De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IKB Actualiteiten arbeidszaken herfst 2013. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Onderwerpen 1.Wat is een IKB 2.Wat hebben we er tot nu toe over afgesproken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IKB Actualiteiten arbeidszaken herfst 2013. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Onderwerpen 1.Wat is een IKB 2.Wat hebben we er tot nu toe over afgesproken."— Transcript van de presentatie:

1 IKB Actualiteiten arbeidszaken herfst 2013

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Onderwerpen 1.Wat is een IKB 2.Wat hebben we er tot nu toe over afgesproken 3.Hoe organiseren we dat? 4.Waar staan we nu?

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 1.Wat is een IKB IKB = Individueel Keuzebudget Individueel: maatwerk voor de werknemer Keuze: werknemer bepaalt wanneer, en of het tijd is of geld Budget: het is een pak met geld Het is meer dan ‘een cafetariaregeling’ of een fiscale maatregel

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2.Wat hebben we er tot nog toe over afgesproken -1 e stap in Cao van de Toekomst -We gaan een IKB invoeren op 1.1.2015 -De elementen eju, vakantietoeslag gaan er in elk geval in (14%) als bron -Doelen: tijd en geld -Defaultmodus -Groeimodel -De regeling is klaar op 1.1.2014 -2014 is het implementatiejaar

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3.Hoe organiseren we dat? Projectleider (Bert de Roock) Regiegroep Klankbordgroep Werkgroepen o.a. voor ICT en communicatie (alles paritair) B LOGA is opdrachtgever

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 4. Waar staan we nu? Kleine blokkade over de vorm (CvA: unifiorm, bonden: IKB als vehikel overgangsrecht hoofdstuk 3)

7 Werktijden Actualiteiten arbeidszaken herfst 2013

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Onderwerpen  Achtergrond en doelstelling.  Uitleg standaard- en bijzondere regeling.  Vergoedingensystematiek.  Rol van de OR.  Aandachtspunten.  Implementatie.

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Achtergrond en doel  CAO afspraak 2011-2012.  Modernisering en flexibilisering; aansluiting bij trend van het nieuwe werken.  Werkgever: flexibilisering van de bedrijfsvoering, kostenbesparing.  Werknemer: afstemming werktijden op privé- situatie.

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten De standaardregeling Standaardregeling is de norm:  Dagvenster loopt van 7:00 tot 22:00 (ma t/m vrij)  Gesprek leidinggevende/medewerker over werktijden.  Zeggenschap medewerker is uitgangspunt.  Flexibiliteit: soms meer soms minder werken.

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Standaardregeling en vergoedingen  Buitendagvenstervergoeding (artikel 3:8).  Vergoeding bij overschrijding arbeidsduur per jaar (artikel 4:2 lid 7). Geen vergoeding voor:  Overwerk  Onregelmatige dienst  Verschuiving van werktijd

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bijzondere regeling Bijzondere regeling is uitzondering. Geldt voor:  Medewerkers die geen of erg weinig zeggenschap hebben over hun werktijden.  Medewerkers die onder de standaardregeling vallen maar met wie geen overeenstemming bereikt kan worden over de wektijden.

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bijzondere regeling en vergoedingen De “oude” vergoedingensystematiek is van toepassing:  vergoeding voor overwerk;  toelage onregelmatige dienst;  Toelage voor verschuiving van de werktijden;  extra vakantieverlof bij onregelmatige werktijden.

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rol van de OR Artikel 4:2 lid 12:  College en OR evalueren jaarlijks de regels en afspraken over de werktijden in de organisatie.  De OR heeft de bevoegdheid om verbetervoorstellen in te dienen, waarvan het college alleen gemotiveerd kan afwijken.

15 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Standaard of bijzonder?  Standaardregeling is norm.  Eigen regelruimte ambtenaar is criterium.  Volledige vrijheid/zeggenschap is niet vereist.  Zelfroosteren kan in standaardregeling.  Beschikbaarheidsdiensten kunnen samengaan met de standaardregeling.

16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aandachtspunten bij de standaardregeling. 1.Werken buiten het dagvenster. 2.Werken op zaterdag. 3.Afwijking van de afgesproken werktijden. 4.Beschikbaarheidsdiensten. 5.Registratiesysteem gewerkte uren.

17 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Werken buiten het dagvenster Noodzakelijk op grond van dienstbelang, dan: Buitendagvenstervergoeding op grond van artikel 3:8.

18 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Werken op zaterdag  Zaterdag valt buiten het dagvenster.  Geldt er voor inwerkingtreding van de nieuwe regeling een ruimer dagvenster dan mag dat gehandhaafd blijven vanaf 2014.

19 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Afwijking van de afgesproken werktijden Gewijzigde omstandigheden kunnen leiden tot wijziging van de afspraken over werktijden. Opdracht door college ingeval van dienstbelang. Dan: vergoeding gebaseerd op buitendagvenstervergoeding (artikel 4:2 lid 11).

20 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Beschikbaarheidsdiensten.  Aanwijzing tot het verrichten van beschikbaarheidsdiensten kan samengaan met standaardregeling.  Vergoeding van gewerkte uren in beschikbaarheidsdienst buiten dagvenster: buitendagvenstervergoeding.  Vallen uren binnen het dagvenster dan alleen compensatie in tijd.

21 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Registratiesysteem  Geen registratiesysteem voorgeschreven door LOGA  IWK is verouderd.  Flexibiliteit, eigen verantwoordelijkheid en sturen op resultaten zijn kernbegrippen.  Teveel gewerkte uren op ander moment compenseren.  Alleen in evidente gevallen van overschrijding arbeidsduur per jaar afspraak leidinggevende/medewerker over compensatie.

22 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Implementatie CvA onderzoekt mogelijkheden om in samenwerking met A&O fonds Gemeenten een leernetwerk te starten.

23 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

24 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Onderwerpen -Aanleiding -Veranderingen -Gevolgen -Eigenrisicodrager of niet?

25 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aanleiding

26 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Veranderingen 01-01-2013 -Na 52 weken wordt ziek voor de eigen arbeid ziek voor algemeen aanvaarde arbeid -Na 52 weken is minder dan 35 % ziek niet meer ziek -N.B. Arbeidsverledeneis die 01-01-2014 zou worden ingevoerd geschrapt in sociaal akkoord

27 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Veranderingen 01-01-2014 1. 2. Modernisering ZW gaat alleen over optie 2. DienstverbandIVA/WGA DienstverbandZiektewetIVA/WGA

28 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Om welke medewerkers gaat het nu? -De medewerker die binnen 2 jaar na de eerste ziektedag ziek uit dienst treedt. -De medewerker die binnen 4 weken na einde dienstverband recht heeft op een ZW. -Werknemers met een fictieve dienstbetrekking (stagiairs en uitzendkrachten)

29 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gedifferentieerde premie -Er wordt een gedifferentieerde ZW en WGA- flex premie ingevoerd (net als bij de WGA- vast) -Premie is afhankelijk van het aantal medewerkers met een uitkering en de duur van de uitkeringen -Eigenrisicodragen voor de ZW mag, voor de WGA-flex nog niet.

30 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Veranderingen per 01-01-2016 -WGA-vast en WGA-flex worden samengevoegd binnen één WGA-premie -Mogelijkheid om voor deze gehele WGA- premie eigenrisicodrager te worden

31 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

32 Gevolgen -Gemeenten zijn belanghebbende bij een ZW en WGA-flex beschikking. UWV zal een kopie van deze beschikkingen toezenden. -Preventie van medewerkers met een tijdelijk dienstverband erg belangrijk.

33 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Eigenrisicodragerschap? -Zelf de ZW uitkeringen betalen en ZW zelf uitvoeren -Meer grip op de re-integratieactiviteiten -Kleine besparing op ZW premie -> www.uwv.nl/premiewijzerwww.uwv.nl/premiewijzer -Uiterlijk 1 oktober/ 1 april aanvraag Belastingdienst -Premies gaan waarschijnlijk stijgen

34 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vragen?

35 Model sociaal statuut gemeenten Informatiebijeenkomsten CvA September / oktober 2013

36 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Achtergrond Status en inhoud model sociaal statuut Lokaal maatwerk Achtereenvolgende stappen Reactie bond(en)

37 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Achtergrond Wijziging hoofdstuk 10d Actuele problematiek bij gemeenten Verzoek P&O-ers om handreiking

38 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Status model sociaal statuut Primair gericht op voorkomen / oplossen boventalligheid a.g.v. reorganisatie Bevat de onderdelen die bij reorganisatie moeten worden geregeld Bevat materiele rechtspositionele aanspraken (rechten en plichten); Bevat geen procedurele afspraken (medezeggenschap, plaatsing etc.)

39 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Lokaal maatwerk Lokaal beleid t.a.v.: Art 1.4: Invullen sleutelfuncties Art 3.3 Onderbreken vwnw-traject (tijdelijk werk) Art 3.4: Gevolgen van herplaatsing in een lager gewaardeerde functie. Art 4.1: Mobiliteit bevorderende maatregelen die worden ingezet.

40 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Achtereenvolgende stappen 1 Benoemen deel organisatie dat wordt gereorganiseerd (1.1) Bekendmaken ‘voorfase’; toepassen mobiliteit bevorderende maatregelen (4.3) Zijn er sleutelfuncties? (1.4)

41 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Achtereenvolgende stappen 2 Formeren groepen ‘uitwisselbare functies’ (def.) ‘Afspiegelen’ (1.2) Vaststellen plaatsing- en ontslagvolgorde (1.3) Toepassen remplacantenregeling (2.3) Plaatsen medewerkers in nieuwe organisatie (1.1 lid 2) Boventallig verklaren van niet-geplaatste medewerkers

42 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Achtereenvolgende stappen 3 Doorlopen VWNW-traject boventallig verklaarde medewerkers (3.1 / par 5 hfdst 10d) Uitvoeren VWNW-overeenkomst Inzet op tijdelijk werk (2.2) Inzet mobiliteit bevorderende maatregelen; maatwerk (4.2) Herplaatsing in passende of geschikte functie binnen of buiten gem. organisatie (3.2)

43 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Reactie AbvaKabo Mogelijk eigen ‘model’ bonden. Aandachtspunten: ‘Passende of geschikte functie’ ook buiten de organisatie; eventueel aanvullende criteria; ‘Verhuizing’ valt niet onder reorganisatie; I.p.v. ‘oude’ of ‘ongewijzigde functie’, nu ‘inwisselbare functie’; Looptijd statuut; geen verval bepaling

44 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vragen? Het model sociaal statuut is een dynamisch document, waarvan mogelijk nog een of meer geactualiseerde versies worden uitgebracht. Inhoudelijke reacties en ervaringen graag naar: paul.dubois@vng.nl


Download ppt "IKB Actualiteiten arbeidszaken herfst 2013. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Onderwerpen 1.Wat is een IKB 2.Wat hebben we er tot nu toe over afgesproken."

Verwante presentaties


Ads door Google