De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leiderschap bij de RVA Georges Carlens, Administrateur-generaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leiderschap bij de RVA Georges Carlens, Administrateur-generaal."— Transcript van de presentatie:

1 Leiderschap bij de RVA Georges Carlens, Administrateur-generaal

2 2 Nieuwe directie sinds september 2009  Overgang tot een goed einde brengen  Gevolgen van de economische crisis beheren  De modernisering voortzetten

3 3 In deze uiteenzetting …  Leiderschap in de publieke sector  Leiderschap bij de RVA

4 4 Leiderschap in de publieke sector Omvang en aard van de instelling  Meer dan 5000 personeelsleden:  + 50 jaar: 50%  Niveau C en D: 75%  Contractuelen: 33%  Budget: 12 miljard euro

5 5 Leiderschap in de publieke sector Omvang en aard van de instelling  Gedecentraliseerde instelling  Een hoofdbestuur  30 werkloosheidsbureaus  560 PWA Gent.

6 6 Leiderschap in de publieke sector Grootte en type van instelling FSO Dienstencheques

7 7 Leiderschap in de publieke sector Concept & uitvoering - Volumes

8 8 Leiderschap in de publieke sector Een band met het gezag  Zelfde bevoegdheden  Meer hiërarchische structuren en zuilen (vroeger)  Relatie met de autoriteiten Quoi Comment Leadership politique Leadership administratif Wat Hoe Politiek leiderschap Administratief leiderschap Bestuurs- overeenkomst

9 9 Leiderschap in de publieke sector Bestuursovereenkomst  Bepaling van te bereiken doestellingen:  97 specifieke en meetbare verbintenissen  resultaten, kwaliteit van de dienstverlening, modernisering, goed beheer  Onderhandeling tussen regering en instelling  Grotere autonomie op het vlak van budget en personeel Onderhandelingsmarge + autonomie bij uitvoering

10 10 Leiderschap in de publieke sector Multidimentioneel beheer RVA Paritair beheerscomité Voogdij Minister van Werk Richtlijnen Ministers van Ambtenarenzaken, Begroting, admin. vereenvoudiging en Staatssecretaris voor fraudebestrijding Controle Regeringscommissarissen Rekenhof, bedrijfsrevisoren en Parlement Opvolging FOD Werk, FOD Sociale zekerheid Federale ombudsman Externe relaties Europese Commissie, OESO, IMF, ISSA Netwerk Globaal beheer sociale zekerheid, College OISZ, College Leidend Ambtenaren (tewerkstelling & opleiding), Netwerk Kruispuntbank, College voor de strijd tegen sociale en fiscale fraude, SIOD, Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging, Netwerk P&O, … Sterke aanwezigheid in de media: 294 dagen / 1576 artikels en uitzendingen (2010)

11 11 Leidershap bij de RVA Geïntegreerd beheer MISSIE Omgevingsscanning – SWOT – Risicobeheer – EFQM Werkvloer - Benchmarking STRATEGIE VERANDERINGSBEHEER Strategische projecten Jaaractieplannen DAGELIJKS BEHEER Boordtabellen Kostprijsberekening Rapportering – Feedback - Aftoetsing aan bestuusovereenkomst

12 12 Leiderschap bij de RVA Visie  ‘Zin geven’  Inspireren en mobiliseren van de medewerkers  Herziening bezig (uitgebreide consultatie)  Overstijgen van klassieke elementen (goed beheer & klantgerichtheid)

13 13 Leiderschap bij de RVA Visie  Impact op de samenleving  Partnership  Bijdrage van de supportdirecties

14 14 Leiderschap bij de RVA Waarden – Bedrijfscultuur Klantgerichtheid Transparantie Verantwoordelijkheid Billijkheid Dynamiek Teamspirit Toe-eigening

15 15 Leiderschap bij de RVA Strategie  Inputs  Omgevingsscanning  Werkbezoeken op het terrein  Benchmarking  Tevredenheidsenquêtes  Instrumenten  SWOT-analyse  Risicobeheer  EFQM-methode

16 16 Leiderschap bij de RVA Inspraak bij strategiebepaling  Twee pijlers:  Dagelijks beheer  Centrale en lokale verbeteringsprojecten  Raadpleging van alle werkloosheidsbureaus en directies  Analyse en keuzes  Strategische seminaries  Validatie door alle directeurs

17 17 Leiderschap bij de RVA - Autonomie bij uitvoering, responsabilisering, teamspirit en solidariteit  Autonomie van de RVA om zijn doelstellingen te realiseren  Dagelijks beheer  Autonomie en responsabilisering van de directeurs om hun doelstellingen te realiseren  Lokale en centrale opvolging  Solidariteit

18 18 Leiderschap bij de RVA - Autonomie bij uitvoering, responsabilisering, teamspirit en solidariteit

19 19 Leiderschap bij de RVA - Autonomie bij uitvoering, responsabilisering, teamspirit en solidariteit  Verbeteringsprojecten

20 20 Leiderschap bij de RVA Andere belangrijke elementen  Externe en interne communicatie  Opleidingen  Ontwikkelcirkels  Tevredenheidsenquêtes bij personeel en klanten  HRM  …

21 21 Leiderschap bij de RVA Andere belangrijke elementen

22 22 Leiderschap bij de RVA Andere belangrijke elementen  Tram : TRAject Management voor kaderleden

23 23 Leiderschap bij de RVA een enorme uitdaging… Een brug tussen heden en verleden


Download ppt "Leiderschap bij de RVA Georges Carlens, Administrateur-generaal."

Verwante presentaties


Ads door Google