De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Bijpraten over ontwikkelingen Passend onderwijs  Op hoofdlijnen schetsen van nieuwe structuur swv Doetinchem Koffie/ thee  Uitwerking thema’s nieuwe.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Bijpraten over ontwikkelingen Passend onderwijs  Op hoofdlijnen schetsen van nieuwe structuur swv Doetinchem Koffie/ thee  Uitwerking thema’s nieuwe."— Transcript van de presentatie:

1

2  Bijpraten over ontwikkelingen Passend onderwijs  Op hoofdlijnen schetsen van nieuwe structuur swv Doetinchem Koffie/ thee  Uitwerking thema’s nieuwe samenwerkingsverband  Handelingsgericht indiceren  Expertise

3 Wie bedenkt de nieuwe naam van het OZL?

4 1. Laatste landelijke ontwikkelingen 2. Actuele cijfers van het swv Doetinchem 3. De rugzak 4. Communicatie ouders 5. Uitkomst evaluatie ondersteuningsteams 6. Schetsen van het nieuwe swv Regiegroep Houtskoolschets

5 1. Algemeen overleg TK 3 april 2013 2. Aanvullende wetgeving (opdc voor flexibele arrangementen, registratie in BRON van leerlingen met een OPP) 3. Lwoo/PrO in swv 4. Arbitrage 5. Leerlingenvervoer bij gemeenten 6. Expertisebekostiging blijft

6 Kengetallen 1-10-2012 2. rugzakken CLUSTER 4LGMGLZZMLKtotaal rugzakken in bao1023561613172 in sbao12411523 waarvan in bovenbouw8195 3. deelname % sbaoso cat 1so cat 2so cat 3so totaalrugzakken PO25033,03 (3,22) %1,47 (1,45) %0,04 (0,03) %0,25 (0,25) %1,75 (1,73)1,37 (1,41) % Landelijk2,60 (2,68) %1,34 (1,35) %0,09 (0,09) %0,21 (0,21) % 1,64 (1,65) %0,95 (1,00) % 4. cluster 1 en 2 schoolgaand in het (s)bao in het SWV woonachtig in SWV en schoolgaand in het so cluster 1cluster 2cluster 1cluster 2 9 (12)71 (76)5 (4)71 (69)

7 Bekostiging SWV vanaf 2015 op basis van de leerlingen uit het kengetallen overzicht Nummer SWVPO2503 Naam SWVPO_Doetinchem e.o. 1. ondersteuningsmiddelen bao (lichte ondersteuning) bekostiging lichte ondersteuning ondersteuningsformatie bao plus bedrag mi€ 156bedrag per bao leerling€ 2.150.302 2. bekostiging zware ondersteuning normatieve ondersteuningsbudget normbekostiging totaal€ 323 (bedrag per leerling bao en sbao)€ 4.596.919 -/- verevening op basis van 1-10- 2011-€ 902.037 ondersteuningskosten (Prijzen op basis van personeel 2012-2013 en materieel 2012) so jonger dan 8so 8 jaar en ouder so cat 1 (CLUSTER 4, ZMLK,. LZ)€ 9.111€ 8.385 so cat 2 (LG)€ 13.594€ 14.716 ondersteuningskosten so so cat 3 (MG)€ 20.558€ 21.595€ 2.599.809 Resterend ondersteuningsbudget per 2015-206 voor leerlingen in het regulier onderwijs€ 2.899.147 ontwikkeling ondersteuningsbudget bij gelijkblijvende leerlingen aantallen schooljaarcorrectiepercentage normatieve ondersteuningsbudget correctie bedrag ondersteuningskosten so resterend ondersteuningsbudget 2015-2016100%€ 4.596.919-€ 902.037€ 2.599.809€ 2.899.147 2016-201790%€ 4.596.919-€ 811.834€ 2.599.809€ 2.808.943 2017-201875%€ 4.596.919-€ 676.528€ 2.599.809€ 2.673.637 2018-201960%€ 4.596.919-€ 541.222€ 2.599.809€ 2.538.332 2019-202030%€ 4.596.919-€ 270.611€ 2.599.809€ 2.267.721 2020-20210%€ 4.596.919€ 0€ 2.599.809€ 1.997.109

8  Lichte ondersteuning (WSNS) € 156  Zware ondersteuning € 323  Totaal licht en zwaar beschikbaar € 7.649.258  Op basis van kengetallen 1-10-2012  Verevening € 902.037  Verevening in 6 jaar tot 2020-2021

9  Lichte daling  Verplichtingen SO op basis van aantal rugzakken op 1-10- 2013 voor periode 1-8-2014 / 1-8-2016  Rugzak verdwijnt per 1 augustus 2014  Vanaf 1 augustus 2014: zorgplicht en passend aanbod  Tot 1 augustus 2014 : de beschikking van CVI  Overgangsregeling SWV  Budget Passend onderwijs per schoolbestuur  Cluster 2: schooldeel en AB deel naar Kentalis

10 Brief voor scholen Informatie op de website Kern:  2014: CvI en PCL  Onderwijszorgloket  2014:geld rugzakjes  swv die toedeelt  2014-2016: leerlingen so opnieuw bekeken door OZL  2016: geld AB  swv die toedeelt Taak scholen: Vertel ouders het juiste verhaal (gesprekken, ouderavond, schoolgids)!

11  78 % van de scholen heeft een werkzaam schoolondersteuningsteam (smal of breed)  Representatieve steekproef  Kern (smal) : ib-er, orthopedagoog, leraar, ouders  Breed SOT :SMW en JGZ  Vrije stoel: op afroep  Gemiddeld 9 leerlingen per jaar besproken  Vragen over gedrag, leren, het gezin en de interactie kind/groep  Grote tevredenheid samenwerking met SMW, JGZ en (vooral) orthoped.  Positieve effecten

12

13

14 Rechtspersoon en juridische zaken Onderwijsloket en handelingsgerichte ondersteuningstoewijzing Basisondersteuning Kwaliteitszorg en monitoring Toelaatbaarheid Financiën Gemeenten, SWV-VO Personeel : tripartite overeenkomst Overgang PO-VO

15

16 NiveauOmschrijvingVerantwoordelijken 1 Handelingsgericht werken door de leraar School: leraar 2Overleg met collega’sSchool: team 3Overleg met IB-erSchool: leraar en IB-er 4Schoolnabije ondersteuning School en ondersteuningsteam PAB SWV/SO 5Bovenschoolse ondersteuning OnderwijsZorgLoket (o.a.PCL) 6Speciale onderwijsvoorziening - Jeugdhulpverlening SBO / SO of rugzak Schema ondersteuningsstructuur

17 Cruciale rol niveau 4: ondersteuningsteam Schakel tussen interne en externe zorg Aansturing gericht op kind in context Korte lijn naar niveau 1 t/m 3: handelingsgericht Voortraject in beeld brengen Externen in schakelen en vraagstelling formuleren Inzet van externen (ook PAB) evalueren en het vervolg bepalen. Vervolgstappen voorbereiden. Bij opschaling naar niveau 5 (OZL) moet het ondersteuningsteam recent / als voorlaatste stap betrokken zijn. In het dossier is de onderbouwing van het ondersteuningsteam terug te vinden.

18 Werkwijze OZL Aanvraag indicatie cluster 2,3 en 4 - ook hier moet in het dossier terug te vinden zijn waarom er op niveau 4 in het ondersteuningsteam gekozen is voor het aanvragen van een indicatie -schriftelijke afhandeling door OZL: check is niveau 4 betrokken? -t/m 1-8-2014 formulieren van clusters gebruiken (na 1-8-2014 streven naar 1 formulier m.u.v. cluster 2)

19 HGW-formulier HGW-formulier Tot 1-8-2014: T.b.v. bespreking in de ondersteuningsteams T.b.v. adviesbespreking in het OZL Als bijlage bij een indicatieaanvraag cluster 2,3 en 4 (eigen formulieren) In 13/14 doorontwikkelen t.b.v. handelingsgericht indiceren

20 Handelingsverlegenheid niet handelen of weten te handelen ondanks dat er zorgen of signalen zijn over de betreffende leerling handelingsverlegenheid ontstaat uit onvermogen om (nog) adequaat te handelen en komt voort uit aarzelingen bij de professional zelf toestand die ontstaat wanneer individuele leerkrachten of de school in het algemeen geen verantwoord adequaat antwoord (meer) kunnen geven op de specifieke instructie- en onderwijsbehoeften van één of meer leerlingen.


Download ppt " Bijpraten over ontwikkelingen Passend onderwijs  Op hoofdlijnen schetsen van nieuwe structuur swv Doetinchem Koffie/ thee  Uitwerking thema’s nieuwe."

Verwante presentaties


Ads door Google