De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SCVO Pestalozzi HRM (D4), Opdracht 3 1ste semester

Verwante presentaties


Presentatie over: "SCVO Pestalozzi HRM (D4), Opdracht 3 1ste semester"— Transcript van de presentatie:

1 SCVO Pestalozzi HRM (D4), Opdracht 3 1ste semester 2007-2008
STATUUT WERKNEMER SCVO Pestalozzi HRM (D4), Opdracht 3 1ste semester

2 STATUUT WERKNEMER Margot Collet Guy Cools Steven De Pourcq Sven Doms
Onbetaald verlof Ziekte Guy Cools Tbs Politiek verlof Steven De Pourcq Interim-uren Overuren Sven Doms Loopbaanonderbreking Sociaal verlof Sandra Maes Tijdskrediet Vrouwenproblematiek Julie Verbist Handicap

3 Verlof zonder wedde Ziekte
Margot Collet Verlof zonder wedde Ziekte

4 Structuur Verlof zonder wedde
Definitie Opgelet! Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval Arbeidsongeschiktheid Verplichtingen van de werknemer Controle Loon 8/01/2008 Margot Collet

5 Verlof zonder wedde Verlof zonder wedde is niet wettelijk geregeld
Definitie uit socialezekerheidsreglementering: Onder verlof zonder wedde verstaat men de afwezigheid op het werk zonder loonbehoud wegens schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ingevolge een gemeenschappelijk akkoord tussen werkgever en werknemer. 8/01/2008 Margot Collet

6 Verlof zonder wedde Zelf alles met je werkgever moet afspreken
Werkgever niet verplicht om je verlof zonder wedde toe te kennen Modaliteiten (vanaf wanneer, hoelang, gedeeltelijke of volledige afwezigheid,…) duidelijk schriftelijk vastleggen 8/01/2008 Margot Collet

7 Verlof zonder wedde Opgelet!
Je werkgever je niet beletten om een andere betrekking uit te voeren terwijl je bij hem in dienst bent Zolang je gebonden bent door een arbeidsovereenkomst, mag je je werkgever geen concurrentie aandoen Je bent niet beschermd tegen ontslag Word je betrapt op daden van concurrentie, dan kan je mogelijkerwijs onslaan worden wegens dringende reden. 8/01/2008 Margot Collet

8 Verlof zonder wedde Opgelet!
Verlof zonder wedde telt vaak niet mee bij de opbouw van bepaalde rechten Bij de berekening van vakantiedagen Voor de berekening van een eindejaarspremie 8/01/2008 Margot Collet

9 Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
Definitie: Het kan gebeuren dat een werknemer wegens een ziekte of ten gevolge van een ongeval tijdelijk zijn werk niet kan uitvoeren. In dat geval wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst. Tijdens een eerste periode kan de werknemer aanspraak maken op een loon ten laste van zijn werkgever, het gewaarborgd loon, daarna ontvangt hij een vergoeding van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dit beginsel is voor alle werknemers, ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst, en geldt ook tijdens de proefperiode. Edit This Page Het kan gebeuren dat een werknemer wegens een ziekte of ten gevolge van een ongeval tijdelijk zijn werk niet kan uitvoeren. In dat geval wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst. Tijdens een eerste periode kan de werknemer aanspraak maken op een loon ten laste van zijn werkgever, het gewaarborgd loon, daarna ontvangt hij een vergoeding van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dit beginsel is voor alle werknemers, ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst, en geldt ook tijdens de proefperiode. 8/01/2008 Margot Collet

10 Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
WN verkeert in onmogelijkheid werk te verrichten Werk = voorwerp van arbeidsovereenkomst Arbeidsongeschiktheid op medische gronden Tijdelijk van aard Ook wanneer WN schuld heeft aan ongeschiktheid (uitz. Zie verder) De uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst wanneer de werknemer wegens ziekte of ongeval in de onmogelijkheid verkeert om zijn werk te verrichten. Dit is het werk dat het voorwerp uitmaakt van de arbeidsovereenkomst. Een werknemer kan dus arbeidsongeschikt zijn om zijn werk te verrichten, terwijl hij een ander werk misschien nog best aankan. Stelt de werkgever vast dat een werknemer, die zich arbeidsongeschikt gemeld heeft, ondertussen een bijberoep verder uitoefent of aan zijn huis aan het werken is, kan de werkgever hier niet zomaar uit besluiten dat de arbeidsongeschiktheid gefingeerd is. Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval Dit is een arbeidsongeschiktheid op medische gronden. De werknemer heeft een aandoening van lichamelijke of geestelijke aard, die het gevolg is van een ziekte of een ongeval, waardoor hij on,geschikt is om zijn werk uit te voeren. Het gaat in deze context noodzakelijkerwijze over een arbeidsongeschiktheid die tijdelijk is, ongeacht de duur ervan. Ook wanneer de werknemer schuld heeft aan de arbeidsongeschiktheid door een vrijwillige operatie of een ongeval bij het beoefenen van een hobby wordt de arbeidsovereenkomst geschorst. In geval van een zware fout of een sportongeval heeft de werknemer geen recht op gewaarborgd loon. 8/01/2008 Margot Collet

11 Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
Verplichtingen van de werknemer Werkgever op de hoogte brengen Hoe en wanneer niet wettelijk bepaald Zie arbeidsreglement voor nadere omschrijving Geen sanctie voorzien voor niet-naleving Bij niet-naleving beschouwt WG, WN als onwettig afwezig: geen recht op loon Hij moet zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn arbeidsongeschiktheid. De wet schrijft echter niet voor op welke wijze en wanneer dit moet gebeuren. Het arbeidsreglement kan deze verplichtingen, wijze en tijdstip, nader omschrijven. Er is geen uitdrukkelijke wettelijke sanctie wegens het niet-naleven van deze verplichting van de werknemer. De werkgever moet deze afwezigheid echter beschouwen als ongewettigd waardoor de werknemer geen recht heeft op loon. 8/01/2008 Margot Collet

12 Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
Geen wettelijke verplichting tot afgifte geneeskundig getuigschrift Indien opgenomen in CAO of arbeidsreglement of op vraag van WG: wel verplicht Opsturen of afgeven binnen twee werkdagen Sanctie: niet binnen voorgeschreven termijn, geen recht op loon voor ongewettigde dagen In bepaalde gevallen moet hij het bewijs leveren van zijn arbeidsongeschiktheid door overlegging van een geneeskundig getuigschrift. Er bestaat geen algemene wettelijke verplichting tot afgifte van een geneeskundig getuigschrift. Enkel indien een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement dit voorschrijft, of wanneer een werkgever erom vraagt. De werknemer moet het getuigschrift opsturen of afgeven binnen de twee werkdagen vanaf de (eerste) dag van de arbeidsongeschiktheid of het verzoek van de werkgever. Indien dit niet gebeurt binnen de voorgeschreven termijn, heeft de werknemer geen recht op loon voor de dagen die de verzending of de afgifte van het getuigschrift voorafgaan. 8/01/2008 Margot Collet

13 Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
Controle Controlegeneesheer gaat na of werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is Gebonden aan beroepsgeheim Bij meningsverschil tussen behandelende arts en controlearts: derde geneesheer die knoop doorhakt De werkgever kan een door hem betaald geneesheer machtigen om een werknemer, die zich arbeidsongeschikt gemeld heeft, te onderzoeken. Deze controlegeneesheer gaat na of de werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is en rapporteert hierover aan de werkgever. De controlegeneesheer mag zich alleen uitspreken over het feit of de werknemer al dan niet arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval, en zo ja voor welke periode. Alle andere vaststellingen vallen onder het beroepsgeheim en mogen niet meegedeeld worden aan de werkgever. Indien de behandelende geneesheer en de controlegeneesheer van mening verschillen ontstaat een patstelling. Deze impasse kan alleen doorbroken worden door een beroep te doen op een derde geneesheer die, na een geneeskundig onderzoek, als scheidsrechter de knoop doorhakt en verklaart of de werknemer al dan niet arbeidsongeschikt is. 8/01/2008 Margot Collet

14 Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
Loon WN heeft gedurende bepaalde periode recht op loon ten laste van werkgever Nadien uitkering ten laste van ziekteverzekering Voorwaarden, periode en bereking zijn verschillend voor werklieden en bedienden In beginsel heeft de werknemer bij aanvang van de arbeidsonderbreking gedurende een bepaalde periode recht op loon ten laste van zijn werkgever. Na deze periode ontvangt hij een uitkering ten laste van de ziekteverzekering. De voorwaarden voor de toekenning van gewaarborgd loon, de periode gedurende dewelke de werknemer recht heeft op dit loon en de berekening ervan zijn verschillend voor werklieden en bedienden. 8/01/2008 Margot Collet

15 Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
Geen gewaarborgd loon bij sportongeval waarbij WN vergoeding ontving Geen gewaarborgd loon bij zware fout Indien derde aansprakelijk: WG rechtvordering instellen tot terugbetaling van loon Het gewaarborgd loon is niet verschuldigd in geval van: 1. een sportongeval: wanneer de werknemer een ongeval heeft opgelopen tijdens een sportcompetitie waarvoor de inrichter toegangsgeld ontvangt en de deelnemers een vergoeding krijgen. 2. een zware fout van de werknemer: hier in een ruimere betekenis gebruikt dan de ernstige tekortkomingen die een ontslag om dringende reden reschtvaardigd. bijvoorbeeld: in dronken toestand een voertuig besturen of deelnemen aan een caféruzie. Indien een derde aansprakelijk is voor het ongeval, kan de werkgever tegen deze derde een rechtsvordering instellen tot terugbetaling van het loon. 8/01/2008 Margot Collet

16 Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
Bedienden: recht op gewoon loon gedurende de eerste 30 dagen van arbeidsongeschiktheid Geen anciënniteitsvoorwaarde Geen carensdag Bedienden hebben recht op hun gewoon loon tijdens de eerste 30 dagen van de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval. Er is geen sprake van anciënniteitsvoorwaarde, noch van een carensdag. 8/01/2008 Margot Collet

17 Bronnen (laatst geraadpleegd op 7 januari 2008) (laatst geraadpleegd op 5 januari 2008) Matthijssens, Ria en Vanoppen André, Antwoordenpocket arbeidsvragen. - Diegem : ced. samsom, p. 8/01/2008 Margot Collet

18 Guy Cools TBS Politiek verlof

19 Tbs tbs de (v.) 1. (in Nederland, juridisch) terbeschikkingstelling 2. (in België) terbeschikkingstelling (recht van een boventallig ambtenaar op wederindienstneming en op wachtgeld in afwachting hiervan; disponibiliteit) (Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14de ed. - Antwerpen : Van Dale Lexicografie, 2005) 8/01/2008 Guy Cools

20 Tbs (onderwijssector)
Wie? Vastbenoemde personeelsleden (enkele uitzonderingen) Wat? Een personeelslid kan aan de inrichtende overheid vragen de uitoefening van zijn opdracht gedurende een periode op te schorten omwille van persoonlijke redenen 8/01/2008 Guy Cools

21 Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen
Een personeelslid kan op zijn verzoek ter beschikking gesteld worden voor zijn volledige opdracht met het oog op de overgang naar zijn rustpensioen. Volledig Deeltijds 8/01/2008 Guy Cools

22 Tbs>p Onderscheid Geboortedatum Uitgeoefend ambt (bij b en c)
vóór 1 september 1947 na 31 augustus 1947 en vóór 1 september 1954 na 31 augustus 1954 Uitgeoefend ambt (bij b en c) 8/01/2008 Guy Cools

23 Tbs>p : gemeenschappelijk
Voorwaarden Vast benoemd Vastgelegde leeftijd bereikt hebben (zie verder) en hun ambt in hoofdambt uitoefenen Minstens 20 dienstjaren Nog geen aanspraak kunnen maken op een rustpensioen ten laste van de Schatkist 8/01/2008 Guy Cools

24 Tbs>p : gemeenschappelijk
Begin, duur, omvang en einde Ingangsdata (HO): 1.10, en 01.04 Onomkeerbaar Voor alle opdrachten waarvoor het personeelslid als vastbenoemde titularis is in hoofdambt in het onderwijs Tot op de datum dat het personeelslid kan genieten van het rustpensioen ten laste van de Schatkist 8/01/2008 Guy Cools

25 Tbs>p : gemeenschappelijk
Gevolgen Personeelslid blijft administratief aan de school of het centrum verbonden De betrekking die het personeelslid bekleedde, wordt vacant: zij kan worden toegewezen volgens de geldende reglementering Wachtgeld(toelage) Gelijk aan zoveel vijfenvijftigsten of zestigsten van het/de laatste activiteitssalaris(toelage) als hij op de datum van zijn tbs dienstjaren telt, evenredig met de berekening van het pensioen, nl. 1/55 of 1/60 Bedrag van de wachtgeld(toelage) blijft, op de indexaanpassingen (consumptieprijzen) na, onveranderd tijdens de hele duur van de tbs Geen anciënniteitsopbouw gedurende tbs 8/01/2008 Guy Cools

26 Tbs>p : gemeenschappelijk
Gevolgen Winstgevende bedrijvigheid Beperkte winstgevende activiteit mag Onderwijs: onderwijsopdracht in het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan Beroepsbezigheden buiten het onderwijs kunnen zonder verlies van het recht op wachtgeldtoelage worden uitgeoefend, indien het activiteiten betreft die in de stelsels der rustpensioenen toelaatbaar zijn 8/01/2008 Guy Cools

27 Tbs>p : gemeenschappelijk
Gevolgen Berekening rustpensioen De periode van terbeschikkingstelling wordt voor de berekening van het rustpensioen in aanmerking genomen, overeenkomstig de opdracht uitgeoefend vóór de terbeschikkingstelling 8/01/2008 Guy Cools

28 Tbs>p : specifiek Personeelsleden geboren vóór 01.09.1947
Tbs vanaf 55 jaar Personeelsleden geboren ná en vóór Kleuteronderwijzer: vanaf 56 jaar Andere ambten: vanaf 58 jaar Voorafgaand daaraan kunnen zij echter een bijkomende periode van tbs genieten (bonus, vanaf 55 jaar) 8/01/2008 Guy Cools

29 Tbs>p : specifiek Personeelsleden geboren ná (hoger onderwijs: ) Kleuteronderwijzer: vanaf 56 jaar Andere ambten: vanaf 58 jaar Geen bonus 8/01/2008 Guy Cools

30 Tbs hoger onderwijs Wie? 3 vormen van tbs>p
Leden van het onderwijzend personeel en van het administratief en technisch personeel Anderen 3 vormen van tbs>p Idem als boven Na ten minste 20 dienstjaren 30 jaar -> 20 jaar Ingangsdatum: begin academiejaar Tijdelijk overgangsstelsel tot 31 december 2001 8/01/2008 Guy Cools

31 Politiek verlof Uit Wegwijzer sociale wetgeving: "Werknemers uit de privésector (behalve het gesubsidieerd onderwijs) die bepaalde politieke mandaten uitoefenen hebben het recht om met behoud van loon afwezig te zijn op het werk gedurende die tijd die nodig is om hun mandaat te vervullen. Dit verlof is wel beperkt tot een aantal dagen per week. (...) Het verlof wordt slechts toegekend voor de uitvoering van opdrachten die rechtstreeks voortvloeien uit de uitoefening van het mandaat of de functie." 8/01/2008 Guy Cools

32 Politiek verlof Uit Codex arbeidsrecht : “Art. 2. § 1. De werknemers die lid zijn van een provincieraad, een agglomeratieraad, een federatieraad, een gemeenteraad, [een districtsraad,] [de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, de Vlaamse gemeenschapscommissie, de Franse gemeenschapscommissie, een raad voor maatschappelijk welzijn, van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap] of die het ambt bekleden van voorzitter van één van die instellingen of lid zijn van hun uitvoerend college, hebben recht op een politiek verlof om hun mandaat of ambt uit te oefenen. § 2. [Paragraaf 1 is niet van toepassing op de bestendig afgevaardigden.]” 8/01/2008 Guy Cools

33 Politiek verlof (onderwijssector)
Wat? Het politiek verlof stelt het personeelslid vrij van zijn onderwijsopdracht om zich te wijden aan een politiek mandaat Wie? vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden Onderscheid Van ambtswege (verplicht) Op verzoek 8/01/2008 Guy Cools

34 Politiek verlof (onderwijssector)
Hoger onderwijs – OP Geen recht op politiek verlof Kunnen wel een politiek mandaat cumuleren met hun opdracht in de hogeschool Voltijds Cumulatieregeling Lidmaatschap van het Europees of Belgisch parlement, van een gemeenschaps- of gewestraad, van de Commissie van de Europese Gemeenschap, van een regering op nationaal (federaal) niveau of gemeenschaps- of gewestniveau; het ambt van gouverneur, vicegouverneur, adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant, of van bestendig afgevaardigde of van staatssecretaris in het Brusselse Gewest, of van burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter in een gemeente van meer dan inwoners Opdracht wordt deeltijds (anders tbs of loopbaanonderbreking) 8/01/2008 Guy Cools

35 Politiek verlof (onderwijssector)
Hoger onderwijs – OP Deeltijds Vallen niet onder cumulatieregeling Naast hun opdracht kunnen zij hun politiek mandaat uitoefenen Tbs of loopbaanonderbreking mogelijk 8/01/2008 Guy Cools

36 Politiek verlof (onderwijssector)
Hoger onderwijs – ATP Wel politiek verlof Van ambtswege: het lidmaatschap van het Europees of Belgisch parlement, van een gemeenschaps- of gewestparlement, van de Commissie van de Europese Gemeenschap, van een regering op federaal, gemeenschaps- of gewestniveau het ambt van gouverneur, vicegouverneur, adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant, of van bestendig afgevaardigde of van staatssecretaris in het Brusselse Gewest, of van burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter in een gemeente van meer dan inwoners Op verzoek: voor de uitoefening van een mandaat van burgemeester, schepen of voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van een gemeente, of voorzitter of lid van het vast bureau van de districtsraad, ongeacht het aantal inwoners 8/01/2008 Guy Cools

37 Politiek verlof (onderwijssector)
Hoger onderwijs – ATP Begin: datum van de eedaflegging Einde: uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op die waarin het mandaat een einde neemt Gevolgen Geen recht op salaris Periode telt wel mee voor de berekening van de geldelijke anciënniteit 8/01/2008 Guy Cools

38 Bronnen De Vos, Marc e.a. - Codex arbeidsrecht Brugge : die Keure, 2007 Heyvaert, Johan ; Janssens, Guy. - Onderwijszakboekje 2007/ Mechelen : Wolters-Plantyn, 2007 Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14de ed. - Antwerpen : Van Dale Lexicografie, 2005 Wegwijzer sociale wetgeving [Themanummer]. - (Vakbeweging ; 659). - Brussel : ACV, 2007 8/01/2008 Guy Cools

39 Interim-uren (lokale overheid) overuren
Steven De Pourcq Interim-uren (lokale overheid) overuren

40 Interim-uren bovenop de normale opdracht (lokale overheid)
Bij ziekte/afwezigheid kan er een interim aangesteld worden. Hiervoor kan iemand van buitenaf gezocht worden of deze uren kunnen verdeeld worden onder interne medewerkers, met dezelfde functie. Als je fulltime aangesteld bent, kan je per week tot 10 uur extra aangesteld worden. Een halftimer kan per week maximaal 26 uur meer aangesteld worden. 8/01/2008 Steven De Pourcq

41 Overuren (overheid + privé)
Als werknemers de normale arbeidsduur op dag- of weekbasis overschrijden, dan is er sprake van overuren. Volgens de Arbeidswet van 16 maart 1971 is het presteren van overuren verboden voor – de meeste – werknemers uit de privésector en bij de overheid. Het verbod tot het presteren van overuren zoals opgenomen in de Arbeidswet, is van toepassing op alle personen die, al dan niet verbonden door een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het ‘gezag’ van een ander persoon. 8/01/2008 Steven De Pourcq

42 Overuren (overheid + privé)
Slechts enkele categorieën werknemers mogen wettelijk overuren presteren: vertegenwoordigers dienstbodes leidinggevenden personeel met een autonome beslissingsbevoegdheid personeel uit vertrouwensposten overheidspersoneel dat niet werkzaam is in de medische en verzorgingssector overheidspersoneel uit instellingen zonder industriële of commerciële activiteit Opmerking: Zwangere vrouwen mogen in geen enkel geval overuren verrichten. 8/01/2008 Steven De Pourcq

43 Overuren (overheid + privé)
Op het verbod zijn enkele uitzonderingen voorzien: Buitengewone vermeerdering van werk Onvoorzien noodzakelijk werk Dringend werk aan machines en materialen Werk n.a.v. een (dreigend) ongeval Werk dat niet onderbroken mag worden Werk aan inventarissen en balansen 8/01/2008 Steven De Pourcq

44 Overuren (overheid + privé)
In ruil voor de prestatie van overuren hebben werknemers recht op compensatie in de vorm van inhaalrust en/of overloon. Werknemers mogen tot op zekere hoogte zelf kiezen welke compensatie ze krijgen voor hun gepresteerde overuren: afhankelijk van de collectieve arbeidsovereenkomst, kunnen ze 65 à 130 overuren laten uitbetalen. 8/01/2008 Steven De Pourcq

45 Bronnen www.ejustice.just.fgov.be laatst geraadpleegd op 4/01/2007
laatst geraadpleegd op 4/01/2007 laatst geraadpleegd op 4/01/2007 Personeelsdienst CVO Antwerpen-Zuid 8/01/2008 Steven De Pourcq

46 Loopbaanonderbreking (overheid) Sociaal verlof
Sven Doms Loopbaanonderbreking (overheid) Sociaal verlof

47 Loopbaanonderbreking
Wat? Loopbaanonderbreking is een « stelsel » dat aan de werknemers de mogelijkheid geeft om volledig of gedeeltelijk hun arbeidsovereenkomst te onderbreken terwijl ze een uitkering ontvangen van de RVA 8/01/2008 Sven Doms

48 Loopbaanonderbreking
Welke vormen van loopbaanonderbreking bestaan er? De « gewone » volledige loopbaanonderbreking De « gewone » gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor werknemers van minder dan 50 jaar De « gewone » gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor werknemers van 50 jaar of ouder Loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Loopbaanonderbreking in het kader van een verlof voor medische bijstand Loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof 8/01/2008 Sven Doms

49 Gewone loopbaanonderbreking
Kan een gewone loopbaanonderbreking u geweigerd worden? Voor de meerderheid van de ambtenaren is de loopbaanonderbreking een recht. Sommige categorieën van personeelsleden kunnen evenwel uitgesloten worden 8/01/2008 Sven Doms

50 Gewone loopbaanonderbreking
Waar moet u wonen tijdens de loopbaanonderbreking? Tijdens de periodes van loopbaanonderbreking moet u wonen: in België; in een ander land van de Europese economische ruimte (dit wil zeggen de 27 landen van de Europese Unie + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein); in Zwitserland Uitzondering Indien de echtgeno(o)t(e) beroepshalve buiten de Europese Unie verblijft, dan mag u voor de duur ervan daar gedomicilieerd zijn Waar worden de onderbrekingsuitkeringen betaald? De betaling van de onderbrekingsuitkeringen gebeurt uitsluitend in België 8/01/2008 Sven Doms

51 Gewone loopbaanonderbreking
Welke invloed hebben de onderbrekingsuitkeringen op uw belastingen? De onderbrekingsuitkering is belastbaar. Fiscaal gezien wordt zij beschouwd als een vervangingsinkomen Met welke inkomsten kunt u uw onderbrekingsuitkeringen cumuleren? met de inkomsten van een vooraf bestaande bijkomende activiteit als loontrekkende met de inkomsten van een zelfstandige activiteit. De cumulatie van de onderbrekingsuitkering met de inkomsten van een zelfstandige activiteit is beperkt tot 12 maanden met een politiek mandaat 8/01/2008 Sven Doms

52 Volledige loopbaanonderbreking
Duur? U kan als voltijdse of deeltijdse werknemer uw prestaties volledig schorsen. U kunt periodes van minimum 3 maanden en maximum 12 maanden aanvragen. De totale duur wordt in principe vastgesteld op 72 maanden Deze maximumduur wordt echter verminderd met de periodes van volledige loopbaanonderbreking waarvan u reeds genoten hebt krachtens gelijk welke andere wettelijke of reglementaire tekst, in gelijk welke tewerkstellingssector. Periodes van volledige loopbaanonderbreking in het kader van specifieke vormen (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof) worden echter nooit in mindering gebracht van het maximumkrediet van 72 maanden 8/01/2008 Sven Doms

53 Volledige loopbaanonderbreking
Welke invloed heeft de loopbaanonderbreking op uw pensioen? Voor de statutaire personeelsleden zijn de EERSTE 12 MAANDEN (volledige of gedeeltelijke) loopbaanonderbreking in principe automatisch en kosteloos toelaatbaar voor het pensioen 8/01/2008 Sven Doms

54 Volledige loopbaanonderbreking
De gewone volledige loopbaanonderbreking  Nettobedragen Volledige onderbreking Volledige onderbreking van een deeltijdse arbeidsregeling gewone uitkering verhoogde uitkering 2de kind verhoogde uitkering 3de kind of volgende 314,98 EUR 344,95 EUR 374,94 EUR gewone uitkering verhoogde uitkering 2de kind verhoogde uitkering 3de kind of volgende 314,98 EUR x Q/S 344,95 EUR x Q/S 374,94 EUR x Q/S 8/01/2008 Sven Doms

55 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking
Duur? De gewone gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor ambtenaren jonger dan 50 jaar: U kunt periodes van minimum 3 maanden en maximum 12 maanden aanvragen. De totale duur wordt in principe vastgesteld op 72 maanden De gewone gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor ambtenaren van 50 jaar of ouder: Als voltijds ambtenaar kan u uw prestaties verminderen met 1/5, 1/4, 1/3 of 1/2, en dit tot aan het begin van uw pensioen. Als deeltijds ambtenaar waarvan de arbeidsregeling ten minste gelijk is aan 3/4 van een voltijdse tewerkstelling, kan u uw prestaties verminderen tot de helft van een voltijdse tewerkstelling en dit tot aan het pensioen 8/01/2008 Sven Doms

56 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking
Welke vormen van gedeeltelijke loopbaanonderbreking kan u nemen? Als voltijds ambtenaar kan u uw prestaties verminderen met 1/5, 1/4, 1/3 of 1/2. Als deeltijds ambtenaar waarvan de arbeidsregeling ten minste gelijk is aan ¾ van een voltijdse arbeidsregeling, kan u uw prestaties verminderen tot de helft van een voltijdse tewerkstelling. 1/3, 1/4 en 1/5 loopbaanonderbreking is binnen de reglementering loopbaanonderbreking voor ambtenaren van de federale overheid niet voorzien 8/01/2008 Sven Doms

57 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking
Nettobedragen Voltijds ambtenaar Hoeveel bedraagt de uitkering indien u een deeltijds ambtenaar bent? In dit geval wordt uw uitkering berekend in verhouding tot het aantal effectief onderbroken uren. Gewoon bedrag Verhoogd bedrag 2de kind Verhoogd bedrag 3de kind of volgende Vermindering met 1/5 58,07 EUR 63,61 EUR 69,13 EUR Vermindering met 1/4 72,60 EUR 79,51 EUR 86,42 EUR Vermindering met 1/3 96,78 EUR 106,00 EUR 115,22 EUR Vermindering met 1/2 145,18 EUR 159,01 EUR 172,81 EUR 8/01/2008 Sven Doms

58 Ouderschapsverlof Wat is ouderschapsverlof?
Het betreft een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen met het oog op de opvoeding van uw jong(e) kind(eren). Kan het ouderschapsverlof u worden geweigerd? Nee. Kan tot 6 maand uitgesteld worden om de dienst te verzekeren Welke zijn de voorwaarden om het recht op ouderschapsverlof te bekomen? Lokaal of provinciaal bestuur indien u in de afgelopen 15 maanden 12 maanden voor de werkgever gewerkt hebt Indien u deel uitmaakt van de openbare sector of van het onderwijs U moet enkel in dienstactiviteit zijn, ongeacht uw anciënniteit 8/01/2008 Sven Doms

59 Ouderschapsverlof Leeftijdsvoorwaarde van het kind geboorte Tot 6 jaar
Tot 4 jaar in het onderwijs Tot 8 jaar bij een kind dat minstens 66% gehandicapt is adoptie Gedurende een periode van 4 jaar na inschrijving tot de maximumleeftijd van 8 jaar 8/01/2008 Sven Doms

60 Ouderschapsverlof Er zijn 3 vormen
Volledige loopbaanonderbreking Vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking Vermindering van de prestaties met 1/5 Is het mogelijk de verschillende vormen van ouderschapsverlof te combineren? Ja. U kunt overstappen van de ene vorm van ouderschapsverlof naar een andere, behalve in het onderwijs 8/01/2008 Sven Doms

61 Ouderschapsverlof Volledige loopbaanonderbreking
maximum 3 maanden. Dit verlof kan gesplitst worden per maand of een veelvoud daarvan Vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking Indien u voltijds werkt, kunt u uw prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking gedurende maximum 6 maanden Dit verlof kan gesplitst worden per periode van 2 maanden of een veelvoud daarvan Vermindering van de prestaties met 1/5 Indien u voltijds werkt, kunt u uw prestaties verminderen met 1/5 gedurende maximum 15 maanden. Dit verlof kan gesplitst worden per periode van 5 maanden of een veelvoud daarvan   8/01/2008 Sven Doms

62 Ouderschapsverlof Maandelijkse nettobedragen Volledige onderbreking
Loopbaanvermindering tot een halftijdse betrekking Loopbaanvermindering met 1/5 - 50 jaar + 50 jaar 615,56 EUR 283,73 EUR 481,28 EUR (*) 96,26 EUR of 129,44 EUR (*) 192,52 EUR 8/01/2008 Sven Doms

63 Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand
Wat is een loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand? Het betreft een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om bijstand te verlenen aan een gezinslid of een familielid tot de tweede graad, dat lijdt aan een zware ziekte. Als zware ziekte wordt beschouwd, elke ziekte of medische ingreep die de behandelende geneesheer als zodanig beoordeelt en waarvoor hij meent dat elke vorm van sociale, familiale of mentale bijstand noodzakelijk is voor het herstel. Zowel uw bloed- als uw aanverwanten worden beschouwd als familieleden. Gezinsleden zijn de personen met wie u samenwoont Welke zijn de voorwaarden om het recht op medische bijstand te bekomen? attest voorlegt van de behandelende geneesheer van het zwaar zieke gezinslid of familielid, waaruit blijkt dat u verklaart bereid te zijn deze persoon bij te staan of te verzorgen 8/01/2008 Sven Doms

64 Volledige onderbreking
Duur? Volledige onderbreking Per zwaar zieke patiënt: 1 maand tot maximum 3 maanden. Kunnen verlengd worden tot 12 maanden Deeltijdse onderbreking U kunt uw prestaties verminderen met 1/5 en 1/2 per periode van minimum 1 maand tot maximum 3 maanden. Maximum verlengd tot 24 maanden 8/01/2008 Sven Doms

65 Volledige onderbreking
Op welke uitkering hebt u recht? Maandelijkse nettobedragen Volledige onderbreking Voltijdse tewerkstelling Deeltijdse tewerkstelling 615,56 EUR 615,56 EUR x (aantal onderbroken uren) / (aantal uren voltijds) 8/01/2008 Sven Doms

66 Palliatief verlof Wat is loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof? Het gaat om een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om palliatieve zorgen te verstrekken. Onder palliatieve verzorging verstaat men elke vorm van bijstand (medische, sociale, administratieve en psychologische) en van verzorging van ongeneeslijk zieke personen die zich in een terminale fase bevinden. Welke zijn de voorwaarden om het recht op palliatief verlof te bekomen? attest voorlegt van de behandelende geneesheer van de patiënt waaruit blijkt dat u bereid bent om palliatieve verzorging te verstrekken 8/01/2008 Sven Doms

67 Palliatief verlof Duur?
Welke vormen van loopbaanonderbreking zijn mogelijk in het kader van het palliatief verlof? Ongeacht de sector waarin u tewerkgesteld bent, kunt u: hetzij uw prestaties volledig schorsen gedurende 1 maand (verlengbaar met 1 maand); hetzij uw prestaties verminderen gedurende 1 maand (verlengbaar met 1 maand). U kunt maximum 2 attesten indienen per patiënt 8/01/2008 Sven Doms

68 Palliatief verlof Op welke uitkering hebt u recht?
Maandelijkse nettobedragen Volledige onderbreking Voltijdse tewerkstelling Deeltijdse tewerkstelling 615,56 EUR 615,56 EUR x (aantal onderbroken uren) / (aantal uren voltijds) 8/01/2008 Sven Doms

69 Omstandigheidsverlof en sociaal verlof
Uitzonderlijk verlof toegekend bij volgende tabel Aard duur in dagen 1) huwelijk van het personeelslid 4 2) bevalling echtgenote 3) Overlijden van de echtgen(o)t(e) 4 bloed of aanverwant 1ste graad 4) Huwelijk van een kind 5) overlijden bloed of aanverwant van zichzelf of de 2 echtgen(o)t(e) die onder hetzelfde dak woont 6) Huwelijk broer, zus, vader, moeder of kleinkind 1 7) overlijden bloed of aanverwant van de 2 de graad 1 8) vormsel, feest vrijzinnige jeugd of feestelijkheid van een kind 1 8/01/2008 Sven Doms

70 Sociaal verlof Duur Omstandigheid Voor wie? Max 4 dagen
ziekte of ongeval Voor wie? Onder hetzelfde dak wonende : echtgeno(o)t(e) samenwonende bloed- of aanverwant adoptiekind Pleegvoogdij De noodzaak moet bewezen worden met doktersattest. Het is onbezoldigd. 8/01/2008 Sven Doms

71 Tijdskrediet (Privésector) gelijk loon voor gelijk werk
Sandra Maes Tijdskrediet (Privésector) gelijk loon voor gelijk werk

72 Tijdskrediet in de privésector
Concrete situatie: bediende aangesloten bij PC218 - werkt langer dan 5 jaar bij huidige werkgever - is jonger dan 50 jaar en is niet-alleenstaand wil loopbaan onderbreken voor opvang van kinderen (jonger dan 8 jaar) Vraagstelling: Wat zijn de mogelijkheden? Is er een uitkering? 8/01/2008 Sandra Maes

73 Mogelijkheden breder dan enkel voor kinderen
ouderschapsverlof : specifiek voor de opvoeding van kinderen - op te nemen voor het kind 6 jaar is of 8 jaar indien gehandicapt - kan door beide ouders het eigenlijke tijdskrediet (sinds 1/1/2002) breder dan enkel voor kinderen 8/01/2008 Sandra Maes

74 Ouderschapsverlof Volledige onderbreking Halftijdse onderbreking
voorwaarde min. 75% werken Voltijds werken anciënniteit 1 jaar maximumduur 3 maand 6 maand 15 maand minimumduur 1 maand 2 maand 5 maand uitkering RVA (netto/maand) 615,56 euro 283,73 euro 96,26 euro Premie VLGEM (netto/maand) 147,40 euro (75%) 98,26 euro (50%) 49,14 euro (<50%) 98,26 euro - 8/01/2008 Sandra Maes

75 Tijdskrediet Volledige onderbreking Halftijdse onderbreking
voorwaarde min. 75% werken voltijds werken anciënniteit 1 jaar 3de jaar : 5 jaar 5 jaar maximumduur met RVA uitkering 1 jaar = principe - Uitzonderlijk 2de jaar extra tijd zonder RVA uitkering 2 jaar - minimumduur schijven van : 3 maand 6 maand 8/01/2008 Sandra Maes

76 Uitkeringen tijdskrediet
/maand Volledige onderbreking Halftijdse onderbreking 1/5 onderbreking RVA (netto) 501,79 euro 231,30 euro 89,63 euro VL GEM (netto) 147,40 euro (75%) 98,26 euro (50%) 49,14 euro (<50%) 98,26 euro - 8/01/2008 Sandra Maes

77 Bronnen CAO 16 juni 2005 (via vakbond ABVV)
Sectoraal akkoord voor PC218 (via vakbond ABVV) Website RVA ( Website Vlaamse gemeenschap ( 8/01/2008 Sandra Maes

78 Gelijk loon voor gelijk werk
Situatie : Vrouw verdient bruto minder dan man in gelijke functie met gelijke anciënniteit Vraagstelling : Wat kan je als vrouw in zo’n situatie beginnen? 8/01/2008 Sandra Maes

79 Gelijk loon voor gelijk werk
Wetgeving Specifiek : CAO nr. 25 afgesloten in de NAR op 15/10/1975 Bindend verklaard in december 1975 (BS en KB) Eerste maal concrete stappen duidelijk in wetgeving ! 8/01/2008 Sandra Maes

80 Gelijk loon voor gelijk werk
Concrete stappen 1. Overleg met directe leidinggevende en HR afdeling 2. Klacht indiening bij de arbeidsinspectie of 3. Vordering voor de arbeidsrechtbank Tijdens deze procedures ben je beschermd tegen ontslag 8/01/2008 Sandra Maes

81 Bronnen Tweetalige Wetboeken : Wetboek Arbeidsrecht, Kluwer.
(wetgeving met commentaar) Brochure ABVV : “ken uw rechten” 8/01/2008 Sandra Maes

82 Gehandicapt versus werk
Julie Verbist Gehandicapt versus werk

83 Gehandicapt versus Werk
Situatie : Ik wil gaan werken als gehandicapte maar is het voordeliger louter financieel gezien. Mijn vergoeding is ongeveer 950 €. Het is opgesplitst in Ivt en It. (z.a.d.) Ik kan maar maximum 80% werken want de andere 20% moet ik aan mijn lichaam werken met name revalideren voor de rest van mijn leven. Financieel moet er voordeliger zijn, maar eigenlijk kijk ik er niet naar omdat mijn voldoening en mijn fierheid afhangt voor wat job dat ik uitvoer. 8/01/2008 Julie Verbist

84 Er zijn twee vergoedingen:
Inkomensvervangende tegemoetkoming : De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan personen die, wegens hun handicap, niet meer in staat zijn om meer dan één derde te verdienen van wat een valide persoon, door uitoefening van een beroep op de algemene arbeidsmarkt, kan verdienen. Bij mij : Ongeveer 700 € 8/01/2008 Julie Verbist

85 Integratietegemoetkoming
De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan gehandicapte personen die, ten gevolge van een vermindering van hun zelfredzaamheid, bijkomende kosten hebben om zich aan het maatschappelijk leven aan te passen. Naargelang de ernst van de handicap worden 4 categorieën onderscheiden. Bij mij : Ongeveer 250 € 8/01/2008 Julie Verbist

86 Vraagstelling: a) hoeveel mag ik verdienen als student? En
b) hoeveel mag ik verdienen als ik mijn studies heb afgerond en wil gaan werken? zonder of een deel of alles van mijn vergoedingen te verliezen? (bv parttime) 8/01/2008 Julie Verbist

87 Hoe ik ben te werk gegaan?
Met een naar de verschillende instanties en heel veel geduld. Ik heb een opgemaakt waar ik de 2 vragen heb in verwoord. Eerst heb ik uitgelegd wat mijn situatie is en waarschijnlijk blijft en daarna heb ik mijn vragen gesteld. 8/01/2008 Julie Verbist

88 De Email heb ik gestuurd naar
Acerta : Ondernemingsloket, sociaal verzekeringsfonds, sociaal secretariaat, kinderbijslagfonds en consult. Het antwoord : beste Julie, Wij, als sociaal secretariaat, mogen enkel en alleen informatie doorgeven aan  werkgevers. Acerta staat ten dienste van de werkgever. Ik kan u wel een telefoonnummer doorgeven van de 'Inspectie Sociale Wetten' die werken ten dienste van de werknemer. Aangezien u in Lichtaart woont zal ik u het nummer van Turnhout doorgeven- tel. 014/ Ik stel voor om u daar eens te bevragen. met vriendelijke groeten, Anja Van de Kerkhof Administratief medewerker payrollSoc.Sec. LeuvenTel. 016/ Fax. 016/ 8/01/2008 Julie Verbist

89 VDAB : De VDAB staat onder toezicht van de Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming. Biedt een dienstenpakket aan op het gebied van arbeidsbemiddeling Het antwoord : Beste mevrouw Verbist Wij hebben uw vraag voorgelegd aan de verantwoordelijke van de betrokken VDAB-dienst, die u zo snel mogelijk via op de hoogte zal brengen. Indien u hierover nog vragen en/of opmerkingen heeft en via wenst te reageren, voegt u best uw oorspronkelijk bericht en ons antwoord toe aan uw nieuwe . U kunt steeds contact opnemen met onze Servicelijn op het nummer , elke werkdag van 8u tot 20u. Ook op via de flap 'Carrière' vindt u uitgebreide tips en inlichtingen. Bedankt voor uw interesse in onze diensten. Met vriendelijke groeten VDAB-Servicelijn 8/01/2008 Julie Verbist

90 Het vervolgantwoord van VDAB:
Mevrouw,  Voor een antwoord op deze vragen kunt U zich het best wenden tot de diensten die instaan voor de betaling van deze tegemoetkomingen.U kunt hen bereiken via volgend contactcenter:   Vriendelijke groeten Kaat Rooryck  Voor meer info: 8/01/2008 Julie Verbist

91 De sociale dienst van Hof ter Schelde : de revalidatiekliniek waar ik patient ben. Het antwoord : Greet Van Mechelen, iemand van de sociale dienst, heeft mij aangesproken en heeft gezegd dat ze niet echt op te hoogte is van berekeningen, vergoedingen, … maar ze heeft mij wel een tip gegeven en dat was : van wie ik het geld krijg, daar moet ik het aan vragen dus… 8/01/2008 Julie Verbist

92 VFG : vzw is een erkende socio-culturele vereniging van personen met een handicap, langdurig zieken, invaliden, familie en vrienden. Het Antwoord: Beste,  Wij gaan uw vraag doorsturen naar onze collega's die op de hoogte zijn van deze materie en tevens een berekening kunnen maken van wat u mag verdienen. Hopelijk bent u zo al een stuk op weg geholpen! Veel succes al met het zoeken naar een job!  Met vriendelijke groeten,Els Rombouts VFG Vorming & Informatie  nog geen vervolgantwoord gekregen 8/01/2008 Julie Verbist

93 En zo verder… Er was nog één ding… van welke instantie dat ik mijn vergoedingen krijg… FOD Sociale Zekerheid Dienst Uitkeringen aan personen met een handicap Zwarte Lievevrouwstraat 3c 1000 BRUSSEL Tel 02/ Contactpersoon : Marleen Flaba 8/01/2008 Julie Verbist

94 Vraagstelling: a) hoeveel mag ik verdienen als student? En
b) hoeveel mag ik verdienen als ik mijn studies heb afgerond en wil gaan werken? zonder of een deel of alles van mijn vergoedingen te verliezen?(bv parttime) 8/01/2008 Julie Verbist

95 Het antwoord op vraag A:
Onze dienst houdt rekening met uw belastbare inkomsten op jaarbasis.  Inkomsten uit studentenarbeid zijn sporadische inkomsten en kunnen in feite niet aanzien worden als een permanent maandelijks inkomen.  Indien u na uw studies een bezoldigd werk uitoefent, moet dit meegedeeld worden aan onze dienst binnen de drie maanden. Is de melding tijdig gebeurd dan zal er bij de herberekening van de tegemoetkoming geen terugvordering aan verbonden zijn. 8/01/2008 Julie Verbist

96 Het antwoord op vraag B is wel complexer:
Bij de berekening van de inkomensvervangende tegemoetkoming wordt er op loon een vrijstelling van 50% toegepast tot een loon bedrag van 4079,92.  Bedragen loon tussen de 4079,92 en 6119,87 wordt er een vrijstelling van 25% toegepast. Loon boven de  6119,87 op jaarbasis  wordt volledig in rekening gebracht. 8/01/2008 Julie Verbist

97 Ik hoop dat ik de zaken enigszins heb kunnen verduidelijken!!
Voor wat de berekening van de integratietegemoetkoming  betreft wordt er op het belastbare loon op jaarbasis een vrijstelling van 18785,99 toegepast.  Boven dit bedrag wordt het resterend loon nog voor de helft vrijgesteld. Ik hoop dat ik de zaken enigszins heb kunnen verduidelijken!! Voor mij nog niet! 8/01/2008 Julie Verbist

98 Geachte In antwoord op uw mail kan ik u meedelen dat, indien u een tewerkstelling aanvaardt, u mijn dienst hiervan binnen een termijn van 3 maanden op de hoogte dient te brengen. Uw tegemoetkoming zal dan ambtshalve worden herzien. Op dit ogenblik is het echter onmogelijk om mee te delen welke invloed een deeltijdse of fulltime tewerkstelling op uw tegemoetkoming zal hebben, dit is slechts mee te delen na een volledig administratief onderzoek. 8/01/2008 Julie Verbist

99 Ik heb een afspraak gemaakt met de sociaal assistente van Ministerie… Mevrouw Ingrid De Boel.
Integratietegemoetkoming is er een vrijstelling van € ,99. Als ik,op basismaand, netto meer dan € verdien, valt mijn IT weg. Dus dat weet ik. 8/01/2008 Julie Verbist

100 Inkomensvervangende tegemoetkoming
Bv € maal 12 maanden is € Max 4.079,92 € aan 50% vrijgesteld dus wordt er 2.039,96 € aangerekend. 2.039,96 € per jaar is 339,99 € per maand Dus € ,96 € = 6.960,04 € Per maand krijg ik dan nog 580 € en van mijn werk 339,99 € is in het totaal 919,99 € Mijn vergoeding en mijn loon wordt dan (IT,IVT en loon) 1.169,99 € 8/01/2008 Julie Verbist

101 Mijn vergoeding en mijn loon wordt dan (IT,IVT en loon) 1.000 €
Bv 750 € maal 12 maanden is 9000 € Max 6.119,87 € aan 25% vrijgesteld dus wordt er 4.589,90 € aangerekend. 4.589,90 € per jaar is 382,50 € per maand Dus € ,90 € = 4.410,10 € Per maand krijg ik dan nog 367,50 € en van mijn werk 382,50 € is in het totaal 750 € Mijn vergoeding en mijn loon wordt dan (IT,IVT en loon) € 8/01/2008 Julie Verbist

102 Bv 750 € maal 12 maanden is 9. 000 € stel : 16
Bv 750 € maal 12 maanden is € stel : € per jaar geen vrijstelling € per jaar is € netto Dus € speelt geen rol Mijn vergoeding en mijn loon wordt dan (geen IVT,It en loon) € 8/01/2008 Julie Verbist

103 Mijn conclusie Nu krijg ik 950 € voor niks te doen.
We hebben gezien dat als ik ongeveer 4 dagen per maand ga werken, dus eigenlijk 1 dag per week, kan ik 219,99 € bijverdienen. Ook hebben we gezien dat als ik ongeveer 5 per maand ga werken, doe ik mij financieel een kater aan. Want dan ga ik werken voor 50 €. 8/01/2008 Julie Verbist

104 Mijn conclusie Dus nu ga ik 1 dag per week werken want ik heb nog te veel te doen met school, revalidatie, stage, … Als ik verder wil met mijn carrière, word ik gewoon betaald als valide mens. Het gaat moeilijk zijn. Louter financieel kan ik rond komen met 950 € (want ik moet geen huur, geen vaste kosten aan het huis betalen) maar de voldoening of de fierheid of de deugd dat ik van mijn werk ga hebben kan je niet betalen denk ik. 8/01/2008 Julie Verbist

105 Statuut van de werknemer
FAQ

106 Frequently Asked Questions
Gelijk loon voor gelijk werk Handicap Interim-uren bovenop de normale opdracht (overheidssector) Loopbaanonderbreking (overheidssector) Overuren (overheids- en privésector) Sociaal verlof Tbs (Terbeschikkingstelling) (onderwijssector) Tijdskrediet (privésector) Verlof zonder wedde Ziekte/ongeval Politiek verlof (onderwijssector)


Download ppt "SCVO Pestalozzi HRM (D4), Opdracht 3 1ste semester"

Verwante presentaties


Ads door Google