De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KINDERBIJSLAG IN DE VOORZIENINGEN VAN DE FEDERALE SOCIALE BESCHERMING Hugo Bogaert Informatiesessie over kinderbijslag RKW – 30 oktober 2012 De federale.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KINDERBIJSLAG IN DE VOORZIENINGEN VAN DE FEDERALE SOCIALE BESCHERMING Hugo Bogaert Informatiesessie over kinderbijslag RKW – 30 oktober 2012 De federale."— Transcript van de presentatie:

1 KINDERBIJSLAG IN DE VOORZIENINGEN VAN DE FEDERALE SOCIALE BESCHERMING Hugo Bogaert Informatiesessie over kinderbijslag RKW – 30 oktober 2012 De federale sociale bescherming

2 2 Voor alle duidelijkheid: SOCIALE ZEKERHEID = prestaties van het type verzekering, dus als bijdragen betaald worden mag men er zeker van zijn dat, binnen een solidariteitsmechanisme, de prestatie betaald wordt als het risico zich voordoet SOCIALE BIJSTAND = prestaties die betaald worden wegens de staat van behoefte van personen voor wie de sociale zekerheid niet tussenkomt SOCIALE ZEKERHEID + SOCIALE BIJSTAND = voorzieningen van sociale bescherming

3 3 SOCIALE ZEKERHEID Definitie = zeven pijlers die overeenstemmen met zeven soorten prestaties  rust- en overlevingspensioen  werkloosheid  verzekering tegen arbeidsongevallen  verzekering tegen beroepsziekten  gezinsbijslag  verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen  jaarlijkse vakantie Definitie = zeven pijlers die overeenstemmen met zeven soorten prestaties  rust- en overlevingspensioen  werkloosheid  verzekering tegen arbeidsongevallen  verzekering tegen beroepsziekten  gezinsbijslag  verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen  jaarlijkse vakantie

4 4 SOCIALE ZEKERHEID Alle of bepaalde prestaties van de regelingen/sectoren: 1.regeling voor werknemers: personen die met een arbeidsovereenkomst worden/werden tewerkgesteld; bijdragen worden door de werkgevers betaald, 2.regeling voor zelfstandigen: personen die hun eigen baas zijn (ondernemers) of waren; bijdragen worden door hen betaald; 3.regeling voor de overheidssector: personen die onder een statuut worden/werden tewerkgesteld + personen die met een contract worden/werden tewerkgesteld waarbij ze in het budget van de instelling worden ingeschreven of via bijdragen (RSZPPO). Alle of bepaalde prestaties van de regelingen/sectoren: 1.regeling voor werknemers: personen die met een arbeidsovereenkomst worden/werden tewerkgesteld; bijdragen worden door de werkgevers betaald, 2.regeling voor zelfstandigen: personen die hun eigen baas zijn (ondernemers) of waren; bijdragen worden door hen betaald; 3.regeling voor de overheidssector: personen die onder een statuut worden/werden tewerkgesteld + personen die met een contract worden/werden tewerkgesteld waarbij ze in het budget van de instelling worden ingeschreven of via bijdragen (RSZPPO).

5 5 SOCIALE ZEKERHEID VOOR WERKNEMERS WERKLOZENZIEKEN GEPEN- SIONEERDEN ARBEIDERS MET VAKANTIE KINDEREN SLACHTOFFERS WERKLOOS- HEID KINDER- BIJSLAG VAKANTIEPENSIOENEN ARBEIDS- ONGEVALLEN ZIEKTE- INVALIDITEIT BEROEPS- ZIEKTEN SLACHTOFFERS HVW Hulpkas voor Werkloosheids- uitkeringen HZIV Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering VERZEKERINGS- PLICHTIGEN OISZ GERECHTIGDEN RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid betalen bijdragen(niet voor kinderbijslag)betalen bijdragen RKW Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers verdeelt of behandelt de aanvragen en betaalt betaalt betalen betaalt andere zijn verzekerd bij verdeelt PIJLERS RVA Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits- verzekering RVP Rijksdienst voor Pensioenen RJV Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie FBZ Fonds voor de Beroepsziekten FAO Fonds voor Arbeidsongevallen KINDERBIJSLAG- FONDSEN PRIVE- VERZEKERINGEN PRIVE- INSTELLINGEN VAKBONDEN LANDSBONDEN (ZIEKENFONDSEN) BIJZONDERE VAKANTIEFONDSEN VOOR BEPAALDE SECTOREN WERKNEMERS WERKGEVERS

6 66 SOCIALE ZEKERHEID VOOR WERKNEMERS Systeem: aantal elementen die volgens bepaalde principes elkaar wederzijds beïnvloeden  Financieel: globale bijdrage te betalen aan de RSZ die de middelen tussen de pijlers verdeelt volgens de behoeften,  Vaststellen van rechten: permanente uitwisseling van gegevens via de KSZ (de verschillende socioprofessionele situaties geven recht op kinderbijslag, de toekenning van kinderbijslag heeft een invloed op bepaalde rechten in de ZIV- en overlevingspensioenregelingen etc.) Systeem: aantal elementen die volgens bepaalde principes elkaar wederzijds beïnvloeden  Financieel: globale bijdrage te betalen aan de RSZ die de middelen tussen de pijlers verdeelt volgens de behoeften,  Vaststellen van rechten: permanente uitwisseling van gegevens via de KSZ (de verschillende socioprofessionele situaties geven recht op kinderbijslag, de toekenning van kinderbijslag heeft een invloed op bepaalde rechten in de ZIV- en overlevingspensioenregelingen etc.)

7 7 NETWERK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID Primair netwerk:openbare instellingen van sociale zekerheid Secundair netwerk:meewerkende privé-instellingen RIJKS- REGISTER KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID INNING VAN DE SOCIALEZEKERHEIDS- BIJDRAGEN SOCIALE ZAKEN WERKLOOSHEID ZIEKTE- EN INVALIDITEITS- VERZEKERING PENSIOENEN JAARLIJKSE VAKANTIE BEROEPSZIEKTEN ARBEIDS- ONGEVALLEN SOCIALE ZEKERHEID VOOR ZELFSTANDIGEN RKW instelling per tak in een telematisch netwerk

8 88 ZESDE STAATSHERVORMING: SOCIALE ZEKERHEID IN DE TOEKOMST  Pijler werkloosheid: nieuwe gewestelijke bevoegdheid voor de activering van werklozen en uitbreiding van de bevoegdheid voor arbeidsbemiddeling.  Pijler ziekte-invaliditeit: naast homogenisering van de huidige bevoegdheden (o.a. ziekenhuisbeleid), overdracht van mobiliteitshulpmiddelen naar de Gemeenschappen/GGC.  Pijler kinderbijslag: overdracht naar de Gemeenschappen/GGC.  Pijler werkloosheid: nieuwe gewestelijke bevoegdheid voor de activering van werklozen en uitbreiding van de bevoegdheid voor arbeidsbemiddeling.  Pijler ziekte-invaliditeit: naast homogenisering van de huidige bevoegdheden (o.a. ziekenhuisbeleid), overdracht van mobiliteitshulpmiddelen naar de Gemeenschappen/GGC.  Pijler kinderbijslag: overdracht naar de Gemeenschappen/GGC.

9 9 SOCIALE BIJSTAND  leefloon (of door een OCMW betaalde daaraan gelijkwaardige hulp)  inkomensgarantie voor ouderen  gewaarborgde gezinsbijslag  tegemoetkomingen aan personen met een handicap  leefloon (of door een OCMW betaalde daaraan gelijkwaardige hulp)  inkomensgarantie voor ouderen  gewaarborgde gezinsbijslag  tegemoetkomingen aan personen met een handicap

10 10 ZESDE STAATSHERVORMING: SOCIALE BIJSTAND IN DE TOEKOMST Overdracht naar de Gemeenschappen/GGC:  Tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden met een handicap  Gewaarborgde gezinsbijslag Overdracht naar de Gemeenschappen/GGC:  Tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden met een handicap  Gewaarborgde gezinsbijslag

11 11 KINDERBIJSLAG: OORSPRONKELIJKE BEDOELINGEN EN BEHAALDE DOELSTELLINGEN  geboortecijfer doen stijgen  aanvulling op het loon volgens de gezinslast  armoede bestrijden ↔ universele rechten  geboortecijfer doen stijgen  aanvulling op het loon volgens de gezinslast  armoede bestrijden ↔ universele rechten

12 12 GEBOORTECIJFER DOEN STIJGEN? 1936: alle arbeidsongevallen en beroepsziekten 1930: alle actieve werknemers 1945: arbeidsongeschikten 1946: alle weeskinderen 1968: werklozen, gedetineerden, nieuwe categorieën die geen verband houden met werk Rechthebbenden 1931 459.458 Recht- hebbenden 2012 1.135.351

13 13 ► Vrijwillig initiatief van bepaalde werkgevers 802.567 1.998.826 ‘1929 ‘1931 ► Algemeen via wettelijke verplichting 04-08-1930 Rechtgevende kinderen van de regeling voor werknemers 1931 2012 WERKELIJKE IMPACT Geboortes in België 306.000

14 14 AANVULLING OP HET LOON? 1930: kinderbijslag 1965: specifieke regeling voor de overheidssector 1971 Invoering van de regeling voor GGB (Gewaarborgde Gezinsbijslag) 1937 Invoering van de regeling voor zelfstandigen

15 15 Indien kinderbijslag geschrapt zou worden, zou 10,86 % meer rechtgevende kinderen onder de armoedegrens leven(*) 15 % → 26 % arme kinderen (*)De armoedegrens ligt hier op 60 % van het gemiddeld equivalent inkomen. Indien kinderbijslag geschrapt zou worden, zou 10,86 % meer rechtgevende kinderen onder de armoedegrens leven(*) 15 % → 26 % arme kinderen (*)De armoedegrens ligt hier op 60 % van het gemiddeld equivalent inkomen. EFFICIENT MIDDEL TEGEN ARMOEDE?

16 16  Regeling voor werknemers: 74,02 % kinderen; € 4.309.657.548  Regeling voor de overheidssector: 17,81 % kinderen; € 1.004.590.527  Regeling voor zelfstandigen: 7,50 % kinderen; € 420.985.206  Regeling voor gewaarborgde gezinsbijslag: 0,66 % kinderen; € 50.643.364  Regeling voor werknemers: 74,02 % kinderen; € 4.309.657.548  Regeling voor de overheidssector: 17,81 % kinderen; € 1.004.590.527  Regeling voor zelfstandigen: 7,50 % kinderen; € 420.985.206  Regeling voor gewaarborgde gezinsbijslag: 0,66 % kinderen; € 50.643.364 4 KINDERBIJSLAGREGELINGEN

17 17 Globale organisatie van de betalingen op federaal niveau ZELFSTANDIGEN 11 sociale verzekeringsfondsen Nationale Hulpkas WERKNEMERS 14 privékinderbijslagfondsen en 2 speciale fondsen RKW Instellingen van de overheidssector GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG RKW AMBTENAREN RSZPPO RKW Instellingen van de overheidssector

18 18  Anticumuluatieregels zijn vereist om te vermijden dat kinderen kinderbijslag krijgen in verschillende regelingen  Preventiemechanismen zijn vereist om te vermijden dat twee maal betaald wordt: kadaster = gegevensbank van de Rijksdienst  Als een gezin in een regeling betaald wordt die niet bevoegd is → de wettelijk bevoegde regeling betaalt de niet bevoegde regeling terug ! verschillende bedragen voor dezelfde gezinssituatie → debetten of regulariseringen voor de gezinnen  Anticumuluatieregels zijn vereist om te vermijden dat kinderen kinderbijslag krijgen in verschillende regelingen  Preventiemechanismen zijn vereist om te vermijden dat twee maal betaald wordt: kadaster = gegevensbank van de Rijksdienst  Als een gezin in een regeling betaald wordt die niet bevoegd is → de wettelijk bevoegde regeling betaalt de niet bevoegde regeling terug ! verschillende bedragen voor dezelfde gezinssituatie → debetten of regulariseringen voor de gezinnen GEVOLGEN

19 19 → Efficiënt toekenningssysteem: (bijna) alle kinderen krijgen kinderbijslag in België → Complex toekenningssysteem door de toepassing van de anticumulatiemechanismen die vereist zijn doordat er verschillende regelingen zijn → Discussie over de juistheid van de anticumulatiemechanismen: het huidige systematisch dragen van de lasten door de regelingen voor werknemers/de overheidssector ↔ de regeling voor zelfstandigen → Efficiënt toekenningssysteem: (bijna) alle kinderen krijgen kinderbijslag in België → Complex toekenningssysteem door de toepassing van de anticumulatiemechanismen die vereist zijn doordat er verschillende regelingen zijn → Discussie over de juistheid van de anticumulatiemechanismen: het huidige systematisch dragen van de lasten door de regelingen voor werknemers/de overheidssector ↔ de regeling voor zelfstandigen GEVOLGEN

20 20 HUIDIGE VOORZIENINGEN VS. RECHT VAN HET KIND Twee soorten kinderbijslagregelingen:  3 professionele regelingen: huidige/vroegere activiteit met betalen van bijdragen → recht op kinderbijslag: sociale verzekering  residuaire regeling (gewaarborgde gezinsbijslag): geen recht in de professionele regelingen + staat van behoefte → recht op kinderbijslag: sociale ondersteuning ↨ Systeem waar het kind of de persoon die het kind opvoedt (ten laste heeft) van rechtswege houder van het recht is doordat het/hij in België woont. Twee soorten kinderbijslagregelingen:  3 professionele regelingen: huidige/vroegere activiteit met betalen van bijdragen → recht op kinderbijslag: sociale verzekering  residuaire regeling (gewaarborgde gezinsbijslag): geen recht in de professionele regelingen + staat van behoefte → recht op kinderbijslag: sociale ondersteuning ↨ Systeem waar het kind of de persoon die het kind opvoedt (ten laste heeft) van rechtswege houder van het recht is doordat het/hij in België woont.

21 21 DE SPLITSING VOLGENS DE ZESDE STAATSHERVORMING

22 22  Overdracht van de bevoegdheid aan de Gemeenschappen Voor Brussel: bevoegdheid van de GGC  Recht op kinderbijslag verankerd in de grondwet  Overdracht van de bevoegdheid aan de Gemeenschappen Voor Brussel: bevoegdheid van de GGC  Recht op kinderbijslag verankerd in de grondwet

23 23 KINDERBIJSLAG 3 fases  Fase voor de splitsing: de regeling voor zelfstandigen afstemmen op de regeling voor werknemers = verplichte voorwaarde  Overgangsfase na de splitsing: facultatief voor alle bevoegd geworden deelstaten: betaling door het huidig betaalcircuit  Definitieve fase na de splitsing: invoering door de deelstaten van een structureel betaalcircuit 3 fases  Fase voor de splitsing: de regeling voor zelfstandigen afstemmen op de regeling voor werknemers = verplichte voorwaarde  Overgangsfase na de splitsing: facultatief voor alle bevoegd geworden deelstaten: betaling door het huidig betaalcircuit  Definitieve fase na de splitsing: invoering door de deelstaten van een structureel betaalcircuit

24 24 Gewone schaal kinderbijslag 1 ste kind: werknemers: € 88,51 ↔ zelfstandigen: € 82,78 Gewone schaal kinderbijslag + sociale toeslag 1 ste kind gepensioneerde werknemers: € 133,57 ↔zelfstandigen: € 109,14 Gewone schaal kinderbijslag 1 ste kind: werknemers: € 88,51 ↔ zelfstandigen: € 82,78 Gewone schaal kinderbijslag + sociale toeslag 1 ste kind gepensioneerde werknemers: € 133,57 ↔zelfstandigen: € 109,14

25 25 PROBLEMATIEK VAN DE LEEFTIJDSTOESLAG Werknemers: enig of oudste kind gewone schaal = lagere leeftijdstoeslag (in vergelijking met kinderen die toeslagen ontvangen) Zelfstandigen: geen leeftijdstoeslag voor enig of jongste kind gewone schaal Gevolg: in bepaalde gezinnen is de totale bijslag (basisschaal + leeftijdstoeslag) hoger in de regeling voor zelfstandigen Werknemers: enig of oudste kind gewone schaal = lagere leeftijdstoeslag (in vergelijking met kinderen die toeslagen ontvangen) Zelfstandigen: geen leeftijdstoeslag voor enig of jongste kind gewone schaal Gevolg: in bepaalde gezinnen is de totale bijslag (basisschaal + leeftijdstoeslag) hoger in de regeling voor zelfstandigen

26 26 Bedragen gelijkschakelen ≠ gelijke behandeling o.a.: −werknemers: betaling aan de moeder ↔ zelfstandigen: betaling aan de vader −werknemers: gewone wezenschaal ↔ zelfstandigen: verhoogde schaal of niets Bedragen gelijkschakelen ≠ gelijke behandeling o.a.: −werknemers: betaling aan de moeder ↔ zelfstandigen: betaling aan de vader −werknemers: gewone wezenschaal ↔ zelfstandigen: verhoogde schaal of niets


Download ppt "KINDERBIJSLAG IN DE VOORZIENINGEN VAN DE FEDERALE SOCIALE BESCHERMING Hugo Bogaert Informatiesessie over kinderbijslag RKW – 30 oktober 2012 De federale."

Verwante presentaties


Ads door Google