De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stadsregio Arnhem Nijmegen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stadsregio Arnhem Nijmegen"— Transcript van de presentatie:

1

2 Stadsregio Arnhem Nijmegen
Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014

3 20 gemeenten (en Druten) 738.000 inwoners 1.000 km2
Druten is nu geassocieerd lid. In de toekomst, bij toekomstige samenwerking op vrijwillige basis, sluit ook de gemeente Druten aan. De MUG gemeenten fuseren per In totaal dan samenwerken 19 gemeenten.

4 Stadsregio is regionale samenwerking
Kerntaken: WONEN, WERKEN, RUIMTE en MOBILITEIT Stadsregio is verlengd lokaal bestuur Door Wgr-plus status en BDU wet: wettelijke taken (OV aanbesteden, Regionaal Verkeer- en Vervoerplan en huisvestingsverordening) Regionale overheid van de gemeenten én werkt samen met verschillende maatschappelijke partijen en overheden

5 Ontwikkelingen Op Rijksniveau: voorstel voor afschaffing Wgr-plus en overgang BDU naar provincie Met provincie in gesprek over mobiliteitstaken & middelen en overige provinciale vragen Discussie met gemeenten in het gebied over inhoud, vorm en kosten van regionale samenwerking. In de commissie gaan we dieper in de op discussie over de toekomstige regionale samenwerking. Deze presentatie gaat in op de taken van het huidige samenwerkingsverband, ter introductie voor u.

6 Introductie op de thema's van regionale samenwerking:
Bestuur Mobiliteit Ruimte Werken Wonen In de commissie gaan we dieper in de op discussie over de toekomstige regionale samenwerking. Deze presentatie gaat in op de taken van het huidige samenwerkingsverband, ter introductie voor u.

7 Bestuur van de stadsregio
Algemeen Bestuur: Stadsregioraad 37 leden gemeenten < inwoners: 1 lid gemeenten > inwoners: 2 leden Arnhem en Nijmegen: ieder 5 leden + dubbele stem Dagelijks Bestuur: College van Bestuur 6 leden voorzitter van buiten 5 overige leden, waarvan één uit Arnhem en Nijmegen Commissies 3 vaste commissies van advies, voorzitter uit raad (gegadigden voor voorzitterschap commissies gezocht) Portefeuillehoudersoverleg per programma Gegadigden voor voorzitterschap commissies kunnen zich tot 17 juni melden bij Bob Visser. Benoeming gebeurt in de raad van 19-6.

8 Financiën Structureel ruim € 70 miljoen Brede Doel uitkering (BDU) voor mobiliteit en circa € 10 miljoen per jaar voor projecten (variabel) Gemeente betalen een bijdrage per inwoner van € 3.07 (totaal € 2,2 miljoen) Subsidies voor projecten (Brussel, Rijk en provincie) Totale begroting 2014: € 130 miljoen Maximaal 3-4% van het budget besteed aan overhead

9 Rol van de stadsregio Uitvoeren van wettelijke taken
Verbindingen leggen Projecten uitvoeren samen met de regiogemeenten Lobby bij provincie, Rijk en Europa (Bureau Brussel) Subsidies verwerven en wegzetten (beheer- en betaalautoriteit subsidies)

10 Openbaar vervoer Breng Direct Breng Buurt OV concessie

11 Programma Mobiliteit Drie subprogramma’s:
Openbaar Vervoer - aanbesteding en beheer OV concessie - Stadsregiorail en HOV (bus)verbindingen Mobiliteitsmanagement en verkeersmanagement - SLIM: Meer mensen beter bereikbaar - Doorstromingsmaatregelen Fiets - snelfietsroutes - Velo-city 2017

12 Twee sporen in de communicatie
Projectcommunicatie RijnWaalpad Verleiden van de automobilist Routes tussen steden

13 Voorbeelden activiteiten in programma Mobiliteit
Bouw van stations Westervoort, Mook-Molenhoek en Goffert Aanleg van snelfietsroutes zoals RijnWaalPad, Nijmegen – Beuningen, Nijmegen – Cuijk en Arnhem - Zevenaar SLIM Uit De Spits (grootse spitsmijden project van Nederland) SLIM Werken (programma met bedrijfsleven) Concessie BRENG (groenste en meest toegankelijke concessie van Nederland) Stadsregiotaxi Onderzoek naar betaalbaarheid en woonlasten is half juni gereed. Wonen en zorg – vraagstuk van de toekomst. Het stoplichtmodel voor het prioriteren van woningbouwplannen. Per subregio (Arnhem, Nijmegen en Liemers) bepalen de gemeenten de strategie: woningbouwplannen gaan door (code groen); plannen worden gefaseerd of behoeven herprogrammering (code oranje) of worden geschrapt (code rood). Schrappen is nodig als woningbouwplannen op de langere termijn niet aansluiten bij de woningbehoefte.

14

15 Op het snijvlak van Ruimte en Mobiliteit
Rijk, provincie en regiogemeenten werken samen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT): Agendering jaarlijks MIRT-overleg met ministers Uitvoering van Gebiedsgericht MIRT-onderzoek Doel: in gesprek blijven met het Rijk over regionale opgaven en financiering door het Rijk Voorbeelden van financiering: 2de stadsbrug Nijmegen, doortrekken A15 en station Arnhem centraal, SLIM en Stadsregiorail Samenwerking en lobby bij Rijk met provincie voor/door regiogemeenten voor budget voor grote infraprojecten. Voorbeelden MI(R)T projecten uit het verleden: Tweede Stadsbrug Nijmegen Doortrekken A15 Arnhem Centraal (NSP) Ruimte voor de Rivier

16 Programma Ruimte Samenwerking met provincie en regiogemeenten aan:
Uitvoering Regionaal Plan en Verstedelijkingsvisie Provinciale Omgevingsvisie Majeure opgave stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen Regiocontract Provincie benut 6 Gelderse regio’s voor uitvoering van taken en opstellen van beleid in samenwerking met gemeenten. Regio’s vervullen de rol van een samenwerkingsplatform en draagt bij aan integrale planvorming van provincie en faciliteert collectieve inbreng van gemeenten hierin.

17 Integrale visiekaart stadsregio

18 Programma werken Ambitie 4de economische regio blijven door versterken vestigingsklimaat en verduurzaming Passend aanbod van ruimte voor bedrijven Versterking vestigingsklimaat breed 3. Gezamenlijke profilering ter versterking (internationale) concurrentiekracht Doel: ambitie is 4e economische regio te blijven. Ook in prov programma’s genoemd. Moeten we natuurlijk samen doen met A/N als economische motoren maar in samenwerking met de overige gemeenten. Stad en achterland hebben elkaar hard nodig hierin. De twee steden binnen de stadsregio Nijmegen en Arnhem zijn complementair aan elkaar en samen maken ze de regio op economisch vlak compleet. l: minimaal de vierde economische regio van Nederland te blijven. Een aantrekkelijke regio die goed bereikbaar en internationaal concurrerend is. Dit vergt samenwerking in de regio op het gebied van economie. Het gaat daarbij om het versterken van het vestigingsklimaat voor bedrijven waarbij ook factoren als ruimte voor bedrijven en gezamenlijke profilering van belang zijn. Een optimaal vestigingsklimaat is een noodzakelijke basis voor verdere ontplooiing van de stuwende economische bedrijven in de regio. Hoofddoelstelling 1: Versterking van het vestigingsklimaat om minimaal de vierde economische regio van Nederland te blijven Hoofddoelstelling 2: Zorgdragen voor voldoende, gevarieerd en passend aanbod van ruimte voor bedrijven Hoofddoelstelling 3: Gezamenlijke profilering ter versterking van de (internationale) concurrentiekracht. De stadsregio heeft een sterke brede economische structuur met daarbinnen een aantal succesvolle en kansrijke clusters ( Health, Semiconductors, Energie en milieutechnologie, Mode en vormgeving, Toerisme en logistiek). Wij werken aan de noodzakelijke basisrandvoorwaarden voor een goed vestigingsklimaat om optimale bloei en groei voor bedrijven in alle sectoren mogelijk te maken. Wij zetten daarom in op de versterking van het vestigingsklimaat door ondersteuning en stimulering van de belangrijke dragers voor het vestigingsklimaat zoals logistiek en vrijetijdseconomie. Daarnaast zal waar nodig ook ingezet worden op andere vestigingsplaatsfactoren

19 Voorbeelden activiteiten in programma Werken
Regionaal Programma Bedrijventerreinen Regionale afstemming van de hoeveelheid beschikbare m2 bedrijventerreinen en monitoring vraag en aanbod Gelderland International School Gezamenlijke lobby en financiering van overheden en bedrijfsleven om deze voorziening in de regio te realiseren Liberation Route Webportal Arnhem Nijmegen City Region: Ruimte voor bedrijven is een noodzakelijke basisvoorwaarde voor een goed vestigingsklimaat. Vanuit de stadsregio richten wij ons op het aanbod van voldoende, gevarieerd en passend aanbod van bedrijventerreinen, een goed detailhandelsbeleid en het voorkomen van leegstand. Afstemming van plannen en prioritering van bepaalde terreinen is om als regio aantrekkelijk te blijven noodzakelijk. Daarnaast samen lobbyen voor projecten als Gelderland International School, een unieke kans waarvan iedereen profiteert. En ook Liberation route is een goed voorbeeld van samenwerking in de regio en ons samen profileren. Werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en het samenhangend positioneren van de regio als aantrekkelijke Europese, creatieve, innovatieve regio op basis van de economische speerpunten kan bij uitstek op regionale schaal. Het webportal maakt de regio digitaal vindbaar voor internationale bedrijven, studenten en kenniswerkers. De informatie die het webportal biedt, helpt de doelgroepen bij hun vestigingsplaatskeuze. Doestelling is om meer bedrijven, studenten en kenniswerkers te interesseren voor de regio en er uiteindelijk aan bij te dragen dat zij zich vestigingen in de regio.

20 De Groene Kracht In 2010 verzoek van MARN en MRA aan stadsregio om samen te werken aan energie- en klimaatvraagstukken op regionale schaal omdat het economische kansen biedt voor de regio Op 15 december 2011 akkoord door Stadsregioraad op samenwerkingsagenda: De Groene Kracht met 4 programmalijnen (uitvoering binnen bestaande programma’s) 1. Verbeteren luchtkwaliteit 2. Duurzame mobiliteit 3. Duurzaam gebouwde omgeving 4. Duurzame energie

21 Programma Wonen Arnhem en Nijmegen belangrijke motoren voor de regionale woningmarkt
Gezamenlijke woonagenda per subregio (kwantitatief en kwalitatief) en monitoring Regionale huisvestingsverordening Programma duurzaam bouwen (groene akkoord) Arnhem en Nijmegen belangrijke motoren voor de regionale woningmarkt de 20 gemeenten in de Stadsregio Arnhem Nijmegen, constateren dat we elkaar nodig hebben om onze regio aantrekkelijk en krachtig te houden. Stad en ommeland versterken elkaar. Samen willen we een breed palet aan woonmilieus bieden dat aansluit bij de behoefte. In de Woonagenda staat de bestaande woningvoorraad centraal en ondernemen de gemeenten hiervoor lokaal actie.  Afspraken, ook voor wat betreft nieuwbouw, stemmen de 20 gemeenten samen op hoofdlijnen af. De uitwerking daarvan gebeurt op subregionaal niveau. De regionale huisvestingsverordening is een wettelijke taak en zorgt voor een eenduidig regelpakket voor toewijzing van sociale huurwoningen in de 20 gemeenten. Helder voor woningzoekenden en efficiënt voor corporaties en gemeenten. Andere trends zijn: Afname bevolkingsgroei. steden blijven langer groeien dan het ommeland. Vergrijzing, kleinere huishuishoudens, minder gezinnen. Trek naar voorzieningen, jongeren naar de stad, ouderen naar (dorps)centra. Aantrekkelijkheid regio onder druk – leidt tot de volgende opgaven.

22 Voorbeelden activiteiten in programma Wonen
Onderzoek naar betaalbaarheid en woonlasten Wonen en zorg Meters maken in de bestaande voorraad Stoplichtmodel uitvoeren in drie subregio’s (met provincie) Kwaliteit en toekomstwaarde van de bestaande voorraad in beeld brengen Transformatieopgave commercieel en maatschappelijk vastgoed Onderzoek naar betaalbaarheid en woonlasten is half juni gereed. Wonen en zorg – vraagstuk van de toekomst. Het stoplichtmodel voor het prioriteren van woningbouwplannen. Per subregio (Arnhem, Nijmegen en Liemers) bepalen de gemeenten de strategie: woningbouwplannen gaan door (code groen); plannen worden gefaseerd of behoeven herprogrammering (code oranje) of worden geschrapt (code rood). Schrappen is nodig als woningbouwplannen op de langere termijn niet aansluiten bij de woningbehoefte.

23 Samen voor een krachtige regio
Speerpunten: Versterken van het beeld regio als één economisch geheel Versterken van het vestigingsklimaat en internationale concurrentiekracht Zorgen voor optimale bereikbaarheid


Download ppt "Stadsregio Arnhem Nijmegen"

Verwante presentaties


Ads door Google