De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ"— Transcript van de presentatie:

1 Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013-2014
de ontwikkelingen die ingezet zijn met het Bestuurlijk Akkoord GGZ Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de overheveling van de jeugd-GGZ in 2015? Presentatie voor de werkgroep j-GGZ, mei 2013

2 Wat stond er in het BA GGZ?
Gezamenlijke afspraken over de toekomst van de GGZ: Verschuiven patiëntstromen: versterking 1e lijn (POH-GGZ), generalistische basis GGZ, verschuiving van 2e lijn naar 1e lijn Ambulantisering Kwaliteitsprogramma Destigmatisering Transparantie (ROM) + zorgvraagzwaarte Invoering prestatiebekostiging Financieel: 2,5% groei Tal van andere onderwerpen: drang en dwang, e-mental health, hoofdbehandelaarschap, top-GGZ, afbakening pakket, vermindering administratieve lasten etc.

3 Kwaliteitsprogramma 2 x 3 mln subsidie vanuit BA GGZ
Oprichting Landelijke Samenwerkingsverband Kwaliteitsstandaarden in de GGz (LSKS GGz) door NVvP, NIP en LPGGZ. 2 x 3 mln subsidie vanuit BA GGZ Domein van LSKS is de GGZ voor volwassenen, kinderen en ouderen, w.o. ook de verslavingszorg en de forensische GGZ. Doel is de planmatige, continue verbetering en innovatie van de beroepsuitoefening van professionals in de GGZ door het ontwikkelen en verspreiden van multidisciplinaire kwaliteitsinstrumenten, zoals de multidisciplinaire richtlijnen, zorgstandaarden, (beroeps)normen, instrumenten voor effectmeting (zoals ROM) en toegankelijke cliëntversies -> meerjarenprogramma

4 …..Kwaliteitsprogramma
In LSKS GGz participeren de GGz-veldpartijen, zoals cliënten, beroepsverenigingen, GGZNL en ZN. Het Nationaal Kwaliteitsinstituut, onderdeel van het Zorg Instituut Nederland, erkent LSKS in haar doelstelling. Uitgangspunten bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden zijn kwaliteitsverbetering, cliëntgerichtheid en kostenbeheersing M.b.t. j-GGZ: V.w.b. continuïteit van zorg is het van belang dat er in de richtlijnen aandacht is voor: de aansluiting van zorg tussen 18- en 18+ de aansluiting tussen somatiek en ggz het verband tussen psychopharmaca en gesprekstechniek

5 Transparantie In de GGZ is er in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in Routine Outcome Monitoring (ROM); GGZN en ZN hebben afspraken gemaakt over de aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG); De doelstelling van SBG is het inzichtelijk maken van de behandeleffecten van veelvoorkomende stoornissen. Door het inzichtelijk maken van behandeleffecten kunnen zorgaanbieders onderzoeken welke verschillen er zijn in effectiviteit van behandeling tussen locaties, afdelingen of therapeuten. Zorgverzekeraars kunnen kijken naar de verschillen in effectiviteit tussen GGZ-instellingen. In het BA GGZ is het belang van transparantie en ROM onderschreven en zijn afspraken gemaakt over de aanlevering aan SBG door partijen (NVVP, NIP en LVE) die dat voorheen nog niet deden

6 Zorgvraagzwaarte BA GGZ: “Partijen onderkennen dat inzicht in de relatie tussen zorgvraagzwaarte en de kosten nodig is voor de inkoop van doelmatige zorg.” Goede ontwikkeling: werkgroep heeft indicator ontwikkeld Moet nog verder doorontwikkeld worden (nog beperkt voorspellende waarde) Streven is indicator per 2014 op de factuur te krijgen Privacy telt zwaar: advies CBP

7 Drang en dwang Streven om gebruik van dwangtoepassingen verder terug te dringen; Visie: - alleen dwang als ultimum remedium; - bij separaties altijd mogelijkheid voor persoonlijk contact; - separatie zo kort, humaan en veilig mogelijk; - bij langere separatie na 1 wk interne en na 6 wkn externe consultatie Registratie van dwangtoepassingen m.b.v. de Argus-dataset, aanlevering aan landelijke database Nieuwe wet verplichte GGZ (opvolger Bopz) maakt ook ambulante dwang mogelijk

8 Destigmatisering BA GGZ: “Partijen vinden het van belang dat mensen met een psychische aandoening, ook zij met ernstige aandoeningen, de ruimte in de samenleving ervaren om uit te komen voor hun ziekte en als gelijkwaardige burgers te worden behandeld. Dit bevordert de deelname van mensen psychische aandoeningen aan de maatschappij, de arbeidsparticipatie en het herstel van burgerschap van de patiënt zelf.”

9 Destigmatisering Stichting Samen Sterk Tegen Stigma krijgt subsidie vanuit BA GGZ (2x 1 mln) voor de uitvoering van hun plan van aanpak. Dat kent 3 deelprojecten: Stigma en werk Stigma en ambulantisering Stigma in de zorg Cultuurverandering – zoals destigmatisering – kost tijd!

10 Ambulantisering In het BA GGZ staat de ambitie om de huidige totale beddencapaciteit in de periode tot 2020 fors af te bouwen met een derde t.o.v en deze afbouw te substitueren d.m.v. ambulante zorg. Zorgverzekeraars en aanbieders maken lokaal afspraken over mogelijkheid, inhoud en tempo van deze ambulantisering omdat de lokale uitgangssituaties verschillen.

11 Ambulantisering In het Directeurenoverleg uitwerking BA GGZ verder gesproken over de achterliggende visie: cliënt staat centraal: wil in de eigen omgeving behandeld worden, wil een baan of andere zinvolle dagbesteding en wil vrienden en sociale contacten; herstelconcept: niet alleen van gezondheid, maar ook van burgerschap; integrale benadering: waar nodig (bijv. bij EPA) ondersteuning op meerdere levensdomeinen (wonen, werk, inkomen, dagbesteding, sociale contacten) -> ambulantisering is dus niet alleen een zaak van de zorg een opname moet worden gezien als een intermezzo in de ambulante behandeling i.p.v. zoals het nu soms is: ambulante behandeling als nazorg na de klinische opname. Nulmeting monitor door Trimbos (1e uitkomsten sept)

12 Wat is ambulantisering?
Uit onderzoek blijkt wat cliënt wil: Vrienden Werk Woning Behandeling zoveel mogelijk in de eigen omgeving

13 Wat willen bereiken met ambulantisering?
-> Dat cliënt met een (ernstige) psychische stoornis de regie over zijn leven behoudt en naar vermogen deelneemt aan de maatschappij; -> Dat kan beter als hij in zijn eigen omgeving wordt behandeld. 3 pijlers: 1) Bevorderen uitstroom 2) Voorkomen van instroom 3) Bevorderen participatie -> NB. destigmatisering!

14 Bevorderen uitstroom Aantal volwassen personen dat behandeld wordt in de tweede lijn, uitgesplitst naar verblijfplaats: KLINIEK BESCHERMDE WOONVORM THUISSITUATIE EPA OGGZ - 32.000 EPA 16.600 11.000 99.700 Disease management 1.400 350 Common disorders 500 150 Shadow disorders TOTAAL 18.500 11.500

15 Voorkomen instroom

16 Bevorderen participatie

17 Vragen? Reacties?


Download ppt "Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ"

Verwante presentaties


Ads door Google