De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deel 1 : omgevingsanalyse 21/02/2005

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deel 1 : omgevingsanalyse 21/02/2005"— Transcript van de presentatie:

1 Deel 1 : omgevingsanalyse 21/02/2005
Bestuursovereenkomsten : contractualisering binnen de sociale zekerheid in België Deel 1 : omgevingsanalyse 21/02/2005 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

2 Contractualisering binnen de sociale zekerheid
1. Inleiding FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

3 Contractualisering binnen de sociale zekerheid
Sociale Zekerheid : quid ? Doelstelling : financiële tussenkomst (takken) Tussenkomst bij verlies van loon (vervangingsinkomen) Tussenkomst bij bijkomende lasten (uitkeringen en bijslagen) Tussenkomst voor werkloosheid Verschilt naargelang de beroepscategorie (stelsels) Werknemers Zelfstandigen Ambtenaren + andere FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

4 2. De contractualisering
FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

5 Contractualisering binnen de sociale zekerheid
Basis : KB Twee fasen : BO (+2005) en BO Invoering van een BO als voorwaarde voor verzelfstandiging Doelstelling van de contractualisering : Efficiëntie van de sociale zekerheid verbeteren BO is een beheersinstrument (niet een beleidsinstrument) Niet zo onbelangrijk !!! Een contract tussen de Federale Staat en een openbare instelling van sociale zekerheid FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

6 Inhoud van een bestuursovereenkomst
Verbintenissen van de OISZ Strategische engagementen Basisopdrachten : efficiëntie en dienstverlening aan de sociale verzekerde Verbeteringsprojecten Handvest voor de Sociale Verzekerde Zeer uitgewerkt : +/- 85 doelstellingen per BO Financiële engagementen Beheersbegroting 1ste jaar + evolutie (% of vaste bedragen) Niet de programmabegrotingen Verbintenissen van de Federale Staat Overleg met OISZ in geval van wetswijziging Respect financiële kader Omgevingsfactoren bij evaluatie FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

7 Operationalisering van de contractualisering
Uitvoering: Bestuursplan : interne document voor uitvoering van BO Rapportering & opvolging Samenwerkingsprotocol Jaarlijkse & tussentijdse verslagen Jaarlijks overleg 27de maand verslag Aanpassing Na jaarlijks overleg Heronderhandeling FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

8 Aard van een bestuursovereenkomst ?
Juridische visie Vraag : burgerlijke wetboek van toepassing (art.1101) Praktijk niet onbelangrijk : Vraag 1 : kan een partij schadevergoedingen vragen of opleggen dat BO uitgevoerd wordt ? Vraag 2 : kan een burger in conflict met een OISZ de BO inroepen? Antwoord : Op vraag 1 : art.5§3 KB 3 april 1997 : art.1184 Burg wetboek niet van toepassing Andere artikels wel ? Op vraag 2 : nog niet opgelost Bestuurskundige visie Twee modellen Angelsaksische model : KT, privé-contract, juridische visie, gedetailleerde contract en opvolging, sancties en beloning, « one shot » interacties Gebaseerd op wantrouwen Scandinavische model : LT, afspraak, politieke visie, geringe beschrijving en opvolging, permanente en meer klassieke opdrachten Gebaseerd op vertrouwen FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

9 Contractualisering binnen de sociale zekerheid
BO ? Omwille van juridische traditie en politieke visie : tussenbeide FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

10 3. SWOT-analyse van de contractualisering
FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

11 Contractualisering binnen de sociale zekerheid
Een SWOT-analyse ? Definitie Strengths (sterkten), Weaknesses (zwakheden), Opportunities (kansen) &Threats (bedreigingen) Methode waarin de capaciteiten van een organisatie gerelateerd wordt met omgevingsfactoren Nut Beschrijvend : omgeving van de contractualisering analyseren Normatief : welke zijn de hervormingsassen ? Drie clusters van factoren Heterogene omgeving Een sector in modernisering Een chaotische implementatie van de contractualisering FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

12 3.1. Cluster 1 : heterogene omgeving
FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

13 Factor 1.1. Verzelfstandigde instellingen
Primaire netwerk : SZ wordt beheerd door openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) : de primaire netwerk (+ enkele organisaties) Taken : inning, verdeling, beheer Interacties Financiële interacties Informatie-uitwisseling 2 horizontale OISZ : RSZ en KSZ Invloed op BO 2 soorten van OISZ Geïntegreerde netwerk Grootschalige projecten (DMFA) FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

14 Factor 1.2. Medewerkende instellingen
Secundaire netwerk Reden : opname van oude sociale beschermingen (voor WO II) Gevolgen : betalingsopdracht in handen van privé-organisaties >>> medewerkende instellingen Wel onder controle van een OISZ Gevolgen op BO Controletaak Geen contractualisering omwille van belang van taak FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

15 Factor 1.3. : de Voogdij Rekenhof Revisoren FOD Sociale Zekerheid
Voogdijminister Regering Voogdijminister Minister Openbaar Ambt Voogdijminister Minister Begroting IKW Ondersteuning van minister Ondersteuning van minister FOD SZ FOD B&B FOD WASO Ondersteuning Regerings- commissarissen Ondersteuning Regerings- commissarissen College van de RC ? Toezicht, Opvolging, Overleg Toezicht, Opvolging, Overleg Beheerscomité Beheerscomité Beheerscomité Beheerscomité Beheerscomité Rekenhof Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Revisoren FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

16 Contractualisering binnen de sociale zekerheid
Factor 1.3. : de Voogdij Geen harmonisatie van Voogdij Dubbele Voogdij : budget vs beleidsmatig Binnen de “beleidsmatige” Voogdij Geen duidelijke taakverdeling Geen kader voor aanwerving en opdrachten regeringscommissarissen Vele Voogdijministers : 1/3 OISZ zonder één op één relatie Gevolgen voor BO Budgettaire vs strategische discussies RC in zwakke positie FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

17 Factor 1.4. Het paritair beheer
Waarom ? Privé-initiatief Drie aandeelhouders Gevolg op de OISZ (samenstelling beheerscomité) Wel goed georganiseerde organisaties Gevolgen voor BO Organisaties betrokken bij horizontale discussies Ieder comité betrokken voor afzonderlijke betrekkingen Voogdij-OISZ FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

18 Cluster 2 : een sector in modernisering
FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

19 Factor 2.1. : naar meer afstemming
Invoering Globaal Beheer (stelsel van de werknemers) Takken niet meer individueel gefinancierd OISZ gefinancierd volgens hun behoeften Beheerd door RSZ Integratie van de gegevensbeheer en –uitwisseling KSZ & Smalls-MvM Grote projecten : DMFA, DIMONA, Agora-projecten Afstemming over de dienstverlening aan de sociale verzekerde Handvest van de sociale verzekerde Invoering van het College van de OISZ Spreekbuis en horizontale projecten FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

20 Factor 2.2. : naar een efficiëntere management van de OISZ
Verzelfstandiging via KB 03 april 1997 : Financieel : transfersomgelijkheden Personeel : aanwerving en vorming Facility : beheer van onroerende goederen Invoering analytische boekhouding Imperfecte Invoering boordtabellen Beroep op consultant voor hervorming van interne processen Informatisering Hervorming van de HRM (Copernicus) FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

21 Factor 2.3. : naar een partnerschaprelatie met de Voogdij
Oprichting FOD Sociale Zekerheid in 2001 Ondersteuning Voogdijministers Coördinatietaak via samenwerking met OISZ Expertiseopbouw rond contractualisering en prestatiemeting Opmaak basisprincipes over contractualisering Hervorming van de opvolging Ondersteuning van de RC Opbouw van een methoden Gesprekken met budgettaire voogdij FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

22 Factor 2.4. : responsabilisering secundaire netwerk
FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

23 Cluster 3 : een chaotische implementatie van de bestuursovereenkomst
FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

24 Factor 3.1. De goede resultaten
BO = dynamiek binnen de OISZ BO = hogere transparantie. Indrukkwekkende inspanning om prestaties en resultaten te meten Positieve realisatiegraad BO kan gebruikt worden om horizontale projecten te ondersteunen FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

25 Factor 3.2. De slechte resultaten
Problemen bij operationalisering- en normeringgraad Problemen bij rapportering Geen audit mbt PMS Geen afstemming rond invulling van jaarlijks overleg Aanpassingsprocedure FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

26 De resultaten van de SWOT-analyse
FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

27 Beschrijvende analyse
Interne : organisationele niveau Extern : interorganisationele niveau FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

28 Contractualisering binnen de sociale zekerheid
Normatieve analyse Principe Relatie tussen interne en externe omgeving Opdracht : links vinden om hervormingstrategie op te bouwen FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

29 4. Hervormingstrategieën : voorstellen
FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

30 Strategie 1. Naar een grotere link tussen input en output
Splitsing budg / strat discussie moedigt niet de interne kostprijsberekening aan Invoering uniforme methode vereist samenwerking tss OISZ ( via College OISZ) FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

31 Strategie 2. Naar een meer professionele opvolging
Link Zwakke invulling rol RC versterkt door afwezigheid van afstemming tussen de Voogdijen Nieuwe opvolgingsysteem zal synergieën moeten creëren tussen de verschillende voogdijen FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

32 Strategie 3. Naar een grotere transparentie
Link Zwakheden bij strategische management en PMS te wijten en versterkt door afwezigheid van een visie rond invulling van BO Hervorming in die zin zal wel moeten afhangen Van samenwerking tussen OISZ Van al bestaande PMS binnen de OISZ FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

33 Contractualisering binnen de sociale zekerheid
4. Conclusies FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid

34 Welke toekomst voor de bestuursovereenkomst ?
Wil is er om het instrument verder te gebruiken 3 factoren Heterogene omgeving Moderniseringsintiatieven Imperfecte invoering van de BO 3 strategiëen : oucomes van beleid van FOD SZ Input en ouput linken Nieuwe structuur : project vs basisopdrachten Gebruik van ZBB en Activity based budget Samenwerking met FOD B&B bij onderhandeling Normalisatiecommissie Verbetering van de opvolging Ontwikkeling Cel & methodologie Gesprekken met FOD B&B Betere transparentie Technische richtlijnen klaar Screening door FOD SZ / RC 2 voorwaarden Collegiale voorbereiding en invoering Incirmentele invoering FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid


Download ppt "Deel 1 : omgevingsanalyse 21/02/2005"

Verwante presentaties


Ads door Google