De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Achtergrond Passend Onderwijs en Zorgplicht 6 – 7 oktober 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Achtergrond Passend Onderwijs en Zorgplicht 6 – 7 oktober 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Achtergrond Passend Onderwijs en Zorgplicht 6 – 7 oktober 2014
St. Ursula Heythuysen 12 april 2013

2 Over wie hebben we het op onze school?

3 Waar ging het ook al weer om?
Voor alle leerlingen passend onderwijs Groei beperking van speciaal onderwijs Andere invulling van de rugzak Afscheid nemen van slagboomdiagnostiek Geen thuiszitters Vergroting van opvangmogelijkheden leerlingen in regulier onderwijs Kostenbeheersing

4 Cijfers in SWV VO Rivierenland (1 - 10 -2013)
Totaal: SWV VO Rivierenland: lln Riv. land Landelijk VSO 352 4,00% 3,60% Rugzak 3 en 4 111 1,26% 1,95% LWOO 1235 14,02% 10,61% PrO 258 2,93% 2,92% Totaal 1956 22,2% 19,08%

5 Cijfers in SWV Rivierenland (1 - 10 -2013)
Totaal: SWV Betuws PO: lln. Betuws Landelijk SO 270 2,00% 1,63% SBO 316 2,34% 2,52% Rugzak 81 0,605 0,96% Totaal 667 4,94% 5,11%

6 Passend onderwijs: de omslag
Invoering van zorgplicht Afscheid van de slagboom Versterken van samenwerking tussen scholen, besturen en instellingen Afscheid van denken in beperkingen en labels Denken in kansen, onderwijsbehoefte en ondersteuningsbehoefte

7 Ouders en Passend Onderwijs
Zorgplicht De invoering van passend onderwijs betekent dat wanneer ouders hun kind dat extra ondersteuning behoeft op een bepaalde school aanmelden, deze school de taak heeft dit kind een zo goed mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Als de school zelf geen passend onderwijs kan bieden, heeft de school de verantwoordelijkheid om een zo goed mogelijke plek op een andere school aan te bieden. Ouders hoeven op deze manier niet zelf alle scholen af om een plek voor hun kind te vinden.

8 Kracht door verbinding

9 Aanmelding en toelating 1
1. Ouders melden hun kind (schriftelijk) aan bij de school van hun voorkeur. Ouders geven aan als hun kind extra ondersteuning nodig heeft. 2. De school onderzoekt of zij de leerling kan toelaten. Zij onderzoekt welke ondersteuning het kind nodig heeft en wat de mogelijkheden van de school zijn. Let wel: Inrichtingsbesluit VO (toelaten, schorsen en verwijderden van leerlingen) blijft van kracht. 3. Als de school de leerling geen passend onderwijs kan bieden, moet de school in overleg met de ouders een andere school vinden die de leerling kan toelaten.

10 Aanmelding en toelating 2
4. De school heeft 6 weken om een passend onderwijsaanbod te doen. Deze termijn kan met 4 weken worden verlengd. 5. Als er na 10 weken nog geen beslissing is genomen over de toelating, heeft de leerling recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding, in afwachting van besluitvorming. 6. Het samenwerkingsverband beslist over de toelaatbaarheid tot het (v)so en wint daarover advies bij deskundigen in. 7. Als ouders het niet eens zijn met het aanbod, kunnen zij naar de (tijdelijke) geschillencommissie passend onderwijs stappen. (www.geschillenpassendonderwijs.nl)

11 Schoolondersteuningsprofiel
Basisondersteuning Preventieve en licht curatieve interventies Ondersteuningsstructuur Kwaliteit van het onderwijs Planmatig werken Extra ondersteuning op schoolniveau Met middelen vanuit SWV Inzet van een Ontwikkelingsperspectief

12 Zorgplicht niet van toepassing
Leerlingen cluster 1 en 2 Veiligheid van andere leerlingen en personeel ernstig in gevaar Schoolloopbaan andere leerlingen ernstig in gevaar door onevenredig veel tijd en aandacht De school “vol “ is De levensbeschouwing van de ouders en die van de school

13 Ouders en zorgplicht Scholen verantwoordelijk plaatsing
Ouders niet van kastje naar muur…. Positieverbetering ouders (zorgplicht, geen thuiszitters e.d.) Ouders verplicht alle info te verstrekken Goede afspraken tussen scholen Positie individuele belangen ouders Bemiddeling, mediatie en geschillen

14 Constant aandachtspunt
Vertrouwensband school - ouders Vroegsignalering van problematiek en info Delen van zorg met ouders Oplossingsgericht communiceren: (hoop, samenwerken en creativiteit) Vermijd conflicten in belang kind Laat de leraar niet alleen staan! Zacht op de relatie – hard op de inhoud

15 Rol Toelaatbaarheidscommissie
Wettelijk vastgesteld in Passend onderwijs Toelaatbaarheidsverklaring voor (V)SO Advisering over continuïteit schoolloopbaan

16 Werkopdracht Stroomschema’s passend onderwijs bekijken / doorlopen
Toepassen op de volgende drie casussen Wat gebeurt er allemaal? Vooral: welke stappen moet je zetten!! En wat zijn de kernargumenten voor het afwijzings- of aanmeldingsmotief

17 Casus 1 Mark wordt aangemeld op uw school voor leerjaar 1 met een advies VMBO k Gegevens uit lvs komen redelijk overeen met dit advies Mark heeft gediagnostiseerd adhd gebruikt medicijnen, maar zeer wisselend Bij slecht gebruik is hij echt heel lastig en kan heel moeilijk omgaan met gezag Mark wordt begeleid door een coach van de ggz Gebroken gezin, waarbij vader niet in beeld is EN NU DE ZORGPLICHT????

18 Casus 2 Karin is 14 jaar; heeft tot nu op een cluster 2 school gezeten. Ze zou op de cluster 2 geplaatst worden in havo 2. Gezin verhuist naar deze regio en ouders willen kind plaatsen op jouw school. Karin is ernstig gehoorgestoord, beschikt over een gemiddelde intelligentie. Heeft tot nu toe altijd in het so en vso op school gezeten Nadrukkelijke wens ouders haar nu op regulier onderwijs te plaatsen. EN NU DE ZORGPLICHT!!!

19 Casus 3 Paul stond ingeschreven op jullie school (vmbo kader ljr. 3)
In verband met ernstige bedreiging, afpersing en mishandeling van een medeleerling heeft hij 4 maanden in detentie gezeten. Hij is uitgeschreven op jullie school. De detentie is voorbij en slachtofferhulp en de vader nemen contact op met jullie school voor plaatsing in leerjaar 4. EN NU DE ZORGPLICHT!!!!!

20 Wat hebben we geleerd? Hoe concreet omgaan met zorgplicht?
Wat betekent dit voor je school? Aanmeldingen door ouders geschiedt schriftelijk. Bij aanmelding door ouders reageren met een brief als reactie, waarin termijn van 6 weken wordt vermeld (verlenging max. 4 weken), wat gaat er gebeuren en de plicht van ouders alle informatie te verstrekken. Indien er sprake is van ondersteuningsvraag start onderzoek of school de vraag aan kan (basisondersteuning en evt. extra ondersteuning). Tijdens fase van onderzoek contact onderhouden met ouders.

21 Wat hebben we geleerd? Hoe concreet omgaan met zorgplicht? 2
Brief aan ouders bij aanname; Twee versies van deze brief. Versie 1: leerling wordt zonder meer geplaatst. Versie 2: leerling wordt geplaatst maar leerling ontvangt extra ondersteuning. Noodzaak opp 6 weken naar aanvang schooljaar Brief aan ouder bij afwijzing: Wat is onderzocht? Resultaat van onderzoek? Wat zijn de conclusies? Advies over vervolg schoolloopbaan (andere school vo of vso) Onderbouwing in de brief: -veiligheid? -schoolloopbaan andere leerlingen in gevaar? -onevenredig grote ondersteuningsvraag? Kwaliteit van communicatie met ouders!!


Download ppt "Achtergrond Passend Onderwijs en Zorgplicht 6 – 7 oktober 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google