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. 3. Van de leden 1 en 2 en van hetgeen titel 3 van Boek 6, bepaalt over de aansprakelijkheid van de werkgever kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. 4. Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.

12 12 “Lokaal” + “Werkgever” l Hoge Raad hanteert ruime inhoud lokaal: werkomgeving of werkmilieu l Woon-werkverkeer niet l Thuis niet l Werkgever ook aansprakelijk voor ongeval werknemer bij tewerkstelling bij onderaannemer

13 13 Wanneer verhaal schade bedrijfsongeval? l Bedrijfsongeval l Schade (materieel of immaterieel) l Causaal verband –Problemen met ziektes als RSI, longkanker door asbest –Hoge Raad: proportionele aansprakelijkheid l Zorgplicht werkgever => omkering bewijslast (werknemer hoeft niet schending zorgplicht te bewijzen). Zie 7: 658, lid 2 BW 2. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

14 14 Hoe kan werkgever claim pareren? l Naleven veiligheid rond machines. –Actuele voorschriften –Goede instructie personeel –Controle naleving voorschriften –Bekwaamheid personeel l Waarschuwen personeel (kort van te voren)  Opzet of bewuste roekeloosheid personeel (wordt door HR niet snel aangenomen)

15 15

16 16 Uitzendkracht l Uitzendbureau l Inlener Stel dat de gewonde bij Intermezzo een uitzendkracht was. Bij wie kan dan een claim worden ingediend 1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. 4. Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.

17 17 Ziekte Loon Ziektewet Loon Arbeidsongeschikt Ziektewet Arbeids- ongeschikt Wet verbetering Poortwachter Wet op de medische keuringen Regeling zwanger- schap op basis Wet Arbeid en Zorg Regresrecht Verzekering werkgever VroegerNu http://www.uwv.nl/Particulieren/ik_ben_ziek/index.aspx

18 18 Arbeidsomstandighedenwet l Terugdringen verzuim en arbeidsongeschiktheid l Doelvoorschriften (concreet geformuleerd) en middelvoorschriften (procesnormen in arbocatalogus) l Verplichtingen werkgever –Aansluiting bij arbodienst/bedrijfsarts –Opstellen risicoinventarisatie en evaluatie (RIE) –Verzuimbeleid –Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) l Aantal bevoegdheden liggen bij de or (art 12, lid 2, Arbo)


Download ppt "1 ARBEIDSRECHT HRM-DT 1 e jaar LES 4 Mr. Eppo van Koldam."

Verwante presentaties


Ads door Google