De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VVD Heusden Gosia Bruins – raadslid commissie Samenleving Datum 3-12-2014 TRANSITIES IN HET SOCIALE DOMEIN, EEN RAMP OF ZEGEN?

Verwante presentaties


Presentatie over: "VVD Heusden Gosia Bruins – raadslid commissie Samenleving Datum 3-12-2014 TRANSITIES IN HET SOCIALE DOMEIN, EEN RAMP OF ZEGEN?"— Transcript van de presentatie:

1 VVD Heusden Gosia Bruins – raadslid commissie Samenleving Datum 3-12-2014 TRANSITIES IN HET SOCIALE DOMEIN, EEN RAMP OF ZEGEN?

2 Aanleiding decentralisaties Tekst Wet- en regelgeving is te ingewikkeld Uitvoering brengt onvoldoende resultaat Te duur in de uitvoering Eigen verantwoordelijkheid burgers onvoldoende geprikkeld

3 Resultaat van transities Effectief en efficiënt systeem, ontschotting De burger is primair verantwoordelijk, eigen kracht Overheidsbemoeienis is gereduceerd tot het minimum Meer inclusief – wie kan werken werkt Uitgangspunt: wat men nog kan i.p.v. niet kan Fraude wordt aangepakt

4 Participatiewet Één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt Samenvoeging WWB en WSW Nieuwe doelgroep – niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt Wajong Uniforme re-integratie instrumenten Invoering tegenprestatie Quotumwet Social return en inbesteding

5 Participatie in Heusden: grote financiële risico’s Samenwerking in de Langstraat en Mid-Point Brabant en arbeidsmarktregio Tilburg; Gemeenschappelijke Regelingen BUIG budget Heusden (1 bundel v uitkeringen) in 2015 is ca 5.750.000euro (totaal Langstraat ca 17.250.000) Participatiebudget Heusden in 2014 ca 7.500.000 (Langstraat ca 21.000.000) Korting Rijk op BUIG budget ca 10% structureel (nieuwe herverdeel model 2 jaar overgang) Structurele korting op SW subsidies: van 2014 1700 euro/SWer tot 4300 in 2020 (van 25.900 tot 22.700) Bij ongewijzigd beleid loopt tekort bij Baanbrekers tot ca 4.000.000, bijdrage van Heusden ca 1.500.000

6 Jeugdzorg - aanleiding 1 januari 2015 uitvoering Jeugdwet bij gemeenten 1 augustus 2014 Wet Passend Onderwijs (4de transitie) Opvoedondersteuning (CJG), (gesloten) jeugdzorg, Jeugd-GGZ, zorg voor licht verstandelijk beperkten, jeugdbescherming en reclassering Het oude stelsel was verkokerd. Problemen benaderd vanuit één bepaalde sectorale regeling (financiering) Bureaucratie was het gevolg Gezinnen en kinderen tussen wal en schip, van de ene naar de andere instantie doorverwezen

7 Jeugdzorg in Heusden – vertrouwen in professional Integrale aanpak Vanuit eigen kracht Generalistisch – één gezin, één plan, één regisseur Wijkteams 0 e, 1 e en 2 e lijn zorg – intergemeentelijke samenwerking Hart van Brabant Totaal budget ca 8.000.000, lokaal ca 2.500.000, bovenlokaal ca 5.500.000 Risico's: budget overschrijding (open-einde regeling); vroeger registratie naar woonplaats en verblijf, nu woonplaats en herkomst – gevolgen financiering residentiele zorg; maatschappelijke risico’s, continuïteit zorg

8 AWBZ/WMO Tegengaan van fragmentatie van het ondersteuningsaanbod Beperking van omvang en kosten van verzorgingsstaat Bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van participatiesamenleving Eerst eigen kracht, daarna mantelzorg, als laatste overheid

9 AWBZ/WMO Langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten: AWBZ, PGB en WMO Gemeenten: ondersteuning en begeleiding van burgers + beschermd wonen met continuïteit garantie van 5 jaar Ondersteuning bij zelfredzaamheid, Ondersteuning bij participatie Beschermd wonen en opvang, Ondersteuning mantelzorg Cliëntondersteuning Zorgverzekeringswet: extramurale verpleging, persoonlijke verzorging en de langdurige GGZ Voorwaarden voor toekenning van een PGB aangepast: motivatie, kwaliteit en verantwoorde uitvoering Het PGB vanaf nu via SVB op rekening van zorgaanbieder

10 AWBZ/WMO in Heusden Integraal zorg beleid: Jeugdzorg, sport en cultuur Voordelen van ontschotting, onderbesteding WMO van ca 550.000 kan wellicht andere kosten sociale domein dekken Financiën niet duidelijk in beeld, open-einde regeling (2015 totaal ca 11.500.000, inclusief Jeugdhulp)

11 Dilemma’s Hoe kan de VVD fractie Heusden de liberale invloed in de Gemeenschappelijke Regelingen het best uitoefenen Gezien de financiële risico’s van de Participatiewet, op welke punten moet de VVD fractie aansturen om zo Lean mogelijk het beleid uit te voeren


Download ppt "VVD Heusden Gosia Bruins – raadslid commissie Samenleving Datum 3-12-2014 TRANSITIES IN HET SOCIALE DOMEIN, EEN RAMP OF ZEGEN?"

Verwante presentaties


Ads door Google