De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden."— Transcript van de presentatie:

1 Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

2 Het basisschooladvies Belangrijke wijzigingen in dit schooljaar: - Toetsbesluit po - Passend onderwijs Schooltypen vo Aanmelden vo Tips voor ouders Inhoud

3 Nieuwe klasgenoten; Verschillende docenten en lokalen; Meer eigen verantwoordelijkheid; Meer huiswerk; Ander gebouw; Andere schoolcultuur; Wisselende lestijden. Veel veranderingen

4 BOVO procedure Beschrijft de overstap van primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. BOVO Haaglanden Begeleidt en ondersteunt de scholen bij de overstap. BOVO Haaglanden

5 Overstappen naar het vo OKR BSA

6 Het basisschooladvies Leerlingkenmerken Werkhouding Sociaal-emotioneel Thuissituatie Karakter Test- en toetsgegevens Didactische toetsen Intelligentieonderzoek Methodegebonden toetsen BSA

7 Contactgegevens leerling Leervorderingen en cognitieve capaciteiten Ontwikkeling en gedrag Advies, zorgplicht en begeleiding Gegevens ouders/verzorgers Documenten en bijlagen Onderwijskundig rapport

8 De po-school: Is verantwoordelijk de vorming van het BSA bepaaldt de inhoud van het ORK Ouders: hebben recht op inzage; dienen toestemming te geven voor bepaalde bijlagen; Ouder mogen bij onenigheid hun eigen visie toe laten voegen. Scholen hebben de plicht om inzage in het OKR te bieden. Onderwijskundig rapport

9 Toetsen op verschillende leergebieden, zoals: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, inzichtelijk rekenen en woordenschat. Voorbeelden: Drempelonderzoek Cito Leerling- en onderwijsvolgsysteem toetsen (Cito LOVS) Didactische toetsen

10 Onderdeel van het Toetsbesluit po Gewijzigde wetgeving vanaf schooljaar 2014-2015 Centrale eindtoets taal en rekenen Voor alle leerlingen in groep 8 van regulier basisonderwijs Afgenomen tussen 15 april en 15 mei 2014-2015 is overgangsjaar Centrale eindtoets

11 Als de toetsscore hoger uitvalt dan het BSA wordt het advies heroverwogen. Dit kan leiden tot verhoging van het BSA. Leerlingen mogen niet worden afgewezen op basis van de score op de centrale eindtoets. Centrale eindtoets

12 Vormen van ondersteuning Basisondersteuning; extra ondersteuning; diepteondersteuning. Zorgleerlingen* Extra- of diepteondersteuning in het po wordt voortgezet in het vo; geen extra- of diepteondersteuning in het po, wel in het vo; geen extra- of diepteondersteuning nodig volgens de po-school, wel volgens de ouders. *Zorgleerlingen zijn leerlingen met een ondersteunings-behoefte in het kader van passend onderwijs Passend onderwijs

13 Ouders kunnen zelf aangeven of ze vinden dat hun kind extra ondersteuning* nodig heeft. Aanmelden zorgleerling -Vroegtijdig adviestraject basisschool -Orientatie vo-scholen en ondersteuningsprofielen -Aanmelden van 17 jan – 13 feb 2015 (4 weken) *Hieronder wordt niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. Passend onderwijs

14 Vo-scholen: besluiten binnen 6 weken over de toelaatbaarheid (eenmalig 4 weken uitstel); kunnen ouders vragen om aanvullende gegevens betreffende de ondersteuningsbehoefte; hebben zorgplicht als zij de ondersteuning niet kunnen bieden; hebben geen zorgplicht als er geen plek meer is op de vo-school. De leerling komt dan in aanmerking voor de herplaatsingsprocedure; stellen binnen 6 weken na de inschrijving een ontwikkelperspectief vast. Passend onderwijs

15 PO sboboso VO PrOvmbo ( LWOO ) havovwovso Uitstroom naar het vo

16 vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Schooltypen

17 Vakken/leergebieden Nederlands; Engels; rekenen en wiskunde; mens en natuur; mens en maatschappij; kunst en cultuur; bewegen en sport. vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw

18 Intelligentieonderzoek is een verplicht onderdeel voor toelating tot praktijkonderwijs en vmbo met leerwegondersteuning. In sommige gevallen kan een school er voor kiezen om intelligentieonderzoek in te zetten ter onderbouwing van het BSA. Soorten intelligentieonderzoek: NIO NDT WISC-III WNV of SON-R 6-40 Intelligentieonderzoek

19 Voorbereiding op zelfstandig functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. In sommige gevallen kunnen leerlingen via AKA/Entreeopleiding doorstromen naar mbo 2. vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw Algemene vakken: Taal; rekenen; informatiekunde; lichamelijke opvoeding. Beroepsgerichte vakken: Magazijn- of vorkheftruckwerk; grootwinkelbedrijf; horeca; bouw. Praktijkonderwijs

20 Duur: 4 jaar (2 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) LeerwegenAfkortingMBO-niveau BasisberoepsBBL1 & 2 KaderberoepsKBL3 & 4 Gemengd / TheoretischGL/TL3 & 4 Vmbo

21 Techniek bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, voertuigentechniek, installatietechniek, grafische techniek, bouwbreed, techniekbreed, metalektro en instalektro. Zorg en Welzijn verzorging, uiterlijke verzorging en zorg-en-welzijnbreed Economie administratie, handel en verkoop, mode en commercie, handel en administratie, consumptief-breed Landbouw landbouw en natuurlijke omgeving, landbouw-breed Intersectoraal dienstverlening en commercie, technologie en commercie, technologie en dienstverlening, ICT-route, sport dienstverlening en veiligheid. Vmbo: sectoren

22 Leerwegondersteunend onderwijs is een extra voorziening, bedoeld voor leerlingen die met ondersteuning het vmbo-diploma kunnen halen. Vmbo met LWOO

23 Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: 5 jaar (3 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw Havo

24 6 jaar (3 jaar onderbouw + 3 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO of universiteit Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw Vwo

25 Kopklas vmbo-t en Kopklas havo/vwo Een extra jaar po óp de vo-school met veel aandacht voor taal. Doel: Doorstromen naar vmbo-t of havo/vwo Internationale schakelklassen (ISK) Voor leerlingen korter dan 2 jaar in Nederland Onderwijs voor hoogbegaafden Overig aanbod

26 Indeling VSO: - Cluster 1: Visuele beperking - Cluster 2: Auditieve en/of communicatieve beperking - Cluster 3: Verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen - Cluster 4: Ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek Plaatsing wordt aangevraagd door VSO-school middels een toelaatbaarheidsverklaring Commissie van deskundigen van het samenwerkingsverband vo beslist over toelating tot cluster 3 en 4 VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs

27 Een leerling kan maar op één vo-school worden aangemeld. De unieke code wordt door de vo-school ingevoerd in Onderwijs Transparant (OT). OT is een digitaal overdrachtssysteem dat: - de vo-school in staat stelt het onderwijskundig rapport te bekijken; - de basisschool een bericht stuurt van de aanmelding. Aanmelden vo

28 Adviesformulier: Wordt verkregen via de basisschool; is vereist bij aanmelding op een vo-school. Het adviesformulier vermeldt onder andere: Een unieke code; basisschooladvies. Aanmelden vo

29 Start PrO-, LWOO-, kopklas- en zorgleerlingen: 17-1-2015 Start overige leerlingen: 31-1-2015 Sluiting: 20-3-2015 Nb. voor zorgleerlingen op 13-2-2015! Advies BOVO: vroeg aanmelden alle aanmeldingen in deze periode worden gezien als gelijktijdig binnen gekomen. Aanmelden vo 1 e aanmeldingsperiode

30 Het toelatingsbeleid en eventuele voorrangsregels worden binnen het wettelijke kader door de vo-scholen zelf bepaald en kunnen per school verschillen. Het toelatingsbeleid wordt voor 1 november vastgesteld en op de eigen website van de vo-school geplaatst. Een leerling mag wettelijk alleen geweigerd worden als: a.de ouders de grondslag van de school niet respecteren of onderschrijven; b.het basisschooladvies niet overeenkomt met het inrichtingsbesluit van de school (een vmbo-advies bij een vwo-school); c.er geen plaatsruimte is. Aanmelden vo Toelatingsbeleid vo

31 Vo-scholen mogen geen aanvullende toetsing eisen of de leerling zelf aanvullend toetsen. Vo-scholen mogen uitsluitend vaardigheden toetsen behorende bij een bijzondere inrichting (LOOT, TTO of profielklas). De vo-school mag de leerling onder bepaalde voorwaarden afwijzen op basis van twijfels over de juistheid van het basisschooladvies. Aanmelden vo Toelatingsbeleid vo

32 Vo-scholen proberen zo snel mogelijk een besluit te nemen ten aanzien van de toelaatbaarheid. Bericht van wel/niet plaatsing op 27-3-2015: Plaatsing bij voldoende ruimte Overaanmelding kan leiden tot het toepassen van voorrangsregels en/of loting. Aanmelden vo Behandelperiode vo

33 Voor kinderen die na de 1e periode niet (meer) zijn aangemeld op een school (bijv. doordat ze uitgeloot zijn). Periode van 30-3-2015 t/m 16-4-2015 Aanmelding op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt de volgende uitzondering: Bij overaanmelding op de eerste dag van de tweede periode worden deze aanmeldingen behandeld als gelijktijdig binnengekomen. Vervolgens vindt onder deze aanmeldingen een loting plaats om alsnog een volgorde van binnenkomst te bepalen. Bericht van wel/niet plaatsing voor leerlingen van de tweede periode zodra de vo-school een besluit heeft genomen. Aanmelden vo 2 e aanmeldingsperiode

34 Ontmoeting tussen de po-school en de vo-school; vindt twee keer per jaar plaats; Juni 2015 Bespreken van de nieuwe vo-leerling; Nov 2015 Hoe gaat het nu met de nieuwe leerling in het vo; Om uw kind te kunnen voorstellen en bespreken heeft de po-school uw toestemming nodig. Uitwisselingsmarkt

35 Indien ouders vragen en/of aanmerkingen hebben over: het OKR de BOVO-procedure het toelatingsbeleid en voorrangsregels van vo-scholen de manier waarop scholen met bovenstaande omgaan dan kunnen zij terecht bij de betreffende school en indien nodig bij de schoolleiding en/of het schoolbestuur. Tips voor ouders

36 Houd bij het kiezen van een school bijvoorbeeld ook rekening met: Het schoolondersteuningsprofiel; mogelijkheden tot begeleiding (bijv. voor huiswerk); kosten; opvang bij lesuitval; de afstand. Tips voor ouders

37 Leestips: BOVO ouderfolder De Scholenwijzer vo (vanaf december, uitgave: gemeente Den Haag) Websites van de vo-scholen Website BOVO Haaglanden (zie: www.bovohaaglanden.nl > primair onderwijs > ouders) vo-gids ministerie OCW (zie: www.rijksoverheid.nl) Tips voor ouders

38 Vragen?


Download ppt "Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden."

Verwante presentaties


Ads door Google