De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TROUWEN OF SAMENWONEN? ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TROUWEN OF SAMENWONEN? ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011."— Transcript van de presentatie:

1 TROUWEN OF SAMENWONEN? ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

2 Vooraf: 3 vormen van “samenwonen”
1e vorm: FEITELIJK SAMENWONEN Geen “formaliteiten” vereist Je wordt alle twee of meer fiscaal beschouwd als alleenstaande Er bestaan geen regels over bezittingen Je kan een samenlevingscontract afsluiten ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

3 Vooraf: 3 vormen van “samenwonen”
2e vorm: WETTELIJK SAMENWONEN Schriftelijke verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand Niet verplicht tot trouw, hulp en bijstand (ook niet in contract) Alle beslissingen en betalingen ivm woning (eigen of huur) moeten SAMEN beslist worden Je kan een samenlevingscontract afsluiten ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

4 Vooraf: 3 vormen van “samenwonen”
3e vorm: HUWEN Gebeurt in gemeente van woonst, door schepen, burgemeester of afgevaardigde Verplicht tot trouw, hulp en bijstand. Alle beslissingen en betalingen ivm woning (eigen of huur) moeten SAMEN beslist worden Je kan een huwelijkscontract afsluiten ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

5 Sociale zekerheid omvat: Tak 1: Ouderdoms- en overlevingspensioenen
Tak 2: Werkloosheid Tak 3: Arbeidsongevallenverzekering Tak 4: Beroepsziekteverzekering Tak 5: Gezinsbijslag Tak 6: Ziekte- en invaliditeitsverzekering Tak 7: Jaarlijkse vakantie ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

6 Werknemers Werkgevers Inhouding Bijdrage RSZ BTW opbrengsten Subsidies van de Staat Int, beheert en verdeelt Ziekteverzekering Vakantie Pensioen Kinderbijslag Werkloosheid Arbeidsongevallen Beroepsziekte RIZIV RJV RVP RKW RVA FAO FBZ Verdeelt Verdeelt en betaalt Betaalt Verdeelt en betaalt Verdeelt Betaalt Betaalt Bijzondere vakantiefondsen Compensatiekassen Betalen Uitbetalingsinstellingen HVW Syndicale Fondsen Mutualiteiten HKZIV Betalen Betalen Rechthebbenden

7 UITGANGSPUNT: Sociale Zekerheid
Sociale zekerheid maakt in de meeste gevallen geen onderscheid tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden, wel (heel) soms tussen wettelijke samenwonenden en feitelijk samenwonenden. ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

8 PENSIOENEN Sociale Zekerheid
Pensioen is een individueel recht, gebaseerd op de loopbaan van de werknemer. Dus in sé geen verschil bij gewoon RUSTpensioen: wie samenwoont krijgt hetzelfde pensioen als wie getrouwd is, tenzij er gezinspensioen komt (zie verder). ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

9 PENSIOENEN Sociale Zekerheid Gezinspensioen:
Indien GEHUWDE partner geen of beperkt inkomen heeft =>toekenning gezinspensioen (= eigen pensioen +25%). Laagste inkomen valt weg!! Gezinspensioen geldt NIET voor ambtenaren! ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

10 PENSIOENEN Sociale Zekerheid
IGO (Inkomensgarantie voor ouderen): afhankelijk van inkomen partner hoeveel het bedraagt. Samenwonenden (wett. of feit.) met iemand die ook inkomen heeft, krijgen minder dan (effectief) alleenwonenden of gelijkgestelden daaraan! De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is een bijstandsuitkering voor mensen zonder of met een laag pensioen. Het wordt toegekend na een streng onderzoek van de bestaansmiddelen. Het bedrag Het bedrag van de toegekende IGO is afhankelijk gesteld van het feit of de aanvrager al dan niet dezelfde hoofdverblijfplaats deelt met één of meerdere personen. De IGO is een individueel recht. Het begrip "dezelfde hoofdverblijfplaats delen“: Worden geacht dezelfde hoofdverblijfplaats te delen, de aanvrager en iedere andere persoon met hem, die gewoonlijk op dezelfde plaats verblijven. Dit gewoonlijk verblijf blijkt, hetzij uit de inschrijving in de bevolkingsregisters van de gemeenten waar de verblijfplaats is gevestigd, hetzij uit ieder ambtelijk of administratief stuk dat op een werkelijk verblijf op hetzelfde adres duidt. Het spreekt evenwel voor zich dat het meest voorkomende geval van "samenwoonst" een al of niet gehuwd paar zal zijn waarvan of de man of de vrouw, ofwel beiden de leeftijdsvoorwaarde vervullen om de IGO te verkrijgen, en bij wie geen andere personen inwonen : Indien bv. enkel de man aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet, kan hem, na onderzoek van zijn bestaansmiddelen en die van zijn echtgenote (de persoon die met hem dezelfde hoofdverblijfplaats deelt) het volledige of gedeeltelijke basisbedrag toegekend worden. Voldoen beide echtgenoten aan de leeftijdsvoorwaarden, dan wordt, indien zij beiden een aanvraag hebben ingediend, na onderzoek en aftrek van het niet vrijgestelde gedeelte van de bestaansmiddelen en de pensioenen, aan elk apart het volledige of gedeeltelijke basisbedrag toegekend en betekend. In deze 2 gevallen wordt de helft van het totaal van de bestaansmiddelen en de pensioenen in aanmerking genomen voor de berekening van hun respectieve IGO. Dezelfde regel geldt wanneer twee of meerdere personen (geen bloed- of aanverwanten in de rechte neergaande lijn) al of niet van hetzelfde geslacht, een feitelijk gezin vormen. Sinds is het bedrag €7330,63 per jaar of €610,89 per maand), indien de aanvrager dezelfde hoofdverblijfplaats deelt met één of meer andere personen (dit is het basisbedrag). Sinds is het verhoogde bedrag €10.995,95 per jaar of €916,33 per maand), indien de aanvrager GEEN hoofdverblijfplaats deelt met één of meer andere personen (dit is het basisbedrag x 1,5). ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

11 PENSIOENEN Sociale Zekerheid
UITZONDERING: Overlevingspensioen: niet-werkende partner van een overleden persoon kan dit enkel krijgen wanneer zij getrouwd waren, niet als samenwonend (ook wettelijk). Voorwaarde 1: 45 jaar of 66% arbeidsongeschikt of kind uit huwelijk Voorwaarde 2: 1 jaar getrouwd of kind of gestorven aan beroepsziekte ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

12 PENSIOENEN Sociale Zekerheid
Uitzondering op uitzondering: gehuwd minder dan een jaar vóór overlijden en toch minimaal 1 jaar wettelijk samenwonend ervoor. Wel overlevingspensioen! ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

13 PENSIOENEN Sociale Zekerheid
Wat bij nieuw huwelijk voor mensen met overlevingspensioen: Vanaf de maand volgend op je nieuw huwelijk heb je geen recht meer op het pensioen dat je krijgt op basis van de loopbaan van je vroegere huwelijkspartner. ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

14 Tip: laat berekenen bij de CM-pensioendienst wat voordeligst is!
Sociale Zekerheid PENSIOENEN Tip: laat berekenen bij de CM-pensioendienst wat voordeligst is! ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

15 Alleenstaande: de personen die alleen wonen
Sociale Zekerheid WERKLOOSHEID Alleenstaande: de personen die alleen wonen Samenwonende: de personen die geen samenwonende met gezinslast zijn en niet alleen wonen. ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

16 Samenwonende met gezinslast (gezinshoofd):
Sociale Zekerheid WERKLOOSHEID Samenwonende met gezinslast (gezinshoofd): gehuwde werklozen die samenwonen met hun echtgeno(o)t(e) ten laste zonder inkomen werklozen die samenwonen met hun partner ten laste zonder inkomen de werkloze zonder echtgeno(o)t(e) of partner die uitsluitend samenwoont met kinderen en kinderbijslag ontvangt voor minstens 1 kind de werkloze zonder echtgeno(o)t(e) of partner die samenwoont met 1 of meerdere kinderen en geen kinderbijslag ontvangt – de kinderen hebben geen inkomen hoger dan €381,68. ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

17 Sociale Zekerheid 1e periode maand 1 tot 6 maand 7 tot 12 2de periode:
3 mnd + 3 mnd/gewerkt jaar 3de periode Gezinshoofd 60% Max € 1350,44 Min € 1027,78 Max € 1258,66 Max € 1175,98 Alleenwonend Min € 863,46 53,8% Max € 1054,56 Min € 836,46 Samenwonend Min € 647,14 40% Max € 784,16 Forfait 456,04 ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

18 ARBEIDSONGEVALLEN (met overlijden)
Sociale Zekerheid ARBEIDSONGEVALLEN (met overlijden) Rente indien op moment van ongeval getrouwd of alimentatie krijgen Rente indien na ongeval getrouwd als minstens 1 jaar getrouwd OF een kind geboren WS zijn gelijkgesteld aan gehuwde, feitelijk samenwonende overleden partner krijgt GEEN rente! ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

19 JAARLIJKS VERLOF Sociale Zekerheid
Is individueel, dus geen onderscheid MAAR: bij overlijden moet de samenwonende aantonen dat hij/zij erfgenaam is voor het verkrijgen van het resterend verlofgeld ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

20 Geen onderscheid want kind is recht-hebbende ZIEKTE:
Sociale Zekerheid KINDERBIJSLAG: Geen onderscheid want kind is recht-hebbende ZIEKTE: Geen onderscheid tussen H, S en WS, wel tussen gezinshoofd of samenwonende BEROEPSZIEKTEN: Geen onderscheid ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

21 VRAGEN??? ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

22 gehuwden en alleenstaanden Sinds 2004:
Fiscaliteit FISCALE GELIJKHEID… Vóór 2004: gehuwden en alleenstaanden Sinds 2004: feitelijk samenwonenden (alleenstaanden) en wettelijk samenwonenden (gehuwden) ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

23 HUWELIJK=WETTELIJK SAMENWONEN (WS)
Fiscaliteit HUWELIJK=WETTELIJK SAMENWONEN (WS) Jaar van WS = belast als alleenstaanden Gesplitste berekening van alle inkomsten Eventueel wel recht op een belastingsvrije som van € Belastingsvermindering voor vervangings-inkomsten Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

24 HUWELIJK=WETTELIJK SAMENWONEN (WS)
Fiscaliteit HUWELIJK=WETTELIJK SAMENWONEN (WS) Mogelijkheid tot optimaliseren van kapitaalaflossing bij hypothecaire lening. Belastingsvermindering voor premies van levensverzekering en pensioensparen. Kinderen ten laste (inkomen < € 2830) Invordering op goederen is mogelijk. huwelijksquotiënt (omrekenen van 30%) geplafonneerd (€ 9.280) ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

25 HUWELIJK: HUWELIJKSQUOTIËNT
Fiscaliteit HUWELIJK: HUWELIJKSQUOTIËNT INKOMEN JAN BELASTINGEN JAN BELASTINGEN MIEKE Alleenstaande - Gehuwd € 5.911,54 € 501,14 Max. quotiënt 9.280 ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

26 Het huwelijksquotiënt : enkele voorbeelden
Beroepsinkomen man : € Beroepsinkomen vrouw : 0,00 € Toekenning aan de vrouw : x 30% = € De man wordt belast op – = € De vrouw wordt afzonderlijk belast op € ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

27 Het huwelijksquotiënt
Voorbeeld 2 : Beroepsinkomen man : € Beroepsinkomen vrouw : 0,00 € Toekenning aan de vrouw : x 30% = te beperken tot € De man wordt belast op – = € De vrouw wordt belast op € ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

28 Het huwelijksquotiënt
Voorbeeld 3 Beroepsinkomen man : € Beroepsinkomen vrouw : € Toekenning aan de vrouw : x 30% = € = € De man wordt belast op – = € De vrouw wordt belast op = € ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

29 FEITELIJK SAMENWONEND Ieder zijn eigen belastingbrief
Fiscaliteit FEITELIJK SAMENWONEND Ieder zijn eigen belastingbrief Ieder zijn eigen belastingen Ieder zijn eigen aanslagbiljet ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

30 FEITELIJK SAMENWONEND
Fiscaliteit FEITELIJK SAMENWONEND Belastingvrije som voor kinderen ten laste is hoger (€ 4080 per kind >< € 2830 per kind) Kinderen ten laste (hoogste inkomen) Individuele levens – of pensioenverzekeringen ‘(2°graad) Schuldsaldo door beiden fiscaal aftrekbaar indien beiden eigenaar van de woning ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

31 VRAGEN??? ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

32 PAUZE ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

33 Aan het woord: Bart Hutsebaut, Notaris
Erfenisrecht Eigendomsrecht Aan het woord: Bart Hutsebaut, Notaris ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

34 VRAGEN??? ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

35 Bedankt voor uw aandacht!
ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011

36 Algemene Ledenvergadering, 04/04/2011
Komende initiatieven: 22/05: decoratiefeest. 06/06: infoavond TAX-ON- WEB. ACV Kern Doorslaar Algemene Ledenvergadering, 04/04/2011


Download ppt "TROUWEN OF SAMENWONEN? ACV Kern Lokeren Infoavond 21/04/2011."

Verwante presentaties


Ads door Google