De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ARBEIDSRECHT Mr. Eppo van Koldam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ARBEIDSRECHT Mr. Eppo van Koldam."— Transcript van de presentatie:

1 ARBEIDSRECHT Mr. Eppo van Koldam

2

3 Discriminatie http://nl.wikipedia.org/wiki/Grondrechten
Art. 1 GRONDWET Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

4 Wetten (on)gelijke behandeling
Algemene wet gelijke behandeling Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen Art. 7:646 e.v. BW Wet verboden onderscheid op grond van leeftijd Wet gelijke behandeling tijdelijke en vaste arbeidscontracten Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte

5 Directe en indirecte discrimatie (bv WGB)
Wet van 1 maart 1980, houdende aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 9 februari 1976 inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Nederlandse wetgeving aan te passen met het oog op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 9 februari 1976 inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

6 Directe en indirecte discrimatie (vervolg WGB)
§ 1. Algemeen Artikel 1 1. In deze wet wordt verstaan onder: a. onderscheid: direct en indirect onderscheid, alsmede de opdracht daartoe; b. direct onderscheid: indien een persoon op grond van geslacht op een andere wijze wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld; c. indirect onderscheid: indien een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen van een bepaald geslacht in vergelijking met andere personen bijzonder treft. 2. Onder direct onderscheid wordt mede verstaan onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap.

7 Objectieve rechtvaardigingsgronden
Legitiem doel voor onderscheid Onderscheid moet passend middel zijn Onderscheid moet noodzakelijk zijn om doel te bereiken Discriminatie pensioengerechtigden is toegestaan

8 Verboden onderscheid bij werving (vb WGB)
Artikel 3 1.Het is niet toegelaten onderscheid te maken bij de aanbieding van een betrekking, bij de behandeling bij de vervulling van een openstaande betrekking of bij arbeidsbemiddeling. 2.Van het in het eerste lid bepaalde mag worden afgeweken in die gevallen waarin ingevolge deze of enige andere wet bij het aanbieden van een betrekking onderscheid mag worden gemaakt en, voor zover het betreft een openlijke aanbieding van een betrekking, de grond voor dat onderscheid daarbij uitdrukkelijk wordt vermeld. 3.Het aanbieden van een betrekking, bedoeld in het eerste lid, geschiedt wat betreft tekst en vormgeving zodanig, dat duidelijk blijkt, dat zowel mannen als vrouwen in aanmerking komen. 4.Indien voor de aangeboden betrekking een functiebenaming wordt gebruikt, wordt of zowel de mannelijke als de vrouwelijke vorm gebruikt, of uitdrukkelijk vermeld, dat zowel vrouwen als mannen in aanmerking komen.

9 Toegestaan onderscheid
Werven vrouwen voor functies waarin traditioneel veel mannen werkzaam zijn Geslachtsbepalende beroepsactiviteiten

10 Vormen discriminatie Op basis aanstellingsduur
Tussen vast en tijdelijk Vanwege handicap of chronische ziekte Op grond van leeftijd

11 Positie sollicitant is zwak
Bewijs is lastig Procederen heeft weinig zin en is duur Hulp vakbond Commissie gelijke behandeling Uitspraak Hoge Raad KLM (niet op internet)

12 RECHTSPRAAK HOGE RAAD GERECHTSHOVEN RECHTBANKEN SECTOR KANTON 1 Arrest
CASSATIE 5 Arrest GERECHTSHOVEN HOGER BEROEP RECHT EN FEITEN Vonnis RECHTBANKEN 18 SECTOR KANTON

13 Aanstellingskeuring Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst
Wet op de medische keuringen Keuring mag niet gebruikt worden voor selectie en is slechts beperkt toegestaan

14 Informatie op Blackboard
College 2 (niet op internet) Indeling BW (niet op internet)

15 Vragen van Blackboard Evert Kamerlink heeft zich op 1 maart 2009 als uitzendkracht voor allerlei soorten werk laten inschrijven bij uitzendbureau De Regelknecht bv. Dit bureau belt hem op 15 maart 2009 op met de mededeling dat hij de volgende dag voor een periode van drie weken als vrachtwagenchauffeur aan de slag kan bij het filiaal van Vroom & Dreesmann in Amersfoort. Evert begint opgetogen aan zijn nieuwe baan. Op 17 maart 2000 stapt de chef Verkoop, de heer Loensdrecht, 's morgens vroeg op Evert af en zegt hem dat hij nog diezelfde dag zijn haar (dat tot op zijn middel hangt) moet laten knippen. 'Onze klanten accepteren een man met zulke lange haren niet', voegt Loensdrecht daaraan toe. Evert negeert echter het bevel en verschijnt de volgende dag op het werk met hetzelfde lange haar, alleen nu in een staart. 'We hoeven je niet meer', deelt Loensdrecht hem direct mee. 'Ga maar naar huis, het uitzendbureau zal op de hoogte worden gesteld.‘ a Kwalificeer de rechtsrelaties tussen Evert Kamerlink, De Regelknecht en V&D. b. Evert Kamerlink gaat in de loop van de ochtend van 18 maart 2009 naar uitzendbureau De Regelknecht en stelt zich op het standpunt dat hij recht heeft op loon voor de volle drie weken. 'Wij hebben immers afgesproken dat ik drie weken voor het filiaal van Vroom & Dreesmann zou gaan werken; welnu, dan heb ik ook recht op drie weken loon.' Geef aan onder welke voorwaarden Evert Kamerlink gelijk heeft.

16 Vragen van Blackboard In een advertentie wordt gevraagd: een administratief medewerker op mbo-niveau; functie-eisen: mbo administratie-diploma, aangevuld met het diploma Moderne bedrijfsadministratie; goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Na een selectie op basis van de binnengekomen brieven, worden vijf gesprekken gevoerd. Drie kandidaten vallen daarna af. De voorzitter stelt voor de twee overgebleven kandidaten te onderwerpen aan een medisch onderzoek. Voorstel: degene die er het beste uitkomt, krijgt de baan. Is dit voorstel juridisch aanvaardbaar? Het voorstel van de voorzitter wordt afgekeurd. Na het inwinnen van referenties valt de keus op meneer A. Hem wordt medegedeeld dat hij voor de functie in aanmerking komt, mits hij goed door de aanstellingskeuring komt. Heeft A. het recht zich te verzetten tegen deze keuring?

17 Vragen van Blackboard Mevrouw Jongsma komt na een zware selectieprocedure in aanmerking voor de functie van General Manager van de Holland divisie van een internationaal olieconcern. Als functie-eisen waren bij de werving onder meer genoemd: zware stressbestendigheid, bereidheid tot en fysiek in staat om tevens 's avonds te werken, bereidheid om ten minste zeven dagen in de maand in het buitenland te verkeren. Mevrouw Jongsma heeft reeds een psychologische test achter de rug, maar zal, voordat het dienstverband daadwerkelijk tot stand komt, eerst een (medische) aanstellingskeuring moeten ondergaan. Moet deze gelet op de geldende wetgeving door mevrouw Jongsma worden ondergaan? Motiveer. Geef tevens aan wat wel en niet onder meer medisch mag worden onderzocht. De uitslag van de aanstellingskeuring blijkt negatief. Mevrouw Jongsma vertrouwt de gang van zaken bij deze keuring niet. Welke mogelijkheden heeft zij nu nog? Stel dat de uitslag van het onderzoek uiteindelijk positief is. Wat wordt dan wel en wat niet aan het internationale olieconcern bericht?

18 Vragen van Blackboard Mevrouw Klaassen solliciteert naar de vacature van groepsleider in een ge­zinsvervangend tehuis. In het laatste gesprek (er zijn dan nog twee kandidaten over) deelt zij mee drie maanden zwanger te zijn. Een week later ontvangt mevrouw Klaassen een brief waarin staat dat zij niet in aanmerking is gekomen voor genoemde functie van groepsleider omdat a) de voorkeur naar een man uitging en b) haar zwangerschap het tehuis binnen de kortste keren opnieuw voor vervangingsproblemen zou plaatsen. Is hier sprake van direct of indirect onderscheid? Gaat het hier om een verboden soort van onderscheid? Mevrouw Klaassen wil stappen nemen om de beslissing aan te vechten. Op welke rechtsgrond moet zij haar vordering baseren? Tot welke instanties kan mevrouw Klaassen zich wenden met haar klacht?


Download ppt "ARBEIDSRECHT Mr. Eppo van Koldam."

Verwante presentaties


Ads door Google