De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop Begeleiding ‘nieuwe clienten 18+’ Zorg in Natura A2-gemeenten 4 december 2014 www.bizob.nl/aanbestedingen/decentralisatie-awbz-a2-gemeenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop Begeleiding ‘nieuwe clienten 18+’ Zorg in Natura A2-gemeenten 4 december 2014 www.bizob.nl/aanbestedingen/decentralisatie-awbz-a2-gemeenten."— Transcript van de presentatie:

1 Inkoop Begeleiding ‘nieuwe clienten 18+’ Zorg in Natura A2-gemeenten 4 december 2014 www.bizob.nl/aanbestedingen/decentralisatie-awbz-a2-gemeenten

2 Programma Opening Toelichting op inhoudelijke uitgangspunten: Het ‘waarom’ en de lokale invulling Van sociaal team naar aanvraag Pauze Inkoopprocedure en contracten Strategie Tarieven Proces Vragen Afsluiting

3 Decentralisatie Verschuiving van Rijkstaken, de decentralisering, omdat het huidige stelsel: niet meer past bij wat mensen willen. vooral een objectief zorgstelsel wil zijn (vooraf beschreven producten bepalen de uitvoering) en mensen zich daarom moeten aanpassen aan de zorg in plaats van andersom. opgeknipt in stukjes, waardoor teveel professionals naast elkaar verantwoordelijk zijn als een persoon of een huishouden veel verschillende problemen heeft.

4 Beleidsdoelen Wmo A2-gemeenten 1.De zelfredzaamheid van inwoners wordt zo veel mogelijk gestimuleerd. 2.De directe omgeving van cliënten wordt ondersteund, zodat inwoners zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. 3.Alle betrokkenen (vrijwilligers, lokale organisaties, gemeente en bedrijven) dragen bij aan een (sociale en fysieke) omgeving die ondersteunend is voor inwoners die deze steun nodig hebben. 4.Het gebruik van maatwerkvoorzieningen is afgenomen ten gunste van algemene voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning.

5 Toegang: sociaal team

6

7 Toegangsdocument

8 Keukentafelgesprek met cliënt Schriftelijke vastlegging Maatwerk voorziening nodig j/n Sociaal team Persoonlijk plan: -type maatw voorz -beoogde resultaat Sociaal team Persoonlijk plan: -type maatw voorz -beoogde resultaat einde Back-office Beschikking: -naw, voorz, res gemeente inwoner met hulpvraag PGB; buiten ovk ZIN; keuze aanbieder Deelovk art 4 en bijlage 3 hfdst2

9 Beoogde resultaten (op basis van ZRM) inkomen dagbesteding, huisvesting, gezinsrelaties, geestelijke gezondheid, fysieke gezondheid,

10 Beoogde resultaten (op basis van ZRM) verslaving, ADL – vaardigheden, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie

11 Drie profielen Verandering en groei- Inwoner (en omgeving) leert (leren) vaardigheden om voldoende te participeren, dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren en het persoonlijk leven te structureren en daar zoveel mogelijk regie over te voeren. Het participatieniveau wordt ontwikkeld, verhoogd en behouden op hoogste niveau (zelfstandigheid) Stabiliteit en behoud – Inwoner in staat stellen op het hoogst haalbare niveau van participatie en zelfredzaamheid te komen en te blijven, door het creëren van stabiliteit en het stimuleren van participatie en zelfredzaamheid. Welbevinden - Het bevorderen van welzijn, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer thuis wonen mogelijk maken

12 dienstverlener inwoner met beschikking Gemeente verstrekt opdracht aan dienstverlener Persoonlijk plan Dienstverlener levert binnen 20 dagen trajectvoorstel aan cliënt Dienstverlener en cliënt tekenen trajectvoorstel, kopie getekende versie aan gemeente Start traject Einde traject H/L: besch en schr vastlegging via Zorgned Deelovk art 5 en bijlage 3 hfdst2 Deelovk bijlage 3 (proces, inhoud, voorwaarden) Eind/jaar rapportage Inspanningen / resultaat Beschikking

13 Sociale kaart

14 Tariefindeling Onderscheid tussen begeleiding A, B, C of D Begeleiding A: individuele begeleiding Begeleiding B: groepsbegeleiding/dagbesteding Begeleiding C: gespecialiseerde individuele begeleiding Begeleiding D: begeleiding op basis van offerte.

15 Tarieven A: € 391,52 per cliënt per maand B1: €405,32 per cliënt per maand (licht) B2:€ 660,24 per cliënt per maand (zwaar) C:€ 538,36 per cliënt per maand D:Op offertebasis

16 facturatie Opdracht Einde maand Factuur Voor overgangsclienten uiterlijk 15 januari verzamellijst Deelovk art 12 en handleiding Wmo303

17 Vragen?

18 Pauze

19 Inkoopprocedure

20 Bestuurlijk aanbesteden Aanleiding: Decentralisatie en transformatie Meerdere diensten en prestaties Aanbieders uit verschillende sectoren Diverse deelnemende gemeenten Bezuinigingsopdracht Conclusie: complexe omgeving www.bizob.nl

21 Bestuurlijk aanbesteden Behoefte aan: Kennisdeling Innovatie Overleg Flexibel contract www.bizob.nl

22 Bestuurlijk aanbesteden Oplossing: Bestuurlijk aanbesteden Basisovereenkomst en deelovereenkomsten www.bizob.nl Basisovereenkomst met alle betrokkenen Deelovereenkomst Begeleiding overgangsrecht Deelovereenkomst Begeleiding 18+ Deelovereenkomst …………..

23 Basisovereenkomst Doel: het voorbereiden, beheren en monitoren van één of meerdere deelovereenkomsten. Hierin staat de proces- communicatie- en besluitvormingsstructuur beschreven. Om deel te kunnen nemen aan het aanbestedingsproces moet deze overeenkomst ondertekend worden. Aanbieders kunnen worden uitgenodigd aan de fysieke overlegtafel, maar nemen altijd deel aan de virtuele overlegtafel. Overleggen gaan ook door na ondertekening deelovereenkomsten: de deelovereenkomsten worden doorontwikkeld. www.bizob.nl

24 Deelovereenkomsten Betreffen de verschillende deelproducten Alleen Zorg in Natura (ZIN) Iedereen die voldoet aan de gestelde eisen kan een overeenkomst met de gemeente aangaan Bij ondertekening is het mogelijk om Begeleiding in opdracht van de gemeente te bieden aan cliënten van 18 jaar en ouder Toetreding in 2015 op ieder moment, vanaf 2016 waarschijnlijk twee keer per jaar. www.bizob.nl

25 Deelovereenkomst Begeleiding 18+ Beschrijft het proces van klantvraag tot en met levering Cliënt heeft keuzevrijheid in keuze dienstverlener Geen omzet/volume garantie Leverplicht Relatie dienstverlener en cliënt Administratieve proces Ontwikkelagenda Prijs – kwaliteit – monitoring – toegang – social return – communicatie - samenhang www.bizob.nl

26 Aangaan overeenkomst 1 Deelovereenkomst per gemeente: Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard http://www.bizob.nl/aanbestedingen/decentralisatie-awbz-a2-gemeenten/inschrijven- deelovereenkomsten.html www.bizob.nl

27 In te dienen documenten Schema onder “blauwe knop” http://www.bizob.nl/assets/structured- files/AWBZ%20%20decentralisatie%20Dommelvallei%20/Overzicht%2 0overeenkomsten%2019-11-2014.pdf http://www.bizob.nl/assets/structured- files/AWBZ%20%20decentralisatie%20Dommelvallei%20/Overzicht%2 0overeenkomsten%2019-11-2014.pdf

28 In te dienen documenten 1.Ondertekende basisovereenkomst per regio 2.Ondertekende deelovereenkomst per gemeente en/of regio (tweevoud) 3.Uitvraag informatie dienstverleners 4.Eigen verklaring en bewijsstukken www.bizob.nl

29 let op: -naam van bedrijf of instelling -naam tekenbevoegde zoals blijkt uit KvK -functie, datum -en …..handtekening Basisovereenkomst Naam bedrijf/instelling Handtekening Naam tekenbevoegde conform kvk datum

30 let op: dit is dezelfde ondertekening als bij de basisovereenkomst -naam van bedrijf of instelling -naam tekenbevoegde zoals blijkt uit KvK -functie, datum -en …..handtekening Deelovereenkomst(en) Naam bedrijf/instelling Handtekening Naam tekenbevoegde conform kvk datum Naam bedrijf/instelling Adres Naam tekenbevoegde conform kvk Functie

31 Uitvraag informatie dienstverleners Zodat de gemeente goede en juiste informatie aan de cliënt kan verstrekken Informatie over Omschrijving organisatie Actief in welke regio’s Capaciteit Type ondersteuning (begeleiding, behandeling, dagbesteding) Doelgroep

32 Eigen verklaring Pagina 1 -hoofdstuk 1 = gegevens aanbieder Pagina 10 -hoofdstuk 9 = ondertekening door tekenbevoegde zoals blijkt uit KvK -en …..handtekening Overige pagina’s ook indienen

33 Eigen verklaring Pagina 1 -hoofdstuk 1 = gegevens aanbieder Pagina 10 -hoofdstuk 9 = ondertekening door tekenbevoegde zoals blijkt uit KvK -en …..handtekening Overige pagina’s ook indienen

34 Eigen verklaring Pagina 1 -hoofdstuk 1 = gegevens aanbieder Pagina 10 -hoofdstuk 9 = ondertekening door tekenbevoegde zoals blijkt uit KvK -en …..handtekening Overige pagina’s ook indienen

35 Uittreksel Handelsregister -Op dit uittreksel staat vermeld wie gemandateerd is de overeenkomsten aan te gaan. Wanneer dit uit de statuten blijkt deze ook meesturen. -Gewaarmerkt door Kamer van Koophandel LET OP: bij digitale ondertekening ook digitaal uittreksel meesturen (geen scan) -Maximaal 6 maanden oud -Aan te vragen bij de Kamer van Koophandel http://www.kvk.nl/orderstraat/bedrijf- kiezen/?prefproduct=Uittreksel#!shop?&q=&prefproduct=Uittreksel http://www.kvk.nl/orderstraat/bedrijf- kiezen/?prefproduct=Uittreksel#!shop?&q=&prefproduct=Uittreksel www.bizob.nl

36 Wat en waarom Naam bedrijf/instelling Handtekening Naam tekenbevoegde conform kvk datum

37 Gedragsverklaring Aanbesteden -Is de opvolger van de VOG-RP bij aanbestedingen -Maximaal 2 jaar oud -Aan te vragen via Dienst Justis http://www.justis.nl/producten/gva/gva-aanvragen/index.aspx http://www.justis.nl/producten/gva/gva-aanvragen/index.aspx www.bizob.nl

38 Verklaring belastingdienst Verklaring belastingdienst (kopie) -Bewijs betaling belastingen en premies (fiscale verplichtingen) -Maximaal 6 maanden oud -Aan te vragen via de belastingdienst http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themao verstijgend/programmas_en_formulieren/verklaring_betalingsgedrag_n akoming_fiscale_verplichtingen http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themao verstijgend/programmas_en_formulieren/verklaring_betalingsgedrag_n akoming_fiscale_verplichtingen www.bizob.nl

39 Contractering Documenten versturen naar Bizob (op papier en digitaal) Aanmeldingen die voor 15 december 2014 worden ingestuurd en die voldoen, kunnen vanaf 1 januari 2015 leveren. www.bizob.nl Bezoekadres Bizob O.v.v. begeleiding 18+ A2 Markt 1 5688 AJ Oirschot Postadres Bizob O.v.v. begeleiding 18+ A2 Postbus 215 5688 ZL Oirschot

40 Vragen Milou Thijssen en John Atgier A2nieuwewmo@bizob.nl www.bizob.nl

41 Vragen?


Download ppt "Inkoop Begeleiding ‘nieuwe clienten 18+’ Zorg in Natura A2-gemeenten 4 december 2014 www.bizob.nl/aanbestedingen/decentralisatie-awbz-a2-gemeenten."

Verwante presentaties


Ads door Google