De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PARTICIPATIEWET EN QUOTUMWET WATERSCHAPPEN 30 oktober 2014 Bert Otten Radar Advies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PARTICIPATIEWET EN QUOTUMWET WATERSCHAPPEN 30 oktober 2014 Bert Otten Radar Advies."— Transcript van de presentatie:

1 PARTICIPATIEWET EN QUOTUMWET WATERSCHAPPEN 30 oktober 2014 Bert Otten Radar Advies

2 DOELSTELLINGEN 1.Kennis bijbrengen over wetgeving 2.Presenteren van stappenplan en voorbeelden andere sectoren 3.Hoe maak je de eerste stap en waar liggen mogelijkheden in jouw organisatie? 4.Nadenken over invulling leernetwerk

3 KERNPUNTEN PARTICIPATIEWET 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in werking Doel en doelgroep van de Participatiewet: Meer mensen aan de slag: van exclusief naar inclusief 1 regeling voor mensen die ondersteuning hebben op weg naar werk: SW wordt afgesloten Wajong alleen nog voor volledig, duurzaam arbeidsongeschikt Gemeenten zijn verantwoordelijk

4 INSTRUMENTEN EN VOORZIENINGEN Loonkostensubsidie gebaseerd op loonwaardesystematiek Beschut werken No riskpolis Werkplekaanpassingen Studietoeslag Beleid wordt vastgelegd in gemeentelijke verordeningen Regionale afstemming in regionale Werkbedrijven

5 WET BANENAFSPRAAK EN QUOTUM ARBEIDSBEPERKTEN Sociaal Akkoord: 125.000 banen en 35 Werkbedrijven

6 INHOUD Banenafspraak en omschrijving baan Doelgroep banenafspraak en quotum Nulmeting en monitoring Inleenverbanden Overgang banenafspraak naar quotum Quotumheffing Nadere en lagere regelgeving Planning

7 BANENAFSPRAAK EN OMSCHRIJVING BAAN 125.000 extra banen in 2026: 100.000 in de marktsector, 25.000 banen bij de overheid 29 banen voor de sector Waterschappen Uitgangspunt: het aantal ‘verloonde uren’ (bestaand gegeven in de polisadministratie) Een volledige baan = 25 verloonde uren per week De nulmeting kan nieuw inzicht geven in het gemiddeld aantal verloonde uren van personen uit doelgroep.

8 DOELGROEP Mensen die niet WML kunnen verdienen en onder de Participatiewet vallen Huidige Wajongers Mensen met een Wsw-indicatie Mensen met een Wiw- of ID-baan Voorrang bij plaatsing: Eerste jaren Wajongers en Wsw’ers op de wachtlijst UWV legt doelgroepregister aan

9 NULMETING EN MONITORING Nulmeting UWV meet de doelgroep in 2014, peildatum 1-1- 2013 UWV koppelt doelgroepregister met polisadministratie Monitoring Jaarlijks (eerste beoordelingsmoment in 2016) Actuele aantal banen afgezet tegen banen in de nulmeting Beoordeling of banenafspraak is gerealiseerd

10 INLEENVERBANDEN Inleenverbanden worden meegeteld bij inlenende sector/werkgever Wsw-detacheringen tellen mee en worden opgenomen in de nulmeting Bij banenafspraak: extra (t.o.v nulmeting) Wsw- detacheringen tellen mee als vrijgevallen werk (bij gemeente of sw-bedrijf) is herbezet door mensen in beschut werk

11 OVERGANG BANENAFSPRAAK NAAR QUOTUM

12 QUOTUMHEFFING Quotumplicht individuele werkgevers met 25 of meer werknemers (uitgedrukt in verloonde uren) Indien niet aan quotum voldoen jaarlijks een heffing Bij activering quotum percentage bepaald Percentage wordt jaarlijks vastgesteld

13 QUOTUMHEFFING UWV Stelt vast welke werkgevers quotumplichtig zijn Stelt jaarlijks heffing vast per werkgever (basisregister en polisadministratie). Belastingdienst Verzendt beschikking Int heffing, bezwaar en beroep mogelijk

14 NADERE EN LAGERE REGELGEVING AMvB regelt Verloonde uren, bepaling quotumtekort Registratie, informatieverstrekking Beoordeling verdienmogelijkheid Ministeriële regeling regelt Indeling sectoren, aantallen te realiseren banen Berekening ingeleende mensen uit de doelgroep Berekening quotumpercentage

15 PLANNING Behandeling Tweede Kamer oktober/begin november Behandeling Eerste Kamer november/december Wet van kracht 1 januari 2015 Lagere regelgeving: begin 2015

16 STAPPENPLAN VOOR UW ORGANISATIE Stap 1: Bewustwording en draagvlak Stap 2: Functiecreatie Stap 3: Voorbereiding aanstelling Stap 4: Begeleiding en ontwikkeling

17 VOORBEELDEN STAP 1 BEWUSTWORDING EN DRAAGVLAK Pilots gemeenten en provincies Bewust van de voorbeeldfunctie Een inclusieve organisatie willen zijn Commitment door bestuur, management en medezeggenschap Benoemen van randvoorwaarden Plan van aanpak Inrichten projectorganisatie Veel aandacht voor communicatie, zeker nu de organisaties krimpen

18 VOORBEELDEN STAP 2 FUNCTIECREATIE Pilots gemeenten en provincies Brede scan naar elementaire taken: beleid en uitvoering Afsplitsing, werkdruk en taken die nu blijven liggen Voorbeeldfuncties Assistent (digitaal) informatiebeheer/archivering/administratie Assistent receptie/gastheer-vrouw Assistent beheer-schoonmaak-catering Assistent buitendienst/technisch onderhoud

19 OVERLEGGROEPJES 1.Wat is de eerste stap die jij wil maken in je organisatie als het gaat om bewustwording en draagvlak (stap 1)? 2.Waar loop je (denk je) tegen aan en wat heb je nodig om dit te tackelen? 3.Welke kansen en mogelijkheden zie je in jouw organisatie voor de doelgroep? (functiecreatie stap 2)

20 LEERNETWERK 2015 Leernetwerk 2015 Doelen? Vorm en inhoud? Planning en taakverdeling? Verder ondersteuning A&O-fonds/UvW?


Download ppt "PARTICIPATIEWET EN QUOTUMWET WATERSCHAPPEN 30 oktober 2014 Bert Otten Radar Advies."

Verwante presentaties


Ads door Google