De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 22 september 2013 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 22 september 2013 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 22 september 2013 morgendienst

2 Welkom in deze dienst waarin het avondmaal gevierd zal worden.
Voorganger: ds. H. de Bruijne Ouderling: Jacob Rink Organist: Krijn van Veen

3 Gezang 305: 1 Psalm 24: 2 en 4 Psalm 25: 3 Psalm 119: 12 Psalm 119: 22 en 24 Gezang 258 Gezang 78: 3 Psalm 117 I Johannes 3: 7 – 24

4 Spreuk van de week: “Een verstandig mens handelt met overleg, een dwaas spreidt onverstand ten toon.” (Spreuken 13: 16)

5 Welkom en mededelingen

6 Waar God de Heer zijn schreden zet
Gezang 305: 1 Waar God de Heer zijn schreden zet daar wordt de mens, van dwang gered, weer in het licht geheven. Als ’s Heren woord weerklinkt met macht wordt aan het volk dat Hem verwacht de ware troost gegeven.

7 Zijn Geest weerstaat de valse schijn en schrijft in harten het geheim
Gezang 305: 1 Zijn Geest weerstaat de valse schijn en schrijft in harten het geheim van ’s Vaders grote daden. Zo leven wij om Christus’ wil te allen tijd gerust en stil alleen van zijn genade.

8 Stil gebed Votum en groet Stil gebed Votum en groet

9 Wie is de mens die op zal gaan en voor Gods heilig aanschijn staan?
Psalm 24: 2 en 4 Wie is de mens die op zal gaan en voor Gods heilig aanschijn staan? Wie mag de tempel binnentreden? Wie niet op loze wijsheid bouwt, zijn hart en handen zuiver houdt van kwade trouw en valse eden.

10 Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, aloude deur, maak wijd uw boog,
Psalm 24: 2 en 4 Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, aloude deur, maak wijd uw boog, laat uw verheven koning binnen. Wie is die vorst zo groot in eer, die sterke held? Het is de Heer, die alle macht kan overwinnen.

11 Tien geboden Tien geboden

12 Denk aan ’t vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit:
Psalm 25: 3 Denk aan ’t vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit: milde handen, vriendlijk’ ogen zijn bij U van eeuwigheid. Denk toch aan de zonde niet van mijn onbedachte jaren! Heer, die al mijn ontrouw ziet, wil mij in uw goedheid sparen.

13 Gebed Gebed

14 We lezen uit de Herziene Statenvertaling
I Johannes 3: 7 – 24.

15 I Johannes 3: 7 – 24 7 Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is. 8 Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. 9 Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.

16 I Johannes 3: 7 – 24 10 Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft. 11 Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben;

17 13 Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat.
I Johannes 3: 7 – 24 12 niet zoals Kaïn: hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. 13 Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. 14 Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood.

18 I Johannes 3: 7 – 24 15 Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar; en u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. 16 Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. 17 Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven?

19 Vrijmoedigheid tot God
I Johannes 3: 7 – 24 Vrijmoedigheid tot God 18 Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. 19 En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart voor Hem geruststellen.

20 I Johannes 3: 7 – 24 20 Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen. 21 Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; 22 en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.

21 I Johannes 3: 7 – 24 23 En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft. 24 En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft.

22 Ik klem mij vast aan uw getuigenis.
Psalm 119: 12 Ik klem mij vast aan uw getuigenis. O Heer, laat niet vergeefs mij op U hopen! Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis, Gij doet uw woorden voor mijn ogen open, verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis. Ik zal de weg van uw geboden lopen.

23 De kinderen mogen nu naar de bijbelklas.
Er zal verteld worden over Elia bij de beek Kerit (1 Koningen 16 en 17).

24 Preek Preek

25 De Heer is al mijn deel. Ik ben uw knecht
Psalm 119: 22 en 24 De Heer is al mijn deel. Ik ben uw knecht en ik zal houden wat er staat geschreven. Van harte zoek ik ’t heil mij toegezegd, uw goede gunst die mij geleidt ten leven. Genade, Heer, Gij die mijn pleit beslecht, Gij die mij uw belofte hebt gegeven.

26 Aan wie U dient heb ik mijn hart verpand,
Psalm 119: 22 en 24 Aan wie U dient heb ik mijn hart verpand, ik ben een vriend van allen die U vrezen. Uw goedertierenheid vervult het land, ja, heel de aarde zal getuige wezen van de geduchte daden van uw hand. Laat mij uw trouw in alle dingen lezen.

27 Inleiding avondmaal Inleiding avondmaal

28 Halleluja, lof zij de Heer! Aanbidt de Vader, geeft Hem eer,
Gezang 258 : 1, 2, 3 en 4 Halleluja, lof zij de Heer! Aanbidt de Vader, geeft Hem eer, de Schepper aller dingen! De roem van zijn barmhartigheid, zijn wijsheid, macht en majesteit moet al het schepsel zingen.

29 Halleluja, lof zij de Zoon, gedaald van ’s hemels hoge troon
Gezang 258 : 1, 2, 3 en 4 Halleluja, lof zij de Zoon, gedaald van ’s hemels hoge troon tot heil van stervelingen! Hem, die voor onze zonden stierf, ons ’t leven door zijn dood verwierf, moet al het schepsel zingen.

30 Halleluja, de Geest zij eer! Als in zijn tempel daalt Hij neer
Gezang 258 : 1, 2, 3 en 4 Halleluja, de Geest zij eer! Als in zijn tempel daalt Hij neer in ’t hart van stervelingen! Hem, die ons troost en leert en leidt, en voor de hemel toebereidt, moet al het schepsel zingen.

31 Halleluja, lof zij de Heer! Gelijk door englen word' U eer
Gezang 258 : 1, 2, 3 en 4 Halleluja, lof zij de Heer! Gelijk door englen word' U eer gebracht door stervelingen! Heer, driemaal heilig, wees geëerd; U, die het gans heelal regeert, moet al het schepsel zingen.

32 gebruik van brood en wijn
aangaan aan de tafel avondmaalsgebed opwekking gebruik van brood en wijn lezing “Onze Vader” Voorbede en dankzegging

33 Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,
Gezang 78: 3 Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, ’k blijf d’ Uw’ altijd, blijf Gij de mijn’! Uw liefde moet alom mij leiden, uw leven moet mijn leven zijn, uw licht moet schijnen in mijn huis bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

34 Als de kinderen terug zijn uit de bijbelklas zal er één collecte zijn die bestemd is voor het werk van de diaconie.

35 Looft, alle volken, looft den Heer,
Psalm 117 Looft, alle volken, looft den Heer, roemt, alle naties, roemt zijn eer. Want over ons is groot en wijd zijn gunst en goedertierenheid, voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. Heft met ons Halleluja aan!

36 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

37 Vanmiddag is er om 17.00 uur weer een dienst waarin dominee De Bruijne voorgaat.


Download ppt "Zondag 22 september 2013 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google