De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Ine Neefjes

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Ine Neefjes"— Transcript van de presentatie:

1 Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Ine Neefjes

2 125.000 banen en 35 Werkbedrijven
Sociaal Akkoord 11 april 2013 banen en 35 Werkbedrijven Presentatie bijeenkomst Zestor

3 Wat regelt de Wet? banenafspraak doelgroep banenafspraak en quotum
doelgroepregister nulmeting en monitoring meetellen van inleenverbanden overgang banenafspraak naar quotum quotumheffing Presentatie bijeenkomst Zestor

4 Wat is een baan? Uitgangspunt: het aantal ‘verloonde uren’ (bestaand gegeven in de polisadministratie) Een volledige baan = 25 verloonde uren per week De nulmeting kan nieuw inzicht geven in het gemiddeld aantal verloonde uren van personen uit doelgroep. Presentatie bijeenkomst Zestor

5 De doelgroep Banenafspraak (en quotumheffing)?
Mensen die niet WML kunnen verdienen en onder de Participatiewet vallen Huidige Wajongers Mensen met een Wsw-indicatie Mensen met een Wiw- of ID-baan Voorrang bij plaatsing (afspraak Werkkamer): Eerste jaren Wajongers en Wsw’ers op de wachtlijst Presentatie bijeenkomst Zestor

6 Doelgroepregister UWV legt register aan en beheert doelgroepregister
Basis voor nulmeting en monitoring Alle mensen die meetellen voor banenafspraak en quotum na plaatsing bij reguliere werkgever Presentatie bijeenkomst Zestor

7 Nulmeting en monitor Nulmeting
UWV meet de doelgroep werkzaam per UWV koppelt doelgroepregister met polisadministratie Monitor Jaarlijks Actuele aantal banen afgezet tegen banen in de nulmeting Beoordeling of banenafspraak is gerealiseerd Presentatie bijeenkomst Zestor

8 Wanneer wordt de quotumheffing geactiveerd?
Aantal extra banen niet gerealiseerd Afzonderlijk voor sector overheid en sector niet- overheid Na overleg met sociale partners en VNG Besluit via de Ministerraad Presentatie bijeenkomst Zestor

9 Worden inleenverbanden meegeteld?
Ja, bij inlenende sector/werkgever Oplossing gevonden voor: Inleenverbanden gedurende baanafspraak Inleenverbanden voor de quotumheffing Wsw-detacheringen Uitgewerkt in lagere regelgeving Presentatie bijeenkomst Zestor

10 Inleenverbanden banenafspraak/quotum
Meten op macro-niveau, niet op niveau individuele werkgever Alle uitgeleende mensen doelgroep o.b.v. gegevens UWV en sw-sector in een jaar Onderscheid: sector overheid marktsector Quotumheffing Meten op niveau individuele werkgever nodig Wordt nog nader uitgewerkt speelt vanaf 2017 Presentatie bijeenkomst Zestor

11 Wat doen we met Wsw-detacheringen?
Wsw-detacheringen tellen mee en worden opgenomen in de nulmeting Bij baanafspraak: extra (t.o.v nulmeting) Wsw-detacheringen tellen mee als vrijgevallen werk (bij gemeente of sw-bedrijf) is herbezet door mensen in beschut werk Bij quotum tellen alle extra Wsw-detacheringen mee en is herbezetting niet vereist . Presentatie bijeenkomst Zestor

12 Quotumheffing Quotumplicht individuele werkgevers met 25 of meer werknemers (uitgedrukt in verloonde uren) Indien niet aan quotum voldoen jaarlijks een heffing Bij activering quotum percentage bepaald Percentage wordt jaarlijks vastgesteld Presentatie bijeenkomst Zestor

13 banenafspraak/quotumheffing
Vrijwillige afspraak (sociaal akkoord) Wettelijke ‘stok achter de deur’ Grote en kleine werkgevers realiseren banen Alleen van toepassing op grote werkgevers Alleen onderscheid tussen sector overheid en niet-overheid van belang Heffing op individueel werkgeversniveau Inleenverbanden toegerekend aan inlenende sector Inleenverbanden toegerekend aan individuele werkgever Presentatie bijeenkomst Zestor

14 De reeks voor de banenafspraak en activering quotumheffing
(x 1000) Presentatie bijeenkomst Zestor

15 Uitvoering Quotumheffing
Aparte heffing werknemersverzekering UWV verwerkt gegevens – Belastingdienstloket naar werkgevers. UWV stelt vast voor welke werkgevers quotum geldt Stelt jaarlijks heffing vast per werkgever (basisregister en polisadministratie). Belastingdienst verzendt beschikking Int heffing, bezwaar en beroep mogelijk Presentatie bijeenkomst Zestor

16 Planning Behandeling in Tweede Kamer 10 en 11 december
Stemmingen in week 15 december Behandeling in Eerste Kamer begin 2015 Wetsvoorstel van kracht: eerste helft 2015 Presentatie bijeenkomst Zestor

17 Nog andere vragen? Presentatie bijeenkomst Zestor

18 Tijdpad quotumheffing
Jaar T-1 (bv. 2016) Jaar T (bv. 2017) Jaar T+1 (bv. 2018) Jaar waarin quotumpercentage voor jaar T wordt vastgesteld. Jaar waarover quotumpercentage van toepassing is. Dit percentage wordt betrokken voor bepaling quotumtekort. Daarnaast wordt in dit jaar het quotumpercentage voor jaar T+1 vastgesteld. Jaar waarin quotum-tekort en quotum-heffing over jaar T wordt berekend. Daarnaast is dit jaar het quotumpercentage jaar T+1 van toepassing, quotum-percentage jaar T+2 vastgesteld. Presentatie bijeenkomst Zestor

19 Lagere regelgeving AMvB regelt Verloonde uren, bepaling quotumtekort
Registratie, informatieverstrekking Beoordeling verdienmogelijkheid Ministeriële regeling regelt Indeling sectoren, aantallen te realiseren banen Berekening ingeleende mensen uit de doelgroep Berekening quotumpercentage Presentatie bijeenkomst Zestor


Download ppt "Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Ine Neefjes"

Verwante presentaties


Ads door Google