De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Co-teaching Caroline Offerhaus cofferhaus@cna.uva.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Co-teaching Caroline Offerhaus cofferhaus@cna.uva.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Co-teaching Caroline Offerhaus

2 4Co-teaching Voorstellen & introductie en thema: “Wat ik denk/weet dat co-teaching inhoudt en wat ik daaraan in deze workshop hoop toe te voegen”

3 Inhoud workshop Wat is co-teaching? Achtergrond Variaties 4C-model
Praktische toepassingen Wat is nodig om het te organiseren?

4 Wat is co-teaching? Een praktijkgerichte aanpak waarin professionals
met verschillende kennis, vaardigheden en talenten vanuit een gezamenlijke leervraag een activiteit of een les(-senserie) ontwerpen, uitvoeren, nabespreken en bijstellen voor een klas of groepje leerlingen in gedeelde verantwoordelijkheid

5 Wat is co-teaching? Co-teaching maakt het mogelijk voor leerkrachten om vanuit een gezamenlijke leervraag onderwijs te creëren o.b.v. hun gedeelde ervaringen Met co-teaching-ervaringen kun je samenwerken en collectief leren verplaatsen van nogal abstracte gesprekken over leren naar nieuwere vormen van tastbaar werken aan & reflecteren op welk leren plaatsvond voor zowel de leraar als de leerling. Gesprekken tussen leraren en schoolleiders over het verbeteren van docentvaardigheden kunnen inspriatie bieden, inzicht geven en reflectief zijn, maar ze hebben meestal weinig impact op wat er daadwerkelijke handelen in de klas Coaching op instructie blijkt veelbelovend, zoals Joyce and Showers (2002) in meerdere onderzoeken hebben gevonden. Gecoachde leraren en schoolleiders pasten nieuwe strategieen vaker toe en ontwikkelden meer vaardigheid in het implementatieproces dan niet-gecoachde leraren/schoolleiders.

6 Achtergrond: Vragen uit de praktijk: Actuele kennis:
Wat heeft deze leerling nodig? Hoe kunnen we specifieke expertise integreren met algemene expertise? Actuele kennis: Taakuitvoering (Richard Elmore) Instructional coaching (Joyce & Showers) Inzichten uit de praktijk: Logistieke & financiële beperkingen aan ‘traditionelere co-teaching’ Collective learning staat centraal (Beate Planche) Beate Planche: Onderwijs dat tegemoetkomt aan onderwijsbehoefte van alle lln in je klas vraagt observatievaardigheden, analysevaardigheden en kritische reflectie Elmore: Onderzoek naar hoe leidinggevenden vanuit een onderzoekende houding kunnen kijken naar het primair proces in de klas en d… Part of the answer lies in understanding the strengths, needs and interests of our learners and using an equity lens to uncover more information about them. Part of the answer must also lie in how we approach students and how accurate we are in our professional instruction and support. Shifts in professional practice are leading us to an understanding that in order to develop a more precise practice and more personalization for students in terms of instructional delivery, collaborative learning processes for staff must deepen as well. Precise practice includes honing skills of observation, analysis and critical reflection – all part of effective assessment practice in order to shift instruction as needed. Staff learning processes in Ontario have become quite sophisticated and we now routinely include teacher moderation – putting student work on the table, case management of individual student achievement, learning networks focussed on a question of inquiry across several schools, collaborative exploration of teaching/learning through what we call a critical pathway or through the exploration of a teaching/learning cycle. Rather than professional development being organized by a few in system leadership positions, increasingly in our context, teacher leaders who have developed their confidence and knowledge base are helping and influencing others through a variety of learning opportunities and this experience is generating a renewed interest in professional learning. This interest also sets the stage for deeper forms of collaboration such as a co-learning experience and coaching by and for peers. Indeed, intentional co-learning experiences can move collaboration from rather abstract conversations about learning to new forms of tangible co-labouring and reflection about what learning actually took place for both the teacher as learner and the student as recipient of the learning process. As Richard Elmore and colleagues offer in their research on the ‘instructional core’, task predicts performance and it is his contention that we must critically analyze the relationships between the triad of the student, the teacher and the instructional tasks that are the core to learning (City, E. et al 2010). A co-learning experience offers us the opportunity to go beyond observation to changing practice through action and reflection. Joyce & Showers: Instructional coaching is veelbelovend als werkwijze om professioneel leren te ondersteunen. Gecoachde leraren en schoolleiders passen nieuwe strategieën vaker toe en ontwikkelen meer vaardigheid in het implementatieproces dan niet gecoachden. Traditionelere co-teaching: beperking door één op één relatie: professioneel leren van één leerkracht verbetert

7 De taakuitvoering wordt voorspeld door de context, lesstof, betrokkenheid van de leerling en het handelen van de docent inhoud docent taak leerling context In wat voor een context kan dit lukken? Hoe wordt de taak uitgevoerd? Is dit volgens verwachting? Hoe handelt de docent? Wat kun je zeggen over de lesstof? Hoe wordt de leerling betrokken? Verzamelen van info door bijv instructional rounds. Wat brengt /zegt deze info je? Inzichten/ puzzels? Wat ga je nu doen?

8 “Stepping back and determining what is actually happening in a classroom before judging what should be happening, is a crucial step to changing instruction for the better”. Richard Elmore Praktijk: Wat komt uit observaties: Kennis van woordenschatdidactiek komt niet door in de begeleiding van spel, van thema-activiteiten. Leerlingen gebruiken aangeboden woorden niet/nauwelijks, meespelen v/d leerkracht leidt niet tot interactie tussen lln.

9 Start vanuit een leervraag:
“Hoe kunnen we op een natuurlijke manier de woordenschat van de leerlingen vergroten tijdens een thema- activiteit en daarbij kansen creëren voor interactie en ontlui- kende geletterdheid?”

10 2. De duurzame leercirkel
performance van leerkracht leren van leerlingen besluiten data verzamelen 1.verbeteren 2.veranderen 3.innoveren reflecteren conceptualiseren

11 Vormen van co-teaching
Coachen in de klas: participerende coaching on the job tijdelijk Twee leerkrachten onderwijzen & leren van elkaar voor langere tijd Met 4C-model: collectief leren op meerdere lagen in de school tijdelijk Coaching: tweede leerkracht is coach. Beiden verzorgen de voorbesproken activiteit, maar coach ‘modelt’. Twee leerkrachten: parallel, één geeft onderwijs & ander observeert (gezamenlijk voorbespreken en nabespreken), één geeft de instructie & ander loopt rond en begeleidt, meerdere instructieplaatsen, teamteaching: (voorbeeld: Prisma co-teaching – integratieklas)

12 Lead and support = coachen in de klas
Station teaching = 1 leerkracht met een groep, groepjes wisselen (circuitmodel) Parallelteaching = ieder de helft, dezelfde les Alternative teaching = één de grote groep, één een kleine groep met bijv preteaching Teamteaching = groep leert samen en geeft les, observeert en brengt uitkomsten bij elkaar

13 Co-reflecting Co-planning 4 Co-teaching Co-debriefing Co-teaching
Het 4C-model (Co-planning, Co-teaching, Co-debriefing and Co-reflection) leidt tot het nemen van beslissingen obv informatie waarop volgende stappen kunnen worden gezet in de leerontwikkeling van zowel leraren als leerlingen. Gezamenlijk toepassen verandert zowel de toepassing als het gesprek erover.

14 Co-teaching cyclus Co-planning Co-reflecting Co-debriefing Co-teaching
Focus op professionele leerdoelen van de groep Bespreken en reflecteren op groepsdoel & eigen leerdoelen Vaststellen van persoonlijke vervolgdoelen voor de eigen praktijk Reflecteren op gemaakte groepsafspraken Gezamenlijke voorbereiding: Afstemmen van (gezamenlijk) leerdoel, verwachtingen, afspraken Vaststellen van leerlingendoel Gezamenlijk voorbereiden van een activiteit, passend bij het doel Gastleerkracht informeert anderen over de leerlingen (beginsituatie, verwachtingen) Co-reflecting Co-planning Leerlingen inlichten Co-leidsters/leerkrachten verzorgen de activiteit Zakenkundige begeleidt of ondersteunt Co-leidsters/leerkrachten nemen beslissingen samen Co-leidsters/leerkrachten zijn als enige in gesprek met leerlingen Observanten verzamelen gegevens in vooraf besproken format Focus op het leerdoel van de leerlingen Delen van ervaringen: Wat is besproken? Wat is gezien & gehoord? Wat is gemaakt? Bespreken en reflecteren: zoek naar patronen in ervaringen en conclusies Bepalen van volgende stap voor deze leerlingengroep Co-debriefing Co-teaching Doel voor de leerlingen formuleren en hoe je merkt als dat bereikt is (succesmaat) Ontwerpen van de activiteit / instructietaak Voorbereiden op verschillende reacties van leerlingen Stimulerende vragen om denken van leerlingen te activeren Mogelijkheden voor zelf- en peerreflectie bespreken Ondersteunend materiaal verzamelen

15 Co-teaching met 4-C Wat is het wel? Wat is het niet?
Een wedstrijd van ideeën en strategieën Een gezamenlijk manier om een les / activiteit plannen, uitvoeren en nabespreken Samen een demonstratie-les geven Verantwoordelijkheid verdelen over de lesfasen Een interne/externe zakenkundige betrekken, om actuele kennis en praktijk te verdiepen & verbinden Starten vanuit een leervraag, uitwerken in de praktijk met doelen voor leerkrachten én leerlingen Gericht op toepassing van kennis/inzichten in de onderwijspraktijk Opbouwen collectieve professionalisering Het evalueren van de co-leerkrachten (in vorm van tops en tips)

16 Rollen Procesbegeleider (in combinatie met andere rol)
Zakenkundige (in combinatie met andere rol) Co-leidsters/leerkrachten Observanten We cannot underestimate the role that a skilled ‘knowledgeable other’ plays in this learning structure. This individual fluctuates between being a coach, instructor and teaching peer.

17 En de praktijk? Artikel MeerTaal Voorbeeld passend onderwijs:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=5AQ-er8jgFY Hoe zou in deze situatie 4Co-teaching kunnen worden benut?

18 En uw praktijk? Welke leervragen lenen zich ervoor?
Hoe zou co-teaching kunnen bijdragen aan professioneel collectief leren op uw school?

19 Wat is nodig om co-teaching te realiseren?
De school/het bestuur als lerende organisatie Belang van collectief leren Schoolmanagement waarin samen leren (gedeeltelijk) tijdens ‘school-uren’ mogelijk is Effectiever als: Het is ingebed in een professionaliseringstraject Er tussen de co-teachingteams uitwisseling is Co-teaching meerdere keren wordt ingezet. Kennis ontwikkelen om verandering te faciliteren voor de hele groep: Hoe zou professionele collectieve leren er uit moeten zien? Denken en delen en herhalen/verdiepen. Nieuwe kennis bieden en mogelijkheden bieden om dit in te zetten

20 Wat neem je mee. Voor jezelf Naar je collega’s Wat puzzelt je nog
Wat neem je mee? Voor jezelf Naar je collega’s Wat puzzelt je nog? Wat ga je doen? 20


Download ppt "Co-teaching Caroline Offerhaus cofferhaus@cna.uva.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google