De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de ouderavond van de schoolverlatersklas.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de ouderavond van de schoolverlatersklas."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de ouderavond van de schoolverlatersklas

2  Vakken  Gym/judokleding  Gebruik smartboard  Zelfstandig werken  Hoeken  Huiswerk  Website  Kamp  Schoolverlaters  Vragen?  Gegevens juf Mandy Giovanni

3  Niveaugroep rekenen  Niveaugroep taal  Taaltrapeze  Geschiedenis  Aardrijkskunde (de wereld)  Gym  Judo  Thema’s Gio

4  Gym: belangrijk is dat de kinderen de volgende dingen hebben  Goede gymschoenen  T-shirt  Korte broek of joggingbroek  Judo:  Judobroek  Judojas  Judoband  Leerlingen hoeven dit jaar geen pak meer te kopen. Ik heb leenpakken. Zonde om het laatste jaar nog te moeten kopen.  Leerlingen douchen na deze dagen. Quincy

5  We maken dagelijks gebruik van het smartboard voor o.a.:  Rekenen  Taal  Filmpjes  Topografie  Muziek  Schrijven  Uitleg  Spreekbeurten Dante

6  Wilt u het zelf ook even uitproberen? Yihad

7  In onze groep hebben we het hele jaar door hoeken in de klas.  Voor de kinderen is dit een uitdagende manier van leren en ze hebben ook de grootste lol.  De hoeken van dit jaar zijn:  Prehistorie (reeds voorbij)  Halloween/herfst  Riddertijd  Natuur  Strand Koos

8  2 x in de week een half uur  Takenlijst  Zelf invullen wat je gedaan hebt  Aftekenen door juf Richard

9  Elke week wordt er huiswerk meegegeven.  Elke dinsdag mee naar huis, maandag weer op school inleveren  Voor de schoolverlaters 3 blz. rekenen en taal  Het is extra, geen straf. Het is verdieping om beter te worden wat heel belangrijk is, zeker het laatste jaar.  3 x niet op tijd ingeleverd of niet gemaakt, dan geen huiswerk meer Rahul

10  Er wordt veel gebruik gemaakt van de website. Alle actuele dingen staan hierop. Dus wilt u iets weten, dan kunt u het op de site vinden.  Let op internetpesten. O.a. op hyves, msn.  Thuis ook goed opletten op wat voor sites de kinderen komen. Ik hoor verhalen over bepaalde sites waar ze niks op te zoeken hebben. Natalie

11  Vorig jaar zijn we voor het eerst op kamp geweest.  Dit was heel erg geslaagd!!!!  Dit jaar gaan we weer. Sabrina

12  We hebben dit jaar 11 schoolverlaters!!!  U wilt natuurlijk alles weten over dit onderwerp…. Suman

13 Goed op weg naar het VO schooljaar 2011 - 2012  Presentatie voor ouders/verzorgers van basisschoolverlaters

14 BOVO: Een initiatief van de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. BOVO-procedure: Verzorgt de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. VO PO Praktijkonderwijs

15  Meer leerkrachten  Verhuizen naar een ander lokaal  Meer en dagelijks huiswerk  Sjouwen met een zware tas  Studielessen  Huiswerkklas  Afstand school – thuis  Nieuwe klasgenoten  Weer de jongste van de school  Ander schoolklimaat  Andere lestijden Grote veranderingen

16 PO sboboso VO PrOvmbo ( LWOO ) havovwovso Uitstroom naar het VO

17 De leerling wordt voorbereid op het zelfstandig functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Praktijkschoolleerlingen met meer mogelijkheden kunnen deelnemen aan het voorbereidend AKA-traject (toeleidend naar ROC niveau 1). Vakken: taal, rekenen, informatiekunde, lichamelijke opvoeding. Daarnaast beroepsgerichte vakken gericht op bijv. magazijn- of vorkheftruckwerk, de horeca, de bouw en het grootwinkelbedrijf (per school verschillend). Praktijkonderwijs

18 Vakken/leergebieden: • Nederlands • Engels • Rekenen en Wiskunde • Mens en Natuur • Mens en Maatschappij • Kunst en Cultuur • Bewegen en Sport vmbo, havo en vwo

19 vmbo voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Leerwegen Basisberoeps Kaderberoeps Gemengd/ Theoretisch Afkorting BBL KBL GL/TL MBO-niveau 1 & 2 3 & 4 Duur: 4 jaar (2 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw)

20 Techniek bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, voertuigentechniek, installatietechniek, grafische techniek, bouwbreed, techniekbreed, metalektro en instalektro. Zorg en Welzijn verzorging, uiterlijke verzorging en zorg-en-welzijnbreed Economie administratie, handel en verkoop, mode en commercie, handel en administratie, consumptief-breed Landbouw landbouw en natuurlijke omgeving, landbouw-breed Intersectoraal dienstverlening en commercie, technologie en commercie, technologie en dienstverlening, ICT-route, sport dienstverlening en veiligheid.

21 LWOO is een extra voorziening binnen de leerwegen van het vmbo. LWOO is bedoeld voor leerlingen die wel een vmbo-diploma kunnen halen, maar die hierbij extra ondersteuning kunnen gebruiken.

22 Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: 5 jaar (3 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO

23 Kopklas vmbo-t en Kopklas havo/vwo Een extra jaar PO óp de VO-school met veel aandacht voor taal. Doel: Doorstromen naar vmbo-t of havo/vwo Internationale schakelklassen (ISK) Voor leerlingen korter dan 2 jaar in Nederland Onderwijs voor hoogbegaafden VO-scholen met Leonardo-onderwijs

24 • Commissie voor Indicatiestelling beslist over plaatsing • Vier clusters: cluster 1: voor visueel gehandicapte leerlingen cluster 2: voor auditief en communicatief gehandicapte leerling cluster 3: voor verstandelijk, lichamelijk of meervoudig gehandicapte leerling cluster 4: voor leerling met ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek • Elk cluster heeft een eigen aanmeldingsprocedure die af wijkt van de BOVO-procedure • Andere formulieren • Ander tijdpad • Neem contact op met de VSO-school voor uitleg

25 Toetsen op verschillende leergebieden, zoals: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen. Soorten toetsen: • Drempelonderzoek • Cito Leerling- en onderwijsvolgsysteem toetsen (Cito LOVS) • Cito Eindtoets

26 Scholen in de regio Haaglanden kunnen kiezen voor afname van de Cito Eindtoets of voor afname van een intelligentieonderzoek. Voorbeelden van intelligentieonderzoeken: • NIO • NDT • WISC-III

27 Bestaat uit: •Mening van de basisschool over: • het onderwijsniveau • het functioneren door de jaren heen •Onafhankelijke toets- en testgegevens

28 1. Bezoeken open dagen VO 2. 1e aanmeldingsperiode • Aanmeldingsformulier inleveren bij school van uw keuze. • Alle aanmeldingen in deze periode worden gezien als gelijktijdig binnen gekomen 3. Behandelperiode VO-school beoordeelt of de leerling plaatsbaar is op basis van toelatingscriteria. Welke stappen?

29 4. Bericht van wel/niet plaatsing op vaste datum: • Toepassen van eventuele voorrangsregels • Plaatsing bij voldoende ruimte • Loting bij onvoldoende ruimte De toelatingscriteria en voorrangsregels worden door de VO-scholen zelf bepaald en kunnen per school verschillen. Kijk voor criteria en voorrangsregels op website van de VO-school. Nb. Welke stappen?

30 5. 2e aanmeldingsperiode • Voor kinderen die na de 1e periode niet zijn aangemeld op een school (bijv. doordat ze uitgeloot zijn). • Aanmeldingsformulier inleveren bij school van uw keuze. • Aanmelding op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt de volgende uitzondering: Bij overaanmelding op de eerste dag van de tweede periode worden deze aanmeldingen behandeld als gelijktijdig binnengekomen. Vervolgens vindt onder deze aanmeldingen een loting plaats om alsnog een volgorde van binnenkomst te bepalen. Het doel hiervan is dat ouders zich niet genoodzaakt voelen om zo vroeg mogelijk bij de VO-school aanwezig te zijn om hun kind aan te melden. Welke stappen?

31 6. Bericht van wel/niet plaatsing voor leerlingen van de tweede  periode zodra de VO-school een besluit heeft genomen. Welke stappen?

32 Uniek BOVO aanmeldingsnummer Aanmeldingsformulier

33  Met het aanmeldingsformulier kan de leerling op één VO-school worden aangemeld.  BOVO-digitaal: Digitaal overdrachtssysteem voor uitwisseling van het onderwijskundig rapport.  Uniek BOVO-leerlingnummer: Met dit nummer meldt de VO-school de leerling aan in BOVO-digitaal, waardoor de basisschool direct op de hoogte is van de aanmelding en de VO-school het onderwijskundig rapport kan bekijken. Aanmeldingsformulier

34 De basisschool maakt het onderwijskundig rapport (OKR). Ouders hebben het recht om het OKR in te zien. BOVO adviseert basisscholen ouders een kopie van het OKR en de bijhorende bijlagen te geven. Indien ouders/verzorgers op- of aanmerkingen hebben over: • Het OKR • De BOVO-procedure • De toelatingscriteria en voorrangsregels van VO-scholen • De manier waarop scholen met bovenstaande omgaan kunnen zij eerst terecht bij de direct betrokkenen en indien nodig bij het bevoegd gezag van de school (schoolleiding en het bestuur). Rechten van ouders

35 Bij het kiezen van een VO-school spelen allerlei zaken een rol, zoals: kosten, opvang bij lesuitval, afstand huis – school, mogelijkheden voor extra ondersteuning en begeleiding (bijv. bij dyslexie, huiswerk). Leestips:  BOVO Ouderfolder  Website BOVO Haaglanden ⁻ Checklist bij schoolkeuze ⁻ Handige websites (zie: www.bovohaaglanden.nl > primair onderwijs > ouders)  De Scholenwijzer VO (uitgave: gemeente Den Haag)  VO-gids ministerie OCW (zie: www.rijksoverheid.nl) Tips voor ouders

36  Stel ze dan gerust Mea

37  Ik ben elke dag bereikbaar tussen 8.15 - 8.40 & 15.00-15.20 en woensdag 12.45.13.00  U kunt mij ook mailen: mbodmann@hsvdenhaag.nl  Of jufmandyivio@hotmail.com

38  Heel erg bedankt voor uw komst!!  Ik zie u weer in januari voor de schoolverlatersgesprekken.


Download ppt "Welkom op de ouderavond van de schoolverlatersklas."

Verwante presentaties


Ads door Google