De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Objectief verdeelmodel Jeugd

Verwante presentaties


Presentatie over: "Objectief verdeelmodel Jeugd"— Transcript van de presentatie:

1 Objectief verdeelmodel Jeugd
Elze de Vries Ivo Specker Utrecht 16 december 2014

2 1. Inhoud presentatie Inhoud presentatie Jeugdwet
Integratie uitkering Sociaal Domein Historisch en objectief Verklaringsmodel Jeugdhulp Objectief verdeelmodel Jeugd Vervolgproces 2

3 2.1. Jeugdwet Gemeenten verantwoordelijk voor:
alle vormen van jeugdhulp (incl. specialistische hulp zoals jeugd-ggz, jeugd-vb, gesloten jeugdhulp, en 'preventie' van de jeugdgezondheidszorg); de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen; de uitvoering van jeugdreclassering Gemeenten worden met het wetsvoorstel 2015 verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen: die ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Voor mensen met psychische of psychosociale problemen of voor mensen die, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, de thuissituatie hebben verlaten, voorzien gemeenten in de behoefte aan beschermd wonen en opvang. Per 1 januari 2015 worden budgetten uit de AWBZ overgeheveld naar het Gemeentefonds. Het gaat hierbij om budget dat samenhangt met de huidige AWBZ functies begeleiding, kortdurend verblijf en het bijbehorend vervoer, 5% van het budget van extramurale persoonlijke verzorging, inloopfunctie GGZ, beschermd wonen en cliëntondersteuning. Daarnaast wordt aan het Gemeentefonds ook budget toegevoegd voor de ondersteuning en waardering van mantelzorgers, het opzetten van sociale wijkteams, de doventolk en er is sprake van aanvullend budget in het kader van uitvoeringskosten en na afschaffing van de Wtcg en de CER

4 2.2. Macrobudget Jeugd Onderdeel Historisch budget Cliënten
1. Provinciale jeugdzorg (PJZ) 1.728,7 Jeugd- & Opvoedhulp: ambulant 139,3 57.810 Jeugd- & Opvoedhulp: verblijf deel/voltijd 507,7 19.465 Jeugd- & Opvoedhulp: pleegzorg 323,3 20.540 Jeugd- & Opvoedhulp: overige middelen 38,2 - Toegang Bureau jeugdzorg (geaccepteerde aanmeldingen) 179,9 61.520 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (gemelde kinderen) 45,0 31.390 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 361,3 65.915 JeugdzorgPlus 133,9 2.370 2. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ: jeugddeel) 1.151,3 80.625 zorg zonder verblijf* 728,0 74.695 zorg met verblijf** 423,3 7.575 3. Zorgverzekeringswet (Zvw) 988,4 jeugd-GGZ 1e lijn 23,5 66.730 jeugd-GGZ 2e lijn zonder verblijf 690,4 jeugd-GGZ 2e lijn met verblijf 274,5 5.085 Totaal jeugdhulp 3.868,4 In aanvulling op het reeds beschikbare budget (de intergratie-uitkering Wmo, cluster maatschappelijke zorg (per ‘15 nieuwe clusters AU), en de decentralisatie-uitkeringen MO en VO) ontvangen gemeenten in totaal een budget van 3,6 mld.

5 2.3. Macrobudget Jeugd (ca. € 3,9 mrd)
In aanvulling op het reeds beschikbare budget (de intergratie-uitkering Wmo, cluster maatschappelijke zorg (per ‘15 nieuwe clusters AU), en de decentralisatie-uitkeringen MO en VO) ontvangen gemeenten in totaal een budget van 3,6 mld.

6 3. Integratie uitkering Sociaal domein
Eén budget sociaal domein: integrale aanpak Overgangsregime: 3 jaar Onderdeel gemeentefonds: vrij besteedbaar Monitoring, geen verantwoording over besteding aan het Rijk

7 4.1. Historisch en objectief
Historische verdeling Bestaande uitgaven toegedeeld aan gemeenten Continuïteit voor cliënten / voorkomen van schokken in eerste periode / beschikbaarheid maatstaven Objectieve verdeling Kostengeoriënteerd: objectieve kenmerken gemeenten Globaal: algemene maatstaven geldig voor alle gemeenten Helderheid over maatstaven & gewichten Neutraliseren uitschieters

8 4.2. Voordelen objectieve verdeling
Betrouwbaar en voorspelbaar Beperking uitschieters Dynamiek & robuust Inspelen op veranderingen (bijv. in populatie) Correctie scheefgroei Van historische ontwikkeling naar objectieve Kenmerken: iedere gemeente gelijk behandelen Biedt gemeente (financiële) ruimte om eigen (beleids)keuzes te maken Combi met 4.1 wellicht beetje veel.

9 5.1. Verklaring: wetenschappelijke inzichten
Demografie Sociaal-economisch ouder Leeftijd kind Opleiding Sekse Arbeidsmarktdeelname Herkomst Uitkeringsontvanger Sociaal-economisch kind Inkomen/ armoede Lage opleiding Leeftijd ouder bij geboorte kind Voortijdig schoolverlater Chronische aandoening Te vroeg geboren Psycholoog, psychiater, enz. Afwijkend IQ Gezinssamenstelling Chronisch ziek Vier of meer kinderen Verslavende middelen Verslavingsproblematiek Contact politie Slachtoffer misdrijf of ongeval Omgeving Stedelijkheid Religiositeit, segregatie Instellingen Pjz, GGZ, LVB De kenmerken ‘verdachten‘, ‘tienermoeders‘, ‘voortijdig schoolverlaters‘, ‘bijstandontvangers‘ en ‘aandeel jongens‘ zijn niet meegenomen in het verklaringsmodel. De redenen daarvoor lopen uiteen. De aandelen ‘verdachten‘ zijn niet stabiel. De aandelen ‘kinderen van tienermoeders‘ en ‘voortijdig schoolverlaters‘ zijn klein en genereren erg hoge parameterwaarden, hetgeen ongewenst is. Het ‘aandeel jongens‘ varieert maar heel weinig tussen gemeenten, wat een betrouwbare schatting van hun effect in de weg staat. Als we desondanks ‘aandeel jongens‘ opnemen in de schatting, is het effect nergens significant en zeer klein. Het

10 5.2. Verklarende factoren gebruik jeugdhulp
Categorie Variabele Effect op kosten Kind jeugdigen van allochtone (Turkse) herkomst* jeugdigen met lage opleiding + Gezin eenoudergezin / armoede / achterstandswijk** jeugdigen met recent gescheiden ouders ouders met langdurig psychisch medicijngebruik ouders met hoog inkomen ouders met lage opleiding + + – – Omgeving weinig of zeer sterk stedelijk Mondeling toe te voegen dat factoren als Krimp, minderheden en othodoxie wel zijn onderzocht maar onvoldoende toevoegden aan het model. Kind – Laag opleidingsniveau Herkomst Armoede Gezin - Eenoudergezin Recent gescheiden ouders Laagopgeleide ouders Ouders met psychisch medicijngebruik Hoog inkomen Uitkering Stedelijkheid

11 6.1. Verdeling Jeugd Mondeling toe te voegen dat factoren als Krimp, minderheden en othodoxie wel zijn onderzocht maar onvoldoende toevoegden aan het model.

12 6.2. Objectief verdeelmodel Jeugd
Mondeling toe te voegen dat factoren als Krimp, minderheden en othodoxie wel zijn onderzocht maar onvoldoende toevoegden aan het model.

13 6.3. Maatstaven objectief verdeelmodel
Factor Maatstaf Omschrijving Aandeel in model** Basis jong0-17* aantal inwoners jonger dan 18 jaar 46% Eénoudergezin / armoede eohh* aantal eenouderhuishoudens 9% eohh2k aantal eenouderhuishoudens met twee of meer kinderen 7% BO eohh aantal eenouderhuishoudens die bijstand ontvangen (uitkering op grond van de Wet werk en bijstand) 6% Psychische gezondheid psyFKGdr  jong aandeel ouders met langdurig psychisch medicijngebruik boven een drempel maal het aantal jeugdigen (gebaseerd op medicijngebruik in alle psychische Farmaceutische kostengroepen voor zover meer dan 180 dagdoses per jaar) 14% Uitkeringssituatie arm% x jong aandeel jeugdigen in gezinnen met armoederisico (met inkomen tot 120% van het sociaal minimum) maal het aantal jeugdigen 3% BO hhk aantal gezinnen (met kinderen) die bijstand ontvangen (uitkering op grond van de Wet werk en bijstand) 2% UO-BO* totaal aantal uitkeringsontvangers minus aantal bijstandsontvangers (per saldo voornamelijk arbeidsongeschikten) 24% gewll aantal leerlingen in het basisonderwijs met een gewicht 0.3 of 1.2 (ouders met lage opleiding) -11% Zelfoplossend vermogen wegingsfactor weging op basis van verschillen in gemiddeld gestandaardiseerd inkomen

14 Voogdij/18+: kinderen uit andere gemeenten
Niet te verklaren uit kenmerken ‘ontvangende gemeente’ 2016: historisch verdelen Vanaf 2017: prijs per kind per zorgvorm obv beleidsinformatie Vraagstuk: voogdijgedeelte uitzonderen van de efficienykorting jeugdhulp

15 6.5. Historische en objectieve verdeling (stand 2012)

16 6.6. Verschil historisch – objectief (standen 2012)

17 6.7. Verklaring verschillen historisch – objectief
Gegroeide praktijk & ketenbrede effecten: niet volledig objectief verklaarbaar door objectieve globale factoren effectiviteit basisvoorzieningen, toegang tot zorg, ambulantisering Jaarlijkse fluctuaties in de kosten, vooral bij kleine gemeenten Aanbodeffecten (specialistische voorzieningen) Kwaliteit gegevens

18 6.8. Adviezen onderzoekers
Monitoring Evaluatie & bijstelling Zorgvuldige overgang in realistische periode Ontwikkeling nieuwe maatstaven, bijv: Armoederisico Meerjarig gemiddelde bijstandsontvangers Uitkeringsontvangers met kinderen Meerjarig gemiddelde psychisch medicijngebruik

19 Analyseren overgangsvraagstuk 3D
6.9. Ingroeiregeling Historisch - Objectief Werkgroep VNG – Rijk Analyseren overgangsvraagstuk 3D Vaststellen stappen van historisch naar objectief Samenhang met andere regelingen bezien Uitkomsten in meicirculaire 2015

20 7. Vervolgproces December 2014 Adviesaanvragen aan Rfv en VNG
Presentaties VNG-commissie en informatiebijeenkomst Februari 2015 Adviezen Rfv en VNG April/ mei Informeren Tweede Kamer over objectieve verdeelmodellen Wmo2015 en Jeugd Mei Meicirculaire 2015: Objectieve modellen Wmo2015 en Jeugd Effecten 2016 Ingroeiregeling

21 Vragen?


Download ppt "Objectief verdeelmodel Jeugd"

Verwante presentaties


Ads door Google