De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Bestuursovereenkomsten : contractualisering binnen de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Bestuursovereenkomsten : contractualisering binnen de."— Transcript van de presentatie:

1 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Bestuursovereenkomsten : contractualisering binnen de sociale zekerheid in België Deel 1 : omgevingsanalyse 21/02/2005

2 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 1. Inleiding

3 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Sociale Zekerheid : quid ? –Doelstelling : financiële tussenkomst (takken) Tussenkomst bij verlies van loon (vervangingsinkomen) Tussenkomst bij bijkomende lasten (uitkeringen en bijslagen) Tussenkomst voor werkloosheid –Verschilt naargelang de beroepscategorie (stelsels) Werknemers Zelfstandigen Ambtenaren + andere

4 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 2. De contractualisering

5 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Basis : –KB 03-04-1997 –Twee fasen : BO 2002-2004 (+2005) en BO 2003-2005 –Invoering van een BO als voorwaarde voor verzelfstandiging Doelstelling van de contractualisering : –Efficiëntie van de sociale zekerheid verbeteren –BO is een beheersinstrument (niet een beleidsinstrument) –Niet zo onbelangrijk !!! Een contract tussen de Federale Staat en een openbare instelling van sociale zekerheid

6 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Inhoud van een bestuursovereenkomst Verbintenissen van de OISZ –Strategische engagementen Basisopdrachten : efficiëntie en dienstverlening aan de sociale verzekerde Verbeteringsprojecten Handvest voor de Sociale Verzekerde Zeer uitgewerkt : +/- 85 doelstellingen per BO –Financiële engagementen –Beheersbegroting 1ste jaar + evolutie (% of vaste bedragen) –Niet de programmabegrotingen Verbintenissen van de Federale Staat Overleg met OISZ in geval van wetswijziging Respect financiële kader Omgevingsfactoren bij evaluatie

7 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Operationalisering van de contractualisering Uitvoering: –Bestuursplan : interne document voor uitvoering van BO Rapportering & opvolging –Samenwerkingsprotocol –Jaarlijkse & tussentijdse verslagen –Jaarlijks overleg –27de maand verslag Aanpassing –Na jaarlijks overleg –Heronderhandeling

8 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Aard van een bestuursovereenkomst ? Juridische visie –Vraag : burgerlijke wetboek van toepassing (art.1101) –Praktijk niet onbelangrijk : Vraag 1 : kan een partij schadevergoedingen vragen of opleggen dat BO uitgevoerd wordt ? Vraag 2 : kan een burger in conflict met een OISZ de BO inroepen? –Antwoord : Op vraag 1 : art.5§3 KB 3 april 1997 : art.1184 Burg wetboek niet van toepassing –Andere artikels wel ? Op vraag 2 : nog niet opgelost Bestuurskundige visie –Twee modellen Angelsaksische model : KT, privé-contract, juridische visie, gedetailleerde contract en opvolging, sancties en beloning, « one shot » interacties Gebaseerd op wantrouwen Scandinavische model : LT, afspraak, politieke visie, geringe beschrijving en opvolging, permanente en meer klassieke opdrachten Gebaseerd op vertrouwen

9 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 BO ? –Omwille van juridische traditie en politieke visie : tussenbeide

10 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 3. SWOT-analyse van de contractualisering

11 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Een SWOT-analyse ? Definitie –Strengths (sterkten), Weaknesses (zwakheden), Opportunities (kansen) &Threats (bedreigingen) –Methode waarin de capaciteiten van een organisatie gerelateerd wordt met omgevingsfactoren Nut –Beschrijvend : omgeving van de contractualisering analyseren –Normatief : welke zijn de hervormingsassen ? Drie clusters van factoren –Heterogene omgeving –Een sector in modernisering –Een chaotische implementatie van de contractualisering

12 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 3.1. Cluster 1 : heterogene omgeving

13 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Factor 1.1. Verzelfstandigde instellingen Primaire netwerk : –SZ wordt beheerd door openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) : de primaire netwerk (+ enkele organisaties) –Taken : inning, verdeling, beheer Interacties –Financiële interacties –Informatie-uitwisseling –2 horizontale OISZ : RSZ en KSZ Invloed op BO –2 soorten van OISZ –Geïntegreerde netwerk –Grootschalige projecten (DMFA)

14 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Factor 1.2. Medewerkende instellingen Secundaire netwerk –Reden : opname van oude sociale beschermingen (voor WO II) –Gevolgen : betalingsopdracht in handen van privé- organisaties >>> medewerkende instellingen –Wel onder controle van een OISZ Gevolgen op BO –Controletaak –Geen contractualisering omwille van belang van taak

15 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Factor 1.3. : de Voogdij Regerings- commissarissen Regerings- commissarissen Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Ondersteuning van minister Toezicht, Opvolging, Overleg Ondersteuning Minister Begroting Regerings- commissarissen Regerings- commissarissen Ondersteuning van minister Toezicht, Opvolging, Overleg Ondersteuning FOD B&B College van de RC ? IKW Minister Openbaar Ambt Minister Openbaar Ambt Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Rekenhof Revisoren Regering FOD WASO FOD SZ Beheerscomité Voogdijminister

16 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Factor 1.3. : de Voogdij Geen harmonisatie van Voogdij –Dubbele Voogdij : budget vs beleidsmatig –Binnen de “beleidsmatige” Voogdij Geen duidelijke taakverdeling Geen kader voor aanwerving en opdrachten regeringscommissarissen Vele Voogdijministers : 1/3 OISZ zonder één op één relatie Gevolgen voor BO –Budgettaire vs strategische discussies –RC in zwakke positie

17 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Factor 1.4. Het paritair beheer Waarom ? –Privé-initiatief –Drie aandeelhouders –Gevolg op de OISZ (samenstelling beheerscomité) –Wel goed georganiseerde organisaties Gevolgen voor BO –Organisaties betrokken bij horizontale discussies –Ieder comité betrokken voor afzonderlijke betrekkingen Voogdij-OISZ

18 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Cluster 2 : een sector in modernisering

19 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Factor 2.1. : naar meer afstemming Invoering Globaal Beheer (stelsel van de werknemers) –Takken niet meer individueel gefinancierd –OISZ gefinancierd volgens hun behoeften –Beheerd door RSZ Integratie van de gegevensbeheer en –uitwisseling –KSZ & Smalls-MvM –Grote projecten : DMFA, DIMONA, Agora-projecten Afstemming over de dienstverlening aan de sociale verzekerde –Handvest van de sociale verzekerde Invoering van het College van de OISZ –Spreekbuis en horizontale projecten

20 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Factor 2.2. : naar een efficiëntere management van de OISZ Verzelfstandiging via KB 03 april 1997 : –Financieel : transfersomgelijkheden –Personeel : aanwerving en vorming –Facility : beheer van onroerende goederen Invoering analytische boekhouding –Imperfecte Invoering boordtabellen Beroep op consultant voor hervorming van interne processen Informatisering Hervorming van de HRM (Copernicus)

21 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Factor 2.3. : naar een partnerschaprelatie met de Voogdij Oprichting FOD Sociale Zekerheid in 2001 –Ondersteuning Voogdijministers –Coördinatietaak via samenwerking met OISZ –Expertiseopbouw rond contractualisering en prestatiemeting Opmaak basisprincipes over contractualisering –Hervorming van de opvolging Ondersteuning van de RC Opbouw van een methoden Gesprekken met budgettaire voogdij

22 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Factor 2.4. : responsabilisering secundaire netwerk

23 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Cluster 3 : een chaotische implementatie van de bestuursovereenkomst

24 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Factor 3.1. De goede resultaten BO = dynamiek binnen de OISZ BO = hogere transparantie. Indrukkwekkende inspanning om prestaties en resultaten te meten Positieve realisatiegraad BO kan gebruikt worden om horizontale projecten te ondersteunen

25 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Factor 3.2. De slechte resultaten Problemen bij operationalisering- en normeringgraad Problemen bij rapportering Geen audit mbt PMS Geen afstemming rond invulling van jaarlijks overleg Aanpassingsprocedure

26 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 De resultaten van de SWOT-analyse

27 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Beschrijvende analyse –Interne : organisationele niveau –Extern : interorganisationele niveau

28 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Normatieve analyse Principe –Relatie tussen interne en externe omgeving –Opdracht : links vinden om hervormingstrategie op te bouwen

29 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 4. Hervormingstrategieën : voorstellen

30 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Strategie 1. Naar een grotere link tussen input en output Link –Splitsing budg / strat discussie moedigt niet de interne kostprijsberekening aan –Invoering uniforme methode vereist samenwerking tss OISZ ( via College OISZ)

31 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Strategie 2. Naar een meer professionele opvolging Link –Zwakke invulling rol RC versterkt door afwezigheid van afstemming tussen de Voogdijen –Nieuwe opvolgingsysteem zal synergieën moeten creëren tussen de verschillende voogdijen

32 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Strategie 3. Naar een grotere transparentie Link –Zwakheden bij strategische management en PMS te wijten en versterkt door afwezigheid van een visie rond invulling van BO –Hervorming in die zin zal wel moeten afhangen Van samenwerking tussen OISZ Van al bestaande PMS binnen de OISZ

33 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 4. Conclusies

34 FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Welke toekomst voor de bestuursovereenkomst ? Wil is er om het instrument verder te gebruiken 3 factoren –Heterogene omgeving –Moderniseringsintiatieven –Imperfecte invoering van de BO 3 strategiëen : oucomes van beleid van FOD SZ –Input en ouput linken Nieuwe structuur : project vs basisopdrachten Gebruik van ZBB en Activity based budget Samenwerking met FOD B&B bij onderhandeling Normalisatiecommissie –Verbetering van de opvolging Ontwikkeling Cel & methodologie Gesprekken met FOD B&B –Betere transparentie Technische richtlijnen klaar Screening door FOD SZ / RC 2 voorwaarden –Collegiale voorbereiding en invoering –Incirmentele invoering


Download ppt "FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Contractualisering binnen de sociale zekerheid 21-02-2005 Bestuursovereenkomsten : contractualisering binnen de."

Verwante presentaties


Ads door Google