De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Loopbaanonderbreking

Verwante presentaties


Presentatie over: "Loopbaanonderbreking"— Transcript van de presentatie:

1 Loopbaanonderbreking
Wat? Loopbaanonderbreking is een « stelsel » dat aan de werknemers de mogelijkheid geeft om volledig of gedeeltelijk hun arbeidsovereenkomst te onderbreken terwijl ze een uitkering ontvangen van de RVA

2 Loopbaanonderbreking
Welke vormen van loopbaanonderbreking bestaan er? De « gewone » volledige loopbaanonderbreking; De « gewone » gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor werknemers van minder dan 50 jaar; De « gewone » gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor werknemers van 50 jaar of ouder; Loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlofLoopbaanonderbreking in het kader van een verlof voor medische bijstand Loopbaanonderbreking in het kader van het palliatiefverlof

3 Gewone loopbaanonderbreking
Kan een gewone loopbaanonderbreking u geweigerd worden? Voor de meerderheid van de ambtenaren is de loopbaanonderbreking een recht. Sommige categorieën van personeelsleden kunnen evenwel uitgesloten worden

4 Gewone loopbaanonderbreking
Waar moet u wonen tijdens de loopbaanonderbreking? Tijdens de periodes van loopbaanonderbreking moet u wonen: in België; in een ander land van de Europese economische ruimte (dit wil zeggen de 27 landen van de Europese Unie + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein); in Zwitserland Uitzondering Indien de echtgeno(o)t(e) beroepshalve buiten de Europese Unie verblijft, dan mag u voor de duur ervan daar gedomicilieerd zijn Waar worden de onderbrekingsuitkeringen betaald? De betaling van de onderbrekingsuitkeringen gebeurt uitsluitend in België

5 Gewone loopbaanonderbreking
Welke invloed hebben de onderbrekingsuitkeringen op uw belastingen? De onderbrekingsuitkering is belastbaar. Fiscaal gezien wordt zij beschouwd als een vervangingsinkomen Met welke inkomsten kunt u uw onderbrekingsuitkeringen cumuleren? met de inkomsten van een vooraf bestaande bijkomende activiteit als loontrekkende met de inkomsten van een zelfstandige activiteit. De cumulatie van de onderbrekingsuitkering met de inkomsten van een zelfstandige activiteit is beperkt tot 12 maanden met een politiek mandaat

6 Volledige loopbaanonderbreking
Duur? U kan als voltijdse of deeltijdse werknemer uw prestaties volledig schorsen. U kunt periodes van minimum 3 maanden en maximum 12 maanden aanvragen. De totale duur wordt in principe vastgesteld op 72 maanden Deze maximumduur wordt echter verminderd met de periodes van volledige loopbaanonderbreking waarvan u reeds genoten hebt krachtens gelijk welke andere wettelijke of reglementaire tekst, in gelijk welke tewerkstellingssector. Periodes van volledige loopbaanonderbreking in het kader van specifieke vormen (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof) worden echter nooit in mindering gebracht van het maximumkrediet van 72 maanden

7 Volledige loopbaanonderbreking
Welke invloed heeft de loopbaanonderbreking op uw pensioen? Voor de statutaire personeelsleden zijn de EERSTE 12 MAANDEN (volledige of gedeeltelijke) loopbaanonderbreking in principe automatisch en kosteloos toelaatbaar voor het pensioen

8 Volledige loopbaanonderbreking
De gewone volledige loopbaanonderbreking  Nettobedragen Volledige onderbreking Volledige onderbreking van een deeltijdse arbeidsregeling gewone uitkering verhoogde uitkering 2de kind verhoogde uitkering 3de kind of volgende 314,98 EUR 344,95 EUR 374,94 EUR gewone uitkering verhoogde uitkering 2de kind verhoogde uitkering 3de kind of volgende 314,98 EUR x Q/S 344,95 EUR x Q/S 374,94 EUR x Q/S

9 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking
Duur? De gewone gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor ambtenaren jonger dan 50 jaar U kunt periodes van minimum 3 maanden en maximum 12 maanden aanvragen. De totale duur wordt in principe vastgesteld op 72 maanden De gewone gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor ambtenaren van 50 jaar of ouder Als voltijds ambtenaar kan u uw prestaties verminderen met 1/5, 1/4, 1/3 of 1/2, en dit tot aan het begin van uw pensioen. Als deeltijds ambtenaar waarvan de arbeidsregeling ten minste gelijk is aan 3/4 van een voltijdse tewerkstelling, kan u uw prestaties verminderen tot de helft van een voltijdse tewerkstelling en dit tot aan het pensioen

10 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking
Welke vormen van gedeeltelijke loopbaanonderbreking kan u nemen? Als voltijds ambtenaar kan u uw prestaties verminderen met 1/5, 1/4, 1/3 of 1/2. Als deeltijds ambtenaar waarvan de arbeidsregeling ten minste gelijk is aan ¾ van een voltijdse arbeidsregeling, kan u uw prestaties verminderen tot de helft van een voltijdse tewerkstelling. 1/3, 1/4 en 1/5 loopbaanonderbreking is binnen de reglementering loopbaanonderbreking voor ambtenaren van de federale overheid niet voorzien

11 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking
Nettobedragen Voltijds ambtenaar Hoeveel bedraagt de uitkering indien u een deeltijds ambtenaar bent? In dit geval wordt uw uitkering berekend in verhouding tot het aantal effectief onderbroken uren. Gewoon bedrag Verhoogd bedrag 2de kind Verhoogd bedrag 3de kind of volgende Vermindering met 1/5 58,07 EUR 63,61 EUR 69,13 EUR Vermindering met 1/4 72,60 EUR 79,51 EUR 86,42 EUR Vermindering met 1/3 96,78 EUR 106,00 EUR 115,22 EUR Vermindering met 1/2 145,18 EUR 159,01 EUR 172,81 EUR

12 Ouderschapsverlof Wat is ouderschapsverlof?
Het betreft een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen met het oog op de opvoeding van uw jong(e) kind(eren). Kan het ouderschapsverlof u worden geweigerd? Nee. Kan tot 6 maand uitgesteld worden om de dienst te verzekeren Welke zijn de voorwaarden om het recht op ouderschapsverlof te bekomen? Lokaal of provinciaal bestuur indien u in de afgelopen 15 maanden 12 maanden voor de werkgever gewerkt hebt Indien u deel uitmaakt van de openbare sector of van het onderwijs U moet enkel in dienstactiviteit zijn, ongeacht uw anciënniteit

13 Ouderschapsverlof Leeftijdsvoorwaarde van het kind geboorte Tot 6 jaar
Tot 4 jaar in het onderwijs Tot 8 jaar bij een kind dat minstens 66% gehandicapt is adoptie Gedurende een periode van 4 jaar na inschrijving tot de maximumleeftijd van 8 jaar

14 Ouderschapsverlof Er zijn 3 vormen
Volledige loopbaanonderbreking Vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking Vermindering van de prestaties met 1/5 Is het mogelijk de verschillende vormen van ouderschapsverlof te combineren? Ja. U kunt overstappen van de ene vorm van ouderschapsverlof naar een andere, behalve in het onderwijs

15 Ouderschapsverlof Volledige loopbaanonderbreking
maximum 3 maanden. Dit verlof kan gesplitst worden per maand of een veelvoud daarvan Vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking Indien u voltijds werkt, kunt u uw prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking gedurende maximum 6 maanden Dit verlof kan gesplitst worden per periode van 2 maanden of een veelvoud daarvan Vermindering van de prestaties met 1/5 Indien u voltijds werkt, kunt u uw prestaties verminderen met 1/5 gedurende maximum 15 maanden. Dit verlof kan gesplitst worden per periode van 5 maanden of een veelvoud daarvan  

16 Ouderschapsverlof Maandelijkse nettobedragen Volledige onderbreking
Loopbaanvermindering tot een halftijdse betrekking Loopbaanvermindering met 1/5 - 50 jaar + 50 jaar 615,56 EUR 283,73 EUR 481,28 EUR (*) 96,26 EUR of 129,44 EUR (*) 192,52 EUR

17 Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand
Wat is een loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand? Het betreft een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om bijstand te verlenen aan een gezinslid of een familielid tot de tweede graad, dat lijdt aan een zware ziekte. Als zware ziekte wordt beschouwd, elke ziekte of medische ingreep die de behandelende geneesheer als zodanig beoordeelt en waarvoor hij meent dat elke vorm van sociale, familiale of mentale bijstand noodzakelijk is voor het herstel. Zowel uw bloed- als uw aanverwanten worden beschouwd als familieleden. Gezinsleden zijn de personen met wie u samenwoont Welke zijn de voorwaarden om het recht op medische bijstand te bekomen? attest voorlegt van de behandelende geneesheer van het zwaar zieke gezinslid of familielid, waaruit blijkt dat u verklaart bereid te zijn deze persoon bij te staan of te verzorgen

18 Volledige onderbreking
Duur? Volledige onderbreking Per zwaar zieke patiënt: 1 maand tot maximum 3 maanden. Kunnen verlengd worden tot 12 maanden Deeltijdse onderbreking U kunt uw prestaties verminderen met 1/5 en 1/ per periode van minimum 1 maand tot maximum maanden. Maximum verlengd tot 24 maanden

19 Volledige onderbreking
Op welke uitkering hebt u recht? Maandelijkse nettobedragen Volledige onderbreking Voltijdse tewerkstelling Deeltijdse tewerkstelling 615,56 EUR 615,56 EUR x (aantal onderbroken uren) / (aantal uren voltijds)

20 Palliatief verlof Wat is loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof? Het gaat om een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om palliatieve zorgen te verstrekken. Onder palliatieve verzorging verstaat men elke vorm van bijstand (medische, sociale, administratieve en psychologische) en van verzorging van ongeneeslijk zieke personen die zich in een terminale fase bevinden. Welke zijn de voorwaarden om het recht op palliatief verlof te bekomen? attest voorlegt van de behandelende geneesheer van de patiënt waaruit blijkt dat u bereid bent om palliatieve verzorging te verstrekken

21 Palliatief verlof Duur?
Welke vormen van loopbaanonderbreking zijn mogelijk in het kader van het palliatief verlof? Ongeacht de sector waarin u tewerkgesteld bent, kunt u: hetzij uw prestaties volledig schorsen gedurende 1 maand (verlengbaar met 1 maand); hetzij uw prestaties verminderen gedurende 1 maand (verlengbaar met 1 maand). U kunt maximum 2 attesten indienen per patiënt

22 Palliatief verlof Op welke uitkering hebt u recht?
Maandelijkse nettobedragen Volledige onderbreking Voltijdse tewerkstelling Deeltijdse tewerkstelling 615,56 EUR 615,56 EUR x (aantal onderbroken uren) / (aantal uren voltijds)

23 Omstandigheidsverlof en sociaal verlof
Uitzonderlijk verlof toegekend bij volgende tabel Aard duur in dagen 1) huwelijk van het personeelslid 4 2) bevalling echtgenote 3) Overlijden van de echtgen(o)t(e) 4 bloed of aanverwant 1ste graad 4) Huwelijk van een kind 5) overlijden bloed of aanverwant van zichzelf of de 2 echtgen(o)t(e) die onder hetzelfde dak woont 6) Huwelijk broer, zus, vader, moeder of kleinkind 1 7) overlijden bloed of aanverwant van de 2 de graad 1 8) vormsel, feest vrijzinnige jeugd of feestelijkheid van een kind 1

24 Sociaal verlof Duur Max 4 dagen Omstandigheid ziekte of ongeval
Voor wie? Onder hetzelfde dak wonende : echtgeno(o)t(e) samenwonende bloed- of aanverwant adoptiekind Pleegvoogdij De noodzaak moet bewezen worden met doktersattest. Het is onbezoldigd.


Download ppt "Loopbaanonderbreking"

Verwante presentaties


Ads door Google