De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Welkom in deze dienst! Voorganger :Ds. H. de Bruijne Ouderling:E. Groenewold Organist:Wim Brunsveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Welkom in deze dienst! Voorganger :Ds. H. de Bruijne Ouderling:E. Groenewold Organist:Wim Brunsveld."— Transcript van de presentatie:

1 1 Welkom in deze dienst! Voorganger :Ds. H. de Bruijne Ouderling:E. Groenewold Organist:Wim Brunsveld

2 Welkom en mededelingen 2

3 Gezang 257 1 Halleluja, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht, word' op aard' en in de hemel, Here, voor uw liefd' U toegebracht! 3

4 Gezang 257 Vader, sla ons steeds in liefde gade; Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; uw gemeenschap, Geest van God, amen, zij ons eeuwig lot! 4

5 Stil gebed Votum en groet 5

6 Psalm 101: 1, 2 1 Ik wil, H EER, in mijn lied de zegeningen van goedheid en gerechtigheid bezingen. Aan U, H EER, wijd ik nu en levenslang mijn psalmgezang. 6

7 Psalm 101: 1, 2 2 Ik let op reine harten, rechte daden, H EER, wanneer komt Gij tot mij in genade? Dan leef ik met de mijnen voor altijd in zuiverheid. 7

8 Gebed 8

9 9 Schriftlezing Psalm 101 uit de HSV

10 Psalm 101 1 Een psalm van David. Ik zal zingen van goedertierenheid en recht, voor U zal ik psalmen zingen, HEERE. 2 Ik zal verstandig handelen, op de volmaakte weg. Wanneer zult U tot mij komen? 10

11 Psalm 101 Ik zal binnen mijn huis wandelen met een oprecht hart. 3 Ik zal mij geen verdorven praktijken voor ogen stellen. 11

12 Psalm 101 Ik haat wat de afvalligen doen, hun daden zullen zich niet aan mij hechten. 4 Het slinkse hart zal ver van mij weggaan, de kwaaddoener zal ik niet kennen. 12

13 Psalm 101 5 Wie zijn naaste in het geheim lastert, hem zal ik ombrengen. Wie hoogmoedige ogen heeft en een trots hart, hem zal ik niet verdragen. 13

14 Psalm 101 6 Mijn ogen zijn gericht op de trouwe mensen in het land, opdat zij bij mij zullen zitten. Wie op de volmaakte weg gaat, die zal mij dienen. 14

15 Psalm 101 7 Wie bedrog pleegt, zal binnen mijn huis niet verblijven. Wie leugens spreekt, zal voor mijn ogen geen stand houden. 15

16 Psalm 101 8 Elke morgen zal ik alle goddelozen in het land ombrengen, door allen die onrecht bedrijven, uit de stad van de HEERE uit te roeien. 16

17 Psalm 33: 2 2 Zingt al wie leeft van Gods genade, want waarheid is al wat Hij zegt. Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, op liefde rust zijn heilig recht. Die zich openbaarde / overal op aarde, alles spreekt van Hem. Heemlen hoog verheven, / vol van blinkend leven, schiep Hij door zijn stem. 17

18 18 Preek “Regentenspiegel”

19 Psalm 101: 3, 4, 5, 6 3 Onrecht en schande, afval van den H ERE, ik haat het, ja ik zal het van mij weren. Ik wil niet kennen wie zijn boze hart in 't kwaad verwart. 19

20 Psalm 101: 3, 4, 5, 6 4 Verdelgen zal ik uit het land de kwaden, die heimelijk hun naasten durven smaden, in wier verharde hart de trots gebiedt, ik duld hen niet. 20

21 Psalm 101: 3, 4, 5, 6 5 Al wie zich rein van hart en handen tonen, zullen mij dienen, mogen bij mij wonen, terwijl ik toornig de bedriegers wijs uit mijn paleis. 21

22 Psalm 101: 3, 4, 5, 6 6 Geen goddelozen zijn voor mij verborgen. Ik zetel ten gerichte elke morgen. Ik delg de bozen uit, dat Sion zij van onrecht vrij. 22

23 Dankzegging en voorbede 23

24 24 Collectes: 1.Kerkjeugd en onderwijs 2.Emerituskas Extra collecte bij de uitgang: CGJO

25 Zingen: Geloofsbelijdenis 1. ‘k Geloof in God de Vader, die almachtig hemel en aarde schiep; in Jezus Christus, Zoon uit God geboren, die Hem tot aanzijn riep, 25

26 Zingen: Geloofsbelijdenis mijn Heer, die van de heilige Geest ontvangen, geboren uit een maagd, geleden heeft ten tijde van Pilatus, onschuldig aangeklaagd. 26

27 Zingen: Geloofsbelijdenis 2. Gekruisigd en gestorven en begraven, gedaald in helse dood, de derde dag verrezen, opgevaren, zit Hij voortaan naast God, 27

28 Zingen: Geloofsbelijdenis vanwaar Hij op een dag terug zal komen als rechter van ’t heelal en alle levenden en alle doden ten oordeel dagen zal. 28

29 Zingen: Geloofsbelijdenis 3. De heil’ge Geest, Hij wordt door mij beleden. ‘k Geloof dat God ons geeft een kerk die heilig is en in de wereld als zijn gemeenschap leeft. 29

30 Zingen: Geloofsbelijdenis ‘k Geloof dat God mijn zonden wil vergeven, mijn lichaam eens bevrijdt van dood en ondergang, en ik zal leven in alle eeuwigheid. 30

31 31 Zegen te beantwoorden met 31


Download ppt "1 Welkom in deze dienst! Voorganger :Ds. H. de Bruijne Ouderling:E. Groenewold Organist:Wim Brunsveld."

Verwante presentaties


Ads door Google