De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 ARBEIDSRECHT HRM-VT 1 e JAAR LES 1 Mr. Eppo van Koldam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 ARBEIDSRECHT HRM-VT 1 e JAAR LES 1 Mr. Eppo van Koldam."— Transcript van de presentatie:

1

2 1 ARBEIDSRECHT HRM-VT 1 e JAAR LES 1 Mr. Eppo van Koldam

3 2 Docent l Mr. Eppo van Koldam l P.t. docent Hanzehogeschool sinds 1983 l Docent in vakken: Inleiding recht, Staatsrecht, Europees recht, Bestuursrecht, Privaatrecht en Arbeidsrecht. Begeleider stages en ao’s. l Hoofdfunctie: projectadviseur gemeente Haren (van 1996-2011 gemeentesecretaris en directeur bestuursdienst) l E-MAIL: e.m.van.koldam@pl.hanze.nl en eppo@vankoldam.come.m.van.koldam@pl.hanze.nl www.vankoldam.com

4 3 Info op BlackBoard l Werkwijze: zelfwerkzaamheid onder begeleiding docent l Literatuur l Tentamen l Planning lessen l Beschikbaarheid docent

5 4 De beste garanties voor het halen van een onvoldoende l Geen boek aanschaffen l BlackBoard niet raadplegen l De les niet bezoeken l De les niet voorbereiden l Niet opletten tijdens de les

6 5 Brainstorm: Wat is recht?

7 6 6 Systeem van het recht Rechtsbron Subjectief recht Interpretatie Rechtsfeit Objectief recht

8 7 7 Systeem van het recht Rechtsbron Subjectief recht Interpretatie Rechtsfeit Objectief recht

9 8 Rechtsbronnen l Tractaat (Verdrag) l Wet (in materiele zin) l Jurisprudentie l Gewoonte

10 9 “ STUFENBAU” Tractaat Grondwet Wet in formele zin Amvb Ministeriele regeling Hiërarchie van regelingen

11 10 Jurisprudentie Rechters interpreteren wettelijke regels Rechters scheppen soms ook recht => jurisprudentie is rechtsbron Organisatie rechtspraak

12 11 Rechtspraak HOGE RAAD GERECHTSHOVEN RECHTBANKEN SECTOR KANTON HOGER BEROEP CASSATIE RECHT EN FEITEN Arrest Vonnis 1 5 18

13 12 GEDRAGINGEN BESTUURSORGANEN BESTUURLIJKE HEROVERWEGING RECHTBANK HOF HOGE RAAD ABRS CRvB CBB NATIONALE OMBUDSMAN GEDRAGINGEN BURGERS Organisatie rechtspraak

14 13 Systeem van het recht Rechtsbron Subjectief recht Interpretatie Rechtsfeit Objectief recht

15 14 Soorten relaties met bijpassend objectief recht OVERHEID BURGER RECHTSPERSOON Publiekrecht (staatsrecht + bestuursrecht) Privaatrechtrecht (contractenrecht en goederenrecht) EUROPA Europees recht Rechtspersonenrecht

16 15 Onderscheidingen objectief recht PUBLIEKRECHTPRIVAATRECHT DWINGEND RECHT REGELEND RECHT MATERIEEL RECHT FORMEEL RECHT

17 16 Mensen komen en gaan….. Definitie Arbeidsrecht: Het geheel van (on)geschreven rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking

18 17 Betrokkenen bij arbeids-ovk en hun belangen Werknemer Werkgever Arbeidsovereenkomst Overheid

19 18 Normstelling l Verdelende gerechtigheid l Gelijkheid als eis l Ongelijke gevallen gelijk maken l Rechtvaardigheid l Normstelling afmaken naar concrete geval toe l Veel uitzonderingen l Duur l Veel politieke sturing l Vergeldende gerechtigheid l Gelijkheid als gegeven l Gelijke gevallen gelijk houden l Rechtszekerheid l Normstelling voltooid in de abstracte fase l Eenduidig l Goedkoop l Weinig politieke sturing

20 19 Eerste oriëntatie Instroom –Hoe gaan we vacatures vervullen? Doorstroom –Welke verplichtingen hebben werkgever en werknemer tegenover elkaar? Uitstroom –Hoe kan de arbeids- overeenkomst worden beëindigd? Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd Proeftijd Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Deeltijdwerk Uitzendkrachten Oproepkrachten Thuiswerk Zich als goed werkgever gedragen Zich als goed werknemer gedragen Loon Belastingvrije vergoedingen Verlof Doorbetaling loon bij ziekte Arbeidsongeschiktheid Arbeidsomstandigheden Beëindiging met wederzijds goedvinden Opzegging Ontbinding door kantonrechter Ontslag op staande voet Collectief ontslag Rol van het CWI

21 20 Positionering arbeidsrecht PUBLIEKRECHTPRIVAATRECHT DWINGEND RECHT REGELEND RECHT MATERIEEL RECHT FORMEEL RECHT

22 21 Afwijken van rechtsartikelen Contractruimte voor partijen in het arbeidsrecht: –Aanvullend recht: voor het geval partijen zelf niets hebben geregeld (individueel mag dus). –semidwingend: (individuele) afwijking schriftelijk mogelijk –¾ - dwingend: afwijking mogelijk in CAO (collectief dus) –5/8 dwingend: afwijking mogelijk op basis afspraak OR –Dwingend recht: Regels waarvan niet mag worden afgeweken: elke afwijking maakt afspraak ongeldig (nietig) Arbeidsrecht - bijeenkomst 1

23 22 Dwingend, ¾ dwingend, ½ dwingend recht en 5/8 dwingend? A.Art. 7:668a BW B.Art. 7:652 BW C.Art. 7:646 lid 7 BW D.Art.7: 670 BW E.Art. 2, lid 11, Wet Aanpassing Arbeidsduur

24 23 Systeem van het recht Rechtsbron Subjectief recht Interpretatie Rechtsfeit Objectief recht

25 24 Schema rechtsfeiten

26 25 Overeenkomst en onrechtmatige daad in het arbeidsrecht Arbeidsovereenkomst Collectieve arbeidsovereenkomst Staking als onrechtmatige daad Wanprestatie

27 26 Soorten overeenkomsten verrichten werk

28 27 Essentialia arbeidsovereenkomst l Gezagsverhouding werkgever/werknemer l Werknemer verplicht arbeid persoonlijk te verrichten –Gedurende zekere tijd l Werkgever verplicht tot betaling van loon –Fooi is geen tegenprestatie, dus geen loon –Fiscaal en Civiel loon is niet identiek l Niet van belang hoe partijen zelf hun overeenkomst benoemen l Gevolgen Flexwet

29 28

30 29 Discriminatie l Art. 1 GRONDWET Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. http://nl.wikipedia.org/wiki/Grondrechten

31 30 Wetten (on)gelijke behandeling l Algemene wet gelijke behandeling l Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen l Art. 7:646 e.v. BW l Wet verboden onderscheid op grond van leeftijd l Wet gelijke behandeling tijdelijke en vaste arbeidscontracten l Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte

32 31 Directe en indirecte discrimatie (bv WGB) Wet van 1 maart 1980, houdende aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 9 februari 1976 inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Nederlandse wetgeving aan te passen met het oog op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 9 februari 1976 inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

33 32 § 1. Algemeen Artikel 1 1. In deze wet wordt verstaan onder: a. onderscheid: direct en indirect onderscheid, alsmede de opdracht daartoe; b. direct onderscheid: indien een persoon op grond van geslacht op een andere wijze wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld; c. indirect onderscheid: indien een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen van een bepaald geslacht in vergelijking met andere personen bijzonder treft. 2. Onder direct onderscheid wordt mede verstaan onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap. Directe en indirecte discrimatie (vervolg WGB)

34 33 Objectieve rechtvaardigingsgronden l Legitiem doel voor onderscheid l Onderscheid moet passend middel zijn l Onderscheid moet noodzakelijk zijn om doel te bereiken l Discriminatie pensioengerechtigden is toegestaan

35 34 Verboden onderscheid bij werving (vb WGB) Artikel 3 1.Het is niet toegelaten onderscheid te maken bij de aanbieding van een betrekking, bij de behandeling bij de vervulling van een openstaande betrekking of bij arbeidsbemiddeling. 2.Van het in het eerste lid bepaalde mag worden afgeweken in die gevallen waarin ingevolge deze of enige andere wet bij het aanbieden van een betrekking onderscheid mag worden gemaakt en, voor zover het betreft een openlijke aanbieding van een betrekking, de grond voor dat onderscheid daarbij uitdrukkelijk wordt vermeld. 3.Het aanbieden van een betrekking, bedoeld in het eerste lid, geschiedt wat betreft tekst en vormgeving zodanig, dat duidelijk blijkt, dat zowel mannen als vrouwen in aanmerking komen. 4.Indien voor de aangeboden betrekking een functiebenaming wordt gebruikt, wordt of zowel de mannelijke als de vrouwelijke vorm gebruikt, of uitdrukkelijk vermeld, dat zowel vrouwen als mannen in aanmerking komen.

36 35 Toegestaan onderscheid l Werven vrouwen voor functies waarin traditioneel veel mannen werkzaam zijn l Geslachtsbepalende beroepsactiviteiten http://vorige.nrc.nl/binnenland/article2563906.ece/Politie_discrimineert_in_personeelsadvertentie

37 36 Vormen discriminatie l Op basis aanstellingsduur l Tussen vast en tijdelijk l Vanwege handicap of chronische ziekte l Op grond van leeftijd

38 37 Positie sollicitant is zwak l Bewijs is lastig l Procederen heeft weinig zin en is duur l Hulp vakbond l Commissie gelijke behandeling l http://www.cgb.nl/home http://www.cgb.nl/home


Download ppt "1 ARBEIDSRECHT HRM-VT 1 e JAAR LES 1 Mr. Eppo van Koldam."

Verwante presentaties


Ads door Google