De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is passend onderwijs?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is passend onderwijs?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Wat is passend onderwijs?

3 Passend onderwijs Op 1 augustus 2014 gaat de wetswijziging passend onderwijs in. Elke leerling krijgt het onderwijs en de ondersteuning krijgt waar hij/zij recht op heeft. Het accent komt te liggen op wat een leerling wél kan. Schoolbesturen/scholen krijgen zorgplicht. Scholen zijn verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Scholen voor voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 gaan samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

4 Wettelijk kader Zo passend mogelijk onderwijs en aanpakken onderwijsbeperking. Leraren zijn beter toegerust. Minder bureaucratie (geen lange indicatieprocedures, geen wachtlijsten). Helder waaraan de middelen voor extra ondersteuning worden besteed. Geen thuiszitters. Afstemming met andere sectoren.

5 Samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland
9 vo-schoolbesturen werken samen in de regio Noord-Kennemerland. Verantwoordelijk voor een passende onderwijsplaats voor zo’n leerlingen. Streeft ernaar dat alle vo-leerlingen in Noord-Kennemerland een diploma naar vermogen behalen of een passende en duurzame plek op de arbeidsmarkt en/of in de maatschappij innemen.

6 Scholen krijgen zorgplicht
Schoolbesturen zijn verplicht alle leerlingen met extra onderwijsbehoeften die op de school worden aangemeld of al staan ingeschreven een passende onderwijsplek te bieden. Ouders hoeven niet meer zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun zoon of dochter. Binnen de regio is een dekkend ondersteuningsaanbod. Als een school de gevraagde ondersteuning niet kan bieden, wordt uitgezocht welke school binnen het samenwerkingsverband dat wel kan.

7 Schoolondersteuningsprofiel
Beschrijft welke (extra) ondersteuning de school kan aanbieden. Alle reguliere scholen zijn in staat om naast basisondersteuning leerlingen met speciale onderwijsbehoeften extra te ondersteunen. Schoolondersteuningsprofielen staan in de schoolgids en/of op de website van de school

8 Ondersteuning en arrangementen
Vo-scholen nemen leerlingen met een extra ondersteuningsvraag op. Elke vo-school heeft een trajectvoorziening voor extra ondersteuning. Bovenschoolse onderwijsarrangementen: OPDC Rebound - Keerpunt Bijzondere samenwerkingsvormen met het voortgezet speciaal onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs

9 Trajectvoorzieningen
De extra ondersteuning van alle reguliere vo-scholen in het samenwerkingsverband wordt ingevuld middels een trajectvoorziening op iedere school. Scholen bepalen zelf hoe de voorziening voor hun eigen school wordt ingevuld, met inachtneming van de 3 pijlers: Observatie en begeleiding van leerlingen. Coaching van docenten. Partnerschap met ouders. Voor de trajectvoorziening wordt een Kaderplan opgesteld. Ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband bij opstellen Kaderplan. Per 1 augustus 2014 zijn alle Kaderplannen gereed. Per schooljaar start trajectvoorzieningen op alle scholen.

10 De rugzak verdwijnt Vanaf 1 augustus 2014 wordt geen LGF meer toegekend. In plaats daarvan komen er arrangementen. De school kan een arrangement aanbieden aan leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning. Er wordt uitgegaan van wat de leerling nodig heeft. De financiering voor de ondersteuning is binnen passend onderwijs flexibeler en breder inzetbaar.

11 Van indiceren naar toewijzen
Niet meer relevant of een leerling wel of geen gelabelde gedragsstoornis heeft. Accentverschuiving van ‘wat heeft de leerling’ naar ‘wat heeft de leerling nodig’. We spreken niet meer over ‘indiceren’, maar over ‘toewijzen’. Voor een plaats in het voortgezet speciaal onderwijs wordt door de Commissie van Toewijzing een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) afgegeven. Voor een plaats in een bovenschools arrangement wordt door de Commissie van Toewijzing een toewijzing afgegeven.

12 Toelaatbaarheidsverklaring
Deze werd tot nu toe afgegeven door de Commissie voor de Indicatiestelling, op basis van landelijke criteria. Per 1 augustus 2014 wordt dit gedaan door de nieuwe Commissie voor Toewijzing op basis van criteria van ons samenwerkingsverband. Nieuw is dat de school de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt en niet de ouders. Er vindt op overeenstemming gericht overleg (OOGO) plaats met ouders. De minimumtermijn voor een toelaatbaarheidsverklaring is een schooljaar.


Download ppt "Wat is passend onderwijs?"

Verwante presentaties


Ads door Google