De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Georges Carlens, Administrateur-generaal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Georges Carlens, Administrateur-generaal"— Transcript van de presentatie:

1 Georges Carlens, Administrateur-generaal
Leiderschap bij de RVA Georges Carlens, Administrateur-generaal

2 Nieuwe directie sinds september 2009
Overgang tot een goed einde brengen Gevolgen van de economische crisis beheren De modernisering voortzetten

3 In deze uiteenzetting …
Leiderschap in de publieke sector Leiderschap bij de RVA

4 Leiderschap in de publieke sector Omvang en aard van de instelling
Meer dan 5000 personeelsleden: + 50 jaar: 50% Niveau C en D: 75% Contractuelen: 33% Budget: 12 miljard euro

5 Leiderschap in de publieke sector Omvang en aard van de instelling
Gedecentraliseerde instelling Een hoofdbestuur 30 werkloosheidsbureaus 560 PWA Gent .

6 Leiderschap in de publieke sector Grootte en type van instelling
FSO Dienstencheques

7 Leiderschap in de publieke sector Concept & uitvoering - Volumes

8 Leiderschap in de publieke sector Een band met het gezag
Zelfde bevoegdheden Meer hiërarchische structuren en zuilen (vroeger) Relatie met de autoriteiten Wat Hoe Politiek leiderschap Administratief Bestuurs- overeenkomst Leadership Leadership politique administratif Quoi Comment

9 Leiderschap in de publieke sector Bestuursovereenkomst
Bepaling van te bereiken doestellingen: 97 specifieke en meetbare verbintenissen resultaten, kwaliteit van de dienstverlening, modernisering, goed beheer Onderhandeling tussen regering en instelling Grotere autonomie op het vlak van budget en personeel Onderhandelingsmarge + autonomie bij uitvoering

10 Leiderschap in de publieke sector Multidimentioneel beheer
Netwerk Globaal beheer sociale zekerheid, College OISZ, College Leidend Ambtenaren (tewerkstelling & opleiding), Netwerk Kruispuntbank, College voor de strijd tegen sociale en fiscale fraude, SIOD, Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging, Netwerk P&O, … Voogdij Minister van Werk Richtlijnen Ministers van Ambtenarenzaken, Begroting, admin. vereenvoudiging en Staatssecretaris voor fraudebestrijding Paritair beheerscomité RVA Controle RegeringscommissarissenRekenhof, bedrijfsrevisoren en Parlement Opvolging FOD Werk, FOD Sociale zekerheid Federale ombudsman Externe relaties Europese Commissie, OESO, IMF, ISSA Sterke aanwezigheid in de media: 294 dagen / 1576 artikels en uitzendingen (2010)

11 Rapportering – Feedback - Aftoetsing aan bestuusovereenkomst
Leidershap bij de RVA Geïntegreerd beheer MISSIE Omgevingsscanning – SWOT – Risicobeheer – EFQM Werkvloer - Benchmarking STRATEGIE VERANDERINGSBEHEER Strategische projecten Jaaractieplannen DAGELIJKS BEHEER Boordtabellen Kostprijsberekening Kapstok = missie, visie Verschillende inputs  vertaling in een strategie: Links: dagelijkse uitvoering van de basisopdrachten – opvolging adhv boordtabellen en kostprijsberekening Rechts: indien kernopdrachten onder controle – investeren van middelen in verbeteringsprojecten: nationaal + lokaal Gestructureerde en maandelijkse rapportering over de behaalde resultaten – feedback en bijsturing Rapportering – Feedback - Aftoetsing aan bestuusovereenkomst

12 Leiderschap bij de RVA Visie
‘Zin geven’ Inspireren en mobiliseren van de medewerkers Herziening bezig (uitgebreide consultatie) Overstijgen van klassieke elementen (goed beheer & klantgerichtheid)

13 Leiderschap bij de RVA Visie
Impact op de samenleving Partnership Bijdrage van de supportdirecties

14 Leiderschap bij de RVA Waarden – Bedrijfscultuur
Klantgerichtheid Transparantie Teamspirit Leiderschap (waarden, ethisch gedrag, het goede voorbeeld geven): Herziening van de waarden in 2007 n.a.v. de tevredenheidsenquête Sensibilisering van het personeel (film, workshops, affiches,…) 2010: reflectie over de RVA visie Billijkheid Verantwoordelijkheid Dynamiek Toe-eigening

15 Leiderschap bij de RVA Strategie
Inputs Omgevingsscanning Werkbezoeken op het terrein Benchmarking Tevredenheidsenquêtes Instrumenten SWOT-analyse Risicobeheer EFQM-methode

16 Leiderschap bij de RVA Inspraak bij strategiebepaling
Twee pijlers: Dagelijks beheer Centrale en lokale verbeteringsprojecten Raadpleging van alle werkloosheidsbureaus en directies Analyse en keuzes Strategische seminaries Validatie door alle directeurs

17 Leiderschap bij de RVA - Autonomie bij uitvoering, responsabilisering, teamspirit en solidariteit
Autonomie van de RVA om zijn doelstellingen te realiseren Dagelijks beheer Autonomie en responsabilisering van de directeurs om hun doelstellingen te realiseren Lokale en centrale opvolging Solidariteit

18 Leiderschap bij de RVA - Autonomie bij uitvoering, responsabilisering, teamspirit en solidariteit

19 Leiderschap bij de RVA - Autonomie bij uitvoering, responsabilisering, teamspirit en solidariteit
Verbeteringsprojecten

20 Leiderschap bij de RVA Andere belangrijke elementen
Externe en interne communicatie Opleidingen Ontwikkelcirkels Tevredenheidsenquêtes bij personeel en klanten HRM

21 Leiderschap bij de RVA Andere belangrijke elementen

22 Leiderschap bij de RVA Andere belangrijke elementen
Tram : TRAject Management voor kaderleden

23 Een brug tussen heden en verleden
Leiderschap bij de RVA Een brug tussen heden en verleden een enorme uitdaging…


Download ppt "Georges Carlens, Administrateur-generaal"

Verwante presentaties


Ads door Google