De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stadsregio Arnhem Nijmegen Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stadsregio Arnhem Nijmegen Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1

2 Stadsregio Arnhem Nijmegen Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014

3 20 gemeenten (en Druten) 738.000 inwoners 1.000 km2

4 Stadsregio is regionale samenwerking Kerntaken: WONEN, WERKEN, RUIMTE en MOBILITEIT Stadsregio is verlengd lokaal bestuur Door Wgr-plus status en BDU wet: wettelijke taken (OV aanbesteden, Regionaal Verkeer- en Vervoerplan en huisvestingsverordening) Regionale overheid van de gemeenten én werkt samen met verschillende maatschappelijke partijen en overheden

5 Ontwikkelingen Op Rijksniveau: voorstel voor afschaffing Wgr-plus en overgang BDU naar provincie Met provincie in gesprek over mobiliteitstaken & middelen en overige provinciale vragen Discussie met gemeenten in het gebied over inhoud, vorm en kosten van regionale samenwerking.

6 Introductie op de thema's van regionale samenwerking: Bestuur Mobiliteit Ruimte Werken Wonen

7 Bestuur van de stadsregio Algemeen Bestuur: Stadsregioraad 37 leden gemeenten < 20.000 inwoners: 1 lid gemeenten > 20.000 inwoners: 2 leden Arnhem en Nijmegen: ieder 5 leden + dubbele stem Dagelijks Bestuur: College van Bestuur 6 leden voorzitter van buiten 5 overige leden, waarvan één uit Arnhem en Nijmegen Commissies 3 vaste commissies van advies, voorzitter uit raad (gegadigden voor voorzitterschap commissies gezocht) Portefeuillehoudersoverleg per programma

8 Financiën Structureel ruim € 70 miljoen Brede Doel uitkering (BDU) voor mobiliteit en circa € 10 miljoen per jaar voor projecten (variabel) Gemeente betalen een bijdrage per inwoner van € 3.07 (totaal € 2,2 miljoen) Subsidies voor projecten (Brussel, Rijk en provincie) Totale begroting 2014: € 130 miljoen Maximaal 3-4% van het budget besteed aan overhead

9 Rol van de stadsregio Uitvoeren van wettelijke taken Verbindingen leggen Projecten uitvoeren samen met de regiogemeenten Lobby bij provincie, Rijk en Europa (Bureau Brussel) Subsidies verwerven en wegzetten (beheer- en betaalautoriteit subsidies)

10 Breng Direct Breng Buurt Openbaar vervoer 2013-2022 OV concessie

11 Programma Mobiliteit Drie subprogramma’s: Openbaar Vervoer - aanbesteding en beheer OV concessie - Stadsregiorail en HOV (bus)verbindingen Mobiliteitsmanagement en verkeersmanagement - SLIM: Meer mensen beter bereikbaar - Doorstromingsmaatregelen Fiets - snelfietsroutes - Velo-city 2017

12 Twee sporen in de communicatie Projectcommunicatie RijnWaalpad Verleiden van de automobilist

13 Voorbeelden activiteiten in programma Mobiliteit Bouw van stations Westervoort, Mook-Molenhoek en Goffert Aanleg van snelfietsroutes zoals RijnWaalPad, Nijmegen – Beuningen, Nijmegen – Cuijk en Arnhem - Zevenaar SLIM Uit De Spits (grootse spitsmijden project van Nederland) SLIM Werken (programma met bedrijfsleven) Concessie BRENG (groenste en meest toegankelijke concessie van Nederland) Stadsregiotaxi

14

15 Op het snijvlak van Ruimte en Mobiliteit Rijk, provincie en regiogemeenten werken samen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT): Agendering jaarlijks MIRT-overleg met ministers Uitvoering van Gebiedsgericht MIRT-onderzoek Doel: in gesprek blijven met het Rijk over regionale opgaven en financiering door het Rijk Voorbeelden van financiering: 2 de stadsbrug Nijmegen, doortrekken A15 en station Arnhem centraal, SLIM en Stadsregiorail

16 Programma Ruimte Samenwerking met provincie en regiogemeenten aan: Uitvoering Regionaal Plan en Verstedelijkingsvisie Provinciale Omgevingsvisie Majeure opgave stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen Regiocontract 2012-2015

17 Integrale visiekaart stadsregio

18 Programma werken Ambitie 4 de economische regio blijven door versterken vestigingsklimaat en verduurzaming 1. Passend aanbod van ruimte voor bedrijven 2. Versterking vestigingsklimaat breed 3. Gezamenlijke profilering ter versterking (internationale) concurrentiekracht

19 Voorbeelden activiteiten in programma Werken Regionaal Programma Bedrijventerreinen Regionale afstemming van de hoeveelheid beschikbare m2 bedrijventerreinen en monitoring vraag en aanbod Gelderland International School Gezamenlijke lobby en financiering van overheden en bedrijfsleven om deze voorziening in de regio te realiseren Liberation Route Webportal Arnhem Nijmegen City Region: www.arnhemnijmegencityregion.nl

20 In 2010 verzoek van MARN en MRA aan stadsregio om samen te werken aan energie- en klimaatvraagstukken op regionale schaal omdat het economische kansen biedt voor de regio Op 15 december 2011 akkoord door Stadsregioraad op samenwerkingsagenda: De Groene Kracht met 4 programmalijnen (uitvoering binnen bestaande programma’s) 1. Verbeteren luchtkwaliteit 2. Duurzame mobiliteit 3. Duurzaam gebouwde omgeving 4. Duurzame energie De Groene Kracht

21 Programma Wonen Arnhem en Nijmegen belangrijke motoren voor de regionale woningmarkt Gezamenlijke woonagenda per subregio (kwantitatief en kwalitatief) en monitoring Regionale huisvestingsverordening Programma duurzaam bouwen (groene akkoord)

22 Voorbeelden activiteiten in programma Wonen Onderzoek naar betaalbaarheid en woonlasten Wonen en zorg Meters maken in de bestaande voorraad Stoplichtmodel uitvoeren in drie subregio’s (met provincie) Kwaliteit en toekomstwaarde van de bestaande voorraad in beeld brengen Transformatieopgave commercieel en maatschappelijk vastgoed

23 Samen voor een krachtige regio Speerpunten: Versterken van het beeld regio als één economisch geheel Versterken van het vestigingsklimaat en internationale concurrentiekracht Zorgen voor optimale bereikbaarheid


Download ppt "Stadsregio Arnhem Nijmegen Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google