De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actualiteiten arbeidszaken herfst 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actualiteiten arbeidszaken herfst 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Actualiteiten arbeidszaken herfst 2013
IKB Actualiteiten arbeidszaken herfst 2013

2 Onderwerpen Wat is een IKB
Wat hebben we er tot nu toe over afgesproken Hoe organiseren we dat? Waar staan we nu? Doel: Alle toehoorders kort introduceren in de sociale dialoog binnen en buiten de overheid, en bijpraten over de verschillende overlegtafels die er nu zijn rond Cao Gemeenten, Cao WSW en de overleggen rond en voortvloeiend uit Sociaal Akkoord. Verhaal gaat NIET over de inhoud van het SA.

3 1. Wat is een IKB IKB = Individueel Keuzebudget
Individueel: maatwerk voor de werknemer Keuze: werknemer bepaalt wanneer, en of het tijd is of geld Budget: het is een pak met geld Het is meer dan ‘een cafetariaregeling’ of een fiscale maatregel

4 2. Wat hebben we er tot nog toe over afgesproken
1e stap in Cao van de Toekomst We gaan een IKB invoeren op De elementen eju, vakantietoeslag gaan er in elk geval in (14%) als bron Doelen: tijd en geld Defaultmodus Groeimodel De regeling is klaar op 2014 is het implementatiejaar

5 3. Hoe organiseren we dat? Projectleider (Bert de Roock) Regiegroep
Klankbordgroep Werkgroepen o.a. voor ICT en communicatie (alles paritair) B LOGA is opdrachtgever

6 4. Waar staan we nu? Kleine blokkade over de vorm (CvA: unifiorm, bonden: IKB als vehikel overgangsrecht hoofdstuk 3)

7 Actualiteiten arbeidszaken herfst 2013
Werktijden Actualiteiten arbeidszaken herfst 2013

8 Onderwerpen Achtergrond en doelstelling.
Uitleg standaard- en bijzondere regeling. Vergoedingensystematiek. Rol van de OR. Aandachtspunten. Implementatie.

9 Achtergrond en doel CAO afspraak 2011-2012.
Modernisering en flexibilisering; aansluiting bij trend van het nieuwe werken. Werkgever: flexibilisering van de bedrijfsvoering, kostenbesparing. Werknemer: afstemming werktijden op privé-situatie.

10 De standaardregeling Standaardregeling is de norm:
Dagvenster loopt van 7:00 tot 22:00 (ma t/m vrij) Gesprek leidinggevende/medewerker over werktijden. Zeggenschap medewerker is uitgangspunt. Flexibiliteit: soms meer soms minder werken.

11 Standaardregeling en vergoedingen
Buitendagvenstervergoeding (artikel 3:8). Vergoeding bij overschrijding arbeidsduur per jaar (artikel 4:2 lid 7). Geen vergoeding voor: Overwerk Onregelmatige dienst Verschuiving van werktijd

12 Bijzondere regeling Bijzondere regeling is uitzondering. Geldt voor:
Medewerkers die geen of erg weinig zeggenschap hebben over hun werktijden. Medewerkers die onder de standaardregeling vallen maar met wie geen overeenstemming bereikt kan worden over de wektijden.

13 Bijzondere regeling en vergoedingen
De “oude” vergoedingensystematiek is van toepassing: vergoeding voor overwerk; toelage onregelmatige dienst; Toelage voor verschuiving van de werktijden; extra vakantieverlof bij onregelmatige werktijden.

14 Rol van de OR Artikel 4:2 lid 12:
College en OR evalueren jaarlijks de regels en afspraken over de werktijden in de organisatie. De OR heeft de bevoegdheid om verbetervoorstellen in te dienen, waarvan het college alleen gemotiveerd kan afwijken.

15 Standaard of bijzonder?
Standaardregeling is norm. Eigen regelruimte ambtenaar is criterium. Volledige vrijheid/zeggenschap is niet vereist. Zelfroosteren kan in standaardregeling. Beschikbaarheidsdiensten kunnen samengaan met de standaardregeling.

16 Aandachtspunten bij de standaardregeling.
Werken buiten het dagvenster. Werken op zaterdag. Afwijking van de afgesproken werktijden. Beschikbaarheidsdiensten. Registratiesysteem gewerkte uren.

17 Werken buiten het dagvenster
Noodzakelijk op grond van dienstbelang, dan: Buitendagvenstervergoeding op grond van artikel 3:8.

18 Werken op zaterdag Zaterdag valt buiten het dagvenster.
Geldt er voor inwerkingtreding van de nieuwe regeling een ruimer dagvenster dan mag dat gehandhaafd blijven vanaf 2014.

19 Afwijking van de afgesproken werktijden
Gewijzigde omstandigheden kunnen leiden tot wijziging van de afspraken over werktijden. Opdracht door college ingeval van dienstbelang. Dan: vergoeding gebaseerd op buitendagvenstervergoeding (artikel 4:2 lid 11).

20 Beschikbaarheidsdiensten.
Aanwijzing tot het verrichten van beschikbaarheidsdiensten kan samengaan met standaardregeling. Vergoeding van gewerkte uren in beschikbaarheidsdienst buiten dagvenster: buitendagvenstervergoeding. Vallen uren binnen het dagvenster dan alleen compensatie in tijd.

21 Registratiesysteem Geen registratiesysteem voorgeschreven door LOGA
IWK is verouderd. Flexibiliteit, eigen verantwoordelijkheid en sturen op resultaten zijn kernbegrippen. Teveel gewerkte uren op ander moment compenseren. Alleen in evidente gevallen van overschrijding arbeidsduur per jaar afspraak leidinggevende/medewerker over compensatie.

22 Implementatie CvA onderzoekt mogelijkheden om in samenwerking met A&O fonds Gemeenten een leernetwerk te starten.

23 Modernisering Ziektewet
Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

24 Onderwerpen Aanleiding Veranderingen Gevolgen
Eigenrisicodrager of niet?

25 Aanleiding Aanleiding:
Meer dan de helft van de WIA’ers zijn flexers, terwijl zij maar ongeveer 20 % van de arbeidsmarkt omvatten. Toestroom in de ZW en WIA moet worden beperkt. Voor de vaste medewerkers al eerder bereikt via loondoorbetalingsverplichting en re-integratieverplichtingen, voor flexers nu ook.

26 Veranderingen Na 52 weken wordt ziek voor de eigen arbeid ziek voor algemeen aanvaarde arbeid Na 52 weken is minder dan 35 % ziek niet meer ziek N.B. Arbeidsverledeneis die zou worden ingevoerd geschrapt in sociaal akkoord Per is de ZW versoberd. Dit heeft met name gevolgen voor de medewerker. Namelijk: (zie bovenstaande puntjes). Medewerkers komen dus eerder buiten de ZW te vallen.

27 Veranderingen 1. 2. Modernisering ZW gaat alleen over optie 2. Dienstverband IVA/WGA Dienstverband Ziektewet IVA/WGA

28 Om welke medewerkers gaat het nu?
De medewerker die binnen 2 jaar na de eerste ziektedag ziek uit dienst treedt. De medewerker die binnen 4 weken na einde dienstverband recht heeft op een ZW. Werknemers met een fictieve dienstbetrekking (stagiairs en uitzendkrachten) Ad 1: Het gaat dus vaak om medewerker met een tijdelijk dienstverband. Het kan echter ook gaan om medewerkers die worden ontslagen wegens ongeschiktheid/onbekwaamheid anders dan ziekte, of om medewerkers met een aanstelling op proef. Ad 2: Het gaat om een zeer beperkte groep medewerkers. De meeste medewerkers hebben na einde dienstverband recht op een WW uitkering. Een WW uitkering wordt pas na 13 weken ziekte omgezet in een ZW uitkering. Tegen de tijd dat recht op ZW ontstaat zijn de eerste 4 weken na einde dienstverband al lang verstreken. Deze medewerkers worden niet meer aan de werkgever toegerekend. Het gaat dus om medewerkers die of geen recht hebben op WW (zij voldoen bijvoorbeeld niet aan de referte-eis) of om medewerkers die ervoor hebben gekozen geen WW aan te vragen. Ad 3: Uitzendkrachten zijn werknemer van het uitzendbureau, gemeenten zijn daar niet direct verantwoordelijk voor. De uitzendbranche heeft echter te maken met een enorme premiestijging, dus uitzendkrachten zullen waarschijnlijk duurder worden.

29 Gedifferentieerde premie
Er wordt een gedifferentieerde ZW en WGA-flex premie ingevoerd (net als bij de WGA-vast) Premie is afhankelijk van het aantal medewerkers met een uitkering en de duur van de uitkeringen Eigenrisicodragen voor de ZW mag, voor de WGA-flex nog niet.

30 Veranderingen per WGA-vast en WGA-flex worden samengevoegd binnen één WGA-premie Mogelijkheid om voor deze gehele WGA-premie eigenrisicodrager te worden

31

32 Gevolgen Gemeenten zijn belanghebbende bij een ZW en WGA-flex beschikking. UWV zal een kopie van deze beschikkingen toezenden. Preventie van medewerkers met een tijdelijk dienstverband erg belangrijk.

33 Eigenrisicodragerschap?
Zelf de ZW uitkeringen betalen en ZW zelf uitvoeren Meer grip op de re-integratieactiviteiten Kleine besparing op ZW premie -> Uiterlijk 1 oktober/ 1 april aanvraag Belastingdienst Premies gaan waarschijnlijk stijgen

34 Vragen?

35 Model sociaal statuut gemeenten
Informatiebijeenkomsten CvA September / oktober 2013

36 Achtergrond Status en inhoud model sociaal statuut Lokaal maatwerk Achtereenvolgende stappen Reactie bond(en)

37 Achtergrond Wijziging hoofdstuk 10d Actuele problematiek bij gemeenten
Verzoek P&O-ers om handreiking

38 Status model sociaal statuut
Primair gericht op voorkomen / oplossen boventalligheid a.g.v. reorganisatie Bevat de onderdelen die bij reorganisatie moeten worden geregeld Bevat materiele rechtspositionele aanspraken (rechten en plichten); Bevat geen procedurele afspraken (medezeggenschap, plaatsing etc.)

39 Lokaal maatwerk Lokaal beleid t.a.v.:
Art 1.4: Invullen sleutelfuncties Art 3.3 Onderbreken vwnw-traject (tijdelijk werk) Art 3.4: Gevolgen van herplaatsing in een lager gewaardeerde functie. Art 4.1: Mobiliteit bevorderende maatregelen die worden ingezet. Ad 3.3: Alternatief is (her) plaatsen in een tijdelijke functie en na afloop daarvan start van een nieuw vwnw-traject Ad3.4: Opties zijn: een ongeclausuleerd behoud van salaris of behoud salarisperspectief, een gefaseerde afbouw, een eenmalige afkoop, of een persoonsgebonden toelage (de laatste opties in combinatie met een inschaling in de nieuwe salarisschaal). Ad 4.1: Mobiliteitsbevorderende maatregelen met een generiek karakter (iedereen kan er aanspraak op maken) kunnen door de gemeenten niet gericht worden ingezet en zijn daardoor doorgaans minder effectief dan individuele maatwerkoplossingen waarin faciliteiten kunnen worden gecombineerd.

40 Achtereenvolgende stappen 1
Benoemen deel organisatie dat wordt gereorganiseerd (1.1) Bekendmaken ‘voorfase’; toepassen mobiliteit bevorderende maatregelen (4.3) Zijn er sleutelfuncties? (1.4)

41 Achtereenvolgende stappen 2
Formeren groepen ‘uitwisselbare functies’ (def.) ‘Afspiegelen’ (1.2) Vaststellen plaatsing- en ontslagvolgorde (1.3) Toepassen remplacantenregeling (2.3) Plaatsen medewerkers in nieuwe organisatie (1.1 lid 2) Boventallig verklaren van niet-geplaatste medewerkers

42 Achtereenvolgende stappen 3
Doorlopen VWNW-traject boventallig verklaarde medewerkers (3.1 / par 5 hfdst 10d) Uitvoeren VWNW-overeenkomst Inzet op tijdelijk werk (2.2) Inzet mobiliteit bevorderende maatregelen; maatwerk (4.2) Herplaatsing in passende of geschikte functie binnen of buiten gem. organisatie (3.2)

43 Reactie AbvaKabo Mogelijk eigen ‘model’ bonden. Aandachtspunten:
‘Passende of geschikte functie’ ook buiten de organisatie; eventueel aanvullende criteria; ‘Verhuizing’ valt niet onder reorganisatie; I.p.v. ‘oude’ of ‘ongewijzigde functie’, nu ‘inwisselbare functie’; Looptijd statuut; geen verval bepaling Ad 1: zoals: deelname ABP, niveau arbeidsvoorwaarden en reisafstand.

44 Vragen? Het model sociaal statuut is een dynamisch document, waarvan mogelijk nog een of meer geactualiseerde versies worden uitgebracht. Inhoudelijke reacties en ervaringen graag naar:


Download ppt "Actualiteiten arbeidszaken herfst 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google