De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tijd voor het nieuwe OCMW

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tijd voor het nieuwe OCMW"— Transcript van de presentatie:

1 Tijd voor het nieuwe OCMW
Koen Hermans LUCAS, Centrum voor zorgonderzoek en consultancy Centrum voor sociologisch onderzoek

2 Reflectie op 3 hoofdlijnen in essay
3 antwoorden op de huidige crisis : Sociaal investeringsbeleid vanuit grondrechtenbenadering Implicaties voor het lokale niveau Samenwerken in netwerken Professionalisering van het sociaal werk

3 Drie antwoorden op de nieuwste sociale kwestie Drie invullingen van ‘sociaal’ beleid

4 Financiële crisis  economische crisis  nieuwe sociale kwestie?
Zoveelste ‘crisis van de verzorgingsstaat’ Nieuwe sociale kwestie als antwoord vanaf jaren ‘90: Groeiende kloof tussen laag- en hooggeschoolden Kloof tussen uitkeringsgerechtigden en werkenden Antwoord: actieve welvaartsstaat Huidige crisis = versterking van nieuwe sociale kwestie?

5 Nieuwste sociale kwestie?
 Huidige crisis is fundamenteler (Standing, 2011) Onzekerheid alom Hooggeschoolden worden geraakt Werkende middenklasse wordt geraakt Sociale mobiliteit remt af Nieuwe armoede : schuldenproblematiek en faillissementen ’Democratisering van armoede’ In periode van ‘superdiversiteit’

6 Oplossing 1: sociale voorzieningen zijn niet oplossing maar probleem (Dalrymple)
Individuele verantwoordelijkheid als sturend principe Mensen zijn zelf verantwoordelijk Hulpverlening steekt mensen in slachtofferrol Hulpverlening bestendigt afhankelijkheid Sociale voorzieningen zijn niet de oplossing, maar de oorzaak Oplossing: Straffe vorm : sociale voorzieningen (sterk) afbouwen Mildere vorm: Strenge(re) Selectiviteit in functie van behoeftigheid

7 Effectiviteit van deze strategie
Toepassing in UK, Nederland en Duitsland Voorbeelden in Vlaanderen : Tijdigheid van werkloosheidsuitkering Veel aandacht voor het bestrijden van sociale fraude Stopzetting van straathoekwerk in Antwerpen Effecten van grotere selectiviteit? Vergroting van onderbescherming Mensen trekken zich terug als gevolg van stigmatisering Bewijs: recente besparingen in de Nederlandse zorg

8 Oplossing 2: ‘Voor wat, hoort wat’
Tegenover aanbod vanuit sociaal beleid (onderwijs, huisvesting, leefloon) hoort een inspanning, een wederdienst Selectiviteit in functie van een tegenprestatie Niet noodzakelijk een terugtrekkende overheid Overheid stuurt gedrag in gewenste richting via prikkels en straffen Activering als verplichting

9 Effectiviteit van deze strategie
Duurzaamheid van activering: Slechts één op vijf heeft een jaar na einde sociale tewerkstelling een duurzame job (Raeymaeckers, 2008) Meer fundamenteel : Soms dunne grens tussen niet willen en niet kunnen Op basis waarvan en wie stelt grens vast ? Sanctionerende invulling vs positieve, emanciperende invulling op maat

10 Derde oplossing : sociale investering (OECD, 2011)
Sterke welvaartsstaat als buffer tegen crisis Combinatie van herverdeling en investering in menselijk kapitaal Maatwerk in functie van verbeteren van sociale mobiliteit Gestoeld op grondrechtenbenadering

11 Vertaling van sociale investering naar armoedebestrijding
Versterken van klassieke (financiële) instrumenten van de verzorgingsstaat: Socialezekerheidsuitkeringen Schooltoelagen Huursubsidie Ondersteunen van integratie in basisinstuties Arbeidsmarkt Huisvestingsmarkt Onderwijs Kinderopvang Gezondheidszorg Energiemarkt

12 Maatschappelijke integratie: meer dan centen
Economisch kapitaal Cultureel kapitaal Sociaal kapitaal Linguïstisch kapitaal Niet alleen beschikbaarheid en betaalbaarheid, maar ook begrijpbaarheid en bruikbaarheid als toetscriteria

13 En het lokaal niveau ? Maatschappelijke dienstverlening als drievoudige opdracht : Individuele begeleiding Voorwaardenscheppend beleid : voorzieningen op maat Sensibiliseren en van maatschappelijke basisinstituties

14 2de hoofdlijn: Samenwerken in netwerken
Netwerken als ultieme oplossing voor complex en weerbarstig maatschappelijk probleem? Niveaus van netwerken : Beleidsnetwerken Operationele netwerken Netwerken : Alle actoren die een bijdrage kunnen leveren aan een maatschappelijk probleem of opgave vormen een netwerk als ze op de hoogte zijn van elkaars bestaan, elkaars meerwaarde kennen, als er onderlinge contacten zijn, als kennis wordt gedeeld en/of als er een gemeenschappelijke ontmoetingsplek is’

15 Doelstellingen van netwerk
Netwerk als middel om eigen organisatie te profileren (= eigenbelang) Netwerk als middel om hiaten in dienstverlening (=aanbodgericht) Netwerken als middel om te komen tot meer maatwerk en zorg op maat

16 Succesfactoren van netwerken:
‘sense of urgency’ Gemeenschappelijke doelen (≠ één visie) ‘what’s in it for me’: netwerken creëren meerwaarde Vertrouwen Macht Communicatie Engagement bij deelnemend management en professionals Duidelijkheid over coördinatie

17 3 types van netwerken (Provan & Kenis, 2008)

18 Rol van OCMW / lokaal bestuur
Regisseur of aanjager ? Netwerkaansturing door lead organisatie Netwerkaansturing door een door het netwerk erkende en georganiseerde organisatie? Over grenzen van sectoren binnen gemeente of over grenzen van gemeente ? Rol van OCMW-vereniging als organisatievorm Realistisch gezien huidige schaalgrootte van gemeenten?

19 Professionaliteit Art. 59 van de OCMW-wet
Expliciete keuze voor professionele aanpak Sociaal onderzoek = opdracht van maatschappelijk werker Wel internationaal heel wat ‘evidentie’ beschikbaar Wetenschappelijke onderbouwing van sociaal werk is in Vlaanderen pas relatief beperkt

20 Generieke succesfactoren van sociaal werk :
Op cliëntniveau : werkalliantie hulpverlener – cliënt Respect Aansluiten bij motivatie Methodisch Methodiekbeschrijving: welke doelstellingen, welke problemen, hoe handelen, hoe komt het dat het werkt, welke competenties zijn nodig ? goede structurering : doelstellingen en gefaseerd werken Organisatorisch : goede opleiding, training en intervisie Feedback vragen bij collega’s en clienten over handelen Falen van hulpverlening durven zoeken in eigen gedrag van sociaal werker


Download ppt "Tijd voor het nieuwe OCMW"

Verwante presentaties


Ads door Google