De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Modernisering ZW NISZ 27 november2014 P.S. Fluit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Modernisering ZW NISZ 27 november2014 P.S. Fluit."— Transcript van de presentatie:

1 modernisering ZW NISZ 27 november2014 P.S. Fluit

2 Modernisering ZW Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters Stb 2012, 464 Stb 2012, 483: inwerkingtreding Kamerstukken 33241

3 doelstelling ‘activerende werking ZW versterken’
Stimuleren werkhervatting van zieke werknemers zonder werkgever Prikkelwerking WGA verbeteren Instroom WIA vangnetters moet omlaag

4 Vangnetters zonder werkgever
Doel: vangnetters zonder werkgever: o.a. Gelijkgestelden einde arbeidsovk binnen 104 weken Nawerking ZW < 4 weken(art. 46 ZW) Zieke werklozen

5 maatregelen Aanpassing ZW-criterium na 1 jaar
Aanscherping re-integratie- en sollicitatieplichten voor ZW-gerechtigden Financiële prikkels werkgever Proefplaatsing verruimen naar 6 maanden

6 Werkingsgebied Wet BeZaVa
Vangnetters zonder werkgever: Fictieve dienstverbanden Nawerking (art. 46 ZW) Zieke werknemers van wie hun dienstverband wordt beëindigd tijdens ziekte Zieke WW-ers

7 Maatregelen Wet BeZaVa
Prikkels voor vangnetters Uitbreiding re-integratieverplichtingen Aanpassing ZW-criterium Uitbreiding mogelijkheden UWV Convenanten Uitbreiding maximale periode proefplaatsing Financiële prikkel voor werkgevers Aanpassing premievaststelling Uitbreiding risico met vangnetters

8 Prikkels voor vangnetters uitbreiding mogelijkheden UWV

9 Uitbreiding re-integratieverplichting
Re-integratieverplichtingen conform WGA Inspanningen van de vangnetter moeten gericht zijn op herstel en werkhervatting Werknemer moet er alles aan doen om weer aan het werk te kunnen gaan Aanscherping handhavingsbeleid

10 Aanpassing ZW-criterium
Eerstejaars Ziektewetbeoordeling Medische en arbeidskundige beoordeling UWV nodigt uit Informatieuitvraag indien werkgever ERD ZW is Toetsing Verbetering Belastbaarheid 2e ziektejaar

11 Uitbreiding mogelijkheden UWV
Verruiming proefplaatsing naar 6 maanden Toekenning in beginsel voor 2 maanden Afsluiten convenanten UWV kan convenanten afsluiten met werkgevers & sectoren Afspraken maken met werkgevers voor alle doelgroepen met een afstand tot arbeidsmarkt

12 Ziek uit dienst 1/1 in dienst 104 wkn ziek 1/4 ziek
loon 52 wkn ziek loon ZW ZW > 35 WGA flex >35 zw beoordeling Wia beoordeling <35 ZW <35 WIA WW/WWB WW of WWB

13 Wie is verantwoordelijk voor reintegratie?
1/1 in dienst 1/7 ziek uit dienst 52 wkn ziek 104 wkn ziek 1/4 ziek loon loon ZW ZW WGA flex NVT WvP/WG Publiek: UWV ERD ZW: WG Publiek: UWV ERD ZW: WG Publiek: UWV ERD WGA Flex va : WG

14 Inkomen van de (ex)werknemer?
1/1 in dienst 1/7 ziek uit dienst 52 wkn ziek 104 wkn ziek 1/4 ziek loon loon ZW ZW WGA flex 100% Conform CAO 70% van dagloon Laatste werkgever 70%

15 Prikkels voor werkgevers

16 2014 UWV maakt premies en parameters Werkhervattingskas jaarlijks op 1 september bekend voor het komende jaar Invoering premiedifferentiatie ZW-flex & WGA-flex Naar 3 werkgeversklassen Parameters gemiddelde premieplichtige loon € grens kleine/middelgrote werkgever € grens middelgrote/grote werkgever €

17 Sectorpremie / Ufo-premie
2013…. PRIVAAT PUBLIEK eigenrisicodragen ZW Sectorpremie / Ufo-premie

18 Invoering premiedifferentiatie: ZW-flex Naar 3 werkgeversklassen

19 2014: keuzes ZW… ZW PRIVAAT PUBLIEK grote werkgever
> 100 x gemiddelde loonsom per werknemer ERD ZW gedifferentieerde premie middelgrote werkgever > 10 en ≤ 100 x gewogen gemiddelde gedifferentieerde en sectorale premie kleine werkgever ≤ 10 x sectorale premie

20 Premiejaar 2013 WGA-vast… WGA-VAST PRIVAAT PUBLIEK
werkgevers met vast personeel minimale en maximale premie afhankelijk van bedrijfsgrootte ERD WGA gedifferentieerde premie

21 2014 stap 1 WGA Invoering premiedifferentiatie WGA-flex
Naast WGA-vast ook voor WGA-flex max. 10 jaar uitkeringslast gedifferentieerde premie WGA-flex in 2014 & 2015 alleen publiek te verzekeren

22 2014 en 2015: keuzes WGA-vast en –flex
PRIVAAT PUBLIEK WGA-FLEX grote werkgever > 100 x gemiddelde loonsom per werknemer ERD WGA gedifferentieerde premie gedifferentieerde premie middelgrote werkgever > 10 en ≤ 100 x gewogen gemiddelde gedifferentieerde en sectorale premie gewogen gemiddelde kleine werkgever ≤ 10 x sectorale premie

23 2016 stap 2 Samenvoeging WGA-vast & WGA-flex in één hybride stelsel
Twee gedifferentieerde premies één premie voor combi WGA-vast & WGA-flex één premie voor ZW Eén garantstelling ERD WGA voor WGA-vast & flex uitbreiding huidige garantstelling met flex-risico voor

24 2016: keuze WGA totaal (vast en flex)…
PRIVAAT PUBLIEK grote werkgever > 100 x gemiddelde loonsom per werknemer ERD WGA TOTAAL gedifferentieerde premie middelgrote werkgever > 10 en ≤ 100 x gewogen gemiddelde gedifferentieerde en sectorale premie kleine werkgever ≤10 x sectorale premie

25 Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA

26 Wettelijk kader Art. 63a ev ZW
Regeling en besluit werkzaamheden administratieve voorschriften en kosten ERD ZW Besluit: Stcrt , 80 Regeling: Stcrt. 2009, 20617

27 Eigenrisicodragen Ziektewet (1)
Zelf ZW uitvoeren, UWV blijft eindverantwoordelijk Zelf zorgen voor verzuimbegeleiding & re- integratie Samen met arbodeskundigen regels en afspraken maken over ziekteverzuimbeleid, om zo kans op verzuim en ziekte te verkleinen (Arbo-verklaring)

28 Eigenrisicodragen Ziektewet (2)
Zelf ZW uitvoeren dus beschikken over wetskennis Zelf ZW-uitkering betalen Kosten herverzekering Kosten Arbotaken, gescheiden verzuimadministratie en administratieve organisatie Bij stoppen ERD ZW is er sprake van uitlooprisico

29 Eigenrisicodragerschap Ziektewet Inkoop diensten
Beoordeling recht Beoordeling hoogte Beoordeling duur Beoordeling maatregel Informatieverzoek Ziektewet

30 Eigenrisicodragen Ziektewet Taken UWV
Registreren ziek- en herstelmeldingen Afgeven beschikkingen - toepassen boete/maatregel - herziening dagloon - weigering/afwijzing - herstelverklaring door Arbodienst Uitvoeren eerstejaars Ziektewetbeoordeling - UWV nodigt uit, werkgever moet werknemer informeren over deze beoordeling Toetsing Verbetering Belastbaarheid 2e ziektejaar

31 Eigenrisicodragen Ziektewet Controle door UWV
Werkgever wordt minimaal één maal per 2 jaar gecontroleerd op - administratieve organisatie/interne controle - verzuimadministratie - wetsuitvoering Werkgever wordt eerder gecontroleerd - als UWV signalen ontvangt dat ZW niet goed wordt uitgevoerd - bij bevindingen tijdens periodieke controle UWV neemt taken over als de wet niet goed wordt uitgevoerd; kosten worden verhaald

32 Aandachtspunten wg bij bezwaar
1e ziektedag correct vastgesteld? Was werknemer ongeschikt tgv ziekte? Is werknemer zijn verplichtingen nagekomen? Staan juiste werknemers op de lijst? Nawerking Tijdstip toekenning

33 Arbeidsrechtelijke gevolgen
Postcontractueel beding? Aanbieding nieuw contract? Waarborg instroom WW – aandachtspunt VSO Meer werken met uitzendkrachten?


Download ppt "Modernisering ZW NISZ 27 november2014 P.S. Fluit."

Verwante presentaties


Ads door Google