De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom! Workshop Professionele Leer Gemeenschap Janita van Dorland Het gaat om onderwijs!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom! Workshop Professionele Leer Gemeenschap Janita van Dorland Het gaat om onderwijs!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom! Workshop Professionele Leer Gemeenschap Janita van Dorland Het gaat om onderwijs!

2 Kennismaken Mijnplein Verwonderwijs in Salland Diversiteit Overeenkomsten Verschillen Bijzonderheden

3 Duurzaam leren in de Veenkoloniën! Het project Duurzaam leren in de Veenkoloniën verbindt scholen, schoolbesturen en overheden in een gezamenlijke ambitie om de (taal)achterstanden in deze regio aan te pakken. Duurzaam leren in de Veenkoloniën is een project van de Agenda voor de Veenkoloniën. De ambitie is dat in 2011 op de projectscholen duurzame verbeteringen in het onderwijs te zien zijn in: hoge leerresultaten van alle kinderen ten aanzien van taal- en lezen door; • data-gestuurd en doelgericht werken; • effectieve instructie; • evidence-based taalonderwijs; • onderwijskundig leiderschap; • leren op alle niveaus en ketenbenadering.

4 PLG lezen Negen scholen: Het Kompas, De Wegwijzer, De Veenster, De Boei, De Regenboog Een, De Kloostertuin, De Lichtbaak, De Wingerd, Het Octaaf 120 leerkrachten Verschil in beginsituatie, schoolcultuur, teams, concept, etc.

5 Uitgaan van overeenkomsten • Met directies en MIB-ers de focus bepalen • Wat hebben leerkrachten nodig • Kennis vergroten, ervaringen delen, leren van elkaar op team en directie niveau • Voorbereiding PLG plan 2010-2011 door voorbereidingsgroepje, akkoord van alle directeuren.

6 • Investeren in leerkrachtvaardigheden – Klassenmanagement – Kwaliteit van instructie – Kennis van de leerlijn lezen Planning – 3 gezamenlijke teambijeenkomsten op verschillende tijdstippen na schooltijd – Inschakelen deskundigen Voorbereiding inhoudelijk

7 • Afstemmen inhoud met 3 verschillende deskundigen met elk een eigen expertise • Werken aan hetzelfde doel, dezelfde boodschap doorgeven • Workshop moet meer dan kennisoverdracht zijn • 3 loops leren: nieuwe informatie, toepassen in de werksituatie, terugkoppelen in team • Leerkrachten van verschillende scholen in contact brengen met elkaar Voorbereidingsproces

8 • Een goed programma • Deskundige workshopgevers • Verdeling leerkrachten in onderbouw, middenbouw, bovenbouw • Thema: Directe Instructie Model Leerlijn lezen Klassenmanagement Eerste gezamenlijke bijeenkomst

9 Reacties van leerkrachten • Niets nieuws gehoord • DIM kennen we al • Theorie best interessant maar hoe doe je het in de klas • Laat maar eens zien hoe het moet • Leuk om andere collega’s te ontmoeten Geen succes!

10 • Evalueren van de studiebijeenkomst in de teams • Centrale terugkoppeling in bijeenkomst met directies, MIB-ers, leescoördinatoren, workshopgevers. Analyse en focusbepaling n.a.v. evaluaties en gesprek. Conclusie • Leerkrachten kennen het DIM maar worstelen met het toepassen in de dagelijkse praktijk. Er is behoefte aan goede voorbeelden en leren van elkaar. Proces succes

11 • Leerkrachten betrekken bij de PLG • Luisteren naar wát leerkrachten willen weten • Uitvoeren collegiale consultatie en klassenbezoeken • Aanpassen PLG programma aan behoefte leerkrachten • In PLG verband tijd maken voor bouwen aan vertrouwen en uitwisseling tussen collega’s • Teams uitdagen om goede voorbeelden aan te leveren • Bewust wording directies van PLG verantwoordelijkheid t.a.v. uitvoering in het team • Grotere betrokkenheid directies bij het PLG vervolg Aanpassen en uitdagen

12 • De avond is ingedeeld in twee gedeelten A Theorie door de bekende extern deskundigen B Praktijk door deskundige COG leerkrachten • Onderwerpen praktijk klassenmanagement in combinatiegroepen Dyslexie Woordenschat Nieuwsbegrip DIM in een kleutergroep Twee gezamenlijke bijeenkomsten

13 • Evaluatie in teams, terugkoppeling in de bijeenkomst voor directies/MIB/leescoördinator • Theorie van de deskundigen is beter afgestemd op de behoeften • Leerkrachten als workshopgevers, delen van good practice, trots op eigen aanpak • Delen van knelpunten en oplossingen • Leerkrachten willen meer tijd voor uitwisseling • Leerkrachten en directies voelen zich meer betrokken bij de PLG • (Bijna) elke school heeft een actief aandeel op de bijeenkomst. Evaluatie tweede bijeenkomst

14 Onderdelen • Theorie Versterken nieuwe kennis door de extern deskundigen. • Praktijk Elke school maakt een poster per bouw “wat werkt” op school t.a.v. taal/lees onderwijs. En een poster met een leervraag voor de school. Good practice fair voor uitwisseling • Intervisie Leerkrachten zijn verdeeld in onderbouw/middenbouw/bovenbouw groepen van 8 personen Directeuren leiden de gespreksgroepen De probleemstelling wordt ter plaatse bepaald • Eten Vieren en ontmoeten Derde gezamenlijke bijeenkomst

15 • Afstemmen van de inhoud/aanpak PLG n.a.v. de reacties van de leerkrachten. • Onderlinge samenwerking scholen uitbreiden op allerlei niveaus. • Directies hebben een belangrijke rol in het PLG proces. Voortzetten en uitbreiden directie PLG met schoolbezoeken, maatjesscholen etc. • Gebruik maken van eigen deskundigen versterkt de organisatie. • Inschakelen extern deskundigen voor kennis die niet aanwezig is. Betrekken extern deskundigen bij het proces (ontstaan van een doorgaande lijn) • De PLG werkwijze voortzetten voor het invoeren van de 1- Zorgroute Algemene conclusies

16 PLG op school • Onderwijs op de agenda • Verantwoordelijkheid van alle betrokkenen • Openheid en vertrouwen • Brengen, halen en koers bepalen • Leren van elkaar, delen van kennis en kunde in team • Toetsresultaten als informatiebron • (Zelf)bewustzijn • De kracht van de leerkracht

17 Mijnplein Marktplaats Aanbod Wat werkt bij jou op school goed bij begrijpend lezen? Vraag Wat zou je willen weten over begrijpend lezen?

18 Onderwijs maak je samen Eén leerkracht weet veel, Een team van leerkrachten weet meer, De leerkrachten van Mijnplein zijn een BRON Maak van de bron een FONTEIN om onderwijsbeter en leuker te maken. SUCCES!


Download ppt "Welkom! Workshop Professionele Leer Gemeenschap Janita van Dorland Het gaat om onderwijs!"

Verwante presentaties


Ads door Google