De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. L.C. Buijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. L.C. Buijs"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. L.C. Buijs
Ouderling: Jacob Rink Organist: Wim Brunsveld

2 Psalm 149 Opwekking 125 Gezang 334 Psalm 105 (ger.kb) Gezang 481 Opwekking 710 Lezen: Psalm 100

3 Welkom en mededelingen
Mededeling van overlijden

4 1 Halleluja! laat opgetogen een nieuw gezang den Heer verhogen.
Psalm 149: 1, 2, 3 1 Halleluja! laat opgetogen een nieuw gezang den Heer verhogen. Laat allen die Gods naam belijden zich eensgezind verblijden. Volk van God, loof Hem die u schiep; Israël, dank Hem die u riep. Trek, Sion, in een blijde stoet uw Koning tegemoet.

5 2 Laat het een hoge feestdag wezen. De naam des Heren wordt geprezen
Psalm 149: 1, 2, 3 2 Laat het een hoge feestdag wezen. De naam des Heren wordt geprezen met het aloude lied der vaadren. De heilge reien naadren. En zo danst in het morgenlicht heel Gods volk voor zijn aangezicht en slaat de harp en roert de trom in 's Heren heiligdom.

6 3 De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Psalm 149: 1, 2, 3 3 De Heer gedenkt in gunst de zijnen. Hij kroont de zwakken en de kleinen. Hij kent de stillen in den lande, het heil is nu ophanden.

7 Weest verheugd, die den Heer verbeidt, nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Psalm 149: 1, 2, 3 Weest verheugd, die den Heer verbeidt, nu Hij komt en u zelf bevrijdt. Prijst dan zijn naam bij dag en nacht en roemt zijn grote macht.

8 Votum en groet

9 1. Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu,
Opwekking 125, 1-4 1. Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.

10 2. Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet, nu ik mij tot U keer,
Opwekking 125, 1-4 2. Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet, nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

11 3. Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan,
Opwekking 125, 1-4 3. Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.

12 4. Jezus op uw Woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort
Opwekking 125, 1-4 4. Jezus op uw Woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

13 Leefregel

14 Verootmoedigingsgebed/schuldbelijdenis Gebed om de opening van Gods Woord en de leiding door de Heilige Geest

15 in het heiligdom verschenen, met ons kind gaan wij tot U
Gezang 334: 1, 3 1 Here Jezus, wij zijn nu in het heiligdom verschenen, met ons kind gaan wij tot U wil uw zegen ons verlenen waar de roepstem wordt vernomen: laat de kindren tot Mij komen.

16 3 Niemand, die ons helpen kan, niemand kan ons kind beschermen.
Gezang 334: 1, 3 3 Niemand, die ons helpen kan, niemand kan ons kind beschermen. Wie zijn wij? Neem Gij het dan, draag het in uw groot erbarmen. Dat het vroeg U in dit leven ja voorgoed zijn hart mag geven.

17 Dooponderwijs

18 Dooplied Bediening van de doop

19 Psalm 105 (gereformeerd kerkboek)
5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Wat Hij beloofd heeft, blijft van kracht tot in het duizendste geslacht. 't Verbond met Abraham, zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind.

20 Ja is ja, nee is nee. Beloofd is beloofd: Jezus wil je helpen
als jij in hem gelooft.

21 1. Hij is een God van liefde, hij houdt heel veel van jou.
Ja is ja! 1. Hij is een God van liefde, hij houdt heel veel van jou. Hij zal je nooit verlaten, want hij is altijd trouw.

22 Ja is ja, nee is nee. Beloofd is beloofd: Jezus wil je helpen
als jij in hem gelooft.

23 2. Ook wij moeten die leren om altijd trouw te zijn,
Ja is ja! 2. Ook wij moeten die leren om altijd trouw te zijn, en doen wat we beloven, dat geldt voor groot en klein.

24 De kinderen mogen naar de Bijbelklas

25 We lezen uit de Bijbel Psalm 100

26 1 Een psalm voor het dankoffer. Juich de HEER toe, heel de aarde,
2 dien de HEER met vreugde, kom tot hem met jubelzang.

27 3 Erken het: de HEER is God,
Psalm 100 3 Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.

28 4 Kom zijn poorten binnen met een loflied,
Psalm 100 4 Kom zijn poorten binnen met een loflied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan, breng hem hulde, prijs zijn naam:

29 zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht.
Psalm 100 5 de HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht.

30 Preek ‘Gods dienst’

31 1 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven,
Gezang 448: 1, 2, 3 1 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

32 2 Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede,
Gezang 448: 1, 2, 3 2 Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede, dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede.

33 Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan
Gezang 448: 1, 2, 3 Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

34 3 Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen,
Gezang 448: 1, 2, 3 3 Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen, opdat wij niet door onze strijd uw goede trouw beschamen. Leg ons de woorden in de mond die weer herstellen uw verbond. Spreek zelf door onze daden van vrede en genade.

35 Dankzegging en voorbeden

36 Collecte voor Kerkjeugd en onderwijs Emeritikas Deurcollecte voor CGJO

37 1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Opwekking 710 1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. O God zegen mij alle dagen lang!

38 2. Vader maak mij tot een zegen, ga mij niet voorbij.
Opwekking 710 2. Vader maak mij tot een zegen, ga mij niet voorbij. Regen op mij met uw Geest Heer, Jezus kom tot mij.

39 die ontspringt diep in mij, breng een stroom van zegen,
Opwekking 710 Als de Bron van leven die ontspringt diep in mij, breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

40 3. Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Opwekking 710 3. Zegen ons waar we in geloof voor leven. Zegen ons waar we hoop en liefde geven. Zegen om de ander tot zegen te zijn! O God zegen ons tot in eeuwigheid.

41 4. Vader maak ons tot een zegen, hier in de woestijn,
Opwekking 710 4. Vader maak ons tot een zegen, hier in de woestijn, wachtend op Uw milde regen om zelf een bron te zijn.

42 zijn wij zegenend nabij, van uw liefde delend
Opwekking 710 Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij, van uw liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

43 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:


Download ppt "Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. L.C. Buijs"

Verwante presentaties


Ads door Google