De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actieplan Vroegtijdig Schoolverlaten VCLB - Strategische nascholing OLB: vroegtijdig schoolverlaten 12 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actieplan Vroegtijdig Schoolverlaten VCLB - Strategische nascholing OLB: vroegtijdig schoolverlaten 12 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Actieplan Vroegtijdig Schoolverlaten VCLB - Strategische nascholing OLB: vroegtijdig schoolverlaten 12 november 2014

2 Overzicht Actieplan Vroegtijdig Schoolverlaten: totstandkoming en acties Focus op enkele acties uit het actieplan Ter info: enkele dia’s cijfergegevens

3 Actieplan: proces VESOC Loopbaanakkoord Partners: onderwijs en werk Budgetneutraal Status: mededeling VLAREG 27/09/2013 + VESOC-WG 25/10/2013 Bredere beleidscontext: Masterplan hervorming SO, actieplan zittenblijven, talennota, actieplan spijbelen en grensoverschrijdend gedrag, versterken van werkplekleren,…

4 Aanpak: Uitgangspunten Europees referentiekader Keuzes maken voor enkele quick wins samen met acties op langere termijn Elke jongere tot aan de meet

5 Identificatie, monitoring & coördinatie Wetenschappelijk rapport met regionale indicatoren omtrent VSV Voorjaar 2013 Rapporteren op schoolniveau omtrent VSV via databundel 2014 Scholen ondersteunen bij het lezen van de databundel 2014 Directies en beleidsondersteuners ondersteunen via prioritaire nascholing 2014-2015

6 Preventie (1) Informatie aanreiken aan de scholen via een specifieke website 2014 Met behulp van de aangereikte info en de cijfers bepalen de scholen in hun beleid hoe zij vroegtijdig schoolverlaten binnen hun school gaan bestrijden en werken zij hieromtrent acties uit. Vanaf 2014 De inspectie volgt de cijfers en de doeltreffendheid van het begeleidingsbeleid op tijdens het vooronderzoek en de doorlichting Voorbereiding vanaf 2014 Toepassing vanaf 2014-2015

7 Preventie (2) De website onderwijskiezer verder optimaliseren + informatie voor vroegtijdig schoolverlaters toevoegen 2013-2014 Onderzoeken of een uitbreiding van de schoolverlatersstudie mogelijk is Vanaf 2014 Flexibele leerwegen in het secundair onderwijs: duidelijk informeren, praktijkvoorbeelden en ondersteunen van scholen bij de uitbouw ervan Vanaf 2014

8 Preventie (3) De evaluatie van het stelsel leren en werken2014 De versterking van de werkcomponent binnen de huidige systemen van leren en werken (incluis ILW) Vanaf 2014 Geleidelijke invoering van de stageverplichting in de 3 de graad BSO (1 ste, 2 de en 3 de leerjaar) en de 3 de graad TSO (1 ste en 2 de leerjaar) Vanaf 2013

9 Preventie (4) Het inzetten van arbeidsmarktinstrumenten binnen de schoolse context in onderling overleg tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2013-2014 Het in kaart brengen van de problematiek van de pullfactor “arbeidsmarkt” (groenpluk) om vroegtijdig schoolverlaten te verklaren, via bevraging van schoolverlaters 2013-2014 Sensibiliseren van sectoren en werkgevers over het belang om jongeren mee tot aan de meet te brengen via de modelovereenkomst stage en werkervaring. 2013-2014 Uitrol van de Vlaamse kwalificatiestructuur 2012-2015

10 Interventie Verzamelen en verspreiden van praktijkvoorbeelden (peer)coaching Vanaf 2014 Transitietrajecten verder openstellen voor leerlingen uit het buitengewoon SO en uitbreiden naar leren en werken, gewoon SO en HO Vanaf 2013- 2014

11 Compensatie Verder uitbouwen en faciliteren van kwalificerende beroepsgerichte trajecten via samenwerking tussen o.m. het volwassenenonderwijs, VDAB, Examencommissie, Syntra en bedrijven/organisaties Bekendmaken van de mogelijkheid tot het volgens van deze kwalificerende beroepsgerichte trajecten Vanaf 2013- 2014 EVC-trajecten stimuleren en bekendmakenVanaf 2013- 2014 Kennisname uitrol acties loopbaanakkoordVanaf 2013

12 Overkoepelende acties Opmaak draaiboek als lokaal afsprakenkader voor scholen-CLB’s-VDAB en eventueel andere betrokken actoren die ingezet kunnen worden bij het bestrijden van VSV (hierin prioritaire aandacht voor grootstedelijke context en Brussel) Vanaf 2013- 2014 Opvolging en bijsturing actieplan vroegtijdig schoolverlaten Continu

13 Focus op monitoring: verschillende manieren om VSV te meten 1.Op Europees niveau: de EAK-indicator ‘Early School Leaver’ (1999-2013) jongeren van 18 tot 24 jaar die geen kwalificatie van het niveau ISCED 3 hebben behaald en geen onderwijs of opleiding meer volgen 2.Steunpunt SSL: set van indicatoren (sinds 1999-2010) zelfde kwalificatiecriteria als EAK; gebaseerd op geaggregeerde gegevens behalve 2010 3.DWH-indicator (2010-2013) zelfde kwalificatiecriteria als EAK; gebaseerd op individuele gegevens

14 Wie is volgens onze berekeningen een vroegtijdige schoolverlater? VSV = een niet-leerplichtige leerling die zonder de volgende kwalificaties het onderwijs verlaten heeft: – Diploma SO – Studiegetuigschrift 2de jaar van de derde graad BSO – Certificaat DBSO – Certificaat leertijd (SYNTRA) – BUSO (OV3 en OV4)

15 Definitie vroegtijdige schoolverlater

16 Definitie vroegtijdige schoolverlater (2) Wie valt buiten de populatie VSV of welke leerlingen worden niet opgenomen in de indicator? o Leerlingen die op een ‘andere’ (buiten de secundaire school) manier een kwalificatie behalen, bvb. in VWO of tweedekansonderwijs, examencommissie, thuisonderwijs, … (fase 2 van het project) o Leerlingen die geen kwalificatie behaald hebben en nog steeds in het onderwijs bevinden

17 Cijfers in datawarehouse Beschikbaar volgens vestigingsplaats en woonplaats VSV naar gemeente, provincie, uitstroompositie en studierichting, leerlingenkenmerken (OKI), leeftijd, geslacht, schoolse achterstand, leerjaar, loopbaantypologie, nationaliteit

18 Aan wie zullen de cijfers ter beschikking gesteld worden? Systeemniveau Gemeenterapporten School via databundel Onderwijsinspectie Lokale actoren (CLB, Lokale besturen, LOP) PBD’s, onderwijsverstrekkers

19 Acties 4 en 5: belangrijk voor school - CLB Actie 4: Schoolbeleid om VSV binnen school tegen te gaan + uitwerking concrete en doeltreffende acties Actie 5: Onderwijsinspectie wordt verwacht Tijdens de doorlichting de doeltreffendheid na te gaan waarmee vroegtijdig schoolverlaten wordt voorkomen Hierover transparant te rapporteren in het doorlichtingsverslag Via een analyse van de ruime output en door middel van dialoog

20 Acties 4 en 5: belangrijk voor school - CLB Ondersteund door PBD, CLB, VDAB, onderwijskoepels en GO!, lokale actoren Zie ook actie 19: opvolging actieplan met o.m. overleg tussen onderwijsinspectie en PBD over actieplan VSV Onderwijsinspectie en BPD zullen complementair aan elkaar werken Belangrijke pijler: cijfers op basis waarvan begeleiding en dialoog (stimuleren)

21 Acties 4 en 5: belangrijk voor school - CLB 2 trajecten: 1) PBD -Veelal geen nieuwe initiatieven, wel voortzetten en verdiepen van bestaande acties in te schuiven in doelstellingen VSV -LT-perspectief: schoolloopbanen en zorg -Expliciteren van VSV, zeker in BaO

22 Acties 4 en 5: belangrijk voor school - CLB 2) Onderwijsinspectie Beperkte try-out (feb 2014 BaO en SO – sept-okt 2014 CLB) Koppeling van input en output (ruim bekeken, hard en zacht, dus ook preventief) Gesprek over zittenblijven tijdens GOK-controles (jan-juni 2014) Instrumentarium beschikbaar op website Begin 2015: tussentijdse evaluatie van ervaringen in onderwijsinstellingen

23 Acties 4 en 5: belangrijk voor school - CLB BaO: Opdracht VSV geïntegreerd in onderzoek zorg- en GOK- beleid, focus op preventie en doorstroom SO: -Cijferanalyse, ruimer dan VSV -Doeltreffendheid voorkomen VSV -Inventarisatie acties opgezet door school en CLB -In instrument: Beoordelingskader Samenwerking CLB CLB: Try-out begin schooljaar 2014-2015

24 Cijfers: EAK Tabel 1: vroegtijdige schoolverlaters in % - jaargemiddelden 2004-2013 Bron: FOD Economie, ADSEI, EAK

25 EAK - België

26 Cijfers: SSL KalenderjaarJongensMeisjesTotaal 200414.98.912.0 200514.89.112.0 200615.89.212.6 200716.39.513.0 200816.09.212.7 200914.79.212.0 2010a13.68.611.1 2010b16.611.013.9 Tabel 2: Vroegtijdig schoolverlaters in % - jaargemiddelden 2004-2010 Bron: SSL

27 Cijfers SSL: Indicator van mannelijke vroege schoolverlaters per gemeente, volgens de schoolvestigingsplaats

28 Rapport Schoolverlaters VDAB 2014  Werkzoekend na 1 jaar (restpercentage)  2012: 29,7%  2013: 30,6%  Zonder werkervaring na 1 jaar  2012: 9,5%  2013: 10,1%

29 Dank voor uw aandacht! Vragen of bedenkingen? Marie Kruyfhooft (marie.kruyfhooft@ond.vlaanderen.be) Carl Lamote (carl.lamote@ond.vlaanderen.be) Debby Peeters (debby.peeters@ond.vlaanderen.be)


Download ppt "Actieplan Vroegtijdig Schoolverlaten VCLB - Strategische nascholing OLB: vroegtijdig schoolverlaten 12 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google