De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionaal Samenwerkingsverband VO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionaal Samenwerkingsverband VO"— Transcript van de presentatie:

1 Regionaal Samenwerkingsverband VO
MaxX (Praktijkonderwijs) AOC Oost locatie Borculo Het Assink Lyceum Staring College oktober 2012

2 Agendapunten RVC Tijdpad/procedure en accenten bij de invulling ORS Verschil Pro en LWOO PrO/LWOO testdag Aanmelding rugzakleerlingen en/of nieuwkomers

3 ALGEMENE INFORMATIE OVER PrO en LWOO:
Vereniging Regionale Verwijzingscommissies VO Landelijk (voor brede algemene info en wettelijke regelingen) of Regionale Verwijzingscommissie Oost-Nederland (Ook telefonisch advies: vraag naar de heer dr. A. Verweij.)

4 Onderwijskundig Rapportage Systeem www.rapportagesysteem.nl
gebruiken voor indicering PrO en LWOO Elke basisschool heeft handleiding, inlogcode en wachtwoord -> vragen Ank Stegenga “Oude” onderwijskundig rapport niet meer gebruiken. Staat nog wel op de site, maar is alleen bedoeld voor scholen buiten de ORS- samenwerkingsverbanden.

5 Belangrijk! De aanmelding van de niet-LWOO’ers voor 1 april (“de grote groep”) Dit jaar via het oude schriftelijke aanmeldingsformulier. Elke VO-school zorgt zelf voor verspreiding naar de basisscholen.

6 Aandachtspunten bij invulling:
Bij gegevens: alles in het juiste hokje (ten Have: ten= tussenvoegsel Have=achternaam) (Spoorstraat 13: Spoorstraat in vak huisnummer) actuele/bijgewerkte leerling-/oudergegevens (laat door ouders checken) nieuwkomers + data schoolverloop (hieruit wordt de didactische leeftijd bepaald)

7 Bij toetsgegevens: LOVS-gegevens importeren (niet intypen) t/m minimaal eind groep 7, liefst november 2012, zodanig dat ook de kolommen DLE, achterstand en ruwe score zijn ingevuld Geef t.a.v. dyslectische leerlingen aan of het onderdeel begrijpend lezen is voorgelezen. Ook andere belangrijke testgegevens toevoegen, zoals IQ of sociaal-emotionele info uit psychologisch onderzoek. Zeker als deze nog niet ouder dan 2 jaar zijn.

8 Staatscourant Nr. 17829 3 september 2012 op
Voor alle toetsen en tests geldt: Gebruik alleen dit jaar toegestane toetsen. Zie hiervoor Staatscourant Nr september 2012 op onder formulieren Bij signalering en problemen leerling: Bij potentiële PrO-/LWOO-leerlingen zijn er altijd zaken om hier in te vullen. Welke aanpak was succesvol?

9 Bij aanmelding: 6-punts-bolletjesschaal altijd invullen Bij niveau- en schooladvies: geef juiste school en schoollocatie aan niveau-advies ouders en basisschool (Dit is immers al de formele aanmelding!) Ten aanzien van verzending: digitaal pagina met handtekeningen schriftelijk per post (incl. andere relevante stukken [clusterbeschikking, dyslexieverklaring, leesdossier]) ( )adressen: zie Tijdspad & Procedure.

10 Verzoek Gaat een leerling uiteindelijk naar een andere VO-school dan waar hij is aangemeld voor onderzoek, geef dit dan even door aan de school waar het onderzoek is uitgevoerd. Dit voorkomt “dubbele” aanmelding!

11 Verschil Pro en LWOO PrO werkt vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling werken. Je kunt branche gerichte certificaten behalen. Leerlingen die LWOO op basisberoepsgerichte of kader/theoretisch gerichte leerweg volgen zijn gebonden aan methode- en exameneisen.

12 Wanneer zeker een ORS insturen?
1. Als een leerling wordt aangemeld bij het Praktijkonderwijs. 2. Als een leerling wordt aangemeld voor een VMBO- instroomniveau (basis - theoretisch) én er sprake is van een relatieve leerachterstand van 0,25 of meer in twee of meer domeinen (inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen; niet zijnde de combinatie technisch lezen en spellen). Relatieve leerachterstand = 1- (DLE/DL) = 1- (40/53) = 0,25 = 1- (26/53) = 0, Relatieve leerachterstand: * 0,25 tot 0,50 = LWOO * 0,50 of groter = PrO

13 vervolg 3. Als een leerling door langdurige zorg net niet meer aan de LWOO/PrO criteria voldoet, maar u vindt wel extra zorg nodig, omdat de leerling anders binnen de kortste keren wel weer aan de criteria voldoet. Met andere woorden: het niet continueren van zorg brengt de oude situatie weer terug. Beslissing LWOO of PrO: -LVS -LWOO/PrO toets -aanvullende gegevens

14 VREEMDELINGEN/NIEUWKOMERS Bij een nieuwkomer die gerekend vanaf de datum van aanmelding bij de RVC korter dan 2 jaar in Nederland verblijft, mag worden uitgegaan van een leerachterstand van 2 jaar op alle domeinen (= 0,33 = LWOO). Het is desondanks belangrijk uit te zoeken of de leerling beter af is met VMBO+LWOO of met Praktijkonderwijs. Dus toch toetsen en nagaan wat het werkelijke didactisch niveau is!

15 Vervolgens kan pas na intelligentieonderzoek (NIO) en onderzoek van het sociaal-emotioneel functioneren (NPV-J) worden bezien of de leerling aan alle criteria voldoet. Het voortgezet onderwijs laat dit onderzoek afnemen door een testbureau en betaalt dit. Als het IQ boven 90 uitkomt, kan een basisschool gevraagd worden aanvullend nog een gedragsbeoordelingslijst in te vullen, teneinde toch kans te maken op LWOO-toekenning. Het zal veelal gaan om een Teacher’s Report Form - TRF Het opgemaakte onderzoeksrapport wordt verstuurd naar ouders en basisschool.

16 Tijdpad & procedure seizoen 2013-2014
Zie ontvangen tijdpad & procedure! aanmelding via ORS vóór 1 december 2012 testdag LWOO/PrO: 17 januari 2013 mail Cito Leerlingrapport (incl. toetsresultaten van medio groep 8) bij Citoscore 524 of lager voor 15 maart aanmelding “laatkomers” woensdag 3 april 2013: testdag LWOO/PrO

17

18 Bijzondere omstandigheden
Leerlingen uit groep 7 die eenmaal gedoubleerd zijn na groep 2 mogen, indien ouders en school dat verstandig achten, de basisschool verlaten. Ook zij dienen deel te nemen aan een onderzoek i.v.m. LWOO of PrO. Het is zeer ongebruikelijk, maar het kan! Het gaat dan (bijna) altijd om plaatsing in het PrO.

19 (Potentiële) rugzakleerlingen
Het is niet altijd verstandig een leerling met een rugzakje te plaatsen in het reguliere Voortgezet Onderwijs. Het gaat hier om maatwerk. Per kind in goed overleg met ouders en het VO bekijken wat kan. Meld (potentiële) “rugzakleerlingen” aan medio januari 2013 en wacht niet tot maart/april.


Download ppt "Regionaal Samenwerkingsverband VO"

Verwante presentaties


Ads door Google