De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goed op weg naar het VO schooljaar 2013 - 2014 Presentatie voor ouders/verzorgers van basisschoolverlaters.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goed op weg naar het VO schooljaar 2013 - 2014 Presentatie voor ouders/verzorgers van basisschoolverlaters."— Transcript van de presentatie:

1 Goed op weg naar het VO schooljaar 2013 - 2014 Presentatie voor ouders/verzorgers van basisschoolverlaters

2 VO PO BOVO Haaglanden BOVO procedureBeschrijft de overstap van primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. BOVO HaaglandenBegeleidt en ondersteunt scholen bij deze overstap.

3 • Nieuwe klasgenoten; • verschillende leerkrachten en lokalen; • sjouwen met boeken; • meer huiswerk; • studielessen; • afstand tot de school; • plotseling weer de jongste zijn; • andere schoolcultuur; • wisselende lestijden. Veel veranderingen

4 PO sboboso VO PrOvmbo ( LWOO ) havovwovso Uitstroom naar het VO

5 vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Schooltypen

6 Onderbouw VO Vakken/leergebieden : • Nederlands; • Engels; • rekenen en wiskunde; • mens en natuur; • mens en maatschappij; • kunst en cultuur; • bewegen en sport. vmbo, havo en vwo vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw

7 Voorbereiding op zelfstandig functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Leerlingen met meer mogelijkheden kunnen deelnemen aan het voorbereidend AKA-traject (toeleidend naar ROC niveau 1). Praktijkonderwijs vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw Algemene vakken: • Taal; • rekenen; • informatiekunde; • lichamelijke opvoeding. Beroepsgerichte vakken: • Magazijn- of vorkheftruckwerk; • grootwinkelbedrijf; • horeca; • bouw.

8 vmbo voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Duur: 4 jaar (2 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) Leerwegen AfkortingMBO-niveau Basisberoeps BBL1 & 2 Kaderberoeps KBL3 & 4 Gemengd / Theoretisch GL/TL3 & 4

9 Techniek bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, voertuigentechniek, installatietechniek, grafische techniek, bouwbreed, techniekbreed, metalektro en instalektro. Zorg en Welzijn verzorging, uiterlijke verzorging en zorg-en-welzijnbreed Economie administratie, handel en verkoop, mode en commercie, handel en administratie, consumptief-breed Landbouw landbouw en natuurlijke omgeving, landbouw-breed Intersectoraal dienstverlening en commercie, technologie en commercie, technologie en dienstverlening, ICT-route, sport dienstverlening en veiligheid. vmbo: sectoren voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

10 Leerwegondersteunend onderwijs is een extra voorziening, bedoeld voor leerlingen die met ondersteuning het vmbo-diploma kunnen halen. vmbo met LWOO voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

11 havo hoger algemeen voortgezet onderwijs Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: 5 jaar (3 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw

12 6 jaar (3 jaar onderbouw + 3 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO of universiteit vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw

13 Overig aanbod Kopklas vmbo-t en Kopklas havo/vwo Een extra jaar PO óp de VO-school met veel aandacht voor taal. Doel: Doorstromen naar vmbo-t of havo/vwo Internationale schakelklassen (ISK) Voor leerlingen korter dan 2 jaar in Nederland Onderwijs voor hoogbegaafden VO-scholen met Leonardo-onderwijs

14 VSO voortgezet speciaal onderwijs • Commissie voor Indicatiestelling beslist over plaatsing • Vier clusters: Cluster 1: visuele beperking Cluster 2: auditieve en/of communicatieve beperking Cluster 3: verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen Cluster 4: Ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek • Elk cluster heeft een eigen aanmeldingsprocedure die afwijkt van de BOVO-procedure • Andere formulieren • Ander tijdpad • Neem contact op met de VSO-school voor uitleg

15 Didactische toetsen Toetsen op verschillende leergebieden, zoals: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen. Soorten toetsen: • Drempelonderzoek • Cito Leerling- en onderwijsvolgsysteem toetsen (Cito LOVS)

16 De Cito Eindtoets wordt afgenomen in februari. Deze toets bestaat uit vragen op het gebied van: Cito Eindtoets • taal • studievaardigheden • rekenen-wiskunde • wereldoriëntatie (op meeste scholen)

17 Intelligentieonderzoek Scholen in de regio Haaglanden kunnen kiezen voor afname van de Cito Eindtoets of een intelligentieonderzoek, zoals: • NIO • NDT • WISC-III

18 Workshop A1 - De BOVO procedure Basisschooladvies Leerlingkenmerken werkhouding thuissituatie karakter sociaal-emotioneel Visie basisschool Goed basisschooladvies intelligentieonderzoek (Cito) LOVS drempelonderzoek Test- en toetsgegevens Methodetoetsen

19 Adviesformulier Dit formulier is vereist bij aanmelding op een VO-school. Het adviesformulier vermeldt: • Een unieke code; • leerling gegevens (NAW); • schoolgegevens; • basisschooladvies.

20 Met het adviesformulier kan de leerling op één VO-school worden aangemeld. BOVO-digitaal: Digitaal overdrachtssysteem voor uitwisseling van het onderwijskundig rapport. Unieke code Hiermee registreert de VO-school uw aanmelding in BOVO digitaal: • De basisschool ontvangt direct bericht van de aanmelding; • de VO-school kan het onderwijskundig rapport bekijken. Adviesformulier

21 1. Kies een VO-school 2.1 ste aanmeldingsperiode Start voor leerlingen PrO en LWOO en kopklas 18-01-2014 Start voor overige leerlingen 25-01-2014 • aanmeldingsformulier inleveren bij school van uw keuze; • alle aanmeldingen in deze periode worden gezien als gelijktijdig binnen gekomen. 1 ste aanmeldingsperiode sluit op 21-03-2014 3.Behandelperiode VO-school beoordeelt of de leerling plaatsbaar is op basis van toelatingscriteria. Welke stappen?

22 4. Bericht van wel/niet plaatsing op vaste datum: • Toepassen van eventuele voorrangsregels • Plaatsing bij voldoende ruimte • Loting bij onvoldoende ruimte De toelatingscriteria en voorrangsregels worden door de VO-scholen zelf bepaald en kunnen per school verschillen. Kijk voor criteria en voorrangsregels op website van de VO-school. Nb. Welke stappen?

23 5. 2e aanmeldingsperiode • Voor kinderen die na de 1e periode niet (meer) zijn aangemeld op een school (bijv. doordat ze uitgeloot zijn). • Aanmeldingsformulier inleveren bij school van uw keuze. • Aanmelding op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt de volgende uitzondering: Bij overaanmelding op de eerste dag van de tweede periode worden deze aanmeldingen behandeld als gelijktijdig binnengekomen. Vervolgens vindt onder deze aanmeldingen een loting plaats om alsnog een volgorde van binnenkomst te bepalen. Het doel hiervan is dat ouders zich niet genoodzaakt voelen om op de eerste aanmeldingsdag zo vroeg mogelijk bij de VO-school aanwezig te zijn om hun kind aan te melden. Tweede aanmeldingsperiode start 31-03-2014 Welke stappen?

24 6.Bericht van wel/niet plaatsing voor leerlingen van de tweede periode zodra de VO-school een besluit heeft genomen. Welke stappen?

25 De basisschool vormt het basisschooladvies en stelt het onderwijskundig rapport samen. Ouders hebben het recht om het OKR in te zien. BOVO adviseert basisscholen om ouders een kopie van het OKR en de bijhorende bijlagen te geven. Indien ouders vragen en/of aanmerkingen hebben over: • het OKR • de BOVO-procedure • de toelatingscriteria en voorrangsregels van VO-scholen • de manier waarop scholen met bovenstaande omgaan kunnen zij terecht bij de betreffende school en indien nodig bij de schoolleiding en/of het schoolbestuur. Rechten van ouders

26 Houd bij het kiezen van een school bijvoorbeeld ook rekening met • De kosten; • opvang bij lesuitval; • de afstand; • mogelijkheden extra ondersteuning en begeleiding (bijv. bij dyslexie, huiswerk). Leestips: • BOVO Ouderfolder • De Scholenwijzer VO (uitgave: gemeente Den Haag) • Websites van de VO-scholen (toelatingscriteria en voorrangsregels) • Website BOVO Haaglanden ⁻ Checklist bij schoolkeuze (zie: www.bovohaaglanden.nl > primair onderwijs > ouders) • VO-gids ministerie OCW (zie: www.rijksoverheid.nl) Tips voor ouders

27 Veel succes!


Download ppt "Goed op weg naar het VO schooljaar 2013 - 2014 Presentatie voor ouders/verzorgers van basisschoolverlaters."

Verwante presentaties


Ads door Google